Gelişmiş Arama
Ziyaret
7197
Güncellenme Tarihi: 2010/02/05
Soru Özeti
Bizim salâvatımız Hz. Peygamberin (s.a.a) makamının yükselmesine neden olur mu?
Soru
Bizim salâvatımız Hz. Peygamberin (s.a.a) makamının yükselmesine neden olur mu?
Kısa Cevap

Bizim Hz. Peygamberi Ekrem’e (s.a.a) gönderdiğimiz salâvatlar değişik yönler taşır ve burada onların bazılarına işaret ediyoruz:

1. Salâvat, Kur’an-ı Mecid’te Allah’ın buyruğudur: Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.[1] Dolayısıyla Allah’ın kulları O’nun emrine itaat etmek ve onlara selam yollamakla görevlidirler.

2. Gerçekte Hz. Peygambere salâvat ve selam göndermek Hz. Peygamber ve Ehlibeyt’inin zahmet ve çabalarını takdir etmek ve onlara teşekkür etmektir; zira onlar toplumda devamlı doğru ve dürüst bir şekilde yaşamış, insanlığı hidayete erdirme yolunda bütün zorluk ve acılara katlanmışlardır. Onlar, kâmil insanın örneği ve numunesidirler. Bu esas uyarınca onlar kesinlikle takdir ve teşekküre layıktırlar. Bu teşekkürün en küçük derecesi onlara salâvat göndermektir. Onlar bu salâvata bir ihtiyaç duymasalar bile, onların zahmetlerinden faydalanan kimseler olarak bizlerin bu kadirşinaslıkta bulunması gerekir.

3. Hz. Peygamberin ailesine salâvat göndermenin faydası nedir? Onların bizim selam ve salâvatımıza ihtiyaçları yoktur. Merhum Allame Tabatabai kendisinden böyle bir soru soran şahsa güzel bir cevap vermiştir: Biz salavat gönderdiğimizde evvela bunu kendimizden bahşetmiyoruz, aksine bunu Allah’tan talep ediyor ve ondan Hz. Peygamber ve ailesine özel rahmet göndermesini istiyoruz. İkincisi, her ne kadar bu aile bize muhtaç olmasa da yüce Allah’a muhtaçtır ve daima ilahi feyzin onlara nazil olması gerekir. Biz bu salâvatlar ile gerçekte kendimizi bu aileye yakın kılmaktayız. Ardından Allame Tabatabai şöyle bir örnek vermektedir: Eğer bir bağcı tüm gül ve meyvelerin bağ sahibine ait olduğu bir bağda çalışır ve bağ sahibinden maaş alırsa ve bayram günü bağdan bir deste gül hazırlar ve onu bağ sahibine götürürse, onun bu davranışı kendisinin bağ sahibine yakınlaşmasına neden olur mu, olmaz mı? Kesinlikle bu onun bağ sahibine yakınlaşmasına neden olacaktır. Bu davranış bağcının edebinin göstergesidir. Salâvat da ancak bizim edebimizi kanıtlar; yoksa bizim herhangi bir şeyimiz bulunmamaktadır. Biz, sadece yüce Allah’tan bu büyük şahsiyetlerin mertebe ve derecelerini artırmasını dilemekteyiz.  Bu edepli istek bizim yüce Allah’a yakınlaşmamıza neden olacaktır.[2]

 


[1] Ahzap Suresi, 56. ayet.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Fetvanın dayanak ve kaynakları nelerdir?
  8421 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/04/07
  İçtihat zorluklara tahammül, çaba ya da kudret ve güç demektir. Fıkhi terim olarak ise kaynak ve delillerden şer’i hükümleri çıkarmak için azami ilmi çabayı sarf etmek anlamındadır.Şii fıkhında fetvanın temeli içtihat kaynakları olarak bilinen Kur’an, sünnet, akıl ve icmadır. Ancak bu kaynaklardan, faydalanma ...
 • Nübüvvetin felsefesi ve Peygamberlerin görevleri nelerdir?
  3434 Kelam İmi 2020/08/31
  Hem akli hem de nakli deliller ışığında Peygamberlerin varoluş zarureti kanıtlandıktan sonra görev, yetki ve vazifeleri açıklığa kavuşmalıdır.Özetle Allah Teala insanoğlunun dünyevi ve uhrevi saadete ve kemale ulaşması için peygamberleri insanlara kılavuzluk ve rehberlik etmesi için göndermiştir.Konuyu insanoğlu açısından tahlil edecek ...
 • Mürmenliler (Murmen dinsel fırkası) ehli kitap mıdır?
  5341 Eski Kelam İlmi 2011/11/21
  1. Hıristiyanlığın birçok fırkası vardır ve Amerika’da bulunan çok meşhur bu fırkalardan birisi de Murmen adındaki gruptur. Bu grup, Jozef Smit adında bir ferdin önderliğinde 1820 yıllarında kurtarıcılık faaliyet ve tebliğine başladı. Jozef Smit, 1830 yılında yazdığı “Murmen” kitabında şöyle bir iddiada bulundu: Amerika kıtasını bulan Kıristof Kolom, Amerika’nın ...
 • Hâkimin kaçınana velayet etmesi kaidesinin manası nedir?
  5293 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/04
  Kaidenin kısa ve açık tanımı, Müslümanların hâkiminin bir şahsın üzerinde bulundurduğu yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınması durumunda, onu yükümlülüğünde bulunan vazifeyi yerine getirmeye mecbur kılmasından ibarettir. Fıkhî mirasa kısa ve öz bir şekilde bakıldığında, hâkimin kaçınana vilayet etmesi konusunun tüm fakihler nezdinde kabul edilmiş bir kaide olduğu ve ...
 • Âlimlerin kendini Ayetullah ve Hüccetü’l-İslam unvanlarıyla tanıtması tekebbür değil midir?
  5699 Pratik Ahlak 2011/11/21
  Tevazu, insanın gelişmesine neden olan çok beğenilen sıfatlardan biridir. Bunun mukabilinde tekebbür ve kendini büyük görme ise çok çirkin ve kötüdür. Tekebbür, insanın kendisini başkaları karşısında olduğundan daha çok ve büyük göstermesidir. Bu nedenle, eğer insan kendini gerçekte olduğu gibi tanıtırsa, tekebbür etmemiş ve sadece tevazuu terk etmiş olur. ...
 • Allah’ın benzeri kimdir ki O’nun gibi değildir?
  5410 Eski Kelam İlmi 2012/02/18
  Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinin açıkça bildirdiği üzere ve aklın yargısıyla Allah’ın bir benzer ve eşi yoktur[i] ve Arap edebiyatına dikkat edildiği takdirde sizin bu ayet hakkında yaptığınız tercüme doğru değildir. Bu yüzden Allah’ın benzerinin benzerini incelemenin bir anlamı ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  13902 شیعه و خلفا 2013/12/19
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Şeys kimdir?
  5406 تاريخ بزرگان 2011/11/21
  Şeys, Hz.Adem’in (a.s) evlatlarından biridir. Kâbil’in Habil’i öldürmesinden sonra Adem ve Havva beş yıl çocuk sahibi olmadılar. Beş yıldan sonra dünyaya gelen çocuklarına Şeys adını verdiler. Hz. Adem onun hakkında şöyle diyor: ‘O, Habil’in yerine verildi, mübarektir ve peygamber olacaktır.’
 • Din ve mezhep seçiminde ailenin rolünü açıklar mısınız?
  8111 Eski Kelam İlmi 2010/05/04
  İnsan çevresinde olan aile, arkadaş, akraba gibi kimselerden etkilenen bir varlıktır. Aile, önemli ve hassas bir kurum olması hasebiyle aile bireylerinin, özelliklede çocuklar ve yeni yetişen gençliğin eğitim ve gelişim sürecinde önemli bir role sahip olabilir. Eğer aile doğru eğitim kurallarına riayet ederse çocukların gelişme ve ilerlemelerinin ...
 • Ehlisünnetten olan bir bayanın Şia bir kimseyle evlenmesinin hükmü nasıl ve onlardan doğan çocuklar kime aittir?
  7728 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Değerli taklidi merciler şöyle buyurmaktadırlar: Sünni olan bir bayanın Şia olan bir kimseyle evlenmesinin işkâlı yok.[1]Nikâh akdinin nerede kıyılması hususunda her hangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. Bazı yerlerin bazı nedenlerden ötürü ...

En Çok Okunanlar