Gelişmiş Arama
Ziyaret
7132
Güncellenme Tarihi: 2012/06/09
Soru Özeti
Kur\'an’ın sünnetle neshedilmesi caiz midir?
Soru
Kur\'an’ın sünnetle neshedilmesi caiz midir?
Kısa Cevap

Kur'an'ın mütevatir sünnetle ve kesin icmayla neshedilmesi konusunda çeşitli görüşler vardır. Kimilerine göre böyle durumlarda Kur'an'ın mütevatir sünnetle neshedilmesi caizdir. Ama alimlerin çoğu Kur'an'ın haber-i vahidle neshedilmesini kabul etmiyorlar.

Ayrıntılı Cevap

Kur'an'ın neshedilmesi bir kaç şekilde olabilir. Onların bazıları doğru, bazıları ise yanlıştır. Soruyla ilgili olan kısımlardan biri Kur'an'ın sünnetle neshedilmesidir. Bunun kendisi 'Hükmün neshi ve ayetin bekası'nın kısımlarından biri olup onun hakkında bahsedilmiştir. Şöyle ki Kur'an'da şer'i hükmü olan bir ayet ve içeriğinin sünnetle neshedilebilir olmasıdır.

Böyle bir nesih birkaç şekilde düşünülebilir:[1]

1. Mütevatir sünnetle neshetmek.[2]

2. Masum İmamın (a.s) neshini keşfeden kesin icmayla neshetmek.

3. Haber-i Vahid'le neshetmek.

Birinci ve ikinci şıkta gelen neshetme hakkında üç görüş var:

a) Kur'an'ın ayetleri hiç bir şekilde sünnetle neshedilemezler.[3] Şeyh Müfid, Şafiiler ve diğer bazı alimler bu görüşte olanların bazılarıdır.[4]

b) Kur'an mütevatir sünnet ve kesin icmayla neshedilir.[5] Ve böyle bir neshetme gerçekleşmişse kabul edilir, yoksa edilmez.[6] Bazılarına göre böyle bir neshetme asla gerçekleşmemiştir.[7]

c) Üçüncü görüş ise ayrıntılı bir görüştür. Buna göre Masum İmamlardan (a.s) gelen rivayetlerle Kur'an'ın neshi caiz değildir ve böyle bir neshin manası yoktur.[8] Ama Kur'an'ın Nebevi sünnetle neshedilmesi 'Peygamber, size ne verirse onu alın ve neden sakındırırsa ondan sakının ve Allah'tan çekinin; şüphe yok ki Allah'ın azabı çetindir.'[9] ayeti gereği caizdir. Ancak bu görüş geçerli değildir. Zira birçok rivayette Resul-i Ekrem'den (s.a.a) gelen 'Kitaba muhalif olan her şeyin reddedilmesi'[10] hadisinden bu çıkmaktadır. Yani Allah Resulü (s.a.a) kendi sözünün doğruluğunu anlamanın ölçüsünü Kur'an-ı Kerim'le uyumluluk olarak göstermişse hadis, Kur'an-ı Kerim'i nesheden ve Kur'an'la muhalif olmasına rağmen yine de sahih olarak kabul edilemez. Şii ve Sünni alimlerin bu hadisin sahih olduğu konusunda görüş birlikleri vardır. Hadise göre Kur'an nebevi sünnetle bile nehyedilemez.[11]

Üçüncü şıktaki neshetme (yani haber-i vahidle neshetmek) konusunda Şii ve Sünnilerin çoğunluğunun görüşü böyle bir neshin mümkün olmadığıdır.[12]

Daha fazla bilgi için bkz:

Dizin: Kur'an'da Nesh, Soru: 7667 (Site: tr7776)

Dizin: Neshetme, Tebdil ve Tahvil, Soru:13746 (Site:13460)

 

[1] -Hoi, Seyyid Ebu'l-Kasım, el-Beyan Fi-Tefsiri'l-Kur'an, s.285, Bi Ca ve Bi Ta. 

[2] -Daha fazla bilgi için bkz: Lafzi, Manevi ve İcmali Hadisin Ölçüsü, Soru: 12679 (Site: tr12430).

[3] -Necefi Humeyni, Muhammed Cevad, Tefsir-i Asan, c.1, s.241, İntişarat-ı İslamiyye, Tahran, 1. Baskı, HK.1398; Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan Fi-Tefsiri'l-Kur'an (Musevi Hemedani, Seyyid Muhammed Bakır'ın Farsça çevirisi), c.15, s.14, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 5. Baskı, HK.1417.

[4] -Tefsir-i Asan, c.1, s.241; Seyyid Murtaza, ez-Zaria, c.1, s.460, Danişgah-ı Tahran, HŞ.1376; Şeyh Tusi, el-Uddet, c.2, s.487, Çaphane-i Setare, Kum, HK.1417.

[5] -ez-Zaria, c.1, s.460 ve 462; el-Beyan Fi-Tefsiri'l-Kur'an, s.285; Necmi, Haşimzade Herisi, Beyan Der Ulum ve Mesail-i Kulli-i Kur'an, s.260, Bi Ca ve Bi Ta. 

[6] -ez-Zaria, c.1, s.460; el-Beyan Fi-Tefsiri'l-Kur'an, s.285; Beyan Der Ulum ve Mesail-i Kulli-i Kur'an, s.260.

[7] -Beyan Der Ulum ve Mesail-i Kulli-i Kur'an, s.260.

[8] -Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, Haşiyetu'l-Kifaye, c.2, s.296, Bonyad-ı İlmi, Fikri-i Allame Tabatabi, Bi Ta.

[9] -Haşr/7

[10] -'Peygamberden Kur'an'a aykırı bir şey sadır olmaz.'

[11] -Haşiyetu'l-Kifaye, c.2, s.296-297.

[12] - el-Beyan Fi-Tefsiri'l-Kur'an, s.284-285; Beyan Der Ulum ve Mesail-i Kulli-i Kur'an, s.260; ez-Zaria, c.1, s.460-461; el-Uddet, c.1, s.121.

Ehl-i Sünetin Zahiriyye grubundan İbn-i Hazm Endülüsi gibiler böyle bir şeye inanmaktalar. (ez-Zaria, c.1, s.460-461; el-Uddet, c.1, s.121)

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5565 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Allah maddi şeyleri mutlak yokluktan yaratmışsa bu, O’nun kudretinin maddi şekil, form ve kudrete yansıdığı anlamına gelir mi?
  6522 Teorik İrfan 2012/03/12
  Evet, yokluktan yaratmak bu manadadır; çünkü yokluk Allah’ın kendisi aracılığıyla yaratacağı bir şey değildir. Rivayetler de bu manaya değinmiştir; yani diğer ilahi sıfatlar ile birlik içinde olan ve bizim ilmimizin haddi dışında yer alan Allah’ın mutlak kudreti yaratıkları yokluktan yaratmıştır ve gerçekte bu yaratıklar Allah’ın mutlak kudretinin ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  22167 Teorik Ahlak 2010/02/01
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  9032 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  12069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5526 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  10894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/06
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Erkek altın saat kullanabilir mi?
  28981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece ...

En Çok Okunanlar