Gelişmiş Arama
Ziyaret
11690
Güncellenme Tarihi: 2010/03/09
Soru Özeti
İslam'a ve Şia mezhebine göre özgürlüğün sınırı nedir?
Soru
İslam'a ve Şia mezhebine göre özgürlüğün sınırı nedir?
Kısa Cevap

Özgürlüğün çeşitli anlamları vardır. Bu manalara göre de sınırları değişir. Özgürlüğün anlamlarını şöyle özetleyebiliriz:

1- Allah-u Teala'nın mutlak vücudu ve zatı göz önüne alındığında  varlığında hiçbir şeye bağlı olmadığı için (istiklali vucudi) Onun mutlak özgürlüğü var ve hiçbir sınırlayıcısı yoktur.

2- Bir felsefe ve kelam konusu olan 'ihtiyar sahibi olma' anlamında ki özgürlük, hukuken ve şer'an bir sınırlama ve yasaklama olsa da insanın, iradi fiillerinde özgür olması demektir.

3- Hukuki özgürlüğün (mesken, elbise, iş ve eş seçiminde özgürlük, düşünce ve inanç özgürlüğü…) sınırları Şia açısından insanın maddi, manevi, dünya ve ahiret menfaatleriyle çelişmediği yere kadardır.

Siyasetle ilgili olan medeni ya da sosyal özgürlük, bu kavramın içinde yer almaktadır. Toplumsal özgürlük konusunda asıl soru şudur: Devlet ya da kanun bireysel özgürlükleri nereye kadar sınırlayabilir?

Bu sorunun cevabı şudur: İslami siyasi düşüncede ne fesada neden olan aşırı bir özgürlüğe cevaz verilmiştir, ne de insanı, ona kötümser bir gözle bakarak onun bütün değerini yok eden ve faal, özgür ve sorumlu bir varlık yerine onu zelil ve iradesiz hale getiren adil olmayan sistemi kabul etmeye zorlamıştır.

Ayrıntılı Cevap

İnsan için hiçbir şey özgürlük kadar değerli değildir. Eğer insanı bir yere hapsetseler ve ona dünyanın bütün lezzet ve güzelliklerini sunsalar yine de buna razı olmaz ve özgürlüğü seçer.

Peygamberlerin kutsiyetlerinin kalıcı olmasının önemli nedenlerinden birisi bu noktada yatmaktadır. Yani insanlığın her zaman özgürlüğe ihtiyacı vardır. Bu, onun tabii ve fıtri hakkıdır. İnsanlığın bu büyük hakkını yani özgürlüğü ilk olarak savunanlar peygamberlerdir. Onlar (a.s) özgürlüğü tanıtıp onun gerçekleşmesi için mücadele verdiler. Getirdikleri öğretiler, özgürlüğü koruyacak en güzel ilkeleri içermektedir. Bu yüzden peygamberler, insanların hatırasında hep canlı kalmışlardır. Oysa insanların ihtiyaçlarını gidermek için çaba harcayan bilim insanlarına gelince, bilim ve teknolojideki yeni gelişme ve ilerlemeler onların unutulmalarına neden olmuştur. Örneğin, Mısır Firavunları zamanında “cam”ı icat edeni, kimse anmamakta ve değer vermemektedir.

Kısacası özgürlük insanın tabii hakkı olup onun yapısına işlemiştir.

Özgürlük hakkına gelince, şu nokta göz önüne alınmalıdır ki, özgürlük kavramı çeşitli manaları olan kavramlardandır. Birisi bilerek ya da bilmeyerek özgürlüğün bir manasına ait olan bir hükmü başka bir manaya yükleyebilir. Özgürlük kavramında lafzi mugalataya düşmemek için onun çeşitli manalarını bilmek gerekir.

 

Özgürlüğün Manaları

a)             Varlığında hiçbir şeye bağlı olmamak (istiklali vucudi) manasında özgürlük:

Özgürlüğün anlamlarından biri şudur: Bir varlık varlığında tamamen bağımsız olur, başka hiçbir varlığın etkisi ve sultası altında olmaz. Allah’a inanmayan kimseler diyorlar ki: 'Varlık alemi hiçbir şeye bağlı değildir. Kendi ayağı üzerinde durmaktadır.'  Hatta Allah’a inanlardan bazıları da şöyle diyorlar: 'Allah alemi yarattıktan sonra onu kendi haline bırakmıştır, yaratıldıktan sonra alemin Allah'a ihtiyacı yoktur.' Onlar alemde insan için böyle bir özgürlüğe inanıyorlar. Ama İslam'a göre böyle bir özgürlük ancak Allah-u Teala'ya aittir. Yalnızca Allah'ın varlığında hiçbir sınırlama yoktur. O'dur müstakil ve muhtaç olmayan varlık ve diğer bütün varlıklar O'na muhtaçtır.

 

b) İhtiyar manasında özgürlük [1] : İlahiyat, felsefe, kelam ve felsefi psikolojiye konu olan bu özgürlüğün karşıt anlamı cebir'dir. Bilginler eskiden beri, acaba insan davranışlarında özgür müdür yoksa özgür olduğunu mu zannediyor, yani aslında mecburdur ve herhangi bir ithıyarı yok mudur, konusu üzerinde hep tartışmışlardır. [2]

Burada üç görüş vardır:

1- Cebir ve İradesizlik: Bu görüşün taraftarları [3] diyorlar ki: İnsanların kendi amel ve davranışları üzerinde en küçük bir ihtiyarı yoktur. İnsan bir üstadın elindeki şuurlu bir varlık gibidir. Yaşananlar Allah'ın meşiyyetinden başka bir şey değildir.

2- Tefviz (Kendi Haline Bırakmak): Bu görüşün taraftarları [4] diyorlar ki: Allah insanı yarattı, ona akıl, şuur verdi sonra da kendi haline bıraktı. İnsanın fiillerinde ne Allah'ın bir tesiri vardır, ne de kaza ve kaderin.

3- Emrun Beyn-el Emreyn (ne cebir, ne de tam serbestlik) [5] : Bu görüş Şanın inancıdır. Şiiler bunu Ehl-i Beyt (a.s)'dan almışlardır. Yani insanın kaderi kendi elindedir. Amel ve davranışlarında irade sahibidir. Ancak bu irade, ilahi kaza ve kader ile yani Allah'ın isteğiyle olur. Yani insanın bir ameline iki irade etki eder: 'Allah'ın iradesi ve İnsanın iradesi.' Bu iki irade olmadıkça amel gerçekleşmeyecektir.

Ancak bu iki irade birbirlerinin enleminde değildir. Yani iki illetin (nedenin) bir sonuçta etki ettiği anlamına gelmemektedir. Aksine birbirinin boylamındadır. Yani nasıl ki her varlığın var oluşu ilahi varlığın sayesinde ve her kudretlinin kudreti Allah'ın kudretine bağlı ise, aynı şekilde her muhtarın ihtiyarı Allah'ın irade ve ihtiyarındandır.

Bu görüşü ispat etmenin en kolay yolu, Allah'ın yaratıcılık ve rububiyetinde ki tevhid inancı, Onun irade ve kudretinin her şeye olan umumiyeti ile Allah'ın adaleti ve her fıtrat ve vicdanının insanın özgür olması gerektiğine tanıklık etmesidir.

Burada şu husus dikkate alınmalıdır: Mevzu bahis olan özgürlük, gerçeğin göstergesi olan tekvini özgürlüktür. Bunlardan hukuki ve ahlaki sonuçlar çıkaramayacağımızdan mugalata tuzağına düşmemek gerekir.

c) Dünya Lezzetlerine Bağlanmamak Manasında Özgürlük [6] : Özgürlüğün üçüncü manası daha çok ahlak ve irfanda geçerli bir manadır. Yani insanın dünyaya, maddiyata, dünyevi lezzetlerin hiçbirine bağlı olmaması demektir. Yalnızca Allah'a aşk ve sevgisi beslemelidir. Birisini ya da bir şeyi seviyorsa bu ilahi cemalin tecellisi olduğundan ve Allah'a olan sevgisinden dolayı olmalıdır.

Ahlaki bir anlamı olan özgürlüğün bu manası konusunda da mutlak bir genellemeye gitmemek gerekir. Çünkü bu alanda mutlak manada özgürlük insanın hiç bir şeyi, hiç kimseyi hatta Allah'ı da sevmemesi ve bağlanmaması demektir ki bu değer yargısına terstir. İşte sapma ve mugalata buradan başlar.

d) Köleliğin karşısında ki özgürlük: Bu bir toplumsal kavramdır. Eski zamanlarda [7] köle alım-satımı yaygındı. İnsanlar, insanları köle olarak alabiliyor, onları çalıştırıyorlardı. Kimsenin kölesi olmayan insanlar da vardı.

İslam, köleliği kaldırmak için önemli adımlar atmış, akılcı yollar göstermiştir. Sözü uzatmamak için bu konuya girmeyeceğiz. İsteyenler bu alanda yazılmış kitaplara başvurabilirler.

e) Hukuk ve Siyasette Özgürlük (Hakimiyet hakkı): Özgür insan başkalarının hakimiyetinde olmayan kimsedir. Kendi yolunu kendisi çizer.

Bu görüşe sahip olanlar ikiye ayrılır:

1) İnsan tam olarak özgür olmalıdır, kimsenin hatta Allah'ın da hakimiyeti altında olmamalıdır.

2) Şia'nın görüşü: İnsan Allah'tan başka kimsenin hakimiyeti altında olmamalıdır. Yani hakimiyet Allah'ındır ve ancak O hakimiyet hakkını başkasına verebilir.

Basit bir şekilde anlatmaya çalışırsak şöyle diyebiliriz: Allah-u Teala fiziki ve maddi varlığımızı yarattı ve ruhunu ona üfledi. Ardından hava, su, yiyecek, bedenimizin uzuvları, düşünme gücü gibi insanın yaşamında ihtiyaç duyduğu sayısız nimetler verdi. Allah'ın bütün bu maddi ve manevi nimetlere olan malikiyeti asla kaldırılamaz. Madem Allah malik ve biz Onun kulu isek, aklın 'Malik mülkünde istediğini yapabilir' hükmü gereği O, bizim üzerimizde istediğini yapabilme hakkına sahiptir. Bizde Onun karşısında teslim ve itaatkar olmak zorundayız.

Ayrıca kimse yaratıcı kadar bizim varlığımızın özelliğini, ihtiyaçlarını ve kemale giden yolları bilemez. Bizim menfaat ve kemalimizi isteyen, kemale erişmemizin yolunu bilen yalnızca O'dur. Dolayısıyla biz de kendi menfaatlerimizi düşünüyorsak Allah'ın bizim için istediği dini seçmeli ve Onun hakimiyetini benimsemeliyiz. [8]

 

f) Hukuksal Özgürlük [9] : Hukukta özgürlükten kasıt şudur: Toplumsal yaşamda bazı işler var ki insan onları yerine getirebilir ve devlet ve hükümetin onlara engel olma ve takip etme hakkı yoktur. Mesken, elbise, iş ve eş seçimi özgürlüğü, düşünce ve inanç özgürlüğü vb. gibi… [10]

Burada bilinmesi gereken şey, bu hukuk ve özgürlüğün mutlak olmayışı ve sınırlandırılması gereğidir. Bunda şüphe yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde, geçmişten günümüze kadar hiçbir hukuk nizamında bireylere mutlak özgürlük verilmemiştir. Aslında kanun koymak ve hukuk nizamı düzenlemek demek insanların davranışlarına sınırlama getirmek demektir. Mevzu bahis olan şey bu özgürlüğün sınırının nereye kadar olduğudur.

Günümüzde genellikle deniliyor ki, özgürlüğün sınırı başkalarının özgürlüğüdür. Yani insan başkalarına engel olmadığı sürece istediğini yapabilir.

Hukukta liberal eğilimin görüşü budur. Ama bu konuyu İslam açısından ele alırsak İslam'ın görüşünü şöyle özetleyebiliriz: Özgürlüğün sınırı insanların maddi, manevi, dünya ve ahiret menfaat ve faydaları esası üzerinedir. Yani bir davranışı seçmede ki özgürlüğün asıl şartı, insanın maddi ve manevi maslahatlarını temin etmesidir. [11] Bunu, bir yiyecek ya da ilaç üreticisine insan sağlığına zarar verecek şeyin dışında istediği yiyecek ya da ilacı üretme özgürlüğü verilmesine benzetebiliriz. Bir yiyecek ya da ilaçta tehlikeli ve zararlı bir madde keşfedilirse üretim durdurulur. Artık burada ticaret özgürlüğünden bahsedilmez. Kimse de çıkıp bu insan haklarına aykırıdır demez. Dünyada bugün en çok üzerinde durulan şey insanın beden ve cismine (maddi boyutuna) verilen zararlardır. Ama İslam bedensel zararların yanı sıra manevi ve ruhi zararları da göz önüne almaktadır.

Son nokta olarak şunu belirtmek gerekir ki, siyasi mevzularla ilgili olan medeni ya da toplumsal özgürlük bu kavramın kapsamına girmektedir. Toplumsal özgürlükte asıl soru şudur: Devlet ve kanun bireysel özgürlükleri nereye kadar sınırlayabilir?

Bu sorunun cevabı şudur: İslam'a göre insanın onu hayra ve maneviyata davet eden [12] ilahi bir fıtratının olmasının yanı sıra, maddi boyuta da vardır. Bu maddi boyut hayvani isteklerin menşeidir. Beşerin saadeti, fıtratının, onun doğasına galip gelmesiyle temin olur. Tabi doğasının da layık olduğu seviyeye ulaşması gerekir.

Öte yandan kanun koymak ve insanın dünyada ki gidişatını belirlemek ilahi hidayet ve rabbani vahyin ışığı altında olmalıdır. Zira insanın zarar ve faydasını tam manasıyla bilen ancak Allah'tır.

Bununla birlikte İslami siyasi düşüncede insanın fesadına neden olacak aşırı bir özgürlüğe cevaz verilmediği gibi insana kötümser bakarak onun bütün değerini yok eden, onu faal, muhtar ve sorumlu biri yerine zelil ve iradesiz hale getiren adaletsiz hükümetleri kabul etmeye mecbur eden bir bakışta yoktur. [13]

Bu makale hazırlanırken aşağıda ki kaynaklardan faydalanılmıştır:

1- Muhammed Taki Misbah Yezdi, Nazariye-i Hukuki-i İslam, s.303-400

2- Ebu'l Hasan Şi'rani, Rah-ı Saadet, s.97 ve 98

3- Asğer Kaimi, Usul-u İtikadat, s.78-84

4- Hadevi-i Tahrani, Velayet ve Diyanet, s.131-134[1]   - Bkz: İnsan ve ihtiyar, 51. soru 2648 (Site: 2608)

2]   - Bkz: İslam, Cebir ve İhtiyar, 130. soru, (Site:1237)

[3] - Günümüzde Ehl-i Sünnet dünyasının çoğunluğu hatta tümüne yakını bu görüşe sahiptirler.

[4] - Bu görüşün taraftarları Ehl-i Sünetten Mu'tezile adında ki bir fırkaya aitti, şu anda bu fırkaya mensup kimse kalmamıştır.

[5] - Bkz: Emrun Beyn-el Emreyn, 58. Soru, (Site:294)

[6] - Bkz: Din ve Özgürlük, 74. soru (Site: 317)

[7] - Kölelik gelişmiş ülkelerde değişik şekillerde hala devam etmektedir.

[8] - Bu hakimiyet İslamın hükümet sisteminde (velayet-i fakih şekliyle) tecelli etmiştir.

kz: Velayet-i Fakih ve Özgürlük

[9] - Hukukta özgürlük, yalnızca bireysel davranışlara, şahsi ve özel yaşama ait değil ki kuk onları sınırlasın ya da sınırlamasın. Aksine toplumsal yaşam da ki işlere aittir.

[10] - Bkz: İslam’da inanç özgürlüğü ve mürtedin idamı, 53. soru; Düşünce özgürlüğünün ölçüleri ve sınırları

[11]   - Bkz: Din ve Özgürlük, 74. soru (Site:317)

[12] - Allah'ın fıtratı ki Allah insanları o fıtrat üzerine yaratmıştır. (Rum/30)

[13]   - Hadevi-i Tahrani, Mehdi, Velayet ve Diyanet s.133 ve 134

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bir malın humusu verildikten sonra ona yeniden humus vacip olur mu?
  5411 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/04/07
  Bilindiği üzere humus, füru-u dinden olup İslam’ın önemli farzlarından biridir ve ibadet sayılmaktadır. Bu yüzden kurbet kastıyla (Allah’ın emrini yerine getirmek niyetiyle) yerine getirilmelidir.Mal ve sermayeye humus geldiğinde bir kere humusları verilirse üzerinden uzun yıllar geçse de ona artık humus gelmez. Ama mal ...
 • Kur’an’da gelen ‘Sadugatihinne ve ‘Ucurehunne’ neyin hakkındadır?
  6206 Tefsir 2012/02/22
  ‘Sadugatihinne’[1] daimi evlilik hakkındadır ve mehir için ‘Sıdak’ denmiştir.[2] Bu kelimenin geçtiği ayet, kadınların kesin haklarının birinden bahsetmekte ve koca, karısı bağışlamadığı sürece[3] karısının mehrini ödemesi ...
 • Hz Ali’nin kendi hilafeti döneminde omzunda kırbaç taşıyarak sokak ve çarşıda hareket ettiği ve suçluları cezalandırdığına dair nakledilen hadis doğru mudur?
  6452 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/15
  Hz Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Allah ömrünü uzatsın) Bürosu: Bu içerikte nakledilen rivayet sadece Hz Ali’nin Küfe’de bulunduğu, çarşıda gezdiği ve halkın tavsiyeleri ciddiye alması için yanında belirtilen kırbacı yanında taşımasıyla ilgilidir. Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani’nin (Allah ömrünü uzatsın) Bürosu:
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6841 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Eğer taklit mercileri zamanın imamı (a.s) tarafından seçiliyorsa müçtehit ve veliyy-i fakihi tanıtan diğer kaynakların rolü nedir?
  5068 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/08
  Dikkatleriniz için teşekkür ederiz. 1393. sorunun yanıtında işaret ettiğimiz gibi İmam belirgin bir şahsı hâkimiyete atamamış, sadece fakihleri genel bir şekilde atamıştır. Bundan dolayı zamanın imamı (a.s) tarafından mercilerin seçilme ve teyit edilmesinden kasıt, özel bir şahsın seçilmesi ve teyit edilmesi değildir. Sadece masum (a.s) ...
 • Niçin İslami düşünceyi açıklamak için her yönlü kamil bir sistematik teoriye ihtiyaç vardır?
  6900 Yeni Kelam İlmi 2007/08/23
  Şimdiye kadar din bilginleri, evrensel ve belli dönemlere ait unsurları içeren İslami öğretiler karşısında tikelci bir yöntem kullanmışlardır. Böyle bir yöntem ve yaklaşım İslami araştırmaların sistematik bir yapıya sahip olmasını önlemiştir. İslami düşünceyi oluşturan öğeler birbirleriyle aralarında bir düzene tabii tutulmadan bir araya toplanmıştır. Bu bir araya ...
 • Dört seçkin kadın ve babalarının ismi nedir?
  19865 تاريخ بزرگان 2010/05/19
  İnsanlık tarihi boyunca tevhid yolunda ve ilahi hedefler uğruna büyük fedakârlıklar gösteren Evliya ve Salihlerin içinde kadınlarda vardır. Onların namı insanlığın karanlık tarihinde parlamaktadır. İslami rivayet ve kaynaklarda büyüklük, fazilet ve yüce makamlarından ötürü en üstün kadınlar ve cennet kadınlarının en üstünleri olarak yad edilen, yücelikle övülen ...
 • Babam şehid olmuştur ve ben o dönemde ergin değildim ve onun ne kadar namaz kazası olduğunu bilmiyorum. Yükümlülüğüm nedir?
  5088 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/18
  Büyük taklit mercilerinin görüşüne göre, eğer babanın kazası varsa, onun vefat etmesinden sonra en büyük oğlunun kaza namazlarını yerine getirmesi farzdır. Babanın vefat ettiği zamanda oğlun ergin olup olmaması bir şeyi değiştirmez.[1] Eğer oğul kaza namazlarının sayısını bilmiyorsa, kesin ...
 • Bütün amellerimizi nasıl halis niyetle yerine getirebiliriz?
  10593 Teorik Ahlak 2009/12/20
  İhlâs; yapılan her işte ve kullukta asıl hedefin, başkalarının değil de Allah-u Teâlâ’nın rızasını kazanmak için olmasıdır. Bunun için öncelikle ihlâsa mani olan şeyleri yani; riyakârlığı, dünyaya bağlılığı ve şeytanın vesveselerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Sonra imanı güçlendirme, Allah-u Teâlâ’yı tanıma, ihlâsın değeri ...
 • Mecbur kalınca günah işlemenin hükmü nedir?
  8733 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/03/07
  Dini öğretilere göre şer’i sorumluluklar insanın ihtiyar ve özgür iradesine bağlıdır; yani insan özgür iradesiyle güzel bir ameli yaparsa mükafatı hakkeder. Dolayısıyla şia fıkhında sorumluluğun kaldırıldığı yerlerden biri mecburiyettir. Müslüman biri haram müzik dinlemek gibi özgür iradesiyle yapmayacağı bir ameli mecburiyetten dolayı yaparsa burada ...

En Çok Okunanlar