Gelişmiş Arama
Ziyaret
8764
Güncellenme Tarihi: 2011/12/20
Soru Özeti
Neden şehitlerin seyidi olan İmam Hüseyin’in matemine ravza hani deniliyor?
Soru
Neden şehitlerin seyidi olan İmam Hüseyin’in matemini ravze hani deniliyor?
Kısa Cevap

Ravza hani (ravza okuma) ıstılahı “ravzatu’ş-şuheda”, adlı kitabından alıntı yapılmıştır. Bu kitap minber ve sohbet yapan kimseler bu kitapta bulunan mersiyleri okuduklarında geride kalmış , yani bu isim bu kitabın kendisinden alıntı yapılmıştır. Bu kitap Kerbela olayını ve orada gerçekleşen hadiseleri içinde toplamış farsça diliyle molla Hüseyin Kâşifi Sebzevari (doğum 910 kameri) tarafından kaleme alınmış ilk kitaplardandır. Bu kitapta yazılan konular uzun bir zaman imam Hüseyin’in matem yıl dönümlerinde okunuyordur. Bu nedenle imam Hüseyin (a.s.) için tutulan “matem merasimleri” ravze hani (ravza okumak) olarak meşhur oldu ve şimdiye kadar bu ıstılah revaçta kaldı.

Ayrıntılı Cevap

Bu gün “ravza” ve “ravza hani” ıstılahı “mersiye hani” ve masum ve ehlibeyt hakkında yapılan musibetleri (zülüm) hatırlatmak için istifade ediliyor. İmamlarımız (a.s.) bu mersiyelerin okunmasına teşvik ediyorlardı. İşte bu mersiyler dinin diri kalmasına ve insanlar ile evliyaullahlar arasında ruhi ve duygusal bağı kuruyan bazı amillerindendir.

Ravza’nin asıl manası bahçe be bostandır. Ama mersiye okumanın (mersiye hani) “ravza hani” ile meşhur olunmasının nedeni şudur: Mersiyeciler (mersiye okuyanlar) eski zamanlarda Kerbelada gerçekleşen olayları molla Hüseyni Kâşifi’nin yazmış olduğu “Ravzetuş-Şuheda” adlı kitaba bakarak okurlardı. Molla Hüseyin-i Kâşifi (ö. 910) Sebzevar şehrinin dokuzuncu asrın âlim ve hatiplerindendir.  Güzel zevke ve güzel sese sahipti. Sultan Hüseyin Baykara Herata (bu padişahın hâkimiyetinin olduğu bölgeye) gitti. Bu âlim güzel bir zevke ve çekici insan ruhuyla uyum içinde olan bir sese sahip olduğu ve güçlü bir hatip olduğu için çok çabuk meşhur oldu ve onun sohbet ettiği toplantılar birçok insanı cezp etti. Bu nedenle padişahların ve padişah çocuklarının, devletin büyük adaları ve şahsiyetlerinin teveccühünü üzerine aldı. Özellikle devletin bakanı sanatçısı ve sanatçı yetiştiren “emir Ali Şirvani”nın teveccühünü kazandı. Hüseyin Sebzevari kırk taneden fazla kitap ve risale yazdı. Onlardan birisi de “ravdetu’ş-şuheda” adlı eserdir. Bu kitap Kerbela vakıasıyla alakalıdır. Bu kitabin metni sade ve akışlı olduğundan ötürü minber ehli olanlar senelerce bu kitabı şahadetinin yıl dönümlerinde bu bağlamda düzenledikleri toplantı ve meclislerde bu kitapta yazılmış olan konuları kitabın yüzünden okurlardı. Tedrici olarak kitabın kendisi kenara itildi ama içindeki konular artık ezbere okurlardı. Bu kitap onuncu asırda Muhammed b. Süleyman fuzuli tarafından Türkçeye çevrildi.[1]

Her halükarda bu kitabin kendisi ve ondan okunan mersiyeler matem merasimlerinde okunduğu meşhur olduklarından ötürü bu merasimler “ravza hani” mersiyeler adıyla meşhur olundular. Bu ıstılah şimdiye kadar devam etmektedir.[1] Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Muhaddesi, Cevat, “ferheng-i aşura”, neşri maruf, Kum, 1374 h. ş., s. 189; Turhan, Kasım, “nıgerişi irfani, felsefi, kelami, bı kıyam ve şahsiyet-i imam Hüseyin (a.s.)”, neşr-i çilçırag, Kum, 1388, h., ş., s. 470.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Hüseyin (a.s) mateminde çıplak bir şekilde sine vurmanın hükmü nedir?
  4067 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/17
  Taklit mercilerin İmam Hüseyin (a.s) matem merasimlerinde sine vurmak için çıplak olunması hakkında fetvalarında göze çarpan çoğunlukla namahremin gözü önünde olmaması ve fesat içermemesi halinde caiz olduğu yönündedir. Aynı şekilde hiçbir taklit merci hızlı şekilde sine vurulmasını haram bilmemektedirler. Bilakis bunun müstahak olduğunu ifade edip tekit etmişlerdir. ...
 • İslamî olmayan devletlerin bankalarından borç almanın hükmü nedir?
  5893 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/22
  “Borç almak devlet bankasından olsa dahi zatı itibariyle şerî otoritenin iznine bağlı değildir ve faizli olsa bile durum hükmü açısından doğrudur. Ancak faizli olması durumunda ister Müslüman’dan veya Müslüman olmayandan, ister İslam devletinden veya İslamî olmayan bir devletten alınmış olsun sorumluluk açısından haramdır. Harama bulaşmayı caiz ...
 • Şeytanın mı nüfuzu ve kudreti fazladır yoksa Allah’ın mı?
  6738 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Hiç şüphesiz Allah’ın kudreti her şeyin yaratıcısı olması yönüyle bütün işlerde şeytandan daha fazladır. Hz. Âdem’in Allah’ın buyruğuna uymayarak şeytan’ın sözünü dinlemesi şeytanın sözlerinin gücü ve nüfusu nedeniyle değildi, şeytanın vesvesesinin sonucuydu, çünkü insan muhtar(irade sahibi) bir varlıktır. Kendi seçimlerinde değişik unsurların etkisi altındadır.
 • İslam Peygamberinin berzah yaşamı, ilmi ve bu dünyayı görmesi hakkındaki görüşünüz nedir?
  8665 Eski Kelam İlmi 2011/11/21
  Şii inancına göre Peygamber Efendimizin (s.a.a), vefat ettikten sonra fiziki olarak maddi alemle irtibat kurmasının ve onu müşahede etmesinin imkanı yoktur, ama Allah’ın bu büyük elçisinin takipçileriyle manevi irtibat kurması mümkündür. Peygamberimizin şu anda dünyadan ve onda olup bitenlerden haberi vardır; Efendimiz selam ve ziyaretlerimizi kesinlikle duymakta ve bunlar birçok ...
 • Mübarek Tekvir suresindeki yıldızların ‘kuvviret’ ve ‘inkederet’ olmalarının manası.
  7813 Tefsir 2011/04/28
  Kuvviret, dürülmek, toplanmak, atılmak veya kararmak manalarına gelmektedir. Buradaki maksat Güneşin ışığının sönmesi, kararması ve onun hacminin küçülmesi demektir. Aynı şekilde ‘inkederet’ kelimesi ‘inkidar’ kökünden olup düşmek ve dağılmak demektir. Yine kararmak ve karanlık demek olan ‘küdüret’ten de gelmektedir. Dolayısıyla ayetin manası şöyle olur: Kıyamete yakın zamanda yıldızlar ...
 • ‘Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.’ (Müzemmil/5) ayetindeki ‘Ağır Söz’den maksat nedir?
  6883 Tefsir 2012/02/14
  ‘Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.’ayetindeki ‘Ağır Söz’den maksat Kur’an-ı Kerim’dir. Müfessirler ‘Ağır Söz’ü değişik boyutlardan çeşitli şekillerde tefsir etmişlerse de anlaşılan o ki onun Kur’an-ı Kerim olduğunda şüphe yoktur. ‘Ağır Söz’ün çeşitli yönleri vardır. Ağır ...
 • ilahi yakınlığın (kurb) anlamı nedir? Kısımları nelerdir? Nasıl elde ediliyor.
  16195 Pratik İrfan 2010/12/14
  kurb lügatte; bir şeyin başka bir şeye yakınlığı anlamındadır. Bu yakınlık bazen mekânsal, bazen de zamansaldır. Bu nedenle yakınlık, ya mekânsaldır veya zamansal. Geleneksel ve genel örfte yakınlılık (kurb) başka bir anlamda da kullanılıyor. Oda şudur ki; bir kimsenin başka birisinin yanında değerli olmak ve ...
 • Bir Hindu, Kur’an’ı araştırmak ve okumak isterse ona Kur’an hediye etmenin şer’î hükmü nedir?
  6021 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/19
  Büyük taklit mercilerinin görüşlerine geçmeden önce bazı noktaları dikkatlerinize sunuyoruz:1- Hindular kafirler sınıfındandır.2- Kafirin Kur’an’a saygısızlık veya necis edeceği bilinse (ihtimal demiyoruz) taklit mercilerinden hiç biri bunu caiz bilmemekteler.3- Kafir, okumak maksadıyla ...
 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8370 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Hz Peygamber’den (s.a.a) sonra kızı Hz Fatıma Zehra’nın (s.a) başına neler gelmiştir?
  12197 تاريخ بزرگان 2012/04/15
  Hz Peygamberin vefatından sonra kızı Fatıma’nın yaşadığı musibet ve sorunlar hakkında birçok söz ve rivayet vardır. Bu hususta Ehli Sünnetin en muteber kitabı olan Sahih-i Buhari’deki bir rivayete dikkatinizi çekiyoruz. ...

En Çok Okunanlar