Advanced Search
Item tidak ditemukan

Menu

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah maksud dari dua laut, yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman adalah tentang Ali AS dan Fatimah SA?
  25373 Tafsir 2013/11/27
  Tuhan dalam menjelaskan salah satu dari nikmat-nikmat-Nya, mengingatkan tentang dua laut yang berbeda satu sama lain, akan tetapi bertemu dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Namun demikian di saat yang sama, yang satu sama sekali tidak dapat mendominasi yang lain; karena di antara keduanya terdapat ...
 • Mengapa muncul aliran-aliran filsafat? Apa saja aliran filsafat Islam itu?
  23971 Garis Besar 2013/12/05
  Sebab munculnya aliran-aliran filsafat adalah lantaran perbedaan pandangan para filosof terkait dengan definisi filsafat yang berbuntut pada perbedaan beberapa prinsip sehingga menyebabkan berdirinya beberapa aliran filsafat. Secara teori, aliran-aliran filsafat dalam peradaban Islam terdiri dari dua yaitu Peripatetik (Massyâ) dan Iluminasionis (Isyrâq). Sumber dua aliran ini pada ...
 • 3461 تألیفات شیعی 2013/07/15
  Pengguna Site Islam Quest Yang Budiman! Pertama: Hingga kini seluruh hubungan material yang terdapat di alam semesta belum lagi terungkap bagi manusia; artinya tiada seorang pun yang dapat memahami hubungan apa yang terjalin antara hukum-hukum agama dan masalah-masalah materi! Kedua: Boleh jadi tambahan rezeki (atau penghasilan) adalah ...
 • Apa yang menjadi falsafah penciptaan kawasan kering dan gurun?
  4454 Teologi Lama 2012/04/10
  Allah Swt menciptakan segala sesuatu, baik langit dan bumi, pegunungan, lautan, hutan belantara dan gurun, kesemuanya berdasarkan manfaat-manfaat dan kemaslahatan-kemaslahatan. Penciptaannya berdasarkan kebenaran dan tidak terdapat kebatilan di dalamnya.[1] Namun manusia tidak mampu memahami dan mencerap kemaslahatan-kemaslahatan ini. Apabila hutan-hutan dan lautan memiliki manfaat ...
 • Apa saja yang menjadi aspek-aspek kemukjizatan al-Qur’an? Dan mengapa Nahj al-Balâgha tidak tergolong sebagai mukjizat?
  16417 Ulumul Quran 2011/03/05
  Al-Qur’an memiliki banyak tipologi yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lainnya. Apabila Nahj al-Balâgha memiliki tipologi seperti ini maka ia juga akan tergolong sebagai kitab yang mengandung mukjizat. Namun Nahj al-Balâgha tidak memiliki tipologi dan karakteristik seperti ini sebagaimana al-Qur’an.[1] ...
 • Disebutkan bahwa para imam itu adalah nama-nama indah Tuhan (asma al-husna) di muka bumi. Apa maknanya?
  3254 Manusia Sempurna 2013/12/09
  Riwayat seperti ini sejatinya tengah menyinggung sebuah masalah yang penjelasan dan ulasannya harus dikaji pada Filsafat Hikmah (Hikmah Muta'âliyah) dan irfan teoritis (irfân nazhari). Namun demikian kami akan menyebutkan dua poin penting sebagai berikut: Manusia sempurna (insan kamil) adalah manifestasi teragung (tajalli a'zham) atau penampakan ...
 • Apakah kesesuaian antara amal perbuatan dan pahala yang dijanjikan Tuhan sudah tepat?
  1979 Dalil-dalil Keadilan Ilahi 2015/04/18
  Janji akan pemberian pahala ini tidak akan merusak keadilan Ilahi dan tidak pula bertentangan antara amal perbuatan dengan ganjaran karena apabila keadilan diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu amal dan ganjaran harus sesuai dan sebanding, maka pada hal-hal yang telah Anda sebutkan itu, adanya kesesuaian antara ...
 • Apa boleh mengerjakan shalat nafilah Dhuhur dan Ashar setelahnya dan shalat nafilah Maghrib dan Isya sebelumnya?
  2857 Zaman 2013/11/23
  Mengerjakan salat-salat nafilah setelah waktunya harus dikerjakan dengan niat qadha. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha terkait dengan pengerjaan salat-salat ini sebelum waktunya. Sebagian berpandangan tidak boleh[1] dan sebagian lainnya membolehkan.[2] Pengerjaannya dipandang sah dengan niat ma fi al-dzimmah
 • Apa makna leksikal kata Allah itu?
  8786 Teologi Lama 2011/09/11
  Lafaz jalalah Allah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan adalah nama khusus dan yang paling inklusif di antara nama-nama Tuhan. Sayidina Ali As dalam menjelaskan makna Allah, bersabda, “Allah artinya sesembahan yang membuat makhluk terheran dan terhenyak padanya dan mencintai-Nya. Allah adalah sosok yang tertutup dari ...
 • Tentang nilah mut'ah: adakah nikah mut'ah yang telah ada sebelum Rasulullah Saw?
  7404 متعه 2014/09/24
  Sebagian penulis Ahlusunnah memandang bahwa nikah mut’ah (pernikahan temporal) merupakan tradisi jahiliyah yang ada sebelum Islam.[1] Sementara sebenarnya tidak demikian dan Sayid Muhsin Amin Rah dalam bukunya Naqdh al-Wasyi’ah mengkritisi pendapat dan tulisan tersebut.[2] Bagaimanapun mengingat bahwa sebagian tradisi Arab sebelum ...

Populer Hits

Jejaring