Gelişmiş Arama
Ziyaret
6152
Güncellenme Tarihi: 2012/05/19
Soru Özeti
Eğer ben fakirsem zekât beni de kapsar mı? Ben zekât parasını fakir bir dostuma verebilir miyim? Zekâtı Müslüman olmayan bir ferde verebilir miyim?
Soru
Eğer ben fakirsem zekât benim için geçerli midir? Ben zekât parasını fakir bir dostuma verebilir miyim? Zekâtı Müslüman olmayan bir ferde verebilir miyim?
Kısa Cevap

Fakir sözlükte omurilik kemiği kırılmış kimseye denir. Miskin (çaresiz) de fakir manasına gelir, ancak miskinin gerçekte durumu fakirden daha kötüdür.[1] Şer’i ıstılahta da fakir bir yıllık giderini karşılayamayan kimseye denir. Bir arsası olan veya yıllık giderini temin edebilecek bir sermayesi olan kimse fakir sayılmaz.[2] Kur’an-ı Kerim zekât vermek hakkında şöyle buyurmaktadır: “Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”[3]

Muhterem taklit merciler zekâtın verileceği yerler hakkında şöyle demektedir: 

İnsan sekiz yere zekâtını verebilir:

1. Fakir olan ve kendi ve ailesinin yıllık harcamasını karşılayamayan kimseye zekât verilir. Yıllık giderlerini temin edebilecek bir meslek veya mülk veyayut sermayesi olan kimse fakir değildir.

2. Miskin ve durumu fakirden daha kötü olan kimse.

3. İmam veya imam tarafından zekât toplamak, korumak, hesabını yapmak ve onu İmama veya İmamın naibine veyahut fakirlere ulaştırmakla görevli kimseye de zekât verilir. 

4. Kendilerine zekât verildiği takdirde İslam’a eğilim gösteren veya savaşta Müslümanlara yardımcı olabilecek kâfirlere zekât verilir.

5. Köleleri satın almak ve onları özgürleştirmede zekât kullanılır.

6. Borcunu ödeyemeyen borçluya zekât verilir.

7. Zekât Allah yolunda harcanabilir; yani mescit yapmak veya faydası tüm Müslümanlara ulaşan köprü yapmak veya yolları düzeltmek veyahut her ne şekilde olursa olsun İslam için bir faydası olan işleri yerine getirmek için zekât kullanılabilir.

8. Yolda kalmış yolcuya zekât verilebilir.”[4]

Bu esasla İslam bir grubu zekâta müstahak bilmiştir. Bu bireyler arasında fakir ve miskin de yer almaktadır. Zekâtın verildiği yerlerden biri de zekât verilerek İslam’a eğilim göstermelerine neden olunan gayri Müslimlerdir. Fakihler de gayri Müslimlere zekât verme hakkında şöyle demektedir:

“İslam’a eğilim kaydetmelerine veya muhtemel durum ve savaşlarda Müslümanlara yardım etmelerine neden olacaksa, gayri Müslimlere zekât vermek caizdir.”[5]

 


[1] Mahmud Abdu’r Rahman, Mucemu’l Mustelahat ve’l Elfazı’l Fıkhiyye, c: 3, s: 50 – 51.

[2] Hairiyi Yezdi, Seyyit Muhammed Kazım, El- Urvetu’l Vuska (El- Mahşi), c: 4, s: 99.

[3] Tevbe Suresi, 60. ayet.

[4] Tevzihu’l Mesail (El- Mahşi lil İmam Humeyni), c: 2, s: 141.

[5] Eraki, Muhammed Ali, El- Mesailu’l Vazihe, s: 1, s: 334, Mektebu’l A’lamu’l İslami, Kum, 1414.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  13893 شیعه و خلفا 2013/12/19
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Kur’an ayetleriyle mukayese ettiğimizde hadislerin itibar derecesi ne ölçüdedir?
  8195 Kur’anî İlimler 2009/06/06
  Kur’an-ı Kerim ve muteber hadislerin her ikisi dini kaynaklardan sayılırlar ve her ikisi de şer’i hüccettirler. Kur’an hakkında senet yönünden inceleme yapılmaz Çünkü Kur’an’ın tümünün Allah katından indiğinde ve aynı şekilde Peygamber (s.a.a) tarafından bize ulaştığında bir şüphe yoktur. Sadece Kur’an ayetleri ifade ettikleri mana bakımından ...
 • Tanrının bir enerji olduğunu söylemekteler, bu doğru mudur?
  11677 Eski Kelam İlmi 2010/07/24
  Yüce Tanrı zorunlu varlık, âlim ve irade sahibidir. O, her türlü ihtiyaç, sınırlılık ve eksiklikten arı ve münezzehtir. Ama enerji eksiklik, ihtiyaç ve sınırlılıkla eşdeğer olup ilim ve iradeden yoksun bir varlıktır. Enerjinin özellikleri ile Yüce Tanrının sıfatları arasında yapılan mukayeseden Tanrının enerji ...
 • Eğer servet yığmayı kınama hakkında nakledilmiş rivayetler doğruysa, insanların ve bazı âlimlerin servet yığması nasıl açıklanabilir?
  7978 Know More 2012/11/06
  Birincisi, belirtilen rivayet her ne kadar senet açısından zayıf olsa da bu konuda bulunan diğer rivayetler göz önünde bulundurulduğunda senet zaafı giderilmektedir. Muhteva açısından bu rivayet ya meşru olmayan yollardan elde edilmiş veya humus ve zekât gibi mali yükümlülükleri yerine getirilmemiş servet yığmaya işaret etmektedir. İslam’da şer’i ...
 • Müziğin haram veya helal olduğuna dair delilleri açıklar mısınız?
  64975 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/09
  fıkıh literatüründe musiki ile gına (şarkı) birbirinden farklıdırlar. Gına, eğlence meclisleri münasebetiyle muhataplarını sevindirmek ve eğlendirmek gayesiyle, hançereden çıkıp boğazda çalkalanan sese deniliyor. Musiki (müzik) ise, çalgı aletlerinden meydana gelen ritimdir.Bazı ayet, rivayet ...
 • Zina zade hakkında rivayet edilen hadisler hangileridir?
  7934 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/14
  Zina sonucu doğan çocuğun (zina zade) İslam nazarında Peygamber Efendimiz (s.a.a) ve masum İmamlarımızın (a.s.) rivayetlerinde beyan edilmiş, özel hükümleri vardır. O, hadislerden bazılarının adresleri şunlardır:1-   Zina zadenin mirası: “Vesailuş-Şia”, c.26, ...
 • Kurban bayramında boynuzu kırık olan hayvan kesilebilir mi?
  19215 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/15
  Kurbanlıktan maksat kurban bayramında Mina’da kesilen hac kurbanıysa fakihlerin çoğunun fetvasına göre yaratılıştan boynuzu var imişse (şu anda boynuzu olmasa veya kırılmış olsa bile) kurbanlık için yeterlidir.[1] Ancak boynuzun içi kırılmış veya kesilmiş ise yeterli olmaz. Dış boynuzun kırılmasının sakıncası ...
 • Âlimlerin kendini Ayetullah ve Hüccetü’l-İslam unvanlarıyla tanıtması tekebbür değil midir?
  5694 Pratik Ahlak 2011/11/21
  Tevazu, insanın gelişmesine neden olan çok beğenilen sıfatlardan biridir. Bunun mukabilinde tekebbür ve kendini büyük görme ise çok çirkin ve kötüdür. Tekebbür, insanın kendisini başkaları karşısında olduğundan daha çok ve büyük göstermesidir. Bu nedenle, eğer insan kendini gerçekte olduğu gibi tanıtırsa, tekebbür etmemiş ve sadece tevazuu terk etmiş olur. ...
 • Ahit duası senet ve metin olarak teyit edilir özellikte midir?
  10753 Varie 2013/08/13
  Gıyap döneminde okunan ve derin bir içeriği bulunan dualardan birisi Ahit Duasıdır. Bu duayı Allame Meclisi Biharu’l-Envar’da üç bölümde aktarmış ve bunun iki bölümünün senedini de belirtmiştir. Her ne kadar Ahit Duasının çoğu ravileri Şia’nın büyük şahsiyetleri ve fakihlerinden sayılsa da onlar arasında açık bir duruma sahip ...
 • Ortaklık nedir?
  11182 Şirket 2012/04/04
  Ortaklık İslam hukukunda(fıkhında) iki anlamda kullanılmaktadır: İki veya daha fazla şahıs kıymeti olan bir şey üzerinde bu mal veya alacak vb. şeyler olabilir şerik olarak ortak olması. Bu durumda hiçbir ortak diğer ortakların izni olmadan mal üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamazlar.[1] Ortaklık ...

En Çok Okunanlar