Gelişmiş Arama
Ziyaret
4911
Güncellenme Tarihi: 2012/03/08
Soru Özeti
Bir annenin çocuğuna süt verme süresi ne kadardır?
Soru
Bir annenin çocuğuna süt verme süresi ne kadardır?
Kısa Cevap

Bu konuda fakihlerin bazı görüşlerine yer veriyoruz:

Fakihlerin çoğuna göre çocuğa süt vermenin en az süresi yirmi bir aydır.[1] Bazılarına göre ise iki yıla kadar süt vermek caiz ve müstehaptır. Bu açıdan baktığımızda fakihlerin çoğunun bu konudaki görüşlerinin arasında fazla bir fark olmadığını görmekteyiz. Örneğin:

1- İmkan dahilinde çocuğa iki yıl süt vermek müstehaptır.[2]

2- Çocuğa yirmi bir ay süt vermek müstehaptır. İki yıldan fazla süt vermek doğru değildir.[3]

3- Çocuğa en az süt verme süresi yirmi bir aydır.[4]

Bazı fakihlerinde iki yıldan fazla süt verme hakkındaki fetvaları şöyledir:  

4- İhtiyata göre çocuğa iki yıldan fazla süt verilmemelidir.[5]

5- Çocuğa iki yılı (24 ay) iki üç ay aşana kadar süt vermek caizdir.[6]

Daha fazla bilgi için: Bakara/233 ile Ahkaf/15. Ayetlerinin Arasındaki İhtilafı Gidermenin Yolu: Soru:6499 (Site:6946) dizinine bakabilirsiniz.

 

 


[1] -Allame Hilli, Hasan b. Yusuf, Tebsiretu’l-Müteellimin Fi Ahkami’d-Din, s.143, Müessese-i Çap ve Neşr-i Vabeste Be Vezaret-i Ferheng ve İrşad-ı İslami, Tahran, 1. Baskı, HK.1411; Tebrizi (r.a), Cevad, İstiftaat-ı Cedid, c.1, s.372, Soru:1661, Kum, 1. Baskı, Bi Na, Bi Ta.

[2] -Mesela: İmam Humeyni, Seyyid Ruhullah, Tevzihu’l-Mesail, Muhakkik ve Musahhih: Gulipur Gilani, Müslim, s.522, Mesele:2366, Müessese-i Tanzim ve Neşr-i Asar-ı İmam Humeyni (r.a), Kum, 1. Baskı, HK.1426; Fazıl Lenkerani (r.a) Muhammed, Risale-i Tevzihu’l-Mesail, s.477, Mesele:1978, Bi Ta, Kum, 114. Baskı, HK.1426; Subhani, Cafer, Risale-i Tevzihu’l-Mesail, s.464, Mesele:2132, Müessese-i İmam Sadık (a.s), Kum, 3. Baskı, HK.1429.   

[3] -Sistani gibi; İmam Humeyni, Tevzihu’l-Mesail (Haşiyeli), Muhakkik ve Musahhih: Beni Haşim Humeyni, Seyyid Muhammed Hüseyin, c.2, s.512, Mesele:2491, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 8. Baskı, HK.1424.  

[4] -Tebrizi (r.a), Cevad, a.g.e, c.1, s.372, Soru:1661, Kum, 1. Baskı, Bi Na, Bi Ta.

[5] -Şubeyri Zencani, Seyyid Musa, Risale-i Tevzihu’l-Mesail, s.540, Mesele:2500, İntişarat-ı Selsebil, Kum, 1. Baskı, HK.1430.

[6] -Muhakkik-i Hilli, Necmuddin Cafer b. Hasan, el-Muhtasari’n-Nafi Fi-Fıkhi’l-İmamiyye, c.1, s.194, Müessesetu’l-Matbuati’d-Diniyye, Kum, 8. Baskı, HK.1418.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bir insan rüya tabir etme becerisine nasıl sahip olabilir?
  11414 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Rüya görmek, yaşam boyunca herkes için vuku bulan bir husustur. Rüyanın nitelik ve keyfiyeti henüz bilginler için iyice aydınlanmamıştır. Kur’an-ı Kerim Yusuf’u anmakta ve onun hem sadık rüya gördüğünü[1] ve hem de Allah’ın kendisine rüya tabirini öğrettiğini bildirmektedir.[2] Yusuf ...
 • Şiilerin arasında Hz. Âdem’in (a.s) müminlerin önderi Ali’nin (a.s) elleriyle yaratıldığına dair bir inanç var mıdır?
  6760 Varie
  Eğer bir kimse Müminlerin Önderinin bağımsız olarak Hz. Âdem’i (a.s) yarattığına inanırsa, bu inanç Kur’an-ı Kerim’in aksi doğrultusundadır ve Rabbe şirk koşmak sayılır. Hz Âdem’in(a.s) Müminlerin Önderinin (a.s) maddi cismi tarafından yaratılması da mevcut gerçekler ile bağdaşmamaktadır; zira bu maddi cisim Hz. Âdem’den (a.s) sonra dünyaya gelmiş ...
 • Dünya Siyonizm’i nedir?
  7040 تاريخ کلام
  Dünya Siyonizm’i, 1897 tarihinde yaklaşık yüz elli yıl önce çeşitli ülkelerin Yahudilerden iki yüz kırk ileri gelen Yahudi aracılığıyla İsviçre’de kurulan bir teşkilatın adıdır.Tarihi kaynaklarda belirtildiğine göre “Dünya Siyonizm”inin kuruyucusu Theoder Hortzel adında bir şahıstır. Dünya Siyonizm’i 1897 tarihinde İsviçre’de düzenlenen ...
 • Allahtan korkulması mı lazım yoksa Onu sevmek mi gerekiyor?!
  7387 Pratik Ahlak
  Allah u Teâlâ'ya yönelik, ümit ile korkunun birlikte ve beraber oluşları, bazı yerlerde ve zamanlarda da mehabetin oluşu hiç de hayret verici bir durum değildir. Zira bu durum yaşamımızın her tarafını kapsamış, ancak biz bu durumdan, bu durumun şiddetli bir şekilde açık olduğundan dolayı gafiliz. Yolda yürümemizin bile (bizdeki) korkunun, ...
 • İnsanın zatının kaynağı nedir ve bunun davranışlardaki etkisi nasıldır?
  4980 Yeni Kelam İlmi
  Hikmet-i Mütealiye’ye göre zatlar önce belirsiz bir şekilde vardırlar, sonra maddi var oluşla belirlenmektedirler. Ondan sonrada bireysel bir varlığa sahıp olurlar.İnsanın zatı, onun ortaya çıkışının başlangıcından itibaren onunla beraber olup maddi ve manevi boyutlarını kapsamaktadır. Genellikle maddi ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  6742 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Modern İnkılabi (pop) müzikleri dinlemenin hükmü nedir?
  5065 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu soruyu cevaplandırmak için öncelikle Taklit Mercilerine başvurup sonra çok kısa bir şekilde müziğin haramlığının hikmetini felsefi olarak inceleyeceğiz.Hz Ayetullah El Uzma Seyyid Ali Hamenei:Eğlence toplantılarına uygun her türlü coşturucu/eğlendirici çalgı ve eğlence haramdır.
 • Acaba “bir gün gelecek ki Müslümanlar yetmiş üç fırkaya ayrılacaklardır” şeklindeki hadis doğru mudur?
  7440 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  “İftiraki ümmet” (Peygamberin vefatından sonra ümmetin farklı farklı fırkalara ayrılması) hakkında var olan rivayetleri hem Şia ve hem de Ehlisünnet muhaddisleri tarafından farklı senetlerle nakletmiştir.Bütün rivayetlerin metni Müslümanların, Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatından sonra fırkalara ayrılmaya ve bölünmelerine işaret etmektedir. Bu rivayetler ...
 • Haram aylarda ne zamandan başlayarak diyet artar?
  2841 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Değerli taklid mercilerin'in konuyla ilgili fetvaları şöyledir: "Eğer bir kimse haram aylarda (Recep, zilkade, zilhicce ve muharrem) aylarında bir kimseyi öldürürse diyetin asıl miktarına ek olarak diyetin üçte birini de vermelidir… Ancak bu artış birinin azaları konusunda yapılan cinayet ve kesmelerde geçerli değildir. Yine katil kendi akrabasından birini öldürmüş olsa ...
 • Farz gusül alırken bedenin sağ ve sol tarafını yıkadığımızda bedenin bir yerinde necaset olursa gusül sırasında onu gidermenin sakıncası var mı?
  3046 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Gusül almadan önce bedenin pak olması vacip değildir. Gusül sırasında gusül verilen uzvun pak olması yeterlidir. Dolayısıyla bir uzuv gusülden önce temizlenirse onunla alınan gusül ve kılınan namaz doğrudur. Ama necis uzuv, gusülden önce temizlenmezse ve bir kere yıkamayla hem onu temizlemek, hem de gusül almak isterse gusül ...

En Çok Okunanlar