Carian Terperinci
Pengunjung
4883
Tarikh Kemaskini 2007/12/06
Ringkasan pertanyaan
Sampai ke manakah had keluasan skop bagi kegiatan akal menurut Islam dan dalam bidang apakah akal dapat dimanfaatkan?
soalan
Sampai ke manakah had keluasan skop bagi kegiatan akal menurut Islam dan dalam bidang apakah akal dapat dimanfaatkan?
Jawaban Global

Akal merupakan kekuatan yang paling bernilai yang dianugerahkan Tuhan dalam kewujudan manusia. Akal yang dianugerahkan tersebut memiliki pembahagian dan darjat:

 1. Akal teori yang bekerja dengan memahami dan mengenal berbagai realiti dan penilaian atasnya.
 2. Akal praktikal adalah kekuatan yang mengawal reaksi dan kelakuan manusia. Aktiviti akal praktikal adalah mencerap segala yang harus dan tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Sebenarnya akal praktikal merupakan asas ilmu-ilmu dalam kehidupan. Penilaian dalam akal praktikal ialah, apakah sebuah perbuatan itu harus dilakukan atau tidak?

Mengingat akal merupakan sebuah fenomena dari pelbagai fenomena, dan setiap fenomena itu sifatnya terbatas, maka adalah hal yang semulajadi apabila ruang lingkup dan skop kerjanya tidak mampu menjadi 'tanpa had'. Oleh itu, aktiviti dan perbuatan akal terangkum dalam ruang lingkup makhluk-makhluk. Akal memiliki kemampuan terhad dalam mengenal Tuhan dan akal tidak memiliki jalan untuk sampai kepada zat Tuhan yang tiada had.

Akal mempu bekerja di dalam daerah peraturan takwīn dan tashri’ dan mampu memahaminya, meskipun kedua-dua daerah itu tidak berkemampuan daripada tidak memerlukan wahyu sedangkan darjat akal sangat singkat untuk mencapai masalah seperti perincian hari kebangkitan dan manāṭ aḥkām (tempat-tempat bergantung hukum hakam/مناطات احکام). Akal dalam hal ini memerlukan bimbingan syariat untuk dapat menjangkau kedua hal ini. 

Jawaban Detil

Kata terbitan perkataan “akal” menurut perspektif bahasa ialah memahami, menerima, dan ikatan pada kaki.[1]

Di dalam al-Qur'an, akal bermakna pemahaman dan pencerapan.[2] Dalam riwayat-riwayat akal dipandang sebagai kekuatan untuk mengenalpasti, mencerap dan yang mendesak manusia untuk berbuat kebaikan, senjata dan penahan supaya manusia tidak melakukan keburukan dan kejahatan.[3]

Dalam istilah, akal ialah bahan (جوهر/substance) yang mudah di mana manusia dapat menggunakannya untuk mendapatkan realiti. Kerana itu akal adalah penerimaan terhadap realiti. Di samping itu, akal juga merupakan penahan jiwa natiqah (rasional) dan pemberi kemuliaan kepadanya.[4]

Akal memiliki bahagian dan berbagai tahap:

 1. Akal naẓarī (teori): Dengan perantara akal teori manusia dapat memahami konsep ‘ada’ dan ‘tiada’, segala ‘kewujudan’ dan ‘tidak wujud’ yang berkaitan dengan semulajadi, matematik, logik dan ‘ilāhiyyah dan secara umumnya ialah hikmah teori.
 2. Akal 'amalī (praktikal); iaitu tempat yang menerangkan iman, keputusan, keazaman, dan kehendak; di mana ia adalah tempat sebuah perbuatan atau bermulanya sebuah kegiatan.
 3. Akal muta'arif; ialah akal yang berkaitan dengan segala usaha untuk menjaga dan memelihara zahir kehidupan. Secara umum masyarakat menamakan kekuatan memahami ini sebagai akal.[5]

Dengan kata lain, aktiviti akal teori ialah memahami dan mengenal berbagai realiti dan penilaian terhadapnya.[6]

Akal praktikal adalah kekuatan yang mengawal perbuatan dan kegiatan manusia,[7] atau mengawal pekerjaan yang dibolehkan dan yang tidak boleh. Sebenarnya akal praktikal berasaskan ilmu-ilmu kehidupan. Maksud penilaian dalam akal praktikal ialah suatu pekerjaan itu “saya harus melakukannya atau tidak?”.[8]

Akal praktikal menurut Imam Ṣādiq (a.s) merupakan pusat perhambaan manusia dan modal untuk meraih syurga. "Al-Aql ma 'ubida bihi al-rahmānu waktusiba bihi al-jinānu."[9]

Ajaran kehidupan dalam agama Islam, akal memiliki kedudukan yang tinggi dan menjulang. Allamah Thabathabai (q.s) dalam Tafsir al-Mizan berkata: "Akal adalah semulia-mulia kekuatan yang wujud dalam diri manusia.[10]  Lebih dari tiga ratus kali Allah (s.w.t) menyeru di dalam al-Quran untuk mengajak manusia menggunakan dan memberdayakan akalnya.[11]  

Dalam pandangan Allamah Thabathabai, kedudukan intelektual, rasionaliti dan berpikir dalam Islam adalah terlalu tinggi sehingga Allah (s.w.t) di dalam al-Quran tidak pernah menyeru manusia untuk tidak memahami atau melintasi jalan dengan membabi-buta tanpa berfikir dan berintelektual.[12]

Had fungsi dan aktiviti akal

Berdasarkan dalil-dalil aqlī dan naqlī, daerah aktiviti dan kecekapan akal terbentang pada wilayah seluruh makhluk, fenomena-fenomena alam semulajadi, hukum-hukum syariat dan pengenalan Tuhan secara global; ertinya akal manusia tidak mempunyai kemampuan mengenal zat Tuhan (secara terperinci); ini disebabkan setiap fenomena tidak mampu menjadi “tanpa had” dan “tidak berpenghujung” kerana sifatnya yang baharu. Oleh kerana akal manusia diibaratkan fenomena dan makhluk Tuhan, maka ianya terhad sedangkan yang  terhad tidak mampu mengenal apa yang “tidak terbatas” dan “yang tidak berpenghujung”.

Akal manusia mampu mengenal alam semesta, segala fenomenanya, peraturan-peraturan yang berlaku di dalamnya dan setelah itu memberikan penilaian dan timbangtara atasnya.

Akal juga dijadikan sandaran dalam daerah pengenalan hukum-hukum. Dalam  ilmu Fikah, selain al-Qur'an dan Sunnah, akal merupakan salah satu kumpulan dalil yang digunakan untuk mengenal hukum-hukum. Dalam ilmu Ushul pula perbahasan “ḥusn wa qubh ʻaqli” (kebaikan dan keburukan yang ditinjau dari sudut pandang akal) telah disabitkan dengan hukum akal, berkaitan keharusan mematuhi dan mentaati segala perintah dan larangan Syāri' (pembuat syariat).[13]

Namun harus diingat menurut Islam, dalam dua bidang akidah (ushul) dan fikah (cabang), termasuk sebahagian masalah hukum dan masalah, terdapat hal yang diluar jangkauan akal meskipun tidak bertentangan dengannya, namun tidak berupaya mencangkupinya secara mendalam seperti tempat bergantung hukum hakam dan perincian hari kiamat. Penerangan secara terperinci tentang perkara penting seperti ini tidak dapat dimuatkan secara ringkas di dalam makalah ini.

Allamah Thabathabai dalam jawapan terhadap pertanyaan "Henri Corbin" seorang ahli falsafah berbangsa Perancis yang bertanya tentang bagaimanakah jika ditemui pertentangan antara akal dan kitab, sunah, syariat?  Tabatabai menjawab: Apabila Al-Qur'an secara tegas membenarkan dan mengiyakan pandangan akal, maka kita tidak akan temui perbezaan dan pertentangan di dalamnya."[14]

Di samping itu, kata-kata Imam Ali (a.s) di dalam Nahj al-Balaghah tentang risalah Nabi (s.a.w) dapat dimanfaatkan sebagai berikut: Akal bukan sahaja tidak bertentangan dengan Syaraʻ, bahkan ianya saling berhubungan dan menegaskan… wa yuthīru lahum dafā’in al-ʻuqūl…"[15] (untuk membukakan di hadapan mereka kebajikan-kebajikan dan kebijakan-kebijakan yang tersembunyi) Imam Ali (a.s) ketika memberi penjelasan tentang pengutusan Nabi (s.a.w), beliau berkata Allah (s.w.t) mengutuskan nabi kepada masyarakat untuk membuka kebajikan-kebajikan dan kebijaksanaan yang tersembunyi di hadapan mereka. Akal dan fitrah manusia laksana khazanah yang menyimpan seluruh hakikat dan realiti. Kerana itu, apa sahaja yang disampaikan para nabi itu adalah bersesuaian dan sejalan dengan akal dan logik.

Dalam perbahasan Ushul Fikah terdapat sebuah kaedah yang disebut sebagai qāʻidah mulāzamah yang menyatakan: "Kullu mā ḥakama bihi al-ʻaql hakama bihi al-syarʻī",[16] segala sesuatu yang dihukumkan oleh akal maka hal itu juga dihukumkan oleh syariat. Lawannya juga adalah sahih; iaitu “Kullu mā ḥakama bihi al-syarʻī hakama bihi al-ʻaql" (Segala sesuatu yang dihukumkan oleh syariat juga dihukumkan oleh akal). Kerana itu salah satu fondasi hukum syariat adalah akal.

Oleh itu, hukum-hukum para nabi dan pembuat syariat tidak bertentangan dengan akal. Apa yang mereka sampaikan adalah pencapaian-pencapaian akal di mana manusia lalai daripadanya akibat terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka para  nabi datang kepada masyarakat untuk membuka kebajikan-kebajikan dan kebijaksanaan yang tersembunyi di hadapan mereka.

Kesimpulan:

Akal dan syariat seiring dan sejalan. Dalam syariat tidak terdapat satu pun hukum yang bertentangan dengan fitrah. Dari sinilah manusia menerima apa sahaja dengan mencari dalil yang memuaskan naluri dan akalnya sedangkan dalil yang realiti sudah terang dan jelas. Sampai di sini mengenal alam semesta, fenomena di dalamnya, peraturan ke atas kewujudan dan hukum syariat berada di dalam liputan dan kemampuan akal di mana ia hendaklah berfikir dan menilainya. Namun untuk mengenal zat tuhan dan hakiatnya itu, kerja-kerja akal adalah terbatas dan tidak mempunyai kemampuan mengenalnya. Imam Ali (a.s) berkata: Akal-akal tidak memiliki jangkauan untuk mencirikan sifat-sifat-Nya.[17]

Oleh kerana sifat-sifat Tuhan identik dengan zat-Nya dan zat Ilahi adalah kewujudan yang tidak terhad, maka sifat-sifat kesempurnaan-Nya seperti ilmu, qudrah, ḥayat, irādah dan sebagainya juga tidak terhad dan identik dengan zat-Nya. Apabila sifat-Nya tidak terbatas, maka akal manusia tidak mampu mencapai dan tidak akan memahami had-hadnya. Dengan kata lain, apabila manusia merupakan makhluk dan ciptaan Wujud Yang Tak-terbatas, maka ia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai zat Wujud yang tak-terbatas. Kerana itu Amirul Mukminin berkata: "Akal-akal manusia tidak mampu memahami sifat-sifat-Nya secara mendalam. Namun ini bukan bermakna Tuhan menjadikan manusia terhalang untuk mengenal-Nya; Ini disebabkan Amirul Mukminin melanjutkan khutbahnya dengan berkata: "Dan akal tidak dihalangi untuk mengenal-Nya." Ertinya Tuhan tidak menghalang manusia untuk dapat mengenal-Nya.[18]

Mengenai hal ini Imam Ṣādiq (a.s) berkata: "Melalui perantara akal hamba-hamba mengenal Penciptanya, dan mereka tahu bahawa mereka adalah makhluk, Dia adalah pengatur dan mereka berada di bawah pentadbiran-Nya, mereka juga tahu bahawa Pencipta mereka abadi sementara mereka akan fana.[19]

Dalam skop ini akal manusia dapat memahami bahawa alam semesta ini memiliki Tuhan, dan Tuhan pencipta semesta ini memiliki kesempurnaan (kamāl) dan keagungan (jalāl), memiliki ilmu, qudrah, kehidupan dan sebagainya. Sampai di sini akal mempunyai kemampuan dan tugas untuk mengenalnya. Sampai ke tahap ini Allah (s.w.t) juga tidak menghalang akal, namun selepas dari kadar ini akal manusia tidak berdaya dan tidak mampu untuk melakukan hal tersebut iaitu mengenal secara mendalam, memahami hakikat zat dan sifat Allah. []

 


[1]. Muhamad Mu'in, Farhangg-e Mu'in (satu jilid), redaksi akal.

[2]. Sayid Ja'far Sajjadi, Farhang-e 'Ulūm Falsafi wa Kalāmi, klausul 'aql.

[3]. Kulaini, Ushūl Kāfi, jil. 1, hal. 11.

[4]. 'Ali Karaji, Iṣṭilāhāt Falsafi wa Tafāwut-e Anhā bā Yekdigar, hal. 171-172.

[5]. Abdullah Jawadi Amuli, Fitrat dar Qur'ān, jil. 12, hal. 29, 30 dan 397.

[6]. Syahid Muthahhari, Dah Guftār, hal. 30-31.

[7]. Abdullah Jawadi Amuli, Rahiq Makhtum, jil. 1, hal. bag. Pertama, hal. 153.

[8]. Syahid Muthahhari, Dah Guftār, hal. 30-31

[9]. Kulaini, Ushūl al-Kāfi, jil. 1, hal. 11, hadis ke-3.

[10]. Muhammad Husain Thabathabai, Tafsir al-Mizān, jil. 3, hal. 57.

[11]. Ibid, jil. 5, hal. 255.

[12]. Syadi Nafisi, 'Aql Gerāi dar Tafāsir Qarn-e Chohārdahum, hal. 194-195.

[13]. Mujtaba Malaki Isfahani, Farhangg-e Isthilāhāt-e Ushūl, jil. 2, hal. 279.

[14]. Muhsin Kadivar, Daftar-e 'Aql, hal. 115.

[15]. Nahj al-Balāgha, khutbah pertama.

[16]. Sayid 'Abdul A'la Sabzawari, Tahdzib al-Ushūl, jil. 1, hal. 145; Muhammad Ridha Muzhaffar, Ushūl al-Fiqh, jil. 1, hal. 217.

[17]. Nahj al-Balāgha, khutbah ke-49.

[18]. Ibid.

[19]. Kulaini, Ushul Kāfi, jil. 1, hal. 33-34.

 

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa hukumnya apabila seseorang membaca “walāẓāllīn” sebagai ganti “walāḍḍāllin? dalam solat”?
  2881 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Berdasarkan fatwa seluruh marja’ agung taqlid, bahawa tajwid dan bacaan sedemikian apabila dilakukan dengan sengaja, maka sudah tentu akan membatalkan solat. Imam Khomeini Ra dalam masalah ini berkata, “Jikalau seseorang tidak mengetahui salah satu daripada kalimah-kalimah surah al-Fatihah atau surah-surah lainnya atau sengaja tidak membacanya, atau membaca satu huruf sebagai ...
 • Di manakah penghambaan itu? Siapakah hamba? Bagaimana dapat bergerak di atas landasan penghambaan?
  5837 Akhlak Praktikal 2011/04/19
  Ahli linguistik memaknai ibadah sebagai tujuan khudhu’ (tunduk) dan tadzallul (menghinakan diri) dan berkata: kerana ibadah merupakan tingkatan tertinggi khudu’, oleh itu ia tidak layak, kecuali untuk orang yang memiliki ketinggian darjat wujud dan kesempurnaan, keagungan tingkatan segala nikmat, dan kebaikan. Oleh sebab itu, ibadah selain kepada Allah ...
 • Sejarah dan asal usul pemikiran Baha’iyyah.
  7504 Teologi Klasik 2012/01/19
  Pengasas dan pelopor aliran Baha’iyyah adalah Mirza Hussain Ali Nuri yang memeluk ideologi Ali Muhammad Bab dan beriman dengan dakwaan-dakwaannya setelah kemunculan dan huru-hara Ali Muhammad Bab dengan propaganda Mullah Husein Busyrawiyah. Setelah kematian Bab dan berpaling dari mentaati saudaranya Yahya Subḥ Azal (Pengganti Bab), Mirza Hussain Ali Nuri ...
 • Apa saja ciri-ciri darah haidh dan darah istihadha itu?
  22217 Istihadha 2013/06/09
  Darah haidh pada umumnya kental, hangat dan warnanya merah cenderung hitam atau kuning serta keluar dengan tekanan dan agak panas.[1] Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini dari rahimnya disebut wanita haidh (hâidh). Adapun darah istihadhah ghalibnya berwarna kuning dan dingin serta keluar tanpa ...
 • Apakah prinsip-prinsip falsafah penantian Imam Mahdi (Mahdawiyah)?
  4579 انسان و خلافت الاهی 2012/11/22
  Prinsip-prinsip falsafah mahdawiyah dapat diselidiki dari dua arah tujuan: Dari haluan sebab akhir (العلة الغائیة) dan sebab al-fāʻiliyyah (العلة الفاعلیة). Iaitu dari arah kewajaran yang mempunyai matlamat dan mustahil ada pertentangan dengan objektif penciptaan manusia sempurna. Sementara insan sempurna ini berada di dalam rangkaian sebab ...
 • Apa yang dimaksud dengan keadilan dalam dasar-dasar agama (ushuluddin)?
  6256 Teologi Klasik 2011/09/22
  Di dalam ilmu kalam,keadilan dibahaskan dan dikaji dengan seluruh pengertiannya. Akan tetapi kebanyakan dari pengertian yang mendapat kritikan dan menjadi sebab terpisahnya golongan Adliah (Imamiyah dan Mu’tazilah) dari golongan Asyairah, ...
 • Apakah kisah tentang keengganan Iblis untuk sujud itu memang suatu fakta atau hanyalah cerita khayalan?
  5409 Tafsir 2011/08/20
  Sebelum menjawab pertanyaan ini, adalah penting disebutkan di sini bahawa salah satu jalan untuk mengenal sesuatu ialah ta’rif bil mitsal atau mendefinisikan sesuatu dengan menyampaikan contoh-contoh iaitu menjelaskan hakikat secara rasional dengan cerita-cerita penjelasan yang tidak abstrak dandapat
 • Apa hubungan antara wahdatul wujud dalam pandangan Ibnu Arabi dan Falsafah Hikmah Mulla Shadra?
  9470 Irfan Teori 2011/12/19
  Meskipun wahdatul wujud sebelum Ibnu Arabi terkemuka di kalangan kebanyakan urafa tetapi tidak dapat diragukan bahawa pandangan Ibnu Arabi yang lebih menonjol dalam hal ini.Makna wahdatul wujud Wahdatul wujud dalam pandangan urafa (plural dari arif) dan Ibnu Arabi bukanlah wahdatul wujud konsepsi (mafhum), melainkan yang dimaksud ...
 • Apakah ketiadaan syaitan setara dengan tiadanya penyempurnaan bagi insan?
  3220 Teologi Klasik 2014/05/20
  Sila ambil perhatian, walaupun peranan syaitan-syaitan jin dan manusia merupakan sebuah peranan yang penting, dan mereka perlu wujud, namun siapakah yang memilih untuk memainkan peranan ini seiring dengan pilihan dan kehendak sendiri tanpa paksaan daripada Allah (s.w.t). Allah (s.w.t) tidak menciptakan syaitan sebagai syaitan. Ini disebabkan sudah ...
 • Apa makna pengumuman tujuh orang marja’ dari pihak Jamia’ Mudarrisin (Dewan Guru Hauzah)?
  3692 Huquq Dan Ahkam 2011/07/21
  Di antara syarat-syarat marja’ taklid adalah ia lebih unggul dan lebih tinggi dari sudut keilmuan daripada mujtahid-mujtahid lain yang ada pada zamannya. Dan dengan adanya mujtahid a’lam, tidak dibenarkan untuk mengikut pada mujtahid yang tidak a’lam. Dan ini dalam keadaan jika jarak antara mujtahid a’lam dan ...

Populer Hits