Ətraflı axtarış
Baxanların
4914
İnternetə qoyma tarixi: 2011/11/19
Sualın xülasəsi
İdman hərəkətləri əgər misiqi ilə birgə olarsa, işkalı varmı? Ümumiyyətlə bu hərəkətlər rəqs hökmündədir?
Sual
O idmanlar ki, onları sürətlə yerinə yetirmək üçün iti (yeyin) musiqilərə ehtiyac vardır, hökmü nədir? Əgər bu idmanları yerinə yetirməkdə hədəf bədənin sağlamlığı, çəkinin azalması yaxud çoxalması ola və rəqs olmaya, hökmü nədir? Əgər başqa şəxslərin, o cümlədən məşqçinin niyyəti bəzən idman etmək əvəzinə oynamaq ola, hökmü nədir?
Qısa cavab

Oynamaq və musiqi, bir- birindən ayrı iki mövzudur ki, hər birinin özünə məxsus hökmü vardır. Yəni haram oynamaq ilə haram musiqinin bir yerdə olması halında bunları yerinə yetirən şəxs ayrı- ayrılıqda iki haram işə mürtəkib olur.

Fəqihlərin əksəriyyəti mütrüb və eyş- nuş məclislərinə münasib musiqini haram bilirlər, amma bəziləri hər bir musiqini haram bilir və onun növlərinin arasında fərqi qəbul etmirlər.

Oynamaq barədə gərək deyək ki, oynamağın tərifində müxtəlif əsaslar vardır: bəziləri deyirlər: Oynamaq, özünə uyğun (biçimli) hərəkətlərdir ki, eyş- işrətə xatir yerinə yetirilir. və bəziləri deyirlər: Hər bir əməl ki, ürfdə ona oynamaq deyirlər, oynamaq hökmləri ona şamil olur.

Onun hökmü barədə də bir dəstə onu (oynamağı) qəti surətdə haram bilir və başqa bir dəstə isə haramlığını, fəsad yaxud haram işlə birlikdə olduğu halda bilirlər. Hər bir halda əgər haram oynamaq və ya haram musiqi dinləmək ünvanı idman hərəkətlərinə aid olmaya, maneəsi yoxdur və belə işlərdə lazımdır ki, hər bir mükəlləf öz mərcəi- təqlidinə müraciət edə.

Ətreaflı cavab

Qeyd olunan suala cavab verməzdən öncə lazımdır ki, "Tərəb (şadlıq, şənlik)" "ləhv (eyş, işrət") və "eyş- işrət məclisləri" istilahlarından məqsəd aydınlaşa. Çünki, bunlar haram musiqinin göstəriciləridir (Əlamətləridir).

1.             Tərəb: Yüngül xasiyyətlilik halına deyilir ki, mahnı ya təranə eşitməklə insanın canında (ruhunda) əmələ gəlir və onu mötədillik (mülayimlik) halından çıxarır. Bu iş təkcə şadlıq halına məxsus deyil, bəlkə mümkündür qəmli və hüznlü təranələrdən də yarana. [1]

2.             Ləhv: Fəqihlərin ləhv kəlməsimnən məqsədləri, bəstələnmiş mahnının əyyaşlıq və fəsad məclisləri ilə uyğunluğundan ibarətdir. Yəni mümkündür bir nəğmə şadlandıran olmaya, amma fasiqlərin iclaslarında yayılmış nəğmələrdən ola. [2]

3.             Eyş- işrət məclisləri: Məqsəd, əyyaşlıq, şəhvətpərəstlik, oynamaq və rəqs etmək üçün təşkil olunan məclislərdir və dindarların ürfündə günah məclislərindən hesab olunur. [3]

Bu müqəddiməyə diqqət etməklə musiqi denləmək barəsində mərcəi- təqlidlərdən bəzisinin nəzəriyyələrinə işarə olunur: Fəqihlərin əksəriyyəti "ləhvi" olan musiqi növünü haram bilirlər nəinki, bütün musiqi növlərini. Bəzisi mətrəb musiqini dinləməyi də haram bilirlər. [4]

Həzrət Ayətullah üzmalar imam Xomeyni (r), Xaminei, Sistani, Fazil Lənkərani (r) və Məkarim Şirazi buyururlar: Mütrüb olan hər bir növ musiqini bəstələmək və ona qulaq asmaq cayiz deyil. Haramlıqda meyar musiqinin şad və ya qəmli olması deyilŞ, bəlkə meyar, mütrüb olub- olmamasıdır. [5]

Gülpayqani (r.h): Musiqini eşitmək və ya onu səsləndirməyi qəti surətdə (istər ləhvi və mütrüb olsun ya olmasın) haramdır. [6]

Safi Gülpayqani: Camaatın (ürfün) musiqi bildiyi hər bir şeyi dinləmək, bəstələmək, öyrənmək, öyrətmək və onun adətlərini satmaq (qəti şəkildə) haramdır. [7]

Nuri Həmədani: Mütrüb və ləhvi sayılan, xoşgüzəranlıq və günah məclislərinə münasib mahnılara qulaq asmaq caiz deyil. [8]

Vəhid Xorasani: Xoş güzəranlıq və günah məclislərinə münasib hər bir ləhvi mahnıya qulaq asmaq caiz deyil. [9]

Bəhcət (r.h): Ləhvə (eyş- işrətə) məxsus olan adətlərin səsləndirilməsi ləhvdən başqa yerdə vacib ehtiyata əsasən caiz deyil və onların ləhvdə (eyş- işrətdə) səsləndirilməsi qəti şəkildə lazımdır və mütrib musiqini də dinləmək haramdır. [10]

Təbrizi: Xoş güzəranlıq məclislərinə uyğun olan musiqi ləhvi musiqidir və onu səsləndirmək və qulaq asmaq haramdır. [11]

Bütün müctəhidlərin rəyinə əsasən əgər musiqi haram növdən ola, [12] onun həyəcanlandırıcı olub- olmaması, qəmli ya şad olması, radio- televizor yaxud başqa yerdən yayımlanmasının onun haram olmasında heç bir təsiri yoxdur. [13]

Buna əsasən baxmayaraq ki, idman özü- özlüyündə maneəsi yoxdur, amma həmin idmanlarda haram musiqiyə qulaq asmaqla caiz deyil. Baxmayaraq ki, idmandan məqsəd sağlamlıq və buna oxşar şeylərdir.

Amma sualın başqa bir hissəsi ki, rəqs və idman hərəkətləri barəsindədir, gərək deyək ki, əgər bu idman hərəkətləri rəqs ünvanına aid edilsə, rəqs hökmü ona da aid olacaq. Musiqinin haramlığı rəqsin haramlığından ayrıdır və rəqsin özünə məxsus hökmü vardır.

Rəqs barəsində mərcə alimlərinin tərifi fərqlidir:

Həzrət Ayətullah üzmalar: İmam (r), Bəhcət (r), Təbrizi (r), Xaminei, Sistani, Fazil (r.h) və Gülpayqani: Hər bir əməl ki, ürf ona rəqs deyə.

Məkarim Şirazi: Rəqs, ritmli hərəkətlərdir ki, eyş- işrət məqsədinə yerinə yetirilir. [14]

Buna əsasən əgər bir yerdə rəqs ünvanı ona deyilmiş ola, onun hökmü mərcə alimlərinin nəzərində aşağıdakı şərhlədir:

İmam Xomeyni (r.h): Vacib ehtiyata əsasən qadınların hər yerdə oynamağı istər toy, istərsə də ad günləri məclislərində caiz deyil, qadının öz həyat yoldaşı üçün oynamasından başqa. [15]

Həzrət Ayətullah Gülpayqani: Qadının öz həyat yoldaşı üçün oynamağından başqa hallar haramdır. [16]

Həzrət Ayətullah Əraki: Rəqsin maneəsi vardır. [17]

Həzrət Ayətullah Bəhcət: Rəqsin qəti şəkildə maneəsi vardır. [18]

Həzrət Ayətullah Saafi Gülpayqani: Ancaq qadının öz həyat yoldaşı üçün oynamağı caizdir və bundan başqa hallar haramdır. [19]

Həzrət Ayətullah Vəhid Xorasani: Vacib ehtiyata əsasən qəti şəkildə oynamaq caiz deyil. [20]

Həzrət Ayətullah Sistani: Vacib ehtiyata əsasən caiz deyil qadın və ərinin oynamağından başqa, o da o yerdə ki, başqası olmaya. [21]

Həzrət Ayətullah Məkarim: Təkcə qadının əri üçün oynamağı caizdir, bundan başqalarının maneəsi vardır. [22]

Həzrət Ayətullah Xamneyi: Əsil oynamağın maneəsi yoxdur, əgər haram bir işə səbəb olmasa. (məsələn haram şəhvətin həyəcanlandırılması, musiqi dinləmək və s.) və bu məsələdə oynamağın növləri arasında fərq yoxdur. [23] Yenə buyurur: Ümumi şəkildə əgər oynamaq, şəhvətin həyəcanlandırılması, haram işin yerinə yetirilməsi və yaxud əxlaqsızlıqla nəticələnə, haramdır. [24]

Əgər qadının əri üçün (yaxud əksinə) oynamağı haram işlə birlikdə olmasa maneəsi yoxdur. [25]

Əgər qadının əri üçün (yaxud əksinə) oynamağı haram işlə birlikdə olmasa maneəsi yoxdur. [26]

Həmçinin mərcə alimlərinin cavabı bu sual üçün ki, qadın yaxud kişi edə bilərmi təklikdə və başqalarının gözündən uzaq (hətta öz həyat yoldaşının) idman etmək məqsədilə oynaya? Bu şərhlədir:

Ayətullahlar imam (r.h), Təbrizi, Xaminei və Sistani: Maneəsi yoxdur, amma yaxşıdır ki, mömin ləhvdən çəkinə. [27]

Ayətullahlar Bəhcət, Fazil, Nuri və Vəhid: Vacib ehtiyata əsasən caiz deyil. [28]

Nəticə budur ki, əgər oynamaq yaxud haram musiqi dinləmək ünvanı [29] idman hərəkətlərinə aid edilə maneəsi vardır və əgər bu cür olmasa maneəsi yoxdur və belə işlərdə lazımdır ki, hər bir mükəlləf öz mərcəyi təqlidinə müraciət edə.

Hər halda qeyd olunan sual mərcələrin katibliyinə (dəftərxanasına) göndərilib və alınan cavablar aşağıdakılardır:

Həzrət Ayətullahül- üzma Məkarim Şirazinin katibliyi (dəftərxanası).

Əgər musiqi, ləhv və əxlaqsızlıq məclislərinə uyğun olmaya maneəsi yoxdur.

Həzrət Ayətullahül- üzma Xamineinin katibliyi:

Əgər musiqi ləhvi (əxlaqsız, eyş- işrət) olmaya maneəsi yoxdur və onu müəyyən etmək mükəlləfin öz öhdəsindədir.

Oynamaq əgər şəhvətin oyadılmasına, haram işin yerinə yetirilməsinə yaxud əxlaqsızlığa səbəb ola və ya qadın naməhrəm kişilərin arasında oynaya, haramdır.

Həzrət Ayətullahül- üzma Saafi Gülpayqaninin katibliyi:

İdman öz- özlüyündə yaxşıdır, amma əgər musiqi alətləri və ya oynamaqla birlikdə ola, caiz deyil. Allah alimdir.

Əlaqədar göstəricilər:

1.     Göstərici: Musiqinin halal və haramlıq dəlilləri, sual 388 (sayt: 401).

2.     Göstərici: Halal musiqini haramdan tanımağın yolu, sual 14034 (sayt: 13806).

3.     Göstərici: Musiqinin xasiyyəti və haramlığı, sual 1078 (sayt: 1256).

4.     Göstərici: Musiqinin haramlıq dəlilləri, sual 16428. (sayt: 16467).

5.     Göstərici: Yayımlardan musiqi dinləməyin hökmü, sual 1358 (sayt: 1381).

6.     Göstərici: İdman məqsədi ilə oynamağın hökmü, sual 18374 (sayt: 17944).

7.     Göstərici: Hədislərdə oynamağın haramlığı, sual 12886 (sayt: 12652).[1]   - Tələbəlik sualları və cavablar (musiqinin hökmləri), Şəhid Müctəba Hüseyni, səh 40.

[2]   - Həmin, səh 41.

[3]   - Həmin, səh 42.

[4]   - Tozihul- məsaile mərace, cild 2, səh 813 və 913; Məsaile cədid, cild 1,səh 47.

[5]   - Qadın və kişi ilə əlaqəli hökmlər, Seyid Məsud Məsumi, səh 227.

[6]   - Həmin, səh 228.

[7]   - Seyid Möhsin Mahmudi Məsaile cədid, mərace və alimlərin nəzərindən, səh 54.

[8]   - Tələbəlik sualları (musiqinin hökmləri), seyid Müctəba Hüseyni, səh 43.

[9]   - Həmin.

[10]   - Tozihul- məsail risaləsi, müxtəlif məsələlər, səh 3, məsələ 20.

[11]   - Seyid Məsud Məsumi, Qadın və kişi ilə əlaqəli hökmlər, səh 228.

[12]   - Əlbəttə bəyan olduğu kimi mərcə alimlərindən bəziləri musiqinin bütün növlərini haram bilirlər.

[13]   - Musiqinin hökmləri və qadın və kişi ilə əlaqəli hökmlərə müraciət oluna.

[14]   - Seyid Müctəba Hüseyni, Tələbəlik sualları və cavablar, (musiqinin hökmləri), səh 84.

[15]   - Seyid Möhsin məhmudi, Məsaile- cədid, mərace və alimlərin nəzərindən, səh 203.

[16]   - Həmin.

[17]   - Həmin.

[18] - Həmin.

[19]   - Həmin.

[20]   - Həmin.

[21]   - Həmin.

[22]   - Həmin.

[23]   - Seyid Məsud Məsumi, Qadın və kişi ilə əlaqəli hökmlər, səh 219.

[24]   - Tozihul- məsail. (İmam Xumeyninin haçiyələri), cild 2, səh 970

[25]   - Həmin.

[26]   - Seyid Müctəba Hüseyni, Tələbəlik sualları və cavablar (musiqinin hökmləri), səh 84.

[27]   - Həmin.

[28]   - Həmin.

[29]   - Yaxud bəzi əsaslara uyğun haram oynamaq.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Quslun fəlsəfəsi nədir?
  6186 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi
  Cənabət quslunun səbəbi, nəfsin onun çirkinliklərindən təmizlənməsi və bədəni çirkinliklərdən pak etməkdir. Çünki, cənabət bədənin hamısından xaric olur. Ona görə də, insana bədənin hər yerini paklamaq vacibdir. Alimlərin insanın bədənində apardıqları araşdırmalara əsasən, bədənin bütün fəaliyyətlərini idarə edən iki qism köklü əsəb sistemi var. bəzən bədəndə bəzi ...
 • Eramızdan uzun illər qabaq mağaralarda yaşayan insanlarda Adəmin (ə) nəslindən idilərmi?
  4641 Təfsir
  Adəm (ə) övladının dağlarda və mağaralarda yaşamasını Qurani- kərim də təsdiqləyir. Amma bunu da qeyd edək ki, Adəmdən (ə) öncə insanların yaşaması və mağaraları özlərinə məskən seçmələri inkarolunmazdır. Hətta mağaralardan tapılmış tarixi əsərlərdə onların hansı zamana aid olmalarını da demək olar. Bundan əlavə Adəmin (ə) yaşamaq tarixi çox uzun min ...
 • Meyqunun halal və xərçəngin haram olmasının fəlsəfəsi nədir? Halbuki hər ikisi bir növdəndir?
  7142 بیشتر بدانیم
  Bütün şəriət hökmləri məsləhət (fayda) və məfsədə (zərər) əsasındadır. Hər hökmün də müəyyən bir fəlsəfəsi, səbəbi vardır. Lakin bütün incəliklərinə qədər hökmlərin səbəblərinin kəşf edilməsi çox çətin məsələdir. Sadəcə hökmlər üçün külli qayda-qanunlar bəyan etmək olar. Əlbəttə, burada “külli” dedikdə əksəriyyət mənasıdır və onda da istisna halları ...
 • Fədəyin qəsb edilməsi həzrət Zəhranın (sa) evinin yandırılmasından sonra olmuşdur ya öncə?
  4574 فدک
  Həzrət Zəhranın (sa) evinin ömər tərəfindən yandırılması və fədəyin Əbubəkr tərəfindən qəsb olunması peyğəmbərin (s) vəfatından çox az müddət sonra baş vermişdir. Amma bunların hansı birinin daha tez olması barəsində onu qeyd etmək istəyrəm ki, həzrət Zəharın (sa) evinin Ömər tərəfindən atəşə verilməsi əhli- sünnət tarix kitablarında ...
 • Həzrəti Fatimeyi Zəhra (s) öz mehriyyəsini Allahın Rəsulunun ümmətinin şəfaətçisi olmağı istədi. Həzrəti Fatimə (s) və İmamların edəcəyi şəfaət hansı şəxslərə şamil olacaq?
  2458 شفاعت
  Mehriyyə ya sidaq kişi tərəfdən qadına, ona olan sevgisini və sədaqətini göstərmək üçün verilən bir hədiyyədir. Onun tarixçəsi də Həzrəti adəmin və Həvvanın evlənməsinə qayıdır ki, Allah Adəmdən istədi Həvva üçün bir mehriyyə versin. O da Adəm tərəfindən Həvvaya dini hökm və göstərişlərin öyrədilməsi idi.
 • Nə üçün anası seyid olan şəxs seyid hesab olunmur?! Halbuki Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-ın övladlarının hamısı seyiddir?!
  7712 Qədim kəlam
  İslamda “seyid” kəlməsi əsil-nəsəbləri ata tərəfdən həzrət Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in babası Haşimə çatanlara deyilir, hətta Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-ın övladları olmasa da. Başqa sözlə, seyid dedikdə o kəslər nəzərdə tutulur ki, nəsəbləri Haşimə çatsın, amma həzrət Fatimənin övladlarından olması vacib deyildir. Buna əsasən, Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-ın ...
 • Hansı şeylər namazı batil edir?
  10555 Nizamlar hüquq və əhkam
  12 şey namazı batil edir ki, onlara namazın mübtilatı deyirlər.1.             Namazın əsnasında onun şərtlərindən hər hansı birinin pozulması.2.             Namaz əsnasında dəstəmazı və ya qüslü batil edən şeylərin baş verməsi.3.            
 • Həzrət Zeynəbin (s) dəfn yeri hansı ölkədədir?
  6482 شخصیت های شیعی
  Həzrət Zeynəbin (s) qəbri barəsində 3 ehtimal vardır[i]: Mədinə, Şam və Qahirə. Bu üç ehtimaldan hər birinin öz tərəfdarları vardır. Onlar öz nəzərlərinin təsdiqi olaraq dəlillər gətirirlər. Həzrət Zeynəbin (s) dəfn olunduğu yeri dəqiq təyin eləmək mümkün olmasa da yenə də demək olar ki, ...
 • Oruc tutumayan müsəlman üçün yemək və içməli su hazırlayıb verməyin hökmü nədir?
  3354 Cürbəcür
  Əgər oruc tutmayan şəxsin şəri üzürü varsa və ya oruc tutmaq vacib deyilsə (məsələn, xəstəlik üzündən oruc tuta bilmir) bu əməlin iradı yoxdur. Əgər qüdrəti olan halda, qəsdən oruc tutmursa və xeç bir üzrü yoxdursa, bu iş günahdır və imkan həddində o şəxsi orucu tərk etdiyinə görə ...
 • Açıq qapı ilə üzbəüz dayanıb namaz qılmaq
  3531 Nizamlar hüquq və əhkam
  Məkruhdur.[1][1]“Tovzihul-məsaile mərace”, 1-ci cild, ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  127709 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  96847 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  78441 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  67002 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  61718 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  39291 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  33169 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  28697 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  28291 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  26358 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...