Gelişmiş Arama
Ziyaret
15193
Güncellenme Tarihi: 2014/09/06
Soru Özeti
Acaba cennetlik olan bir kimse hurilerle evlenecek mi ve her bir hurinin tek bir kocası mı olacak? Acaba kadınlar için de erkek türünden huriler var mı?
Soru
Acaba erkekler cennete, cennetteki hurilerle evlenecekler mi? Her bir Hurinin tek bir kocası mı olacak? Acaba kadınlar için de erkek türünden huriler var mı?
Kısa Cevap
Allah’ın nimetlerinden birisi iyi işler ve Allaha olan imanın mükafatı olarak cennet ve cennetin nimetleridir. Cennete girmek için erkek ile kadın arasında fark yok. Cennette Allah’ın mükâfatlarından birisi “Huru’l Ayn”dir. Kur’an’ı kerim ve rivayetlerde bu nimete işaret etmişlerdir. Genel müfessirlerin söylediğine göre cennette evlilik yok ve “Hurul Ayn”le evlenmek, “Hurul Ayn’ler ile beraber olmak ve onların Allah tarafından insanlara verilen ilahi bir nimet anlamında tefsir edilmiştir.
Hakeza, cennette kadınların birkaç tane koca etmesi hakkında icmalen şöyle denilmesi gerekiyor: ayetler ve rivayetler mecmuasından şöyle istifade edebiliriz: cennete giren mümin bayanlar böyle bir istekte bulunmuyorlar, her ne kadar eğer isteseler onların ihtiyarine veriliyor.
 
Ayrıntılı Cevap
Mümin ve takva sahibi olan kullar için dikkate alınan nimetlerden birisi ebedi cennet ve cennetin nimetleridir. Elbette Allah’ın onlardan razı olması en büyük mükâfattır. İnsanın cennete girmesine neden olan tek şey bu dünyada getirmiş olan iman ve yapılmış olduğu salih ameldir. İnsanın imanı ve salih amelleri ne kadar fazla olursa onun cennetteki makamı daha da yüksektir. Bu bağlamda erkek ile bayan arasında fark yok. Böylesi makamlara her insan ulaşabilir. Allah u Teâlâ bu konuda şöyle buyuruyor: “Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mü'min olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır[1]
Cennet teklif yeri değildir; zira teklifin var olmasıyla başka bir cennet ve başka bir cehennem olması gerekiyor ki yapacağı yeni amellerinin neticesini orada bulabilsin. Bu durum böylesine sonsuza dek devam edecektir. Oysa Allah cennetin tüm nimetlerini, bu dünyada getirilmiş iman ve yapılmış amellerin mükâfatı olarak beyan etmiştir. Ayet ve rivayetlerin mecmuasından anlaşılıyor ki cennete girenler her ne isteseler ihtiyarlarına veriliyor. “Şüphesiz "Rabbimiz Allah'tır" deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va'dedilmekte olan cennetle sevinin”.[2] Cennetin nimetlerinden birisi de    “Hurul Ayn”dir ki cennete giren mümin erkeklerin ihtiyarine veriliyor.
“Hur” sözcüğü gözünün beyaz olan kısmı çok beyaz ve siyah olan kısmı da çok siyah bayanlar anlamına gelen “havra” kelimesinin cemi/çoğuludur. Veya gözünün siyah kısmı ceylanın gözlerine benzeyen bayan anlamındadır. “Ayn” sözcüğü büyük gözlü anlamında olan “aynaı” kelimesinin cem ve çoğuludur. Zahiren “Hurul Ayn” dünyada insanın hanımlarının dışında bazı varlıklardır.[3] Allah u teala onlar hakkında şöyle buyuruyor: “İşte böyle. Ayrıca onları hurilerle evlendirmişizdir”.[4] Müfessirlerin çoğu dünyada olan evlilik türünden evlilik diye bir şey orada yok. Dolayısıyla buradaki anlam şudur ki Allah tarafından “Hurul Ayn”leri onlara yakınlaştırıyor ve onlara veriliyor.[5]
Kur’an’da ve bazı rivayetlerde “Hurul Ayn” hakkında zikir edilen sıfatlardan şu istifade edile binilir: Cennetteki “Hurul Ayn”lerin her birisinin tekbir kocası olacak. Zira Allah u Teâlâ “Hurul Ayn” varlıkların sıfatı hakkında şöyle buyuruyor: “Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur”.[6] Merhum Meclisi ayette geçen “kasiratu’t- tarf” sözcüğü hakkında şöyle diyor: bu ayetin başında şöyle gelmiştir: yani orada bazı eşler vardır ki bakışları sadece kocalarına münhasırdır. Kendi kocaları dışında başka hiç kimseye rağbetleri yoktur”.[7]
Ama dünyadaki kadınlar da öyle midir? noktasında şöyle denilmesi mümkündür: “cennet ehli olan her kim her ne istese kendisine veriliyor. Dolayısıyla kadınlar da eğer “Hur” isteseler kesinlikle kendilerine verilecektir. Ama kadınlar kesinlikle birkaç tane (sayılı) koca istemezler. Bu dünyada pak ve namuslu kadınların kendi kocalarından başka kimseye göz dikmedikleri gibi, cennette de ki, pak ve namuslu kimselerin yeridir, sayılı kocalar kendileri için istemiyorlar.
İmam Sadık’tan (as.) bu dünyadaki insanların cennete evliliklerinin nasıl olduğu hakkında soruldu? İmam şöyle cevap verdi: “Eğer bayanın rütbesi yüksek olursa ve bu dünyadaki kocasıyla evlenmek istese onunla evlenebiliyor (ve erkek onu seçemiyor). Dolayısıyla bu durumda erkek onun kocası oluyor. Ama eğer erkeğin rütbesi yüksek olursa o hanımını seçebiliyor. Bu durumda bayan bu adamın eşlerinden birisi olabiliyor”.[8] Yani kadın, erkeğin eşlerinden birisi oluyor. Ama bir kadın için tek bir erkek koca oluyor konusu da başka rivayetlerden istifade ediliyor. Nebiyi ekrem’den (s.a.a) nakledilerek şöyle buyurmuştur: “eğer dünyada kadının iki kocası olursa ahirette hangisi (ahlaki yönden) daha iyi olursa onu kabul eder”.[9] Dikkat ediniz, her ikisini alabiliyor demiyor, onlardan hangisi daha iyi olursa kendisi için onu seçer, buyuruyor.
Konunun sununda şu noktanın hatırlatılması yerinde olacaktır: Cennetlik olanların hizmeti için “Gilman/Güzel Çocuklar” denilen bazı kimseler var ki bu noktada erkek ile bayan arasında fark yok. Yani bu hizmetçiler her ikisi için vardır. Kuranı kerim bu bağlamda şöyle buyuruyor: “Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar[10] ayetin zahiri şuna delalet ediyor ki cennetlik olan güzel çocuklar sadece cennetlik olanlara hizmet etmek için yaratılmışlardır.
 

[1] Gafir (Munin), 40.
[2] Fussilet, 30.
[3] “El-Mizanın” farsça tercümesi; c. 18, s. 228.
[4] Duhan, 54.
[5] Biharul Envar, c. 8, s. 99; “el-Mizanın” farsça tercümesi; c. 18, s. 228.
[6] Rahman, 56
[7] “Biharu’l Envar”, c. 8, s. 97.
[8] Age., s. 105.
[9] Age., c. 8, s. 119.
[10] Tur, 24.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Çiğ necasetin geçmesine neden olur mu?
  5611 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/13
  Bütün taklit merciileri şöyle buyurmaktalar: Pak olan bir şey necis olan bir şeye değerse, her ikisi veya onlardan biri ötekine geçecek derecede ıslak olursa pak olan şey necis olur.[1] Islaklık diğerine geçecek derecede az olsa necis olmaz.
 • Allah’ın ilmi meteoroloji ve sonografi gibi günümüz ilimleriyle çelişir mi?
  6816 Tefsir 2011/07/14
  Allah’ın ilmi ve beşerin ilmi birbiriyle çelişmez, bir farkla ki Allah her şeye tüm ayrıntılarıyla ve hatta zaman kısıtlaması olmaksızın vakıftır. Beşerin ilmi ise sadece bazı hususları sınırlı olarak algılamaya kadirdir. Elbette bu ilim her zaman ilerleme ve tekâmül halindedir. Ama bununla birlikte bilinmeyenler ile mukayese edildiğinde hiçbir şekilde ...
 • Ramazan ayında göreve çıkan kimselerin orucunun hükmü nedir?
  8361 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/23
  Böyleli kimselerin namazı kasır şeklinde olmalı ve bu kimseler oruçlarını bozmalı ve ramazan ayından sonra oruçlarını kaza etmeliler. Nezir yaparak yolculuk esnasında ramazan ayının orucu tutulamaz. Öğleden önce ikamet edilen yere veya on gün kalınacak yere varılırsa eğer yolculuk esnasında orucu bozacak her hangi bir iş yapılmamışsa ...
 • Masumların (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?
  9311 Eski Kelam İlmi 2007/08/23
  Dört ana kaynağa yani Kur’an’a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına sahip oldukları isbatlanabilir.Şia bilginlerinin bu konuda görüşbirliğine sahip olduklarında hiçbir kuşku yoktur. Bunu diğer mezhap bilginleri de kabul etmektedirler.Akli (rasyaonal) delile gelince bazıları “lutüf delili”ni toplumun ...
 • Eğer Ayşe müminlerin annesiyse ve Kur’an onun temiz olduğunu ilan etmişse, Cemel savaşında İmam Ali’yle (a.s) nasıl savaştı?
  8650 Eski Kelam İlmi 2011/09/21
  Sorudaki temizlikten kastedilen temizlik, tathir ayetinin içeriği olan tüm yönleriyle ve mutlak temizlikse, tathir ayeti sadece aziz Peygamber (s.a.a), İmam Ali (a.s), Fatıma (a.s), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin ile ilgilidir ve Peygamberin eşlerini kapsamamaktadır. Ama iffet ile çelişen bir ameli yapma ithamından (ifk hadisesi) temizlenmek ise, bu ...
 • Niçin İslam'da kölecilik haram kılınmamıştır?
  10986 Yeni Kelam İlmi 2011/05/08
  1- İslam asla kölecilik sistemini ortaya çıkarmamıştır. 2- İslam dini, kölelerin geçmişteki kötü durumunu büyük bir toplumsal sorun olarak görmüş ve çözümleme yoluna gitmiştir. 3- İslam bu önemli meselenin çözümü için dakik ve hikmetli bir proje ortaya koymuştur. Çünkü ...
 • Kendimizi yetiştirmeye ve nefsimizi arındırmaya nereden başlamalıyız?
  10582 Pratik Ahlak 2010/05/06
  Tezkiye, nefsi arındırmak ve temizlemek anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsi arındırmanın önemi hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Ama şu bilinmelidir ki; nefsi arındırmaya başlama noktası her insana göre değişir. İslam’ı henüz kabul etmemiş birisinin nefsi temizlemeye başlayacağı ilk aşama, İslam’ı kabul etmesidir. Müminler için ilk basamak, ...
 • Direkt olarak ‘Ey İmam Rıza! Bizim dileğimizi yerine getir!’ veya ‘Filan İmamın hatırına dileğimizi yerine getir!’ diyebilir miyiz?
  7299 Eski Kelam İlmi 2012/03/14
  1- Şüphesiz Allah’tan başka kimsenin direkt ve vasıtasız olarak hiç bir şeye gücü ve kudreti yetmez. Eğer bir kudret varsa da bu Allah’ın izni ve iradesiyledir. 2- Hacetlerimizin yerine gelmesini din önderlerinden ve büyüklerinden istememeliyiz, onları sadece vasıta etmeliyiz. Kimi zaman bir din büyüğünden bir ...
 • Resul-i Ekrem’e (s.a.a) ve İslamî kutsallara hakaret edilmesinin fıkhî hükmü ve buna karşı koymanın yolu nedir?
  10978 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Yüce İslam Peygamberine hakaret eden ve bu çirkin davranışıyla milyonlarca insanı üzen kimse idama müstahaktır. İslam düşmanları Müslümanlar arasında tefrika yaratmak, İslam’ın yayılmasının önünü almak ve yolları üzerinde din adındaki engeli kaldırmak gibi utanç verici hedeflerine ulaşmak için İslamî kutsallara hakaret etmeye ve sövmeye yönelmişlerdir. Vahdeti korumak, kendi İslamî ...
 • daimi ve geçici nikâhın akdi nasıl okunuyor?
  5391 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2015/05/20
  Ayetullah Mehdevi Hadevi Tahrani Hazretleri (damet berakatuh) mezkûr sorunun cevabı hakkındaki açıklaması şöyledir: Eğer erkek bayan tarafından, bayanı kendine aktetme vekaletine sahip ise daimi akitte mihriyesini tayin ettikten sonra şu şekilde akti okuyabiliyor: a) bayan adına desin: “zevvectü müvvekkileti li nefsi ala sidaki’l malum. Yani ...

En Çok Okunanlar