Gelişmiş Arama
Ziyaret
6839
Güncellenme Tarihi: 2011/10/20
Soru Özeti
Hz. Ali’nin (a.s) hakikatı ezeli midir?
Soru
‘Hz. Ali’nin (a.s) hakikatı ezelidir’ sözü doğru mudur?
Kısa Cevap

Ezeli olmak, bir varlığın geçmişinde yokluğun olmaması demektir; [1] yani her zaman vardı.

‘Hz. Ali’nin (a.s) hakikatı ezelidir.’ sözünden maksat maddi varlığı ise Onun maddi varlığının ezeli olmadığı bellidir. Ama Hakikat’tan maksat nurdan olan varlığıysa, başka bir ifadeyle İlletin (sebebin) yanındaki varlık ise Onun varlığının ezeli olduğu söylenebilir. Ancak Allah’tan başka bütün varlıkların asılları tâbi ve gölge olduğundan onların bütün sıfatları bu cümleden ezeliyetleri de tâbi ve gölge olacaktır. Tevhidi dünya görüşüne göre yalnızca Allah Teala’nın varlığı ve sıfatları zati ve asıldır, diğer varlıklar, varlık ve sıfatlarında Allah’a muhtaç olup ona bağımlıdırlar. Allah’tan başka ezeli bir varlık olsaydı onun Allah’a olan ihtiyaç ve bağlılığı herkesten çok olurdu, yani ezelden Allah’a muhtaç olurdu.

14 pak nur, yani Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’i (a.s), Allah’ın sıfatlarının tam ve tamam mazharıdırlar. Onları tanımakla Allah en güzel şekilde tanınır. Masumlar (a.s) yaratılmış olsalarda nur varlıkları ve illetin (sebebin) yanında tahakkuk ettikleri için gölgelik ezeli olabilirler. Dolayısıyla Onların ilk nur ve yaratılmış olduklarını söyleyen rivayetler nur varlıklarının ezeli olmalarıyla çelişmez. Örneğin şu rivayette olduğu gibi: İmam Bagır (a.s), Cabir b. Abdullah’a şöyle buyurdu: ‘İlk yaratılan, Muhammedî hakikat ve Masumlardır.’ [2]

Yine İmam Rıza (a.s): ‘Allah ilk olarak bizim ruhlarımızı yarattı.’ [3] diye buyurmaktadır  

Daha fazla bilgi için bkz:

Dizin: Fiil Sıfatlarının Güncel Olaylarla İrtibatının Ne Şekilde Olduğu, Soru: 2228 (Site: 1340)

Dizin: Allah’ın Ezeli ve Ebedi Oluşu, Soru:2217 (Site: 2359).[1] -Muhammed Taki Misbah Yezdi, Amuzeş-i Akaid, c.1, s.60, Şirket-i Çap ve Neşr-i Beynelmileli-i Sazman-ı Tebligat-ı İslami.

[2] -Allame Muhammed Bagır Meclisi, Biharu’l-Envar, c.61, s.142, Beyrut, Müessetü’l-Vefa, HK. 1404

[3] - Biharu’l-Envar, c.57, s.58.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Yabancı şirketlere yapılan yatırımların kazançının hükmü nedir?
  7442 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/06/24
  Yabancı şirketlerde yatırım yapmak eğer müslümanların izzetine, bağımsızlığına zarar vermiyor ve Müslümanların onlara bağlanmalarına ve derin bağlar kurmalarına yol açmıyorsa sakıncası yoktur. Bu bağlamda Müslüman olmayan birinden faiz almak Taklit Mercilerin kahir çoğunluğunun fetvasına göre caizdir. ...
 • Eğer Ehlibeyt (a.s) «خُزّان العلم» ilmin madeni iseler neden kumeyl duasını Hz. Hızır İmam Ali (a.s)’a öğretmiştir?
  5300 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2019/04/07
  Kumeyl duası Şeyh Tusi’nin “Misbah’ul-Muteheccid”[1] ve Seyit ibn. Tavus’un “İkbal’ul-Emal” adlı eserlerinde nakledilmiştir. Seyit ibn. Tavus bu duayı eserinde naklederken şöyle açıklama yapmaktadır: Şeyh Tusi’nin naklettiği rivayetten başka bir rivayette gördüm ki Kumeyl ibn. Ziyad Neğei diyor ki: Basra mescidinde İmam Ali (a.s)’ın yanında ...
 • Ebu Said Hudri hakkında bilgi verir misiniz? Bu zat Ehl-i Beyt'in dostlarından mıdır? Hz. Ali'nin imametini kabul emiş midir?
  10286 تاريخ بزرگان 2008/05/13
  Ebu Said El-Hudri Peygamber’in yarenlerindendi ve bu zat bilgin bir kişi idi. Resulullah’tan birçok hadis ezberlemiş ve onları nakletmiştir.Ebu Said diyor ki Handek savaşında 13 yaşımda idim. Babam elimden tutup Resullah’ın huzuruna çıkardı ve “Ey Allah’ın Resulu! Bu oğlum ...
 • Nasıl lezzet şehvetten teşhis edilebilinir?
  10163 Teorik Ahlak 2011/07/18
  Konulardaki helâllik ölçüsü şehvetin reel örneğine (mısdak) karşın lezzetin reel örneğine bağlı değildir. Şehvetin tüm reel örnekleri ve lezzetin tüm reel örnekleri tek bir hükme sahip değildirler. Bilakis bu iki küllinin kapsamına giren tüm reel örnekleri ve fertlerin her birisinin değişik şartlarda ve değişik türlerin iktizasına ...
 • İnsan olağan üstü işler yapabilir mi? Bu tür işleri yapmanın faydası nedir?
  9327 Pratik İrfan 2009/09/07
  Sizin işaret ettiğiniz şey, insanın ruhi güç kazanmasının sayesinde gerçekleşir; bu ruhi güç bazen dinin emirlerine uyarak ve şer’i riyazetler çekerek kazanılır; yani insan Allah’a yakınlaşarak İsm-i A’zama sahip olur. Bu güç sayesinde maddi alem üzerinde etkili olabilir ve iradesiyle bir takım işler yapar. Ancak bazen de ...
 • Neden Allah, kendisinden başkasına secde etmememizi emrediyor ama kendi emrini kendisi bozuyor?
  11798 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Allah’tan başkasına kulluk, kabul edilemez ve yasaktır. Bunun akabinde eğer secde de Allah’tan başkasına ibadetin nişanesi sayılırsa caiz değildir. Ama bu secde, Allah’ın emriyle ve çağrısına cevap unvanında bir insan karşısında ona ihtiram için olursa, haram sayılmamakla birlikte Allah’a karşı bir çeşit ibadet ve kulluk sayılır. Nasıl ...
 • İnsan da diğer yaratıklar gibi Allahın tecellisi ve cilvesidir. O halde neden kendini Allahtan bağımsız olduğunu idrak ediyor?
  10891 ارتباط انسان و خدا 2012/06/19
  Tecelli nazariyesine göre varlık âlemi Allahın tecellisi ve insanda Allahın halifesi unvanıyla Allahın “ismi a’zem”in tecelisi olduğu sayılmaktadır. Bu halife nüzuli (iniş) seyirle bu kendi zati hakikatinden tenezzül etmiş ve tenezzüller iktizasınca kendi asıl haletinden uzaklaşarak bazı hicaplara büründü. Bu seyir haletinde en aşağı mertebelere tenezzül eden ...
 • Ölümden sonra ruhun, dünyanın işleri ve olaylarından haberi olabilir mi?
  38155 Eski Kelam İlmi 2010/06/12
  Kur’an-ı Kerim’den ve Masum İmamların (a.s) rivayetlerinden, öldükten sonra ruhların dünyaya gelebildikleri, yakınlarının, eş ve dostlarının vs. durumlarından haberdar oldukları anlaşılmaktadır. Meleklerinde bu işteki rolü reddedilmediği gibi buna açıkca değinilmiştirde.Rivayetlerde bu konuda şöyle buyurulmaktadır:1- ‘Şüphe yok ...
 • Sol ayakla tuvalete girmenin müshehap olmasının sebebi nedir?
  31246 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/13
  İslam’da, tuvalete gireceğiniz zaman sol ayakla giriniz ve çıkacağınız zaman, sağ ayakla çıkınız tavsiyesi müstehap şeklinde yapılmıştır. İslam hükümlerinin tamamının hikmet ya da hikmetler taşıması hasabiyle, - her ne kadar bunların tamamı bizim için açıklığa kavuşmuş olmuş olmasa da – sol ayakla tuvalete girin şekildeki istihbabi tavsiyesi de ...
 • Acaba iki kızı ikide oğlu olan bir anne eşinin vefatından sonra mirastan kendi payına düşenden erkek evadını mahrum edebilir mi?
  2765 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/07/14
  Sorunuzda birkaç mevzu bahis olan nokta bulunmaktadır. Öncelikle siz miras paylaşımında Allah telala’nın belirlediği ölçünün dışına çıkılmasını istiyorsunuz. Anlaşıldığı kadarıyla bu şekilde siz erkek evlatlarınızın kızlarınızdan daha fazla pay almaktan mahrum etmek ve büyük erkerk evladınızıda sizin mirasınızdan mahrum bırakmak istiyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan ...

En Çok Okunanlar