Gelişmiş Arama
Ziyaret
6451
Güncellenme Tarihi: 2010/10/02
Soru Özeti
Hazreti Zehra’nın (a.s.) kaç kızı var idi?
Soru
: Zahiren araştırmacı ve ilim ehli şu inançtadırlar ki hazreti Ümmi Gülsüm hazreti Zeynep’in kendisidir. Yani aslında hazreti Zehra’nın tek bir kızı var idi, Acaba bu konu doğru mudur? Ve eğer kesin değilse hangi ihtimal daha gülüdür?
Kısa Cevap
Şeyhi Müfit “İşarat” adlı eserinde şu beyanda bulunmaktadır: Hazreti Alinin (a.s.) hazreti Zehra’dan çocukları şunlardır: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynebi Kubra, Zeynebi Sugra ve Ümmi Gülsüm.[i] 
İbni Sad kendi “Tabakat”[ii] adlı kitabında ve Belazeri “Ensabul-Eşraf”[iii] adlı kitabında şöyle diyorlar: Peygamberin (s.a.a.) kızı hazreti Fatime’nin çokcukları şunlardır: İmam Hasan (a.s.), İmam Hüseyin (a.s.), Muhsin, Zeynebi Kubra, ve ümmi Gülsüm-i Kubra. Muhsin hazreti Zehra’nın evine hamle edildiği sırasında düşük yapıyor.[iv] Buna binaen Hazret Zehra’nın (a.s.) iki kızı varmış, birisi Zeynep diğeri Ümmi Gülsüm, bu ikincisi Zeyneb-i Sugra’dır. Hazreti Ali ve hazreti Zehra’nın (a.s.) Ümmi Gülsüm adındaki kızının yaşam ve vefatının nasıllığı konusu kaynak kitaplarda zikir edilmiştir, burada bu konuyu zikir etmiş olan bazılarına işaret edeceğiz: Dinuri “Ahbari’t-Tival”, ibn. Abu Ber “el-İsti’ab”, ibn. Esir “Usudul-Gabe”, ibn. Hecer “el-İsabe”. Zerkeli “el-Alam”, ibn. Kuteybe Dinuri “el-İmame ve es-Siyase”, Belazeri “Ensabul-Eşraf”, ibn. Kesir  “el-Bidaye en-Nihaye”, Mutahheri ibn. Tahir Mekdisi, “el-Bud’u ve et-Tarih”, Tarihi ibn. Haldun, Zehebi “Tarihul-İslam”, Taberi “Ttarihi Tabari”, Mustevfa Kazvini “Tarihi Berguzide”, Tarihi Yakubi, Ebr Kuvve, “Siretü er-Resul”, ibni Sadın “et-Tebakatu’l-Kubra”, Kitabi Vakidi, İbn. Esir “el-Kamil”, Mesudi “Murucu’z-Zeheb”, Ebul-Fereci el-İsfehani, Cevat Fazıl “Ferzendan ali Ebi Talip”, ve…
 

[i] Mufit, Muhammed bin. Numan, “el-irşad”, emiril müminin (a.s.) çocukları, sayısı, isimleri ve kısa açıklaması babı…el-Hasan, el-Hüseyin, Zenebi Kubra, ve Zeynebi Sugra=ümmü gülsüm, Anneleri Fatime el – Betul alemin kadınlarının seyyidesi ve resullerin seyidi olan hazreti Muhammedin kızıdır. 
[ii] “Tabakati İbni Sad”, tecüme; dr. Mahmud mehdi, c. 2, s. 13. 
[iii] Belazeri, “Ensabul Eşraf”, c. 2, s. 136. 
[iv] Alıntı: soru 2702 (sayt: 3198). Endeks; FErzendan hazreti Ali (a.s).
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar