Carian Terperinci
Pengunjung
3033
Tarikh Kemaskini 2013/01/24
Ringkasan pertanyaan
Apa hubungan yang terajut di antara agama dan kebudayaan?
soalan
Apa hubungan yang terajut di antara agama dan kebudayaan?
Jawaban Global
Penjelasan hubungan yang terjalin di antara agama dan kebudayan dapat dilakukan dengan mengenal dengan baik identiti, tujuan dan fungsi agama serta kebudayaan dalam masyarakat.
Meskipun sebahagian orang mengingkari kewujudan hubungan antara agama dan kebudayaan namun sebenarnya pandangan ini benar-benar tidak berasas. Memang jelas sebahagian unsur-unsur kebudayaan tidak dapat diterima oleh agama akibat tidak selari dengannya setelah bertentangan dengan matlamat luhur agama-agama samawi, iaitu mencapai kesempurnaan. Namun kebanyakan kebudayaan selaras dengan program dan agenda agama. Ini merupakan suatu hal yang wajar apabila ianya mendapat sokongan agama. Dari perspektif yang lain, banyak hal yang berasal dari kebudayaan lahir dan terbentuk dari kegemilangan nilai agama.
Jawaban Detil
Terdapat banyak makna yang berbeza tentang Agama dari sudut bahasa. Antaranya ialah Jazā’ (ganjaran), adat, pengadilan dan pertimbangan. Menurut kitab-kitab bahasa dan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an, agama kebanyakannya merujuk kepada ketaatan dan pembalasan. Kadangkala membawa maksud pinjaman, perhitungan dan hukuman.[1]
Agama yang bermakna ketaatan dapat ditemui pada ayat al-Qur’an seperti "lā ikrāha fī al-dīn" (tiada paksaaan dalam beragama) (Qs. Baqarah [2]:256) Agama yang membawa makna pembalasan dapat disaksikan pada ayat "māliki yawm al-dīn" (penguasa pada hari pembalasan." (Qs. Al-Fatiha [1]:4)
Menurut Raghib Isfahani, agama secara teknikal dicerap daripada syariat.[2] Sesuai dengan ungkapan Fadhil Miqdād agama ialah ṭarīqah dan syariat; ertinya jalan dan aturan.[3]  Perjanjian-perjanjian Ilahi ini menyeru kepada para penganutnya untuk menjalankan aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah disampaikan kepada Rasulullah (s.a.w) dan berada di sisinya. Demikianlah makna umum agama iaitu seluruh peraturan Ilahi dan samawi yang disampaikan kepada masyarakat melalui para nabi.[4]  Dengan kata lain, agama adalah sekumpulan akidah, akhlak dan hukum-hukum.[5]
Walau bagaimanapun makna khusus agama atau agama yang benar dan diterima (di sisi Allah) adalah Islam. "Inna al-Dīn ʻindaLlah al-Islām." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam." (Surah Ali Imran [3]:19)
Kebudayaan merupakan salah satu fahaman yang sangat menyeluruh dan universal dalam ilmu-ilmu sosial di mana terdapat berbagai definisi yang diberikan tentangnya.
Dari segi bahasa kebudayaan (culture) bermakna adab, ilmu, pengetahuan dan makrifat.[6]
Dalam terminologi ilmu-ilmu sosial disebutkan bahawa kebudayaan ertinya ilmu dan adab, tradisi dan kebiasaan, hal-hal yang diterima di setiap kaum dan bangsa, baik itu ilmu, kebiasaan, adab dan tradisi – yang diterima dan diamalkan oleh tiap-tiap anggota komuniti kaum tersebut. Dengan kata lain, kebudayaan adalah sekumpulan ilmu, pengetahuan, seni, pemikiran dan keyakinan, moral, aturan, adab dan resam.[7]
Berkenaan dengan perbahasan utama kita di sini tentang apakah terdapat hubungan antara agama dan kebudayaan atau tidak? Apabila terjalin hubungan eksistensial di antara keduanya, apakah agama dan kebudayaan itu merupakan hal yang satu? Atau agama merupakan sebahagian dari kebudayaan setiap kaum dan bangsa. Atau pun agama itu sendiri adalah pencetak kebudayaan. Dengan memperhatikan berbagai definisi yang diwacanakan berhubung dengan kebudayaan, perkara ini merupakan masalah yang terus menerus dibahaskan dan terdapat perbedaan pendapat di dalamnya.
Sebahagian orang berpandangan bahawa di antara redaksi agama dan kebudayaan tidak ada sebarang hubungkai sedikit pun; Ini disebabkan kebudayaan merupakan warisan komuniti berasaskan kebangsaan yang diperolehi atas proses menuju kesempurnaan secara semualadi dan berperingkat. Keadaan-keadaan lumrah dan demografi mempengaruhi adanya perbezaan dalam kebudayaan. Dengan kata lain, apa yang dicipta masyarakat dalam berbagai situasi yang lumrah, geografi dan mungkin sejarah, kemudian dipersembahkan kepada manusia adalah kebudayaan. Namun agama bukan warisan masyarakat atau komuniti sedangkan agama-agama bukanlah produk yang dicipta oleh manusia. Menurut ahli kalam, agama merupakan peraturan Ilahi. Dari tanggapan itu dapatlah dikatakan bahawa memang terdapat perbezaan antara agama dan kebudayaan, tetapi selari antara satu sama lain.[8]
Sebahagian pemikir meyakini bahawa menolak hubungan antara fahaman agama dan kebudayaan merupakan suatu hal yang aneh. Apabila dalam agama diperbahaskan masalah akhlak dan akidah maka roh kebudayaan menjadi seperti itu juga. Sekiranya adab dan resam merupakan bahagian dari kebudayaan maka syariat agama juga berbicara tentang adab dan kebiasaan.[9]
Namun kebudayaan tidak menjadi satu kerana perbezaan keadaan dan geografi. Sebahagian kebudayaan seperti tradisi menguburkan hidup-hidup anak perempuan di zaman jahiliyah, berbagai bid'ah dan khurafat yang merebak di tengah masyarakat berubah seiring dengan berlalunya waktu dan ianya menjadi sebuah kebudayaan bagi masyarakat tersebut. Jelas kebudayaan seperti ini tidak ada kaitan dengan agama. Sebahagian kebudayaan diterima oleh agama dengan menggunakan metodologi jarh dan taʻdil dan kebanyakan perkara agama menjadi dasar perkembangan sebuah kebudayaan.
Dalam latar belakang kemunculan agama, sejarah agama-agama menunjukan bahawa kemunculan agama samada disebabkan sistem penstrukturan yang didapati dalam agama sebelumnya telah rosak, mengalami penyelewengan akhlak mahupun sosial dalam kemasyarakatan. Walau bagaimanapun, apabila sebuah agama atau ajaran muncul, selalunya ia akan mengalami sebuah revolusi atau perubahan asasi pada nilai-nilai dan sistem yang dianuti sebuah masyarakat sehingga menjadi sebab kegoncangan sesebuah kebudayaan. Sebahagian kejatuhan unsur-unsur kebudayaan lama, ia memungut unsur-unsur baru yang selaras dengan nilai-nilai atau maktab baru.  Melalui jalan inilah, agama atau ajaran-ajaran mengstrukturkan kebudayaan.
Walaupun setiap agama muncul tanpa diiringi kebudayaan, namun setiap agama melahirkan atau mengemukakan nilai-nilai baru. Pertama, nilai-nilai ini berada dalam format kebudayaan yang menyingkirkan kebudayaan lama selama ia tidak selaras dengan nilai-nilai ini. Misalnya kemunculan Islam yang menyingkirkan kebudayaan penanaman anak perempuan hidup-hidup. Kedua, format-format yang kosong kandungannya dan bertentangan dengan nilai-nilai baru, namun dapat ditiupkan roh dengan bersandarkan nilai-nilai baru dan mengeluarkannya dari kerosakan serta menjadikannya sebagai media bagi kemunculan nilai-nilai ini.
Dalam Islam, haji dapat dijadikan contoh dari format-format ini. Sebelum kedatangan Islam model ibadahnya dimasuki unsur syrik, namun Islam tidak menghalang bentuk-bentuknya dan masih tetap memelihara adab-adab serta kebiasaan ibadah haji model lama disamping mengisi ketauhidan di dalamnya. Kerana itu, kebudayaan lama itu menjadi kuat dan bertahan dalam sistem kebudayaan baru. Atau contoh yang lain lagi, perayaan sambutan tahun baru di Iran sebelum dan setelah Islam.
Pada hakikatnya, agama baru tidak memunculkan kebudayaan baru secara mendadak, malah ia mengemukakan nilai-nilai baru. Kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai inilah melahirkan kebudayaan baru. Setelah kebudayaan baru muncul, kini agama termasuk sebahagian dari kebudayaan masyarakat tersebut dengan berasaskan agama baru.[10]
Apa yang perlu diberi perhatian di sini ialah kemasukan suatu agama di dalam berbagai kaum dan bangsa menjadi penyebab kemunculan banyak kebudayaan berdasarkan nilai-nilai agama bergabung menjadi satu dengan budaya. Gambaran seperti ini tidaklah tepat sehingga kita menyangka bahawa agama akan melahirkan sebuah budaya sekiranya masuk ke dalam mana-mana kawasan. Yang sebenarnya ialah agama  menjadikan nilai-nilai yang satu itu sebagai tolok ukur dan kriteria pada setiap masyarakat. Namun beraneka macam kebudayaan akan sering muncul akibat adanya kebudayaan-kebudayaan lama; Ini disebabkan pembentukan format-format kebudayaan ini bergantung sepenuhnya pada lakaran geografi dan gaya hidup setiap kaum dan bangsa.[11][]
 

[1]. Dāirat al-Ma'ārif Tashayyu', jil. 7, redaksi agama.
[2]. Raghib Isfahani, Mufrādāt Alfāz Qur'ān, hal. 177, redaksi agama
[3]. Fadhil Miqdad, Syarh Bāb Hādi 'Asyar, hal. 2.
[4]. Dāirat al-Ma'ārif Tasyayyu', jil. 7, redaksi agama.
[5]. Abdullah Jawadi Amuli, Fitrat dar Qurān, jil. 12, hal. 145.
[6]. Muhammad Mu'in, Farhang-e Mu'in, jil. 2, redaksi kebudayaan.
[7]. Sayid Mustafa Husaini Dasyti, Ma'ārif wa Ma'arîf, jil. 8, redaksi kebudayaan.
[8]. Ruznāme Salām, 15/7/1371, hal. 10.
[9]. Ibid.
[10]. Ruznāme Jahān Islām, 1/2/1373, hal. 10.
[11]. Ibid.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah Tuhan itu dapat dilihat? Bagaimana?
  5610 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2013/03/30
  Sesuai dengan hukum akal dan syariat, sesungguhnya Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir, baik di dunia mahupun di akhirat. Namun Allah dapat disaksikan dan dilihat dengan mata hati. Hati dapat menyaksikan dan melihat Allah (s.w.t) menurut kemampuan eksistensialnya. Hal ini dapat dilakukan melalui jalan penyaksian (shuhūd) ...
 • Berilah penjelasan tentang maqâm Fana' dan baqa'.
  7520 Irfan Teori 2011/01/01
  Fana' dari sudut bahasa bermaksud ketiadaan dan kehancuran. Dan lawan dari Fana' adalah baqa', dan tetap ada. Seperti Tuhan adalah termasuk dalam kategori abadi dan baqa', sementara selain-Nya atau seluruh makhluk digolongkan ke dalam ketiadaaan, kehancuran, dan Fana'.Sedangkan dari sudut istilah dan pengertian ...
 • Bagaimana pandangan Imam Khomeini terhadap Dr. Syari`ati?
  3096 تاريخ بزرگان 2011/07/21
  Berkenaan dengan pandangan Imam Khomeini tentang Dr. Syari`ati, yang berupa karya tulisan beliau yang ada di tangan kita disebutkan bahawa Imam Khomeini tidak menyebutkan secara jelas tanggapan positif atau negatif mengenainya dan tidak menyebut nama Dr. Syari`ati. Sudah tentu Imam Khomeini mengkritik orang-orang yang ...
 • Makna nuzûl al-Qur’an dan hikmah mengapa al-Qur’an diwahyukan secara berangsur-angsur?
  13018 Tafsir 2011/01/17
  1.     Makna kata nuzûl pada asalnya bermakna turun, sebagaimana hal ini telah disebutkan di dalam Mufradat, Misbah dan Aqrab. Raghib Isfahani menyebutkan demikian, “al- nuzûl fil ashl: huwa intihatu min ‘ulu.” Iaitu Nuzul pada asalnya bermakna: turun dari tempat yang tinggi. ...
 • Mengapa diat wanita satu perdua diat lelaki?
  3629 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Berdasarkan pembelajaraan ilmu hukum hakam (fiqh) dan sejarah, “diat” merupakan sebuah masalah ekonomi yang disyariatkan dengan tujuan untuk menebus kerugian yang dideritai oleh mangsa. Dari sisi lain, masyarakat ideal yang ingin diwujudkan Islam ialah meletakkan inti kegiatan-kegiatan perekonomian di bahu lelaki. Ertinya dengan satu pandangan ...
 • Apakah Nabi Adam (a.s) telah berdosa dan melakukan kesalahan sewaktu di syurga? Bukankah para nabi dan rasul itu bebas daripada perbuatan dosa?
  6590 Teologi Klasik 2012/04/15
  Untuk menjelaskan jawapannya, beberapa noktah berikut perlu diperhatikan: Para nabi dan wali Allah (s.w.t) mempunyai kaitan dengan ketinggian maqam-maqam rohani dan takwini di alam kewujudan ini. Mereka berhak ke atas cahaya-cahaya keghaiban Ilahiyah, bentuk manifestasi sempurna dan ayat-ayat gemilang dari sifat jalāl dan jamāl Allah ...
 • Apakah mustahil pada suatu saat, kekuasaan Imam Zaman ajf juga mengalami keruntuhan?
  3179 Teologi Baru 2010/06/09
  Pada masa kekuasaan Imam Zaman Ajf, perkara semacam itu tidak mungkin terjadi. Kerana  keruntuhan yang dialami oleh para penguasa itu disebabkan kezaliman, kekejaman dan penyimpangan mereka dari prinsip-prinsip keadilan atau disebabkan kerana penipuan mereka dan kedengkian masyarakat terhadap pemerintahan. Faktor-faktor seperti itu tidak mungkin terjadi ...
 • Apabila Tuhan merupakan Pencipta segala sesuatu, apakah dosa-dosa dan segala perbuatan buruk yang dilakukan manusia adalah merupakan makhluk Tuhan juga?
  5906 Teologi Klasik 2011/05/09
  Jawapan pertanyaan ini akan menjadi jelas dengan memerhatikan definisi kehendak (irādah) dan pembahagian-pembahagiannya iaitu iradah (kehendak) takwini dan tashri’i. Kehendak terbahagi kepada dua, pertama kehendak takwini dan kedua kehendak tasyri’i.Kehendak Takwini ialah pengetahuan terhadap ciptaan secara sempurna dan meliputi segala-galanya, iaitu sebagaimana Allah ...
 • Bagaimana kita dapat membezakan antara ujian dengan seksa atau azab Ilahi?
  7750 Teologi Klasik 2011/07/18
  Sudah tentu sebahagian urusan-urusan terdiri daripada bala dan ujian-ujian Tuhan, supaya manusia dapat memberikan reaksi yang jelas dalam menghadapinya, dan tindak balas mereka dalam menghadapi kejadian ini akan membentuk sifat peribadi dan batin secara hakiki. Demikian juga dari sisi niat dan kebiasaan dalam memberikan reaksi atas musibah, ...
 • Apa falsafah tentang wujudnya ikhtilaf dan perbezaan pada setiap manusia terutamanya mengenai keburukan, kecantikan, hidayat dan keindahan, petunjuk dan kesesatan, rezeki dan lain-lain?
  6000 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار 2012/11/22
  ‘Adl (keadilan) itu memiliki berbagai makna yang berbeza seperti: keseimbangan bahagian-bahagian yang terdapat dalam suatu rangkaian, menjaga hak-hak setiap individu, dan menyerahkan hak kepada pemiliknya, menjaga hak dalam faedah maknawi kewujudan (mawjūd), memberi kesamaan tanpa sebarang diskriminasi. Namun makna yang sesuai dengan pertanyaan di atas; kesamaan serta ...

Populer Hits

Jejaring