Advanced Search

Bank Pertanyaan (Menu:Garis Besar)

Menu

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa mazhab Syiah merupakan sebaik-baiknya mazhab?
  38830 Teologi Lama 2009/10/22
  Keunggulan mazhab Syiah adalah disebabkan oleh "kebenarannya". Di setiap masa agama yang benar masa hanya terbatas pada satu agama. Adapun agama-agama lainnya apakah mereka secara asasi merupakan agama yang batil atau pun tidak memiliki dasar, telah punah atau telah dianulir oleh agama yang datang setelahnya. Syariat yang benar pada ...
 • Apa yang menjadi latar belakang penolakan kaum teolog atas doktrin wahdat al-wujud?
  8561 Irfan Teoritis 2009/07/22
  Wahdat al-wujud adalah gagasan yang paling fundamental dalam ranah irfan. Dalam pandangan dunia irfan seperti dalam mazhab Ibnu Arabi, wahdat al-wujud adalah doktrin yang paling mendasar. Doktrin ini mengatakan bahwa wujud hakiki, hakikat ...
 • Dari sudut pandang al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (zhalûm) dan amat bodoh (jahûl) ataukah ia merupakan seorang khalifatullah?
  11711 Tafsir 2009/09/08
  1.     Al-Qur'an dari satu sisi menyebutkan kedudukan tinggi manusia dengan ragam redaksi dan dari sisi lain, terdapat juga ayat-ayat yang mencela dan mengecam manusia.2.     Gerakan manusia dalam dua kurva menanjak (qaus shu'udi) dan menukik (qaus nuzuli) tidak ...
 • Mengapa kita harus belajar bahasa Arab?
  9801 Ulumul Quran 2011/06/20
  Bahasa Arab dikenal sebagai bahasa kitab abadi Ilahi yaitu al-Qur’an dan warisan berharga Islam yaitu kitab-kitab hadis, sejarah dan tafsir. Bahasa ini memiliki beberapa karakteristik tipikal seperti keragaman dalam ungkapan, keluasan bahasa, kefasihan dan ekspresif dalam menyampaikan pesan-pesannya.Dan yang terpenting salat kita dan demikian juga doa-doa yang diriwayatkan dari ...
 • Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, apakah puasa hari Senin dan Kamis memiliki keutamaan-keutamaan tertentu?
  6721 Puasa-puasa Mustahab, Makruh dan Haram 2015/07/23
  Dikatakan bahwa hukum kemustahaban puasa secara umum tidak terkhusus pada tujuh hari, namun terkait dengan puasa mustahab pada hari Senin dan Kamis dalam madzhab Ahlus Sunah memiliki kedudukan kemustahaban yang lebih. Ulama Syiah berpendapat bermacam-macam tentang hukum puasa pada hari Senin dan Kamis: mustahab, mubah dan makruh. ...
 • Bagaimana model penggunaan al-Qur’an bagi kaum beriman pada masa kehadiran maksum As?
  4075 Teologi Lama 2011/04/07
  Al-Qur’an adalah firman Allah Swt dan kitab yang harus dibaca, dipahami dan diamalkan sehingga manusia dengan mengamalkan instruksi-instruksinya akan mencapai kebahagiaan duniawi (mondial) dan ukhrawi. Namun harus diingat bahwa seluruh ayat al-Qur’an tidaklah bersifat tunggal dan satu dari sudut pandang makna dan pemahamannya. Memahami sebagian ayat-ayat al-Qur’an ...
 • Dimanakah arwah orang-orang yang telah lama meninggal dunia?
  4492 روح و نفس 2017/05/20
  Setelah manusia meninggal, mereka berada di antara dua alam (dunia dan akhirat) yang disebut dengan alam barzakh hingga tibanya hari kiamat. Ketika hari kiamat telah tiba, segala amalan manusia di dunia akan dihitung. Alam barzakh merupakan alam seperti alam tidur manusia bukan merupakan alam materi namun sebagiannya ...
 • Tolong sebutkan jenis-jenis kafir itu?
  7796 Teologi Lama 2013/08/19
  Kafir secara umum terbagi menjadi dua bagian, kafir jurisprudensial (fiqhi) dan kafir teologis (kalami) yang masing-masing memiliki bagian-bagian tersendiri. Kafir jurisprudensial mencakup orang kafir asli, Ahlulkitab dan orang murtad. Ahlulkitab juga terbagi menjadi dua entah ia Ahlulkitab yang dalam kondisi berperang dengan umat Muslim (harbi) atau yang ...
 • Di manakah letak Saqifah Bani Sa’idah?
  6880 Sejarah Tempat-tempat Suci 2012/08/21
  Penulis buku Madina Syinasi (Mengenal Kota Madinah), terkait dengan letak geografis Saqifah Bani Sa’idah, menulis, “Apa yang pasti, tempat Saqifah Bani Sa’idah terletak di samping Masjid Bani Sa’idah dan dekat sumur Budha’i (sumur milik Bani Saidah). Masjid Bani Sa’idah – sesuai riwayat Ibnu Syubbah dan Imam Abu ...
 • Pada sebagian ayat disebutkan bahwa manusia tidak akan menerima syafâ’at. Apakah yang dimaksud itu adalah di alam barzakh?
  4664 Teologi Lama 2011/07/14
  Ayat-ayat al-Qur’an terbagi menjadi tiga bagian dalam membahas masalah syafâ’at. Ayat yang berada pada tataran menggabungkan tiga bagian ayat ini adalah bahwa tiada seorang pun makhluk, secara mandiri, dapat memberikan syafâ’at dan apabila terdapat seorang makhluk yang memiliki kemampuan memberikan syafâ’at maka hal itu merupakan karunia Allah Swt kepada orang ...

Populer Hits

Jejaring