Gelişmiş Arama
Ziyaret
9798
Güncellenme Tarihi: 2012/02/15
Soru Özeti
Peygamberden (s.a.a) gelen kırk hadis ezberleme hakkındaki rivayetler sahih midir? Bu kırk hadisin ölçütlerini söyleyiniz.
Soru
Peygamberden (s.a.a) kırk hadis ezberlemenin önemi hakkında duyduğumuz şeyler sahih midir? Bu kırk hadisin ölçütlerini söyleyiniz.
Kısa Cevap

Şii [1] ve bazı sünni [2] kaynaklarda çeşitli ibarelerle İslam Peygamberinden (s.a.a) ‘Erbain’ diye meşhur olan hadiste, kırk hadis ezberlemeye önemle tavsiye edilmiştir. Örneğin: ‘Ümmetimdem kim, halkın ihtiyaç duyduğu hadislerimden kırkını ezberlerse Allah onu kıyamette fakih ve alim olarak haşredecektir.’ [3] Bu hadisin manevi tevatürü [4] olup, sahihtir.

Hadis, Erbain yazmada bir mihver olmuş ve alimleri erbain kitaplarını yazmaya teşvik etmiştir. Bu kitaplar, Masumların (a.s) itikadi ve ahlaki alanındaki hadislerinden kırk tanesi derlenerek yazılmış, bazılarına açıklamada yazılmıştır. Dolayısıyla söz konusu rivayetin belli bir ölçütü yoktur. İnsanın dünya ve ahiretine faydalı olacak ve amel edebileceği her hadisi kapsamaktadır.

Allame Meclisi, söz konusu rivayette hadis ezberlemenin aşamaları ve temelleri olduğunu söylemektedir ki özeti şöyledir:

1) Hadisin lafızlarını ezberlemek manasındaki hadis ezberlemek. Örneğin, kalbinde tutmak, yazıya geçmek, hadisin sözlerini düzeltmek vb. şekillerde hadisleri ezberlemek ve korumak.

2) Hadisin manasına dikkat etmek, üzerinde tefekkür etmek, islami ahkam ve öğretileri ondan çıkarmak manasındaki hadis ezberlemek.

3) İçeriğine amel etmek manasındaki hadis ezberlemek. [5][1] -Örneğin: Şeyh Saduk, Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, s.134, Daru’ş-Şerif er-Raziy, Li’n-Neşr, Kum, 2. Baskı, HK.1406; Hür Amuli, Muhammed b. el-Hasan, Vesail-uş Şia, c.27, s.94, Müesseset-ü Ali’l-Beyt, Kum, 1. Baskı, HK.1409

[2] -Örneğin: Suyuti, Celaleddin, ed-Durru’l-Mansur Fi Tefsiri’l-Me’sur, c.5, s.343, Naşir: Kitaphane-i Ayetullah Necefi, Kum, HK.1404; Askalani, İbn-i Hacer, el-İsabetü Fi Temyizi’s-Sahabe, c.6, s.381, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Baskı, HK.1415  

[3] -Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, s.134; Muhammed b. el-Hasan, Vesail-uş Şia, c.27, s.94.

[4] -Dizin: Lafzi, Manevi ve İcmali Mütevatir Hadislerin Ölçüsü: Soru:   12679 (Site: 12430)

[5] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.2, s.156-158, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Berzah âleminde ilmî tekâmül gerçekleşebilmektedir, ama amelî tekâmül mümkün değildir. Bu konu felsefî açıdan ispat edilebilir mİ?
  7827 İslam Felsefesi
  Kur’an ve rivayet açısından berzah eksenli tekâmül kabul edilmiş bir konudur. Felsefe de buna değinmiş ve onun hakkında değişik bahisler dile getirilmiştir. İnsanın berzah âleminde farzları yerine getirerek ve haramlardan sakınarak daha yüksek bir tekâmüle ulaşması anlamında olan ilmî tekâmülün mümkün olmadığını ilkönce hatırlatmak gerekir; çünkü berzah âlemi yükümlülük ...
 • Sol ayakla tuvalete girmenin müshehap olmasının sebebi nedir?
  20501 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam’da, tuvalete gireceğiniz zaman sol ayakla giriniz ve çıkacağınız zaman, sağ ayakla çıkınız tavsiyesi müstehap şeklinde yapılmıştır. İslam hükümlerinin tamamının hikmet ya da hikmetler taşıması hasabiyle, - her ne kadar bunların tamamı bizim için açıklığa kavuşmuş olmuş olmasa da – sol ayakla tuvalete girin şekildeki istihbabi tavsiyesi de ...
 • Peygamberin (s.a.a) soyundan gelenlerin de humus vermesi gerekiyor mu?
  4284 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İnsanın ticaret, endüstri veya diğer işlerden elde ettiği mal kendi ve ailesinin yıllık harcamasından fazla olursa, bu zamanda onun humusunu yani beşte birini gerekli şartlara sahip bir müçtehide vermesi veya o müçtehidin harcanmasına izin verdiği yere ulaştırılması gerekir.
 • Kafi’de sahih hadislerin fazla olmadığı iddiası doğru mudur?
  7768 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi)
  Kuleyni’nin hadisler için söylediği ölçüler, muhalif ve çelişik hadisler içindir. Yoksa bütün sahih hadisleri tanımak için söylenen şu üç ölçüyle, yani ‘rivayetin Kur’an’la karşılaştırılması, sünniye muhalif olması ve tahyir’le sınırlı değildir; ölçüler bunlardan daha çoktur.Kuleyni’den sonra yazılan kitaplar, onun kitabının yetersiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü ...
 • Mevlana Sofi miydi? Hangi mezhebe mensup idi? Fil cümle şahsiyeti ve yapılan eleştiriler nasıl değerlendirilebilir?
  1928 تاريخ بزرگان
  Allah Teala’nın itaatini farz kıldığı Masum İmanlar dışında din ve kültür sahnesinde söz konusu olan bütün şahsiyetler hakkında tenkit beyan edile bilinir. Elbette bu eleştiriler insaf üzere olmalı, faydalı ve değerli olan eserleri, sözleri bir kenara atılmamalıdır. Bu genel yargı Mevlana içinde geçerlidir. Zira bu seçkin şahsiyetin ...
 • Âlimler ve müçtehitlerin Savefi Şahları hakkında ki genel görüşleri nedir?
  4544 تاريخ بزرگان
  Her şeyden önce bilmek gerekir ki âlim ve müçtehitler şöyle bir genel kaideye inanırlar: Dini tebliğ edip yaymak için çaba harcamak lazımdır ve onun temellerinin sağlamlaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. Ancak bu ortak hedefe ulaşmak için metot konusunda görüş ayrılığı olabilir.İmam ...
 • hangi sınıra kadar kocasına itaat etmelidir? Erkek onu yolculuğa mecbur edebilir mi?
  6606 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Hadevi Tahrani’nin belirtilen soru hakkındaki cevabının açıklaması şudur:Kadın cinsel doyum konusunda erkeğe itaat etmelidir ve erkek evden çıkmayı yasaklarsa bu durumda kendisi evden çıkamaz. Elbette evlilik hayatının farz ve haramlarla yetinmeyle sorundan yoksun olmasının imkânsız olduğuna dikkat edilmelidir. Ama ahlaka riayet etmek evliliğin pekişmesi ve tatlılığını ...
 • Şiiler neden belirli İmamlara inanıyorlar?
  6404 Eski Kelam İlmi
  Sizin sormak istediğiniz şey galiba şudur: Biz bir imamın imam olduğunu nereden anlayacağız ve buna nasıl inanacağız? Ama her şeyden önce şu soruya cevap bulmak zorundayız: Neden imamet inancına sahip olmalıyız?
 • Hz. Hüseyin’ni oğlu Ali Asğer’in Kerbela’da şehit olduğu söylenir bunu tarihi kaynaklarda yer aldığı şekilde açıklar mısınız?
  12802 تاريخ بزرگان
  . Kaynaklarda sadece şunlar yazılıdır: İmam Hüseyin (a.s), kardeşi Ümmü Külsüm’ün yanına gelerek şöyle buyurdu: ‘Kardeşim, oğlum hakkında sana vasiyyet ediyorum. Zira o, altı aylık küçük bir yavrudur.’[1] Ümmü Külsüm: ‘Bu çocuk üç gündür su içmedi, ona biraz su getir.’ diye arzetti. ...
 • Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast edilmektedir?
  15589 Tefsir
  Kur’an’ın birkaç ayetinde “وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّور” tabiri ve benzerleri İsrail oğulları hakkında beyan edilmiştir. Tefsir kitaplarında yazıldığına göre bu ayetler tarihsel bir gerçeğe işaret etmektedir ve Hz Musa zamanında İsrail oğullarının yüce Allah’ın buyruklarına muhalefet etmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Kadir olan yüce Allah Tur dağının bir ...

En Çok Okunanlar