Gelişmiş Arama
Ziyaret
4732
Güncellenme Tarihi: 2015/02/15
Soru Özeti
“Sure ne Anlama Geliyor?
Soru
Kuran surelerinin unvanı olan “sure” kelimesinin anlamı nedir?
Kısa Cevap
Lügat kitaplarında birkaç mana sure için beyan etmişler: “yüksek makam”, “hisar / sur”, “şehir etrafında çekilen duvar”.[1]  Ragıbi Isfehani sure isminin verilmesinin nedeni hakkında şöyle yazıyor: “kuranı kerim (eskiden bir gelenek olup) şehirler etrafında çekilen hisara benzediği için bu isimle isimlendirilmiş. Duvarın şehri içine aldığı gibi sureler de ayetleri içine alıyor.[2]
Kuran ıstılahında sure, Allahın kelamından müstakil bir bölüm içindi ki birkaç ayetten şekillenmiş ve bir diğer sureden ayrılıyor.[3] Kuranı kerimin bölümlere ayırıp ve her bir bölümüne sure denilmesi Allahın hidayeti ve Allaha ittiba edilerek yapılmıştır. Zira birkaç ayette bu ıstılahi anlamla sure istifade edilmiştir: “suretün enzelnaha ve ferednaha ve enzelna fiha ayatin, beyyinatin, leallekum tezekkerun”.[4]
 

[1] İnb. Dured, Muhammed b. Hasan, “Cemheretü’l – lüga”, c. 2, s. 722. Beyrut: darul – ulum lilmelayin, baskı, 1; Medeni, Ali Han b. Ahmet, et-Tırazu el-Evel ve el-Kennazu lima Aleyhi min lugatil Arabi el-Müavvel, c. 8, s. 135, Meşhed, Müessese-i Alul – Beyt (a.s.) li ihya-it – turas, baskı, 1, 1384, ş.
[2] Ragıb-i Isfahani, Hüseyin b. Muhammed, “Mufrdat-i Elfaz-i Kuran”, s. 434, Beyrut: Darul – Kalem, baskı, 1,
[3] Rukni Yezdi, Muhammed Mehdi, “Aşnayi, ba Ulumi Kurani”, s. 98, Meşhet, Tahran, Astane-i Kuds, semt, baskı 1, 1379, ş; el – Allaf, Edip, “el-Beyan fi Ulumil Kuran”, c. 2, s. 71, Dımışk: Mektebetul – Farabi, baskı, 1, 1422 k.
[4] Nur 1, “Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp ?ğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik”.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ortaklık nedir?
  10390 Şirket
  Ortaklık İslam hukukunda(fıkhında) iki anlamda kullanılmaktadır: İki veya daha fazla şahıs kıymeti olan bir şey üzerinde bu mal veya alacak vb. şeyler olabilir şerik olarak ortak olması. Bu durumda hiçbir ortak diğer ortakların izni olmadan mal üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamazlar.[1] Ortaklık ...
 • Akıl ve düşünceyi eğitmenin ve özgürleştirmenin yolu nedir?
  12069 Pratik Ahlak
  Akıl, insanın ruhsal boyutuna ait olan iyiyi, kötüyü, kemali, eksikliği, hayırı ve şerri birbirinden ayıran bir kuvvedir. Hayat veren İslam mektebinde akıl yüce bir yere sahiptir.Aklı ve düşünceyi eğitmenin yollarından bazıları şunlardır: İyi bir mürşit bulmak, kitap okumak, yeryüzünde gezerek geçmişteki insanların yaşamlarını incelemek, ...
 • Şiilerin inancına göre kıyamet günündeki en önemli soru Ehlibeyt’in dostluğu ve velayeti hakkında mı olacaktır?
  8685 ولایت، برترین عبادت
  Kur’an öğretileri ve Allah Resulü’nün (s.a.a) tavsiyelerinden alınmış Peygamber ve ailesinin sevgisi, Şia inancının en önemli usullerindendir ve hiçbir Şii bunda kuşku duymaz. Bu bağlamda biz kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi hususlar hakkında sorulduğu gibi velayet ve Ehlibeyt’in sevgisi hakkında da sorulacağına inanırız. Hatta bu konu ...
 • Peygamberin buyruğuna göre Kur’an’ın batın ve tefsirini açıklayan kimdir?
  7944 Eski Kelam İlmi
  Bu içerik değişik tabirlerle imamlar (a.s) hakkında zikredilmiştir. Oların imanın temsilcileri, Kur’an’ın gerçek müfessirleri, konuşan Kur’an ve Kur’an’ın emirlerini aşikâr kılanlar oldukları ve başlarında da İmam Ali’nin (a.s) yer aldığı belirtilmiştir. Elbette bu hususun İslam inançlarında kanıtsal bir desteği de mevcuttur. Buna örnek teşkil edecek rivayetler vardır. Bu cümleden ...
 • Eğer yanlış hayallere dalarak ya da namahrem birisiyle çet yaparak insandan bir su çıkarsa ona gusül etmesi farz olur mu?
  5586 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ehl-i Beyt’ten gelen hadislere dayalı olarak değerli taklid mercilerinin yazmış oldukları fetva ve ilmihal kitaplarında meninin tespiti için birkaç belirti ve alamet zikredilmiştir. Taklid mecileri şöyle demişlerdir:“Eğer insanın meni olup olmadığını bilmediği bir sıvı ondan çıkarsa şu belirtileri taşıdığı takdirde meni olduğuna hükmedilir:
 • Abdest ve teyemmümün felsefesi nedir?
  7926 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Banyo yapıldığı zaman ortaya çıkan şey dış temizliktir. Dış temizliğin yanı sıra, manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Bu da ancak abdest ve gusülle gerçekleşir. Su kullanma imkanı yoksa, manevi ve batıni taharet için, abdest ve guslün yerine teyemmüm alınır. Ama bu, teyemmümün dış temizliğe faydası olmadığı ...
 • Tek bir kapısı olan Camiye hayız ve cünüp bir kimsenin girmesinin hükmü nedir?
  4962 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hayız halinde olan kadın ve cünüp bir kimsenin Camide durması caiz değildir. Ama eğer bir kapıdan girip bir diğer kapıdan çıkıyorsa ya Camide var olan bir şeyi kaldırmak için Camiye giriyorsa sakıncası yok.[1] Buna binaen eğer Caminin tek bir ...
 • Tasavvuf nedir? İmam Humeyni (r.a) bir sofu muydu?
  7611 Pratik İrfan
  “Tasavvuf”, (Arapçada) “suf” kökünden olup “yün            “ anlamına gelir ve kendini manevî olarak yetiştirme ve dünyevî nimetlerden uzak kalma iddiası taşıyan sofular veya yünlü elbise giyenler tarafından tesis edilen ve tarih boyunca ve bu düşünce tarzının değişik fırkalarınca başka birçok dalın kendisine eklendiği bir ekoldür. “Tasavvuf” öğretilerini ...
 • İlk marangoz Hz. Nuh muydu (a.s), yoksa ondan önceki peygamberlerden marangoz olan var mıydı? Gerçekte marangozluk ilk olarak Allah’ın emriyle ve bir peygamberin vasıtasıyla mı ortaya çıktı?
  14971 تاريخ بزرگان
  Hz. Nuh’un asıl adı, Abdulcabbar veya Abdulgaffar’dır, Nuh onun lakabıdır. Babası Lemek b. Metuşalah, annesi de Rakil’in kızı ‘Kınûşî’ idi. Ona ‘Nuh’ lakabının verilmesinin nedeni, ümmetinin günahları için nevha okumasından dolayıdır. Nevha okumaktan maksat, kavmini tevhide davet etmesi de olabilir. Hz. Adem’in (a.s) inişinden 1642 yıl sonra ...
 • İnsanlardaki güzellik, çirkinlik, hidayet, sapma, rızık vs. şeylerdeki farklılıkların felsefesi nedir?
  11610 Eski Kelam İlmi
  Adalet şu manalara gelmiştir: Bir bütünün parçalarının yerli yerinde olması, bireylerin haklarını gözetmek, hakkı hak sahibine vermek, varlık feyizi verirken hakka riayet etmek ve son olarak da bazen adalet kavramı eşitlik ve her türlü ayrımcılığı reddetmek anlamında kullanılır.

En Çok Okunanlar