Gelişmiş Arama
Ziyaret
3116
Güncellenme Tarihi: 2019/06/12
Soru Özeti
Acaba İslam’da, Kurban bayramı adında bir bayram var mıdır? Hacc-ı Ekber’den ve Hacc-ı Asgar’dan kastedilen nedir?
Soru
Acabaİslam’da (4) Kurban bayramı adında bir bayram var mıdır? Hacc-ı Ekber’den ve Hacc-ı Asgar’dan kastedilen nedir?
Kısa Cevap
Rivayetlerde, Kurban bayramı “İ’d-i Azha” ve “İ’d-i Nahr” isimleri ile anılmıştır. Tüm bunlar lügatte; deve veya koyunun[1] Zilhicce ayının onuncu gününde[2] kurban edilmesine işaret ediyor. Dolayısı ile bu günde kurban verildiğinden ötürü (5) “Kurban bayramı” adı ile isimlendirilmiştir.[3] Kurban bayramı, Müslümanların en önemli bayramlarından bir tanesidir (6). İlahi emrin karşısında aşk ve teslimiyeti ispat etme, Hz. İbrahim’in ve Hz. İsmail’in sınanma ve imtihan edilme günüdür. Öyle ki; bundan başları dik bir halde çıktılar (7). Bundan dolayı da Hz. İbrahim ve evladı Hz. İsmail’in anısına birçok Müslüman tarafından neşe ile karşıtlanmaktadır (8). 
Burada birkaç rivayetin zikredilmesi ile yetinilir (9):
 1. İmam Sadık (A.S.) buyurdu ki: “Hacc-ı Ekber, Nahr günü (Kurban bayramı) ve Hacc-ı Asgar ise (Mufred (10)) Umredir (11).”[4]O Hazret’ten (12) gelen başka bir rivayette ise Hacc-ı Ekberi, “Azha günü” olarak tabir etmiştir.[5] “Hacc-ı Ekber”[6] günü ile ilgili olarak müfessirler arasında değişik (13) görüşler mevcuttur. Ama rivayetlerden anlaşılıyor ki; ondan kasıt, Zilhiccenin onuncu günü (14), Kurban bayramı günü ve başka bir deyişle “Yevm –un Nahr” olduğudur.[7]  Ama ona “Ekber” demelerinin nedeni ise şu yöndendir, o senede Müslümanlara veputperestlere ek olarak tüm kitleler, (eski adetlerine binaen) Hac merasimine katılmışlardı (15). Ama bu iş,sonraki yıllarda tamamen durduruldu. Bu yoruma ilaveten şöyle bir yorum dahamevcuttur;Bundan (16) kasıt, Hac merasimidir ve Hacc-ı Asgar olarak adlandırılan Umre merasimi karşılığında kullanılmaktadır. Her iki unsurun da(17) bu adlandırmaya sebep teşkiletmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.[8]
 2. İmam Bakır (A.S.): “Nahr gününde hiçbir amel, kurbanlığın kanını dökmekten veya anne ve babaya iyilik için yanlarına gitmekten ya da ilişkisini kesen akraba ve yakına selam vermek ve ona yardım etmekle ilişki kurmaktan veya bir kimsenin kurbanlık etinden kendisi yedikten sonra geri kalanını yetim ve muhtaç olan komşularına vermesinden ya da esirlerin gönlünü almaya çalışmaktan daha üstün değildir.”[9]
1- ALLAH’IN
2- İLGİLİ
3- 29510. SORU:
4- Acaba İslam’da
5- Dolayısıyla bugün kurban verilmesi nedeniyle 
6- bayramlarındandır.
7- Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in sınanarak ve imtihan edilerek başları dik halde çıktıkları gündür.
8- kutlanmaktadır.
9- yetinilecektir.
10- müfret
11- umredir.
12- İmam Sadık’tan
13- bir takım
14- anlaşıldığı üzere bundan kasıt, Zilhiccenin onuncu gününün
15- bu yılda Müslümanlar ve putperestler (eski adetlerine binaen) dâhil tüm kitlelerin hac merasimine katılmış olmasıdır.
16- bundan
17- nedenin birlikte
18- açıkça ifade
19- x
20- yahut
21- Bkz:
22- Camiu’l-Fetava
23- b.
24- adresler asıl dilinde yazılmalı
25- Şemsu’l-Ulum
26- Tefsir-i
 

[1]. Her ne kadar bazı raviler koyun ve deveyi tasrih (18) etmişlerse de ama (19) inek de kurban edilebilir. Dolayısı ile kurbanlık seçenekleri şunlardan ibarettir: deve veya inek veya (20) koyun. Ama deve daha iyidir. Bk (21): Musevi Şahrudi, Seyit Murtaza, Cami’u ul-Fetava (22) (Hac menasikleri) s. 193 ve 194. Meş’ar neşriyat. Kum. Üçüncü baskı. 1428 k.  
[2].Bk. Farahidi,Halil bin (23) Ahmet, A’yn kitabı, C. 3.  S. 210 ve 266. Hicret yayınları, Kum, ikinci baskı (24), 1409 k. Humeyri, Nişvan bin Sait, Şems-ul Ulum (25) ve Deva-i Kelam-ul Arab min-el Kelum, muhakkik ve musahhih: Aryani, Mutahhar bin Ali, Abdullah, Yusuf bin Muhammed, Ömeri, Hüseyin bin Abdullah, c. 6. S. 3930, Dar-ul Fikr, Dımışk, birinci baskı, 1420 k. 
[3]. Bk. Fettal Nişaburi, Muhammed bin Ahmet, Ravdet-ul Vaizin ve Besiret-ul Mutteizin, c. 2.s. 353, Rezi yayınları, Kum, birinci baskı, 1375 ş.
[4].«مُعَاوِیَةَبْنِعَمَّارٍقَالَ: سَأَلْتُأَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْیَوْمِالْحَجِّالْأَکْبَرِفَقَالَهُوَیَوْمُالنَّحْرِوَالْأَصْغَرُالْعُمْرَةُ»؛Şeyh Saduk, Maani-l Ahbar, muahakkik ve musahhih: Gafari, Ali Ekber, s. 295. İslami yayınlar ofisi. Kum, birinci baskı, 1403 k.
[5]. «الْحَجُّالْأَکْبَرُیَوْمُالْأَضْحَى»aynısı.
[6]. Tevbe süresi. 3. Ayet.
[7]. Beyzavi, Abdullah bin Ömer, Envar-ut Tenzil ve Esrar-ut Te’vil, tahkik: el-Mur’aşili, Muhammed Abdurrahman, c. 3. S. 71. Daru İhya-ut Turas-il Arab, Beyrut, birinci baskı, 1418k. Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 7. S. 288. Dar-ul kutub-ul İslamiyye, Tahran, birinci baskı 1374ş.
[8]. Tefir-i (26) Numune, c. 7. S. 288 – 289.
[9].«مَامِنْعَمَلٍأَفْضَلَیَوْمَالنَّحْرِمِنْدَمٍمَسْفُوکٍأَوْمَشْیٍفِیبِرِّالْوَالِدَیْنِأَوْذِیرَحِمٍقَاطِعٍیَأْخُذُعَلَیْهِبِالْفَضْلِوَیَبْدَؤُهُبِالسَّلَامِأَوْرَجُلٍأَطْعَمَمِنْصَالِحِنُسُکِهِوَدَعَاإِلَىبَقِیَّتِهَاجِیرَانَهُمِنَالْیَتَامَىوَأَهْلِالْمَسْکَنَةِوَالْمَمْلُوکِوَتَعَاهَدَالْأُسَرَاء»
Şeyh Saduk, El-Hisal, muhakkik ve musahhih: Gafari, Ali Ekber, c. 1. s. 289. İslami yayınlar ofisi, Kum, Birinci baskı, 1362ş.
 
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • cennetlikler Gilmanlardan nasıl istifade ediyorlar?
  6338 بهشت و جهنم 2015/06/18
  “Gulam” sözcüğünün lügatteki anlamı hizmetçi ve Gilman da “gulam”ın çoğuludur.[1] Kuranı kerim cennetlikler için şöyle buyuruyor: “Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar”.[2] Bu ayeti kerime cennetteki hizmetçileri tavsif etme makamında ve oradaki hizmetçilerin niteliklerini beyan ederek şöyle ...
 • Su fiyatlanın yüksek olduğu taktirde cenabet guslü için ne yapmalıyız?
  5391 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/20
  Cenabet guslü kendiliğinde farz değildir, ancak farz namazı yerine getirmek ve benzeri bazı işler için farz olur. [1] Ancak gusül için su kullanmak size tahammül edilmesi mümkün olmayacak derecede iktisadi yönünden zorluk getiriyor, sizi ...
 • Allah’tan Başkasından yardım dilemek tevhit ile uyuşur mu?
  8020 Tefsir 2010/08/22
  Allah’tan başkasından yardım dilemek eğer ilahî büyük şahsiyet ve velilerin direkt olarak isteği yerine getirdikleri ve isteği getirmede Allah’a ihtiyaç duymadıkları inancıyla gerçekleşirse, bu şirk olup tevhit karşıtıdır ve caiz değildir. Ama bu büyük şahsiyetlerin Allah’ın izni ve Allah’ın kendilerine bahşettiği güç ile istekleri yerine getirdiklerine ...
 • Hz. Adem (a.s)’ın cennetten inişi ne manaya gelmektedir?
  11989 Eski Kelam İlmi 2010/01/27
  Hubut yüksekten aşağı inmek (nüzul) manasında olup, Suud’un (yukarı çıkmanın) karşıt anlamlısıdır. Bazen bir mekanda yerleşme manasında da kullanılmıştır.Hz. Adem (a.s)’ın hubutu konusu ve hubut olayı, her şeyden önce Hz. Adem (a.s)’ın bulunduğu cenneti nasıl mana ettiğimize bağlıdır. Acaba ...
 • Namazı ikame etmek ne demektir?
  20579 Tefsir 2011/10/22
  Kur’an’da namaz kılmak ve fiili için kaza, kıyam, gelmek ve ikame gibi değişik tabirler kullanılmıştır. Ayetlerin tefsirlerine göre, namazı ikame etmek bir ferdin namaz kılmasından daha üstün ve yüce bir manaya sahiptir. Toplumda ve insanlar arasında namazı diriltmek, diri tutmak ve ona onur ve değer bahşetmek anlamına gelmektedir.
 • Belirlenmiş rızkla insanın çabası arasındaki ilişki nedir?
  15862 Eski Kelam İlmi 2007/11/24
  Rızk iki kısımdır:1. Kazanılması gereken rızk2. Kesin olan rızkKesin olan rızk insana verilmiş olan varlık, ömür, çeşitli imkânlar, aile ortamı ve yetenekleri gibi şeylerdir. Bu tür rızkla insan çabası için gereken güç, dikkat ve beceriyi sahip olur ve iş görmeye kadir olur. Bu tür rızkı kullanmak sayesinde ...
 • Aşağıdaki rivayet doğru mudur? “İmam Muhammed (a.s.) Bakır’ın Oğlu İmam Cafer’den (a.s.a.) şöyle nakledilmiştir: “Peygamber Efendimiz (s.a.a) yatmadan önce yüzünü kızı Fatıma’nın (s.a) sinesinin arasına koyardı.” (“Bihar-ul Envar” c.43, s.78)
  10450 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Bu bağlamda var olan rivayetlerimiz iki kısımdır: onlardan bir kısmı güvenilir, senetleri sahih ve güçlüdür… Bir diğer kısım ise zayıf ve güvenilir durumda olmayıp zayıf ve meçhuldür… Soruda sorulan ...
 • Namaz kılındığında büyük sureleri okumak için bilgisayardan faydalanılabilir mi?
  6159 Kıraat 2010/07/17
  Ayakta namaz kılamıyorsanız ve sandalyede oturarak namaz kılmak zorundaysanız, bilgisayar masasının üzerinde diğer şartlarada riayet etmek kaydıyla namaz kılmanın sakıncası yoktur. Namazda Kur’an’ın uzun surelerini monitörden okumak ise caizdir. ...
 • Rububiyet yalnız Yüce Allah’a mı özgüdür?
  15472 Teorik İrfan 2010/05/04
  Rububiyet Arapça bir sözcük olan rab kökünden türemiştir, rab; sahip ve eğitici anlamındadır. Allah bütün yaratılış aleminin sahibi olması hasebiyle, bu alemin yöneticiliğini de Ona aittir. O, kendisinden başka her şeyin rabbidir. Yaratılış aleminin tüm varlıkları Allah’ın bir simge ve mazharıdır ama bu mazharların da bir takım temelleri ve ...
 • Gök, yer ve erzakın yaratılması altı günde mi yoksa sekiz günde mi gerçekleşmiştir!?
  7448 Kur’anî İlimler 2011/05/21
  Yüce Allah rızık ve azık hakkında “kaddere” (takdir etti), gök ve yerin yaratılması hakkında ise “halake” (yarattı) kavramını kullanmıştır. Yani bu dört gün yaratılışın değil, erzakın takdiridir. Bu açıklamayla bu eleştiri temelden geçersiz olmaktadır; zira (kullanıcının yaptığı gibi) rızkın takdir günlerini yaratma kategorisinde ele aldığımız ...

En Çok Okunanlar