Gelişmiş Arama
Ziyaret
4994
Güncellenme Tarihi: 2012/06/09
Soru Özeti
Kur\'an’ın sünnetle neshedilmesi caiz midir?
Soru
Kur\'an’ın sünnetle neshedilmesi caiz midir?
Kısa Cevap

Kur'an'ın mütevatir sünnetle ve kesin icmayla neshedilmesi konusunda çeşitli görüşler vardır. Kimilerine göre böyle durumlarda Kur'an'ın mütevatir sünnetle neshedilmesi caizdir. Ama alimlerin çoğu Kur'an'ın haber-i vahidle neshedilmesini kabul etmiyorlar.

Ayrıntılı Cevap

Kur'an'ın neshedilmesi bir kaç şekilde olabilir. Onların bazıları doğru, bazıları ise yanlıştır. Soruyla ilgili olan kısımlardan biri Kur'an'ın sünnetle neshedilmesidir. Bunun kendisi 'Hükmün neshi ve ayetin bekası'nın kısımlarından biri olup onun hakkında bahsedilmiştir. Şöyle ki Kur'an'da şer'i hükmü olan bir ayet ve içeriğinin sünnetle neshedilebilir olmasıdır.

Böyle bir nesih birkaç şekilde düşünülebilir:[1]

1. Mütevatir sünnetle neshetmek.[2]

2. Masum İmamın (a.s) neshini keşfeden kesin icmayla neshetmek.

3. Haber-i Vahid'le neshetmek.

Birinci ve ikinci şıkta gelen neshetme hakkında üç görüş var:

a) Kur'an'ın ayetleri hiç bir şekilde sünnetle neshedilemezler.[3] Şeyh Müfid, Şafiiler ve diğer bazı alimler bu görüşte olanların bazılarıdır.[4]

b) Kur'an mütevatir sünnet ve kesin icmayla neshedilir.[5] Ve böyle bir neshetme gerçekleşmişse kabul edilir, yoksa edilmez.[6] Bazılarına göre böyle bir neshetme asla gerçekleşmemiştir.[7]

c) Üçüncü görüş ise ayrıntılı bir görüştür. Buna göre Masum İmamlardan (a.s) gelen rivayetlerle Kur'an'ın neshi caiz değildir ve böyle bir neshin manası yoktur.[8] Ama Kur'an'ın Nebevi sünnetle neshedilmesi 'Peygamber, size ne verirse onu alın ve neden sakındırırsa ondan sakının ve Allah'tan çekinin; şüphe yok ki Allah'ın azabı çetindir.'[9] ayeti gereği caizdir. Ancak bu görüş geçerli değildir. Zira birçok rivayette Resul-i Ekrem'den (s.a.a) gelen 'Kitaba muhalif olan her şeyin reddedilmesi'[10] hadisinden bu çıkmaktadır. Yani Allah Resulü (s.a.a) kendi sözünün doğruluğunu anlamanın ölçüsünü Kur'an-ı Kerim'le uyumluluk olarak göstermişse hadis, Kur'an-ı Kerim'i nesheden ve Kur'an'la muhalif olmasına rağmen yine de sahih olarak kabul edilemez. Şii ve Sünni alimlerin bu hadisin sahih olduğu konusunda görüş birlikleri vardır. Hadise göre Kur'an nebevi sünnetle bile nehyedilemez.[11]

Üçüncü şıktaki neshetme (yani haber-i vahidle neshetmek) konusunda Şii ve Sünnilerin çoğunluğunun görüşü böyle bir neshin mümkün olmadığıdır.[12]

Daha fazla bilgi için bkz:

Dizin: Kur'an'da Nesh, Soru: 7667 (Site: tr7776)

Dizin: Neshetme, Tebdil ve Tahvil, Soru:13746 (Site:13460)

 

[1] -Hoi, Seyyid Ebu'l-Kasım, el-Beyan Fi-Tefsiri'l-Kur'an, s.285, Bi Ca ve Bi Ta. 

[2] -Daha fazla bilgi için bkz: Lafzi, Manevi ve İcmali Hadisin Ölçüsü, Soru: 12679 (Site: tr12430).

[3] -Necefi Humeyni, Muhammed Cevad, Tefsir-i Asan, c.1, s.241, İntişarat-ı İslamiyye, Tahran, 1. Baskı, HK.1398; Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan Fi-Tefsiri'l-Kur'an (Musevi Hemedani, Seyyid Muhammed Bakır'ın Farsça çevirisi), c.15, s.14, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 5. Baskı, HK.1417.

[4] -Tefsir-i Asan, c.1, s.241; Seyyid Murtaza, ez-Zaria, c.1, s.460, Danişgah-ı Tahran, HŞ.1376; Şeyh Tusi, el-Uddet, c.2, s.487, Çaphane-i Setare, Kum, HK.1417.

[5] -ez-Zaria, c.1, s.460 ve 462; el-Beyan Fi-Tefsiri'l-Kur'an, s.285; Necmi, Haşimzade Herisi, Beyan Der Ulum ve Mesail-i Kulli-i Kur'an, s.260, Bi Ca ve Bi Ta. 

[6] -ez-Zaria, c.1, s.460; el-Beyan Fi-Tefsiri'l-Kur'an, s.285; Beyan Der Ulum ve Mesail-i Kulli-i Kur'an, s.260.

[7] -Beyan Der Ulum ve Mesail-i Kulli-i Kur'an, s.260.

[8] -Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, Haşiyetu'l-Kifaye, c.2, s.296, Bonyad-ı İlmi, Fikri-i Allame Tabatabi, Bi Ta.

[9] -Haşr/7

[10] -'Peygamberden Kur'an'a aykırı bir şey sadır olmaz.'

[11] -Haşiyetu'l-Kifaye, c.2, s.296-297.

[12] - el-Beyan Fi-Tefsiri'l-Kur'an, s.284-285; Beyan Der Ulum ve Mesail-i Kulli-i Kur'an, s.260; ez-Zaria, c.1, s.460-461; el-Uddet, c.1, s.121.

Ehl-i Sünetin Zahiriyye grubundan İbn-i Hazm Endülüsi gibiler böyle bir şeye inanmaktalar. (ez-Zaria, c.1, s.460-461; el-Uddet, c.1, s.121)

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Miras kalan bir apartmana humus düşer mi?
  3657 Miras
  Dikkatinizi aşağıdaki fetvalara çekiyoruz: Hz Ayetullah Uzma Hamanei’nin (Ömrü uzun olsun) bürosu: Eğer inşa edilmiş daireleriı kendi iskânları yapmışlar ve orda oturuyorlarsa bunun humusu yoktur. Ama örneğin kiraya vermek için inşa etmişlerse ve humusa düşen parayla onu inşa etmişlerse, inşa için kullanılan paranın humusunu ödemek gerekir. Eğer satmak veya satarak ticaret yapmak ...
 • Acaba hazret Zeynep (a.s.) ve Kerbela esirleri aşuradan sonra kerbelaya döndüler mi? Eğer dönmüşlerse hangi tarihte ve kaç defa?
  6436 اربعین
  İmam Hüseyin’in Ehlibeytinin (a.s.) esirler kervanının Kerbelaya döndüğüne inananlar bu dönüşün tarihinde ihtilafa düşmüşlerdir. Âlimlerden bazıları esirlerin Küfe ve Şama gitme zamanını ve hakeza onların Şam’da durmalarını dikkate alarak bu dönüşün birinci arbeinde (kırklık) gerçekleştiğini uzak bir ihtimal olduğunu kabul ederler. Ama âlimlerden bir kısmı da kendilerince ...
 • tevessül sapıklığa neden oluyor mu? Tevessülün doğru ve meşru olması hakkında her hangi bir delil var mıdır?
  5605 Eski Kelam İlmi
  Tevessül insanın sapıklığına neden olmamakla kalmıyor. Bilakis insanı daha da Allaha yakınlaştırmak için bir vesile ve yoldur aynı zamanda. Tevessülün meşru ve doğru olduğunun asıl delili, örneğin İmam Rızayı (a.s.) vesile kılarak alınan şifalar değildir. Ama akli ve nakli delillerle tevessülün meşru ve doğru olduğu ispatlandıktan sonra ...
 • Doğruluk ve dürüstlüğün Kuran ve hadislerde konumu nedir?
  658 Hadis
 • İmam Ali'nin (a.s.) görüşünde kuranın yeri nedir?
  6964 Kur’anî İlimler
  İmam Ali'nin görüşü ve anlayışında kuranı kerim en üstün mertebede yer almış ve makamının yüceliği bakımından en yüce makama sahiptir. Nehcül-balagada kuranla alakalı zikir edilen bazı özellikleri ve nitelikleri aşağıdaki maddeler şeklinde özetlenebilinir: 1- insanların hayrını isteyen öğüt verici, 2- Yol gösteren en iyi kılavuz, ...
 • Bazen mezarları namaz kılan kimsenin kıble yönüne düşen imamların kabri yanında namaz kılmak doğru mudur?
  7431 Tefsir
  Özellikle söz konusu ayetin zahiri, kabirlerin yanında mescit yapmaya izin vermektedir ve böyle bir mescidin Ashab-ı Kehf’in kabirleri civarında yapılmış olduğu da tefsirlerden anlaşılmaktadır. Elbette zahiri manaları itibariyle bu mekânlarda mescit yapmayı yasaklayan bir takım rivayetler de mevcuttur.  Ama bu ayeti göz önünde bulundurmayla ve bu ...
 • Size göre inkârcıların İslam dini ve diğer dinlere karşı tavır almasının nedenleri ne olabilir?
  4670 Yeni Kelam İlmi
  İnkârcılar dinler ve özellikle de İslam karşısında tavır almaları değişik siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel nedenler taşıyabilir. Bu dört neden hakkında bilgilenmek için lütfen ayrıntılı cevaba müracaat ediniz. ...
 • İlahi vahiyde lafızların yeri nedir?
  4944 Tefsir
  Her şeyin lâfzî varlık, yazımsal varlık, zihnî varlık ve dışsal varlığı olmak üzere dört varlık türü vardır. Vahiy de bu dört varlık türüne sahiptir. Örneğin, Kur’an’ın dışsal varlığı hakkında şöyle demekteyiz: Bu lafızlar ile vahiy kanalıyla Peygamber tarafından algılanan bu Kur’an’ın görüngen ve hülasa varlığı sayılan bir aslı ve ...
 • Sol elin işaret parmağına yüzük takmanın hükmü nedir?
  5857 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Altından olan süs eşyalarını takmak ve altın yüzük kullanmak sadece erkekler için haramdır ve onunla kılınan namaz geçersizdir.[1] Ama kadınların altın yüzük takmasının veya erkeklerin altın olmayan yüzük kullanmasının hiçbir sakıncası yoktur. Bir bayan altın veya altın olmayan bir ...
 • Doktor ve hasta arasındaki karşılıklı haklar İslam şeriatı esasınca açıklanabilir mi?
  5948 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bir açıdan ilahi hükümler iki kısma ayrılır. A. İmzasal hükümler; B. Tesise dayalı hükümler. İmzasal hükümler, İslam’dan önce geçmişi olan, ama İslam’ın bir takım ıslahatlar yaparak imzaladığı hükümlerdir. Birçok muamelat türü bu kabildendir. Tesise dayalı hükümler ise daha önce bir geçmişi olmayan, İslam’ın ibdası olan hükümlerdir; birçok ...

En Çok Okunanlar