Gelişmiş Arama
Ziyaret
11357
Güncellenme Tarihi: 2010/03/07
Soru Özeti
Cemaat namazında saf nasıl tutulur? Hareket etmek namazı batıl eder mi?
Soru
Bir camide iki kişinin namaz kıldığını gördüm. Biri imam, diğeri de me’mum idi (me’mum cemaat için tutulan safın biraz ilerisinde imama daha yakındı). Bir başkası gelip me’mumun elini tutup imamın arkasında saf oluşturmak için onu geri çekti. Böyle bir şey doğru mudur?
Kısa Cevap

Karşılaştığınız olay (cemaat namazında saf oluşturmak) fıkıh kitaplarında şöyle anlatılır:

 

1- Me’mum imamdan önde olmamalıdır.[1]

2- Me’mum bir erkek ise imamın sağında durmalı[2] ve vacip ihtiyat gereği imamdan geride durmalıdır. Ama birkaç kişi olurlarsa imamın arkasında saf tutmalılar.[3]

 

Demek ki böyle durumda birinci ve ikinci me’mumdan her biri kendi vazifesine göre amel etmelidir.

 

İkinci me’mumun birinci me’mumun hareket etmesine neden olması birincinin namazını batıl etmesine neden olmuş mudur yoksa olmamış mıdır? Bunun hükmü şudur: Alkış çalmak, havaya atlamak gibi namazın şeklini bozan hareketler yapılırsa namaz batıl olur.[4]  

 

Merhum Seyyid Muhammed Kazım Tabatabai şöyle diyor[5]: Namazda insanın yüzü kıbleye doğru olursa iki-üç adım hatta daha fazla yürümenin sakıncası yoktur; çünkü bu miktar fazla fiil sayılmaz. Gerçi ölçü fazla fiil değildir, ölçü, namazın şeklinin bozulmasıdır. Bu miktarla hatta daha fazlasıyla namazın sureti bozulmaz. Bununla birlikte bazı hadisler onun caiz olduğuna delalet ederler.[6]

 

Demek ki cemaat namazında, safın oluşması veya başkasının safa durabilmesi için yer açmak amacıyla az bir şey hareket etmenin sakıncası yoktur.

 

Aşağıda taklit mercilerinin bu konudaki yazılı cevaplarını dikkatlerinize sunuyoruz:

 

Ayetullah-ul Uzma Mekarim Şirazi:

‘Bu işin aslında sakıncası yoktur, ama me’mum az bir şey geri gelirken imam zikirle meşgul olmamalıdır.’

 

Ayetullah-ul Uzma Behçet (r.a):

‘Anlaşıldığı kadarıyla namaza durulan yerde imamla aynı hizada durulabilse de ihtiyat ve efdal olan imamın biraz önde olmasıdır.’

 

Ayetullah-ul Uzma Lenkerani (r.a)

‘Anlatıldığı şekilde iktida etmek doğrudur. Me’mum bir kişi olursa bu şekilde olması müstehaptır. Birkaç kişi olurlarsa hepsinin imamın arkasında olmaları gerekir.’[1] - Bazı fakihler eşit şekilde durmayıda men etmişlerdir. Bkz: Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, s.781, 782, mesele 1432

[2] - Bazı fakihler bu istihbabı risalelerinde getirmişlerdir. Bkz: a.g.e.

[3] - a.g.e. ve el-Vesile İla Neyl-il Fazilet, s.107; Cami-u Abbasi ve Tamlaması (Muhaşşi), c.1, s.96

[4] - a.g.e. s.628, mesele: 1151

[5] - Seyyid Muhammed Kazım Tabatabai, Soru ve Cevap, s.47 (Cami-ul Fıkh Programı)

6] - Vesail-uş Şia, c.4, s.1279, h. 1 ve c.5, s.443, bab:43, Ebvab-ı Salat-il Cemaat; Men La Yahduruh-ul Fakih, c.1, s.277, h. 851 ve c.1, s.494, h.1421; el-Kafi, c.3, 316 ve 385 ve 272; Tehzib-ul Ahkam, c.3, s.275, h. 119.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ehl-i Sünnetteki dört mezheb nasıl ortaya çıktı ve içtihat kapısı nasıl kapandı?
  13976 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/29
  İslam maarifi ve İslam fıkhı, Peygamberimizden (s.a.a) sonra gelişen olaylar ve halifelik meselesinden dolayı biri Ehl-i Beyt’ten alınan fıkıh, diğeride sahabe ve tabiinin verdikleri fetvalardan alınan ve Ehl-i Sünnet diye meşhur olan fıkıh olmak üzere ikiye ayrıldı: İslami fetihlerden sonra yeni meselelerin ortaya ...
 • Kur’an’ın hidayeti muttakiler için midir? Eğer böyleyse burada bir sorun yok mudur?
  8924 تاريخ بزرگان 2012/08/22
  Kur’an’da hidayeti muttakiler için bilen ayetler karşısında Kur’an-ı Kerim’de hidayet, zikir ve semavi kitaplar ve Kur’an’ı tüm insanlar için bilen ve bunları salt müminlere özgü bilmeyen başka ayetler de mevcuttur. Kur’an genel hidayet hakkında şöyle buyurmaktadır: Ramazan ayı Kur’an’ın insanları hidayete erdirmek için içinde hidayet nişaneleri bulunarak ...
 • Beyaz yüzlü olanların derisinin sarı, kırmızı, kahverengi veya siyah olanlardan üstün olduğu hususuna Kur’an işaret ediyor mu?
  26912 Tefsir 2012/02/18
  Tıpkı benzer diğer ayetler gibi, Âli İmran suresinin 106. ayeti de beyaz ırkın diğer ırklardan daha değerli ve üstün olduğunu ilan etme gayesinde değildir. Esasen bu ayetler insanların deri renkleriyle hiçbir şekilde irtibatlı değildir ve sadece Arap dilinde alışagelmiş ıstılahlardan istifade edilmiştir. Tıpkı diğer dillerde olduğu gibi ...
 • mümkünse yedi cennetin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini bana açıklayınız?.
  16838 Eski Kelam İlmi 2010/11/08
  "Daru's-Selam", "Dahru'l-Celal", "Cennetu'l-Maava", "Cennetu'l-Huld", "Cennetu'l-Adn", "Cennetu'l-Firdevs", "Cennetu’n-Naim". Sayılan bu isimler yedi cennetin ismidir ki, rivayi ve tefsirsel kitaplarda zikir edilmiştir. Elbette bütün bu isimlerin tek bir cennete şamil geldiğine ve ancak her birisinin, cennetteki birer ...
 • Naiplikle yapılan ibadetler, ibadetleri satın almak gibi değil midir?
  5775 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Kanun eksenli her toplumda ve her kanun koyucunun görüşünde asıl kanunların uzantısında bir takım kanunların bulunması kesin bir husustur. Asıl kanunlardan sonraki merhalede yer alan kanunlar, kanundan kötü yararlanmanın caiz oluşu manasına gelmez. Namaz, oruç ve hac gibi yükümlülükleri her şahsın kendi hayatı döneminde ve yaşarken yapması ...
 • Zamanın İmamı Hz. Mehdi’nin (Allah zuhurunu yakın eylesin) diğer ilahî ve ilahî olmayan dinlerin kurtarıcıları ile ne gibi benzerliği ve farklı yönleri bulunmaktadır?
  9426 Eski Kelam İlmi 2009/05/17
  Meşhur din ve mektepler, özellikle ilahî dinler ortak olarak; yüce bir şahsiyete sahip olan, bütün cihanı kapsayan hükümeti sayesinde adalet, emniyet ve barışın tüm dünyayı kapsayacak ve zalimlerden, müstekbirlerden bir eser kalmayacak birisinin zuhurunun müjdesini vermişlerdir. O, zulüm gören kimseleri zalimlerin ...
 • Parfüm kullanmak orucu bozar mı?
  8951 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Çoğu taklit merciinin görüşüne göre sadece dokuz şey orucu bozar: 1. Yemek ve içmek, 2. Cima (cinsel ilişki), 3. Mastürbasyon, 4. Allah, Peygamber (s.a.a) ve Peygamberin halifesine yalan isnat etmek, 5. Boğaza yoğun toz kaçırmak, 6. Başın tamamını suya sokmak, 7. Sabah namazı ezanına kadar cenabet, hayız ve nifas ...
 • Ahid duası ne zaman okunmalıdır?
  9321 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2010/12/04
  Duay-ı ahd hakkında rivayetlerde şöyle gelmiştir: ‘Kim bu duayı kırk sabah okursa İmam Mehdi’nin (a.s) yaranından sayılır...’[1] Bu dua sabahları okunmalıdır ve onun en iyi zamanı sabah namazından sonradır. Sabah ise fıkıha göre fecr-i sadıktan, güneşin doğuşuna kadardır. Ama örfte ...
 • Kur’an’ın tahrif olmayışı, Abdullah ibn-i Ebi Sereh’in Kur’an’ın değiştiğine dair hikâyesiyle nasıl uyuşmaktadır?
  7871 Kur’anî İlimler 2010/03/07
  İşaret ettiğiniz rivayet, Abdullah ibn-i Ebi Sereh’in dinden çıkması hikâyesiyle ilgilidir. Abdullah ibn-i Ebi Sereh’in dinden çıkmasının şekli ve nedeni ile ilgili üç çeşit rivayet nakledilmiştir.Birinci olarak; bu rivayetler arasında, Abdullah ibn-i Ebi Sereh’in dinden çıkmasının şekli hakkında ...
 • Velayet-i fakihi dile getiren rivayetler veliyy-i fakihin bir olmasını da yansıtmakta mıdır?
  5852 Düzenler 2012/06/16
  Rivayetler ve velayet-i fakihin kelam eksenli diğer referanslarından veliyy-i fakihin bir veya çok oluşu anlaşılmamaktadır. Düzenin korunması ve kaosun engellenmesi durumunda birkaç fakihin ayrı bir şekilde veya şura şeklinde velayetlerini icra etmesi mümkündür. Şura türü İslam cumhuriyetinin ilk anayasasında (1980) mevcut idi, lakin bir takım sorunların önüne ...

En Çok Okunanlar