Carian Terperinci
Pengunjung
5908
Tarikh Kemaskini 2007/12/06
Ringkasan pertanyaan
Sampai ke manakah had keluasan skop bagi kegiatan akal menurut Islam dan dalam bidang apakah akal dapat dimanfaatkan?
soalan
Sampai ke manakah had keluasan skop bagi kegiatan akal menurut Islam dan dalam bidang apakah akal dapat dimanfaatkan?
Jawaban Global

Akal merupakan kekuatan yang paling bernilai yang dianugerahkan Tuhan dalam kewujudan manusia. Akal yang dianugerahkan tersebut memiliki pembahagian dan darjat:

 1. Akal teori yang bekerja dengan memahami dan mengenal berbagai realiti dan penilaian atasnya.
 2. Akal praktikal adalah kekuatan yang mengawal reaksi dan kelakuan manusia. Aktiviti akal praktikal adalah mencerap segala yang harus dan tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Sebenarnya akal praktikal merupakan asas ilmu-ilmu dalam kehidupan. Penilaian dalam akal praktikal ialah, apakah sebuah perbuatan itu harus dilakukan atau tidak?

Mengingat akal merupakan sebuah fenomena dari pelbagai fenomena, dan setiap fenomena itu sifatnya terbatas, maka adalah hal yang semulajadi apabila ruang lingkup dan skop kerjanya tidak mampu menjadi 'tanpa had'. Oleh itu, aktiviti dan perbuatan akal terangkum dalam ruang lingkup makhluk-makhluk. Akal memiliki kemampuan terhad dalam mengenal Tuhan dan akal tidak memiliki jalan untuk sampai kepada zat Tuhan yang tiada had.

Akal mempu bekerja di dalam daerah peraturan takwīn dan tashri’ dan mampu memahaminya, meskipun kedua-dua daerah itu tidak berkemampuan daripada tidak memerlukan wahyu sedangkan darjat akal sangat singkat untuk mencapai masalah seperti perincian hari kebangkitan dan manāṭ aḥkām (tempat-tempat bergantung hukum hakam/مناطات احکام). Akal dalam hal ini memerlukan bimbingan syariat untuk dapat menjangkau kedua hal ini. 

Jawaban Detil

Kata terbitan perkataan “akal” menurut perspektif bahasa ialah memahami, menerima, dan ikatan pada kaki.[1]

Di dalam al-Qur'an, akal bermakna pemahaman dan pencerapan.[2] Dalam riwayat-riwayat akal dipandang sebagai kekuatan untuk mengenalpasti, mencerap dan yang mendesak manusia untuk berbuat kebaikan, senjata dan penahan supaya manusia tidak melakukan keburukan dan kejahatan.[3]

Dalam istilah, akal ialah bahan (جوهر/substance) yang mudah di mana manusia dapat menggunakannya untuk mendapatkan realiti. Kerana itu akal adalah penerimaan terhadap realiti. Di samping itu, akal juga merupakan penahan jiwa natiqah (rasional) dan pemberi kemuliaan kepadanya.[4]

Akal memiliki bahagian dan berbagai tahap:

 1. Akal naẓarī (teori): Dengan perantara akal teori manusia dapat memahami konsep ‘ada’ dan ‘tiada’, segala ‘kewujudan’ dan ‘tidak wujud’ yang berkaitan dengan semulajadi, matematik, logik dan ‘ilāhiyyah dan secara umumnya ialah hikmah teori.
 2. Akal 'amalī (praktikal); iaitu tempat yang menerangkan iman, keputusan, keazaman, dan kehendak; di mana ia adalah tempat sebuah perbuatan atau bermulanya sebuah kegiatan.
 3. Akal muta'arif; ialah akal yang berkaitan dengan segala usaha untuk menjaga dan memelihara zahir kehidupan. Secara umum masyarakat menamakan kekuatan memahami ini sebagai akal.[5]

Dengan kata lain, aktiviti akal teori ialah memahami dan mengenal berbagai realiti dan penilaian terhadapnya.[6]

Akal praktikal adalah kekuatan yang mengawal perbuatan dan kegiatan manusia,[7] atau mengawal pekerjaan yang dibolehkan dan yang tidak boleh. Sebenarnya akal praktikal berasaskan ilmu-ilmu kehidupan. Maksud penilaian dalam akal praktikal ialah suatu pekerjaan itu “saya harus melakukannya atau tidak?”.[8]

Akal praktikal menurut Imam Ṣādiq (a.s) merupakan pusat perhambaan manusia dan modal untuk meraih syurga. "Al-Aql ma 'ubida bihi al-rahmānu waktusiba bihi al-jinānu."[9]

Ajaran kehidupan dalam agama Islam, akal memiliki kedudukan yang tinggi dan menjulang. Allamah Thabathabai (q.s) dalam Tafsir al-Mizan berkata: "Akal adalah semulia-mulia kekuatan yang wujud dalam diri manusia.[10]  Lebih dari tiga ratus kali Allah (s.w.t) menyeru di dalam al-Quran untuk mengajak manusia menggunakan dan memberdayakan akalnya.[11]  

Dalam pandangan Allamah Thabathabai, kedudukan intelektual, rasionaliti dan berpikir dalam Islam adalah terlalu tinggi sehingga Allah (s.w.t) di dalam al-Quran tidak pernah menyeru manusia untuk tidak memahami atau melintasi jalan dengan membabi-buta tanpa berfikir dan berintelektual.[12]

Had fungsi dan aktiviti akal

Berdasarkan dalil-dalil aqlī dan naqlī, daerah aktiviti dan kecekapan akal terbentang pada wilayah seluruh makhluk, fenomena-fenomena alam semulajadi, hukum-hukum syariat dan pengenalan Tuhan secara global; ertinya akal manusia tidak mempunyai kemampuan mengenal zat Tuhan (secara terperinci); ini disebabkan setiap fenomena tidak mampu menjadi “tanpa had” dan “tidak berpenghujung” kerana sifatnya yang baharu. Oleh kerana akal manusia diibaratkan fenomena dan makhluk Tuhan, maka ianya terhad sedangkan yang  terhad tidak mampu mengenal apa yang “tidak terbatas” dan “yang tidak berpenghujung”.

Akal manusia mampu mengenal alam semesta, segala fenomenanya, peraturan-peraturan yang berlaku di dalamnya dan setelah itu memberikan penilaian dan timbangtara atasnya.

Akal juga dijadikan sandaran dalam daerah pengenalan hukum-hukum. Dalam  ilmu Fikah, selain al-Qur'an dan Sunnah, akal merupakan salah satu kumpulan dalil yang digunakan untuk mengenal hukum-hukum. Dalam ilmu Ushul pula perbahasan “ḥusn wa qubh ʻaqli” (kebaikan dan keburukan yang ditinjau dari sudut pandang akal) telah disabitkan dengan hukum akal, berkaitan keharusan mematuhi dan mentaati segala perintah dan larangan Syāri' (pembuat syariat).[13]

Namun harus diingat menurut Islam, dalam dua bidang akidah (ushul) dan fikah (cabang), termasuk sebahagian masalah hukum dan masalah, terdapat hal yang diluar jangkauan akal meskipun tidak bertentangan dengannya, namun tidak berupaya mencangkupinya secara mendalam seperti tempat bergantung hukum hakam dan perincian hari kiamat. Penerangan secara terperinci tentang perkara penting seperti ini tidak dapat dimuatkan secara ringkas di dalam makalah ini.

Allamah Thabathabai dalam jawapan terhadap pertanyaan "Henri Corbin" seorang ahli falsafah berbangsa Perancis yang bertanya tentang bagaimanakah jika ditemui pertentangan antara akal dan kitab, sunah, syariat?  Tabatabai menjawab: Apabila Al-Qur'an secara tegas membenarkan dan mengiyakan pandangan akal, maka kita tidak akan temui perbezaan dan pertentangan di dalamnya."[14]

Di samping itu, kata-kata Imam Ali (a.s) di dalam Nahj al-Balaghah tentang risalah Nabi (s.a.w) dapat dimanfaatkan sebagai berikut: Akal bukan sahaja tidak bertentangan dengan Syaraʻ, bahkan ianya saling berhubungan dan menegaskan… wa yuthīru lahum dafā’in al-ʻuqūl…"[15] (untuk membukakan di hadapan mereka kebajikan-kebajikan dan kebijakan-kebijakan yang tersembunyi) Imam Ali (a.s) ketika memberi penjelasan tentang pengutusan Nabi (s.a.w), beliau berkata Allah (s.w.t) mengutuskan nabi kepada masyarakat untuk membuka kebajikan-kebajikan dan kebijaksanaan yang tersembunyi di hadapan mereka. Akal dan fitrah manusia laksana khazanah yang menyimpan seluruh hakikat dan realiti. Kerana itu, apa sahaja yang disampaikan para nabi itu adalah bersesuaian dan sejalan dengan akal dan logik.

Dalam perbahasan Ushul Fikah terdapat sebuah kaedah yang disebut sebagai qāʻidah mulāzamah yang menyatakan: "Kullu mā ḥakama bihi al-ʻaql hakama bihi al-syarʻī",[16] segala sesuatu yang dihukumkan oleh akal maka hal itu juga dihukumkan oleh syariat. Lawannya juga adalah sahih; iaitu “Kullu mā ḥakama bihi al-syarʻī hakama bihi al-ʻaql" (Segala sesuatu yang dihukumkan oleh syariat juga dihukumkan oleh akal). Kerana itu salah satu fondasi hukum syariat adalah akal.

Oleh itu, hukum-hukum para nabi dan pembuat syariat tidak bertentangan dengan akal. Apa yang mereka sampaikan adalah pencapaian-pencapaian akal di mana manusia lalai daripadanya akibat terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka para  nabi datang kepada masyarakat untuk membuka kebajikan-kebajikan dan kebijaksanaan yang tersembunyi di hadapan mereka.

Kesimpulan:

Akal dan syariat seiring dan sejalan. Dalam syariat tidak terdapat satu pun hukum yang bertentangan dengan fitrah. Dari sinilah manusia menerima apa sahaja dengan mencari dalil yang memuaskan naluri dan akalnya sedangkan dalil yang realiti sudah terang dan jelas. Sampai di sini mengenal alam semesta, fenomena di dalamnya, peraturan ke atas kewujudan dan hukum syariat berada di dalam liputan dan kemampuan akal di mana ia hendaklah berfikir dan menilainya. Namun untuk mengenal zat tuhan dan hakiatnya itu, kerja-kerja akal adalah terbatas dan tidak mempunyai kemampuan mengenalnya. Imam Ali (a.s) berkata: Akal-akal tidak memiliki jangkauan untuk mencirikan sifat-sifat-Nya.[17]

Oleh kerana sifat-sifat Tuhan identik dengan zat-Nya dan zat Ilahi adalah kewujudan yang tidak terhad, maka sifat-sifat kesempurnaan-Nya seperti ilmu, qudrah, ḥayat, irādah dan sebagainya juga tidak terhad dan identik dengan zat-Nya. Apabila sifat-Nya tidak terbatas, maka akal manusia tidak mampu mencapai dan tidak akan memahami had-hadnya. Dengan kata lain, apabila manusia merupakan makhluk dan ciptaan Wujud Yang Tak-terbatas, maka ia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai zat Wujud yang tak-terbatas. Kerana itu Amirul Mukminin berkata: "Akal-akal manusia tidak mampu memahami sifat-sifat-Nya secara mendalam. Namun ini bukan bermakna Tuhan menjadikan manusia terhalang untuk mengenal-Nya; Ini disebabkan Amirul Mukminin melanjutkan khutbahnya dengan berkata: "Dan akal tidak dihalangi untuk mengenal-Nya." Ertinya Tuhan tidak menghalang manusia untuk dapat mengenal-Nya.[18]

Mengenai hal ini Imam Ṣādiq (a.s) berkata: "Melalui perantara akal hamba-hamba mengenal Penciptanya, dan mereka tahu bahawa mereka adalah makhluk, Dia adalah pengatur dan mereka berada di bawah pentadbiran-Nya, mereka juga tahu bahawa Pencipta mereka abadi sementara mereka akan fana.[19]

Dalam skop ini akal manusia dapat memahami bahawa alam semesta ini memiliki Tuhan, dan Tuhan pencipta semesta ini memiliki kesempurnaan (kamāl) dan keagungan (jalāl), memiliki ilmu, qudrah, kehidupan dan sebagainya. Sampai di sini akal mempunyai kemampuan dan tugas untuk mengenalnya. Sampai ke tahap ini Allah (s.w.t) juga tidak menghalang akal, namun selepas dari kadar ini akal manusia tidak berdaya dan tidak mampu untuk melakukan hal tersebut iaitu mengenal secara mendalam, memahami hakikat zat dan sifat Allah. []

 


[1]. Muhamad Mu'in, Farhangg-e Mu'in (satu jilid), redaksi akal.

[2]. Sayid Ja'far Sajjadi, Farhang-e 'Ulūm Falsafi wa Kalāmi, klausul 'aql.

[3]. Kulaini, Ushūl Kāfi, jil. 1, hal. 11.

[4]. 'Ali Karaji, Iṣṭilāhāt Falsafi wa Tafāwut-e Anhā bā Yekdigar, hal. 171-172.

[5]. Abdullah Jawadi Amuli, Fitrat dar Qur'ān, jil. 12, hal. 29, 30 dan 397.

[6]. Syahid Muthahhari, Dah Guftār, hal. 30-31.

[7]. Abdullah Jawadi Amuli, Rahiq Makhtum, jil. 1, hal. bag. Pertama, hal. 153.

[8]. Syahid Muthahhari, Dah Guftār, hal. 30-31

[9]. Kulaini, Ushūl al-Kāfi, jil. 1, hal. 11, hadis ke-3.

[10]. Muhammad Husain Thabathabai, Tafsir al-Mizān, jil. 3, hal. 57.

[11]. Ibid, jil. 5, hal. 255.

[12]. Syadi Nafisi, 'Aql Gerāi dar Tafāsir Qarn-e Chohārdahum, hal. 194-195.

[13]. Mujtaba Malaki Isfahani, Farhangg-e Isthilāhāt-e Ushūl, jil. 2, hal. 279.

[14]. Muhsin Kadivar, Daftar-e 'Aql, hal. 115.

[15]. Nahj al-Balāgha, khutbah pertama.

[16]. Sayid 'Abdul A'la Sabzawari, Tahdzib al-Ushūl, jil. 1, hal. 145; Muhammad Ridha Muzhaffar, Ushūl al-Fiqh, jil. 1, hal. 217.

[17]. Nahj al-Balāgha, khutbah ke-49.

[18]. Ibid.

[19]. Kulaini, Ushul Kāfi, jil. 1, hal. 33-34.

 

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Bagaimana Tuhan memiliki ilmu terhadap perbuatan manusia sebelum perbuatan tersebut dikerjakan?
  6373 Teologi Klasik
  Apa yang menyebabkan pengutaraan pertanyaan seperti ini adalah kerana tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang hubungan Tuhan dengan waktu. Tuhan adalah sarmadi (azali dan abadi) dan tidak tertaklukdengan masa. Ertinya  Tuhan berkuasa atas masa dan tidak dibatasi oleh waktu. Pada prinsipnya adalah tidak benar ketika kita berkata bahawa bagaimana Tuhan ...
 • Apakah setiap bencana yang berlaku di alam semesta merupakan azab Ilahi atau sekadar kejadian semulajadi?
  15662 ثواب و عقاب
  Hikmah dari kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang terjadi di alam semesta ini seperti banjir, gempa bumi dan angin ribut bukan semata-mata kerana azab Ilahi. Namun ia memiliki banyak pengaruh. Di antaranya ialah berbagai nikmat Ilahi, penyedaran manusia dari kelalaian, memicu potensi-potensi dan penyemaian bakat, penerusan generasi kehidupan di ...
 • Apakah argumen rasional dan argumen fitrah yang tersedia dalam menetapkan ma’ād ?
  5545 Teologi Klasik
  Untuk menjawab persoalan ini, ada baiknya andai kita menjawabnya dengan pendekatan falsafah, baik melalui pendekatan falsafah peripatetik, falsafah iluminasi dan falsafah hikmah. Demikian juga dengan pendekatan kalam dan irfan ia akan menjadi lebih jelas. Luasnya pembahasan ini yang dikemukakan oleh para ilmuan meliputi pembahasan seperti  imkan (kontingen), ...
 • Tolong jelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang menentukan imāmah Imam Ali (a.s)?
  10153 Macam-macam
  Sebaik-baik jalan untuk menetapkan imāmah Imam Ali (a.s) bagi Ahlusunnah adalah bersandar kepada Al-Qur’an dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut yang dinukil dari kitab-kitab mereka. Sudah tentu orang itu harus merupakan seorang pencari kebenaran sehingga tidak bersandar pada penjelasan-penjelasan yang keliru, non-rasional serta tidak menutup matanya terhadap ...
 • Apakah yang dimaksudkan dengan “arasy” dan “kursi ” (berdasarkan penafsiran yang pelbagai tentangnya)?
  39842 Tafsir
  “Arasy” bermakna sesuatu yang mempunyai atap. Takhta kerajaan juga boleh dinamakan arasy sebagai kiasan (kinayah) daripada kekuasaan dan pemerintahan. Sedangkan “kursi ” juga bermakna takhta dan singgahsana. Kedua-dua kata itu digunakan dalam al-Qur’an. Terdapat banyak tempat dalam al-Qur’an, arasy dinisbatkan kepada Allah ...
 • Apa yang dimaksud dengan hubūṭ (turunnya) Nabi Adam dari Syurga?
  7288 پیامبران و کتابهای آسمانی
  "Hubūṭ " bermakna turunnya sesuatu atau seseorang dari tempat yang tinggi (nuzūl) dan lawan perkataan adalah ṣuʻūd (naik). Kadang-kadang ia juga bermakna hulūl (kemasukan) sesuatu atau seseorang pada suatu tempat. Perbahasan “hubūṭ Adam” dan “apa makna hubūṭ (turun)” ini pada tahap pertama bergantung pada cara kita memahami ...
 • Mengapa para penziarah, khususnya para penziarah dari Iran, menumpahkan tangisan mereka di samping kuburan Baqi’?
  4880 Teologi Baru
  Jawapan atas pertanyaan seperti ini bersandar pada pengenalan kita terhadap zat tangisan dan tujuan orang menangis.Tangisan terbahagi menjadi dua. Tangisan zahir dan tangisan batin. Tangisan batin hasil dari pelbagai pengaruh mental dan kesan di mana dengan tangisan batin ini muncul pada manusia akibat pelbagai aktiviti ...
 • Sejarah dan asal usul pemikiran Baha’iyyah.
  9532 Teologi Klasik
  Pengasas dan pelopor aliran Baha’iyyah adalah Mirza Hussain Ali Nuri yang memeluk ideologi Ali Muhammad Bab dan beriman dengan dakwaan-dakwaannya setelah kemunculan dan huru-hara Ali Muhammad Bab dengan propaganda Mullah Husein Busyrawiyah. Setelah kematian Bab dan berpaling dari mentaati saudaranya Yahya Subḥ Azal (Pengganti Bab), Mirza Hussain Ali Nuri ...
 • Ilmu, kudrat, keadilan, kehidupan Tuhan, apakah bezanya sifat-sifat ini pada manusia?
  7720 صفات ذاتیه
  Allah (s.w.t) disifatkan dengan sifat yang menampakkan kesempurnaan-Nya, seperti ilmu, kudrat, hidup dan lain-lain, manakala insan pun disifatkan dengan sifat-sifat ini. Insan juga berpengetahuan, berkemampuan dan hidup. Namun penyifatan sifat-sifat ini terhadap Allah (s.w.t) dengan sifat-sifat lain adalah berbeza dari dua dimensi: 1. Sifat ini (ilmu, kudrat ...
 • Apakah syarat-syarat untuk bermubahalah? Dalam perkara apa dibenarkan bermubahalah? Apakah mubahalah akan benar-benar terjadi?
  9973 مباهله
  Mubahalah ialah saling melaknat sehingga barangsiapa yang berada di dalam kebatilan akan berada dalam kemurkaan Allah (s.w.t), kemudian diketahuilah pihak mana yang berada di dalam kebenaran manakala kebenaran dapat diketahui dan dikenal pasti perbezaannya mengatasi kebatilan. Mubahalah merupakan sebuah doa dan memiliki ciri-ciri dan juga syarat-syarat khusus ...

Populer Hits