Gelişmiş Arama
Ziyaret
6378
Güncellenme Tarihi: 2012/03/10
Soru Özeti
“Abdullah b. Cafer”in kabri Medine’de mi yoksa Dımışk’ta mıdır?
Soru
“Abdullah b. Cafer”in kabri Medine’de mi yoksa Dımışk’ta mıdır?
Kısa Cevap

Hz. Zeynep (s.a)’in eşi Abdullah b. Cafer’in kabrinin yeri konusunda iki görüş vardır: 1. Medine’de ve Baki mezarlığındadır. 2. Şam’da ve Babu’s Sağir mezarlığındadır.

Muteber tarih kaynaklarını ve bu konuda tarihçilerin ortaya koyduğu sözlerini dikkate alarak birinci söz, yani onun kabrinin Baki mezarlığında olması daha güçlü ve kabul edilebilir bir görüş olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıntılı Cevap

Hz. Zeynep (s.a)’in eşi Abdullah b. Cafer’in kabrinin yeri konusunda iki görüş vardır:

1. Abdullah b. Cafer, Hicaf yılında[1] Medine’de vefat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir. İbni Esir “Usudu’l Ğabe” kitabında bu sözü tercih etmiştir.[2] Aynı şekilde “El-İti’ab” kitabında şöyle gelmiştir: Abdullah b. Cafer, Hicaf yılında Medine’de vefat etmiş ve o zamanın Medine valisi Eban b. Osman onun cenaze namazını kıldırmıştır.[3]

“El-A’lam” kitabında geldiği kadarıyla Abdullah b. Cafer Medine’de vefat etmiştir.[4]

2. Onun kabri Şam’dadır (Babus’Sağir mezarlığında).

Merhum Seyit Hasan Sadr “Nezehahu Ehli’l Haremeyn” kitabında şunları yazar: Künyesi Ümmü Gülsüm olan Müminlerin Emiri (a.s)’nin kızı Zeyneb-i Kübra (s.a)’nın kabri Dımışk-Şam dışında eşi Abdullah b. Cafer’in mezarı yanında olduğu meşhurdur. Hz. Zeynep (s.a) kıtlığın yaşandığı Abdülmelik zamanında eşi Abdullah b. Cafer’le beraber Şam’a geldiler. Abdullah b. Cafer’in mezarı Şam dışında köylerden veya mezralardan birinde olması hasebiyle Hz. Zeynep (s.a) de o köylerin birinde defnedildi.[5] Bu nakil esasınca Abdullah b. Cafer’in kabri Şam’dadır.

“Tarih ve asari İslami Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere” kitabında şöyle gelmiştir: “Babu’s Sağir mezarlığında Hz. Zeynep (a.s)’in eşi Abdullah b. Cafer’e nispet verilen kabrin tarihi sıhhati yoktur zira Abdullah “Hicaf Yılı”nda Mekke’de vefat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir.[6]

Muteber tarih kaynaklarını ve bu konuda tarihçilerin ortaya koyduğu sözlerini dikkate alarak birinci söz yani onun kabrinin Baki mezarlığında olması daha güçlü ve kabul edilebilir bir görüş olduğu anlaşılmaktadır.

 


[1] Hicaf yılı: Hicretin sekseninci yılıdır. Bu yılda Mekke’ye sel gelir ve hacıları kendisiyle birlikte alır götürür. Bu olay gerçekleştiğinde Abdullah doksan yaşındaydı. İbni Hacer, el-İsabe, c. 4, s. 37; İbni Menzur, Muhtasaru tarihi Demişk-i  ibni Asakir, c. 12, s. 72; Muhibbu Taberi, “Zehariu’l Ukba”, s. 221.

[2] İbni Esir, Usudü’l ğabe fi ma’rifeti’l Sahabe, c. 3, s. 95; aynı şekilde Asğar Kaidan’ın Tarih ve asari İslami Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere kitabına bakabilirsiniz.

[3] Ebu Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdi’l Berr, El-İsti’ab fi ma’rifeti’l ashab, birinci baskı,  c. 3, s. 881, Muhammed El-Beccari’nin araştırması, Beyrut: Daru’l cebel baskısı 1412/1992.

[4] Ez-Zerkeli Hayruddin, El-A’lam, Beyrut: Daru’l ilm lil melayin, dokuzuncu baskı, c. 4, s. 76.

[5] Necati (Sircani) Ali, Gıt’ayi ez beheşt (Kerbela vakıası tarihinin en kapsamlı kitabı), Müesseseyi ferhengiyi intişarati nakş birinci baskı 1383, c. 2, s. 651.

[6] Gaidan, Asğar, Asari İslamiyi Mekke-i Mükerreme ve Mediney-i Münevvere”, c. 326.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Eğer İmam Hüseyin (a.s) aşura kıyamında galip olup hâkimiyeti ele geçirseydi, bugün İslam dünyasının konumu nasıl olurdu?
  5873 تاريخ بزرگان 2010/09/07
  İmam Hüseyin’in (a.s) hareket ve kıyamının temel nedeni; dini diriltmek, iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı ihya etmek ve halife ve İslam hükümdarı kim olursa olsun ve her cinayeti işlerse işlesin yine de Allah’ı halifesidir ve kendisine itaat edilmesi farzdır diye Müslümanlar arasında yaygın ...
 • Kur’an’ı sa’it’ten maksat nedir?
  5144 Pratik İrfan 2011/11/12
   Kur’an’ı sa’it’ten maksat duadır. Hz. İmam Humeyni (r.a) bu konuda şöyle buyurur: “Büyüklerimizden bazıları: “Kur’an”, nüzul eden Kur’andır. Aşağıya doğru inmiştir. Dua ise aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. İşte bu Kur’an’ı sa’ittir. Yani dua insanın elinden tutup yukarılara çıkarıyor. Ben ile siz oraların nasıl olduğunu anlayamıyoruz, ehli olan kimseler ancak anlayabiliyorlar.”
 • Ölüm tehlikesi olduğunda kutsal türbelere gitmek haram olmaz mı?
  5636 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/17
  Masum İmamların (a.s) pak ve nurlu kabirlerini ziyaret etmek için o kutsal mekanlara gitmek güzel ve Masum İmamlarında (a.s) tavsiyeleridir. Zira bu ziyaretlere gitmek, Masum İmamların (a.s) adını, hatırasını ve eserlerini yaşatmak demek olup, insan bundan sevapta almaktadır. Böyle ziyaretlere gidildiğinde can tehlikesi söz ...
 • Rum ordusunu başında (İran’la olan savaşta) imparator Heraklüyus vardı. Bu imparator, Allah’ın sevgili kullarından ve mümin midir? Acaba cennete gidecek midir?
  7504 تاريخ بزرگان 2008/08/12
  Müslümanların, Rumluların zaferinden sonraki sevinçleri, onların ve imparatorlarının müslüman oldukları anlamına gelmez. Ama iman getiren ve iyi amel yapan herkes cennete gitmeyi hak edecektir. ...
 • Kur’an’ın her yerinde “arz” tekil olarak zikredilmesine rağmen neden Konut duasında yedi yere işaret edilmiştir?
  7359 Tefsir 2011/10/22
  Yedi yer her ne kadar Kur’an-ı Kerim’de açıkça zikredilmemiş ve çoğul kipiyle (arzin) gelmemişse de Kur’an ayetlerinin birinde yedi yere ve onların yaratılışına işaret edilmiştir. Talak suresinin on ikinci ayeti ilgili ayettir. Bu ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah, yedi göğü ve yerden bir o ...
 • Gayri Müslim kadınlar Müslüman kadınların özelliklerini beyan etmezlerse onlara namahrem olurlar mı?
  11711 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  Gayri Müslim kadınların Müslüman kadınlara bakması hakkında hadis kitaplarında İmam Sadık’tan şöyle bir rivayet nakledilmiştir: (Müslüman) Kadının Yahudi ve Hıristiyan kadınlar karşısında hicabını açması uygun değildir; zira kendileri onların bedensel sıfat ve özelliklerini eşlerine bildirmektedirler.[i] Bu ...
 • Alkol kullanmaktan nasıl uzak kalınabilir ve bundan tövbe etmenin yolu nedir?
  21113 Pratik Ahlak 2011/10/23
  Her günahtan tövbe etmenin dayanağı, şahsın gerçekten kabul ettiği inanç ve değerlerdir. Eğer insan Allah’a ve diriliş gününe iman ederse, diğer bir dünyada amellerinin neticesini göreceğini bilirse ve kendisini gafletten kurtarmak gerektiğine kanaat getirirse, rahatlıkla günahlardan el çekebilir. Eğer insan haram işlerin kendisini nasıl bir bedbahtlığa ve ...
 • Müslüman ülkelerin kadınları başkalarının yanında yüzlerini kapamaktalar. Bu durumda gençler nasıl birbirlerini görüp beğenecekler?
  5583 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/15
  Din alimlerinin çoğu kadının yüzünü örtmesini gerekli görmemelerine rağmen, birçok Müslüman kadın kendi isteğiyle yüzünü örtüyor ve daha fazla hicaplı olmayı tercih ediyorlar. Biz inanıyoruz ki ilgi duymak yalnızca dış güzelliği dayalı olsa ve daha önemli ölçüler göz ardı edilse böyle bir ilgi genel olarak fazla uzun ...
 • Dünya Siyonizm’i nedir?
  9099 تاريخ کلام 2011/11/12
  Dünya Siyonizm’i, 1897 tarihinde yaklaşık yüz elli yıl önce çeşitli ülkelerin Yahudilerden iki yüz kırk ileri gelen Yahudi aracılığıyla İsviçre’de kurulan bir teşkilatın adıdır.Tarihi kaynaklarda belirtildiğine göre “Dünya Siyonizm”inin kuruyucusu Theoder Hortzel adında bir şahıstır. Dünya Siyonizm’i 1897 tarihinde İsviçre’de düzenlenen ...
 • Ehlisünnet Kur’an’da velayeti nasıl tefsir etmektedir?
  6277 ولایت، برترین عبادت 2012/08/12
  Şia’nın inancına göre, müminlerin önderi Hz. Ali’nin (a.s) velayeti A’li İmran suresinin 55. ayetinde açıkça beyan edilmiştir. Belirtilen veli ve velayetten ne kastedildiği hususunda Şii ve Sünni âlimleri arasında ihtilaf vardır. Ehlisünnet bunu sevgi ve dostluk velayeti manasında yorumlamış, Şiiler ise yönetim ve imamet velayeti manasında değerlendirmiştir.

En Çok Okunanlar