Gelişmiş Arama
Ziyaret
11973
Güncellenme Tarihi: 2012/04/07
Soru Özeti
Kalbi selimden maksat nedir?
Soru
Kalbi selim manası nedir?
Kısa Cevap

''Selim'' sözcüğü ''silm'' ve ''selamet'' kökünden gelir. Zahiri ve batini afetlerden uzak olmak anlamı verir. İmam Sadık (a) bu kelimenin manası hakkında şöyle buyurmuştur: “Selim kalp, Rabbıyla mulakat ederken rabbi dışında hiçbir şey kendisinde barındırılmış olmayan kalptir”.

Kur'an mufessirleri ''kalbi selim'' hakkında muhtelif yorumlar yapmışlardır ki her biri, konunun bir boyutuyla alakalıdır. Bazı yorumlara göre kalbi selim, şirkten pak olan kalptir. Bazısına göre nifaktan, kinden ve günahlardan arınmış kalptir. Başka bir yoruma göre de tüm hataların kaynağı olan dünya sevgisini taşımayan kalptir. Diğer bir yoruma göre ise içinde Allah'tan başka bir şey olmayan kalbtir.

Ayrıntılı Cevap

Kur'anın Kerimin çok güzel ve anlam yüklü kelimelerinden biri ''kalbi selim'' kelimesidir. Selamet ve silm masdarından türeyen bu kelime zahiri ve batini afetlerden uzak olma manasına gelir.[1] Kalbi selim için en çekici yorum İmam Sadık (a) tarafından yapılmış olan yorumdur ki şöyle buyurmuştur: “Selim kalp, Rabbıyla mulakat ederken rabbi dışında hiçbir şey kendisinde barındırılmış olmayan kalptir”.[2]

Hakeza İmam Sadık'tan (a.s.) nakledilen başka bir hadiste şöyle geçmektedir: “'Sadık bir niyete sahip olan, selim bir kalbe sahiptir. Çünkü kalbin şirkten ve şüpheden salim olması, her şeyde niyeti arandırır”.[3] Bu nedenle İmam Sadık'a (a) göre pak ve halis niyete sahip olanlar kalbi selime sahiptirler.

Kur'anı Kerimde kalbi selimin kıyamet gününde kurtuluşun yagane sermayesi ve nedeni sayılması bu kelimenin önemini açıklamak için yeterlidir. Şu'ara süresinde şöyle denilmektedir: “O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka[4]

Mufessirler selim kalp için çeşitli yorumlar sonmuşlardır.

Bu yorumların her biri meselenin bir boyutunu ele almaktadır;

 1. Kalbi selim, şirkten pak olan kalptir.
 2. Nifaktan, kinden ve günahlardan arınmış kalbtir.
 3. Bütün kötülüklerin anası olan dünya sevgisinden beri olan kalptir.
 4. Allah'tan başka hiçbir şeyin içinde barındırmayan kalptir.

Yukarda denildiği gibi ''selim'' kelimesi ''selamet'' kökünden türemiştir. Selamet kelimesi genel itibariyle ele alındığında her türlü ahlaki ve itikadi hastalıklardan ari olmayı ifade eder. Buna göre kalbi, selim olan kimse bu dünyada da günlü ilahi olmayan bütün hasletlerden beridir; zira nefsani istekler, mevki ve makam peşinde olmak ve etik olmayan uyumsuz davranışlar benzeri durumlar, selim kalp ile bağdaşır bir yönü yoktur.

Özetle kalb-i selim bütün ilahi olmayan bağımlılıklardan uzak duran, dünyada Allah'ı merkeze alan ve bütün eğilimiyle bilinciyle ona yönelen kalptir. Aynen şu duada denildiği gibi: ''Allahım! Bütünüyle sana yönelmeyi bana ver.''

Daha çok bilgi edinmek için Şehid Destigayb'ın kaleme aldığı ''Kalb-i Selim'' isimli kitabın tercümesine muracaat edebilirsiniz.

 


[1] Rağip İsfehani,''Mufredat-i Elfaz-i Kur'an'i Kerim'' , ''Slm'' maddesi

[2]  Kuleyni, ''Kafi'' , İran/Tahran: Daru-l Kutubi-l İslamiyye, 1368 h.ş. c.2, s.16

[3]  Meclisi,Muhammed Bakır, ''Biharu'l-Envar'',Lübnan/Beyrut: Muessesetu'l-Vefa,2404 k.c.67,s.210

[4] Şu'ara:88,89

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hazreti Zehra’nın (a.s.) kaç kızı var idi?
  4579 فرزندان زهرا س
  Şeyhi Müfit “İşarat” adlı eserinde şu beyanda bulunmaktadır: Hazreti Alinin (a.s.) hazreti Zehra’dan çocukları şunlardır: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynebi Kubra, Zeynebi Sugra ve Ümmi Gülsüm.[i] İbni Sad kendi “Tabakat”[ii] adlı kitabında ve Belazeri “Ensabul-Eşraf”[iii] adlı kitabında şöyle diyorlar: ...
 • İlahi nimetler ve belalar hakkındaki ayet ve rivayetler nasıl birleştirilebilir?
  6475 Tefsir
  Her ne kadar bu iki grup nass birbiriyle çelişse de birazcık bir dikkatle onları birleştirmek mümkündür. Bu cümleden olmak üzere onların birleşme yönleri aşağıdaki hususlar olabilir:1. Ayette buyrulan bu sünnet bazı şartlara özgü ve diğer sünnet ise bir başka şartlara özgü ...
 • Nasıl irabın olmamasına rağmen Kur’an tahriften uzak kalmıştır?
  6036 Kur’anî İlimler
  Peygamber (s.a.a) döneminde Arapça dilini oluşturan harfler noktalama işaretini ayrıca her hangi nişane ve alametleri de taşımamaktaydı. Doğal olarak Kur’an da bu şekilde yazılmıştı ve iraba sahip değildi. Buna rağmen daha İslam dininin ilk döneminden itibaren Müslümanlar Kur’an’ı Kerim’i hıfz etmiştiler ve ...
 • Kadın mahrem olan kimseden kapatması gereken bedenin miktar ne kadardır, başka bir beyanla bir erkek kendisi için mahrem olan bir kadının bedeninin ne kadarına bakması caizdir?
  6312 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Erkek bir kimse namahrem olan bir kadının bedenine bakması ister lezzet içerikli olsun ister lezzet içerikli olmasın haramdır. Namahrem bir kadının yüzüne ve ellerine ise lezzet kastıyla olursa haram ama lezzet kastıyla olmazsa haram değildir. Erginlik çağına gelmemiş olan bir ...
 • Kur’an’ın benzerini getirdiğini iddia edenler hakkında kim hakemlik yapabilir?
  4074 Kur’anî İlimler
  Her alanın hakemlik yapan ve görüş belirten uzmanları vardır. Kur’an gibi bir kitap, hatta onun surelerine benzer bir sure getirdiğini iddia eden kimse(ler) hakkında hakemlik yapmak ve böyle bir  iddiayı incelemek, Kur’an’ın edebiyat, maani-beyan, bedi’ vs. alanlarında uzmanlığı olan kimselerin işidir. Kur’an, İslam Peygamberinin ebedi mucizesidir. Daha ...
 • İbn-i Meysem Bahrani’nin kişiliği ve yaşamı hakkında bilgi verebilir misiniz?
  5237 تألیفات شیعی
  HK. 697-699’da vefat eden ve İbn-i Meysem diye meşhur olan Kemaleddin Meysem b. Ali b. Meysem Bahrani, 7. yüzyılın başlarında Bahreyn’de dünyaya gelmiştir. İlim ve fakihliğin beşiğinde, köklü ve meşhur bir ailede yetişmiştir. İlim tahsiline kendi ülkesinde başladı. Sonra daha yüksek tahsil için Bağdat’a gitti. İbn-i Meysem ...
 • Ben Suudi Arabistan’da çalışmaktayım. Şii gibi namaz kıldığımda tehlike hissediyorum. Namazımı eli bağlı kılabilir miyim?
  15418 Takiye
  Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Takiyye böyle bir şeyi gerektiriyorsa kılabilirsiniz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Bazı İslam mezhepleri gibi eli bağlı namaz kılsa, hatta edep amacıyla elini elinin üstüne veya göğsüne koysa ihtiyat gereği namazı iade etmelidir. Ama unutarak, mecburluktan veya kaşımak gibi başka bir ...
 • Ölüler için Kur’an okumak doğru mudur?
  6405 Eski Kelam İlmi
  Ölüler için Kur’an okumanın müstehap oluşu hakkında iki tür delil öne sürülebilir: Birinci türde genel olarak ölü ve göçmüşlerinizi hatırlayın ve kendi iyi işlerinizden onları faydalandırın diye belirten rivayetler mevcuttur. Çok açık olduğu üzere Kur’an okumak da iyi ve beğenilen işlerdendir. Hz. Peygamberden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: Kabirlerde dinlenen ölülerinizi ...
 • Çocuk doğumu münasebetiyle verilen hediye ve göz aydınlıklarının maliki kimdir?
  5623 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Çocuk doğumu münasebetiyle verilen hediye ve göz aydınlıklarının malikiyeti, bu hediyeleri veren şahsın niyetine bağlıdır. Eğer onun kasti baba ve anneye hediye vermek ise onlar malik olur ve eğer kasti bebeğe hediye vermek ise bebek malik olur. Bu durumda baba ve anne kendi evlatlarının mallarına el koyamazlar. Elbette çok ...
 • Niçin bizim mektepte imamlık makamı babadan oğla irsi olarak geçmektedir?
  5512 Eski Kelam İlmi
  İmamet makamı masum olmak ve bol ilim gibi vasıflara sahip olan kişiye verilir. Bu vasıflara kimin sahip olduğunu yalnız Allah Teala bilir. Bu yüzden imamlar dünyaya gelmeden önce onların isimleri ve özellikleri Allah tarafından Peygambere bildirilmiştir. Ama imamlık veya peygamberlik makamının gereken liyakati taşıdığı için önceki peygamberin soyunda yer ...

En Çok Okunanlar