Gelişmiş Arama
Ziyaret
849
Güncellenme Tarihi: 2019/06/12
Soru Özeti
Acaba İslam’da, Kurban bayramı adında bir bayram var mıdır? Hacc-ı Ekber’den ve Hacc-ı Asgar’dan kastedilen nedir?
Soru
Acabaİslam’da (4) Kurban bayramı adında bir bayram var mıdır? Hacc-ı Ekber’den ve Hacc-ı Asgar’dan kastedilen nedir?
Kısa Cevap
Rivayetlerde, Kurban bayramı “İ’d-i Azha” ve “İ’d-i Nahr” isimleri ile anılmıştır. Tüm bunlar lügatte; deve veya koyunun[1] Zilhicce ayının onuncu gününde[2] kurban edilmesine işaret ediyor. Dolayısı ile bu günde kurban verildiğinden ötürü (5) “Kurban bayramı” adı ile isimlendirilmiştir.[3] Kurban bayramı, Müslümanların en önemli bayramlarından bir tanesidir (6). İlahi emrin karşısında aşk ve teslimiyeti ispat etme, Hz. İbrahim’in ve Hz. İsmail’in sınanma ve imtihan edilme günüdür. Öyle ki; bundan başları dik bir halde çıktılar (7). Bundan dolayı da Hz. İbrahim ve evladı Hz. İsmail’in anısına birçok Müslüman tarafından neşe ile karşıtlanmaktadır (8). 
Burada birkaç rivayetin zikredilmesi ile yetinilir (9):
 1. İmam Sadık (A.S.) buyurdu ki: “Hacc-ı Ekber, Nahr günü (Kurban bayramı) ve Hacc-ı Asgar ise (Mufred (10)) Umredir (11).”[4]O Hazret’ten (12) gelen başka bir rivayette ise Hacc-ı Ekberi, “Azha günü” olarak tabir etmiştir.[5] “Hacc-ı Ekber”[6] günü ile ilgili olarak müfessirler arasında değişik (13) görüşler mevcuttur. Ama rivayetlerden anlaşılıyor ki; ondan kasıt, Zilhiccenin onuncu günü (14), Kurban bayramı günü ve başka bir deyişle “Yevm –un Nahr” olduğudur.[7]  Ama ona “Ekber” demelerinin nedeni ise şu yöndendir, o senede Müslümanlara veputperestlere ek olarak tüm kitleler, (eski adetlerine binaen) Hac merasimine katılmışlardı (15). Ama bu iş,sonraki yıllarda tamamen durduruldu. Bu yoruma ilaveten şöyle bir yorum dahamevcuttur;Bundan (16) kasıt, Hac merasimidir ve Hacc-ı Asgar olarak adlandırılan Umre merasimi karşılığında kullanılmaktadır. Her iki unsurun da(17) bu adlandırmaya sebep teşkiletmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.[8]
 2. İmam Bakır (A.S.): “Nahr gününde hiçbir amel, kurbanlığın kanını dökmekten veya anne ve babaya iyilik için yanlarına gitmekten ya da ilişkisini kesen akraba ve yakına selam vermek ve ona yardım etmekle ilişki kurmaktan veya bir kimsenin kurbanlık etinden kendisi yedikten sonra geri kalanını yetim ve muhtaç olan komşularına vermesinden ya da esirlerin gönlünü almaya çalışmaktan daha üstün değildir.”[9]
1- ALLAH’IN
2- İLGİLİ
3- 29510. SORU:
4- Acaba İslam’da
5- Dolayısıyla bugün kurban verilmesi nedeniyle 
6- bayramlarındandır.
7- Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in sınanarak ve imtihan edilerek başları dik halde çıktıkları gündür.
8- kutlanmaktadır.
9- yetinilecektir.
10- müfret
11- umredir.
12- İmam Sadık’tan
13- bir takım
14- anlaşıldığı üzere bundan kasıt, Zilhiccenin onuncu gününün
15- bu yılda Müslümanlar ve putperestler (eski adetlerine binaen) dâhil tüm kitlelerin hac merasimine katılmış olmasıdır.
16- bundan
17- nedenin birlikte
18- açıkça ifade
19- x
20- yahut
21- Bkz:
22- Camiu’l-Fetava
23- b.
24- adresler asıl dilinde yazılmalı
25- Şemsu’l-Ulum
26- Tefsir-i
 

[1]. Her ne kadar bazı raviler koyun ve deveyi tasrih (18) etmişlerse de ama (19) inek de kurban edilebilir. Dolayısı ile kurbanlık seçenekleri şunlardan ibarettir: deve veya inek veya (20) koyun. Ama deve daha iyidir. Bk (21): Musevi Şahrudi, Seyit Murtaza, Cami’u ul-Fetava (22) (Hac menasikleri) s. 193 ve 194. Meş’ar neşriyat. Kum. Üçüncü baskı. 1428 k.  
[2].Bk. Farahidi,Halil bin (23) Ahmet, A’yn kitabı, C. 3.  S. 210 ve 266. Hicret yayınları, Kum, ikinci baskı (24), 1409 k. Humeyri, Nişvan bin Sait, Şems-ul Ulum (25) ve Deva-i Kelam-ul Arab min-el Kelum, muhakkik ve musahhih: Aryani, Mutahhar bin Ali, Abdullah, Yusuf bin Muhammed, Ömeri, Hüseyin bin Abdullah, c. 6. S. 3930, Dar-ul Fikr, Dımışk, birinci baskı, 1420 k. 
[3]. Bk. Fettal Nişaburi, Muhammed bin Ahmet, Ravdet-ul Vaizin ve Besiret-ul Mutteizin, c. 2.s. 353, Rezi yayınları, Kum, birinci baskı, 1375 ş.
[4].«مُعَاوِیَةَبْنِعَمَّارٍقَالَ: سَأَلْتُأَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْیَوْمِالْحَجِّالْأَکْبَرِفَقَالَهُوَیَوْمُالنَّحْرِوَالْأَصْغَرُالْعُمْرَةُ»؛Şeyh Saduk, Maani-l Ahbar, muahakkik ve musahhih: Gafari, Ali Ekber, s. 295. İslami yayınlar ofisi. Kum, birinci baskı, 1403 k.
[5]. «الْحَجُّالْأَکْبَرُیَوْمُالْأَضْحَى»aynısı.
[6]. Tevbe süresi. 3. Ayet.
[7]. Beyzavi, Abdullah bin Ömer, Envar-ut Tenzil ve Esrar-ut Te’vil, tahkik: el-Mur’aşili, Muhammed Abdurrahman, c. 3. S. 71. Daru İhya-ut Turas-il Arab, Beyrut, birinci baskı, 1418k. Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 7. S. 288. Dar-ul kutub-ul İslamiyye, Tahran, birinci baskı 1374ş.
[8]. Tefir-i (26) Numune, c. 7. S. 288 – 289.
[9].«مَامِنْعَمَلٍأَفْضَلَیَوْمَالنَّحْرِمِنْدَمٍمَسْفُوکٍأَوْمَشْیٍفِیبِرِّالْوَالِدَیْنِأَوْذِیرَحِمٍقَاطِعٍیَأْخُذُعَلَیْهِبِالْفَضْلِوَیَبْدَؤُهُبِالسَّلَامِأَوْرَجُلٍأَطْعَمَمِنْصَالِحِنُسُکِهِوَدَعَاإِلَىبَقِیَّتِهَاجِیرَانَهُمِنَالْیَتَامَىوَأَهْلِالْمَسْکَنَةِوَالْمَمْلُوکِوَتَعَاهَدَالْأُسَرَاء»
Şeyh Saduk, El-Hisal, muhakkik ve musahhih: Gafari, Ali Ekber, c. 1. s. 289. İslami yayınlar ofisi, Kum, Birinci baskı, 1362ş.
 
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ehlisünnetten olan bir bayanın Şia bir kimseyle evlenmesinin hükmü nasıl ve onlardan doğan çocuklar kime aittir?
  5583 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Değerli taklidi merciler şöyle buyurmaktadırlar: Sünni olan bir bayanın Şia olan bir kimseyle evlenmesinin işkâlı yok.[1]Nikâh akdinin nerede kıyılması hususunda her hangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. Bazı yerlerin bazı nedenlerden ötürü ...
 • Çöl ve sahraların yaratılış felsefesi nedir?
  7913 Eski Kelam İlmi
  1. Allah-u Teâlâ’nın gökyüzü, yeryüzü, dağlar, denizler, ormanlar, çöller ve… kapsamak üzere yarattığı her şey fayda ve maslahat üzerinedir. Bunların yaratılışı hak iledir ve bunların hiçbirisine batıl yol bulunamaz.[1] Ne var ki beşer, bu maslahatları derk etmekten acizdir. Ormanlar ve denizler, insan için hissedilip ...
 • Acaba “bir gün gelecek ki Müslümanlar yetmiş üç fırkaya ayrılacaklardır” şeklindeki hadis doğru mudur?
  7914 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  “İftiraki ümmet” (Peygamberin vefatından sonra ümmetin farklı farklı fırkalara ayrılması) hakkında var olan rivayetleri hem Şia ve hem de Ehlisünnet muhaddisleri tarafından farklı senetlerle nakletmiştir.Bütün rivayetlerin metni Müslümanların, Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatından sonra fırkalara ayrılmaya ve bölünmelerine işaret etmektedir. Bu rivayetler ...
 • Kök hücreleri araştırmak ve incelemek haram mıdır?
  3583 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sorulan sorudaki meselenin mevcut fıkhî hükmünü istemeniz nedeniyle büyük mercilerin (Allah kendilerini korusun) bürolarından ve Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’den (ömrü uzun olsun) fetva sorduk ve kendilerinin yanıtları aşağıda yer almaktadır: Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Sakıncasızdır. Hz. Ayetullah Uzma Şirazi’nin (ömrü uzun ...
 • “Ben Ebubekir ve Ömer’in men ettiği bir şeyi geri vermekten hayâ ederim” diye Hz. Ali’den (a.s) nakledilen Fedek hakkındaki bu hadis muteber midir?
  5144 Eski Kelam İlmi
  Eş-Şafi kitabının dördüncü cildinin yetmiş altıncı sayfasında İmam Ali’ni Fedek’i geri vermesi hakkında şöyle bir rivayet nakledilmiştir: “Ben Ebubekir ve Ömer’in men ettiği bir şeyi geri vermekten hayâ ederim.” Okuyucu bu sayfalarda bu rivayeti okurken onun Seyid Mürteza’nın sözlerinden olduğunu sanmaktadır. Ama eş-Şafi kitabının el-Muğni’deki Kadı Abdülcebbar’ın görüşlerini reddetmek ...
 • Kalp gözü ile Allah’ı görmenin yolu nedir? Yeni bir fert nereden başlamalıdır?
  8269 Pratik İrfan
  Allah’ın tecellilerini kalbi olarak görmek, Allah’ı görmenin doğru manasıdır ve bunun değişik dereceleri vardır. Her ne kadar bunun asıl derecesi fakat bu yolda ilerleyen şahsın fani olmasından sonra hasıl olsa da bunun aşağı mertebe ve dereceleri kalbi algılar eseriyle yolcu için meydana gelir. ...
 • Kıyamet günü sorgu-sual herkes için midir? O günde Peygamberlerden sorgu-sual etmek ne manaya gelmektedir?
  11629 Eski Kelam İlmi
  Dini kaynaklarda kıyamet günü hakkında gelen meselelerden biri o günde yapılacak sorgu-sualdir. Ayet ve hadislerden anlaşılan şey bu sorgu-sualin umumi olduğu, hatta peygamberlerin bile bundan istisna olmadığıdır. Şüphesiz ki bu sorgular gerçekeleri ortaya çıkarmak için değildir. Zira hiç bir şey ...
 • Neml suresinin 8. Ayetinde konu edilen Ateştekinden ve Ateşin Etrafındakinden Maksat nedir?
  5276 Tefsir
  Neml suresinin 8. Ayetinde konu edilen Ateştekinden ve Ateşin Etrafındakinden Maksat nedir? Bu ayetteki konuda müfessirler arasında farklı görüşler var olmaktadır. Bazıları şu görüştedirler: Ateşte olan kimseden maksat (men fin-nar) Allah'tır. Anlamı da şudur: Ateşte kudreti ve sultanlığı ateşte tecelli eden mübarektir. Ağaçtan bir diyalog sesinin ...
 • İslam’ın Hakkaniyetinin Aklî Delilleri
  11157 Yeni Kelam İlmi
  Her ne kadar bugün dünyada gözlemlenen dinlerde bir takım hakikatler yer alsa da, gerçek tevhit olan kamil hakikat sadece İslam’ın çehresinde gözlemlenebilirdir. Bu iddianın en büyük delili, diğer dinlerin muteber senetlerinin olmayışı ve metinlerinde tahrif ve aklî çelişkilerin bulunması ve bunun karşılığında Kur’an’ın senet taşıması, ...
 • Vesveseyi tedavi etme yolu nedir?
  7780 Pratik Ahlak
  Sözlerinizde belirttiğiniz gibi vesveseye müptelasınız. Belirttiğiniz ruhsal ve psikolojik sorunlarınızın çoğu kesinlikle bu hastalıktan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlardan kurtulmak için ilk etapta hastalığınızı tedavi etmeye yönelin. Vesvesenin şeytanın desise ve tuzaklarından olduğunu bilmeli ve ona itina etmemelisiniz. Ondan kurtulmak ve bu tür hallerin bertaraf edilmesi için, kendinizi ...

En Çok Okunanlar