Gelişmiş Arama
Ziyaret
5679
Güncellenme Tarihi: 2010/06/17
Soru Özeti
İnsanların mutluluk ve mutsuzluğunu ve neticede cennet ve cehenneme girmes’n’ belirleyen şey yıldız ve felekler midir?
Soru
Şia’nın büyük şahsiyeti Kuleyni kendi kitabı “er-Rovza mine’l Kafi” c. 8, s. 2103’te şöyle yazmaktadır: Yıldızlar ve felekler insanın mutlu ve mutsuz olmasında etkilidir ve bir insanın cennet veya cehenneme girmesinde belirleyicidir.
Kısa Cevap

İnsanların cennet ve cehenneme girmelerinde hareket ve davranışlarını en önemli neden sayan birçok ayet ve rivayet mevcuttur. Siz Şii mütekellimlere müracaat ederseniz onların insanların mutluluk ve mutsuzluklarında yıldızların ve feleklerin etken olduğunu söylediklerini göremezsiniz. Bu konuda bir rivayet bulunsa ve senet açısından kabul edilse bile onun zahiri manasına inanılamaz.

Ayrıntılı Cevap

İnsanların cennet ve cehenneme girmesinde hareket ve davranışlarını en önemli neden sayan birçok ayet ve rivayet mevcuttur. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. “Hamd, bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun, Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler” derler. Onlara, “İşte yaptığınız (iyi işler) sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet!” diye seslenilir.[1] Kur’an ayetleri esasınca insan ancak kendi amel defterini görünce kendi hakkında doğru bir yargıda bulunabilir.[2] Böyle bir şey insanların mutluluk ve mutsuzluğunda feleğin ve yıldızların rolü ile bağdaşmaz. Yüce Allah berzahta bulunanlardan bir nakilde bulunmakta ve onların (bizim bir günahımız yoktur) bahtsızlık bize hâkim oldu ve biz sapık bir grup idik (bu nedenden ötürü azaba duçar olduk) diye şikâyette bulunduklarını aktarmaktadır.[3] Onlar kaderin kendilerine galip geldiğini ve kendilerinin bir taksiri olmadığını belirtmek istemektedirler. İmam Sadık (a.s) bu ayetle ilgili olarak onların bahtsızlığı (cebrî ve önceden belirtilmiş değildi) kendilerinin davranışlarının neticesiydi.[4] İmam Sadık (a.s) başka bir yerde şöyle buyurmaktadır: “Allah müminleri iyi davranışlarından ötürü mümin olarak adlandırmıştır.”[5] Siz Şii mütekellimlere müracaat ederseniz, onların yıldızlar ve felekler insanların mutluluğa ve mutsuzluğa ermesinde etkendir diye söylediklerini göremezsiniz. Eğer bu hususta bir rivayet bulunsa ve senet açısından kabul edilse bile onun zahiri manasına inanılamaz. Yanı sıra Kâfi kitabını inceledikten sonra sizin naklettiğiniz rivayete rastlamadık ve eğer özel bir rivayeti kastediyorsanız hakkında inceleme yapabilmemiz için onun Arapça metninin bir bölümünü lütfen bize gönderin.  

 


[1] A’raf Suresi, 43. ayet; Zuhruf Suresi, 72. ayet.

[2] İsra Suresi, 14. ayet: "اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى‏ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبا".

[3] Muminun Suresi, 106. ayet: "قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّين‏".

[4] Şeyh Saduk, Et- Tevhit, s. 356, intişaratı camiayı müderrisin, Kum, 1357 h.ş.

[5] Hürr’ü Amuli, Muhammed bin El- Hasan, Vesailu’ş Şia, c. 15, s. 317, hadis 20625, Müessesei A’lul beyt, Kum, 1409 h.k.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Hasan-ı Mücteba (a.s)’ın İmam Hüseyin (a.s)’den büyük olmasına karşın, niçin onun çocukları Kasım ve Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’in çocukları İmam Seccad ve Ali Ekber’den küçüktür?
  7342 تاريخ بزرگان 2012/02/14
  Söz konusu değerli iki imam arasında o kadar yaş farkı yoktu ve küçük kardeşin çocuklarının, büyük kardeşin çocuklarından büyük olması da o anlamda soru oluşturacak bir konum taşımaz. Zira büyük kardeşin bir takım şartlar delilince geç evlenmesi veya evlense bile geç çocuk sahibi olması ya da çocuklarının küçük yaşta ölmeleri ...
 • İnsanlar yaratılırken (dünyaya gelip gelmemede) seçme hakları olmuş mudur? Nasıl?
  22471 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار 2012/11/17
  İnsan kendi yaratılışında mecburdur ve dünyaya gelmede hiçbir rolü ve etkisi bulunmaz. Lakin yaratıldıktan sonra özgür ve irade sahibidir. Elbette insanın mutlak şekilde irade sahibi olduğuna inanan Mutezile mütekellimlerinin bakışı ve insanın fiil ve amellerinde bile mecbur olduğuna inanan Eşa’ire mütekellimlerinin bakışının tersine İmamiye Şiiliği insanın yaratıldıktan ...
 • Ahit duası senet ve metin olarak teyit edilir özellikte midir?
  10280 Varie 2013/08/13
  Gıyap döneminde okunan ve derin bir içeriği bulunan dualardan birisi Ahit Duasıdır. Bu duayı Allame Meclisi Biharu’l-Envar’da üç bölümde aktarmış ve bunun iki bölümünün senedini de belirtmiştir. Her ne kadar Ahit Duasının çoğu ravileri Şia’nın büyük şahsiyetleri ve fakihlerinden sayılsa da onlar arasında açık bir duruma sahip ...
 • İnsanın zatının kaynağı nedir ve bunun davranışlardaki etkisi nasıldır?
  7953 Yeni Kelam İlmi 2009/10/22
  Hikmet-i Mütealiye’ye göre zatlar önce belirsiz bir şekilde vardırlar, sonra maddi var oluşla belirlenmektedirler. Ondan sonrada bireysel bir varlığa sahıp olurlar.İnsanın zatı, onun ortaya çıkışının başlangıcından itibaren onunla beraber olup maddi ve manevi boyutlarını kapsamaktadır. Genellikle maddi ...
 • Bazen mezarları namaz kılan kimsenin kıble yönüne düşen imamların kabri yanında namaz kılmak doğru mudur?
  9386 Tefsir 2010/11/27
  Özellikle söz konusu ayetin zahiri, kabirlerin yanında mescit yapmaya izin vermektedir ve böyle bir mescidin Ashab-ı Kehf’in kabirleri civarında yapılmış olduğu da tefsirlerden anlaşılmaktadır. Elbette zahiri manaları itibariyle bu mekânlarda mescit yapmayı yasaklayan bir takım rivayetler de mevcuttur.  Ama bu ayeti göz önünde bulundurmayla ve bu ...
 • Ne zaman baba ve anne adına (onlardan vekalet ve niyabet olarak) namaz kılmak mümkündür?
  7017 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/28
   Diri bir kimse adına (onlardan naip ve vekil olarak) farz namaz ve oruç yerine getirmek caiz değildir. Mükellef olan her kes kendi farz namazlarını mümkün olan her şekilde yerine getirmelidir. (İster ayakta, ister oturarak, ister yatarak hatta işaret ile)İmam Humeyni ve diğer taklit ...
 • Dine dayalı ahlakın manası nedir?
  9560 دین 2012/06/16
  Din ve ahlak arasındaki ilişki bağlamında ahlaki değerlerin temelleri hususunda iki genel bakış vardır: 1. Ahlak dinden bağımsız bir disiplindir ve din bir ile ilişkisi yoktur. 2. Ahlak din, iman ve Allah’a inanmayla bağlantı kurmaksızın gerçekleşmez. Batı toplumlarında bu konu geniş ...
 • Ulu’l Emr ayeti kimin hakkında nazil oldu?
  12751 Eski Kelam İlmi 2011/04/13
  Şii müfessirlerinin hepsi Ulu’l Emr’den maksadın, İslam toplumunun maddi ve manevi yaşamının tüm boyutlarındaki önderliğinin, Allah ve Peygamberi (s.a.a) tarafından kendilerine verilen masum imamlar olduğu ve Onlardan başka kimsenin buna ortak olmadığı konusunda ihtilafları yoktur. Ancak Masum İmamların kendileri birilerini bir göreve atar ve bir makam verirlerse belli ...
 • Sahihi Buhari, muteber bir kitap mıdır? Neden iki emanet hadisi bu kitapta mevcut değildir?
  9687 سرنوشت حدیث 2012/06/16
  Ehlisünnetin bakışında Sahihi Buhari en muteber hadis kitabıdır ve Şii’lerin bakışında da ondaki birçok hadis lâfzî ve manevi olarak Şia’nın hadislerine benzemektedir. Bu esas uyarınca isnat edilir bir kitap sayılır. Elbette bu, Sahihi Buhari’de bir hadis bulunmazsa, hiçbir şekilde söz konusu hadisin güvenilir olmayacağı anlamına gelmez; zira ...
 • Hz. Fatıma Zehra (a.s) nerede toprağa verildi?
  37099 تاريخ بزرگان 2011/10/23
  Fatıma Zehra (a.s), İslam Peygamberinin (s.a.a) elçiliğe seçilmesinden sonra[1] ve hicretten sekiz yıl önce (peygamberliğin beşinci yılında) Mekke’de doğmuş[2] ve dokuz yaşındayken İmam Ali (a.s) ile evlenmiştir.[3] Peygamberden (s.a.a) sonra Hz. Fatıma’ya (a.s) zulüm ...

En Çok Okunanlar