Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Para Pembesar )

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Dimanakah letak kebahagiaan dan kesempurnaan manusia?
  18159 Akhlak Praktis
  Jawaban lengkap untuk pertanyaan ini berada dalam lingkup jawaban terhadap dua pertanyaan asasi berikut ini:1.       Apa arti kebahagiaan manusia? Apakah kebahagiaan tersebut terpisah dari kesempurnaan atau tidak?
 • Apa hukumnya jual-beli rumah tanpa sertifikat atau membangun-merenovasi rumah tanpa IMB pemerintah kota?
  6756 Menjalankan Peraturan
  Kantor Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-‘Ali): Bagaimanapun memenuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara Islam adalah wajib dan tidak dibenarkan melanggar peraturan dan ketentuan tersebut. Kantor Ayatullah Agung Makarim Syirazi (Mudda Zhilluhu al-‘Ali): Tidak ...
 • Apakah apabila anjing dipelihara dalam suatu rumah akan menyebabkan ibadah dan doa penghuni rumah tidak akan diterima?
  16048 Hukum dan Yurisprudensi
  Tidak ada masalah apabila memelihara anjing untuk manfaat-manfaat ril seperti menjaga rumah-rumah, untuk keperluan berburu atau untuk keperluan-keperluan baru seperti melacak bahan-bahan peledak, NARKOBA dan juga operasi-operasi SAR ketika terjadi gempa bumi dan bencana-bencana alam dan semisalnya. Namun apabila semata-mata untuk bersenang-senang menyalurkan hobi tanpa manfaat ...
 • Apakah Cat Kuku Menjadi Penghalang pada Mandi Junub
  12160 Halangan-halangan Sampainya Air
  Salah satu syarat sahnya wudu dan mandi adalah tiadanya sesuatu yang menjadi penghalang sampainya air ke anggota badan.[1] Tidak terdapat perbedaan dalam menjalankan syarat ini pada wudu dan mandi. Karena itu, apabila sesuatu menjadi penghalang, maka ia harus dihilangkan sebelum mandi, apabila ...
 • Apa makna izâlah (menyingkirkan) dan menguburkan pelbagai kedudukan para Imam Maksum As yang disebutkan pada ziarah Asyura?
  4025 Dirayah al-Hadits
  Yang dimaksud dengan menyingkirkan dan menjauhkan makam-makam dan kedudukan-kedudukan para Imam Ahlulbait As adalah tiadanya perhatian terhadap segala kemestian dan pengaruh kedudukan takwini dan Ilahi mereka dengan menyingkirkan[1] para Imam Maksum As dari kedudukan sosial ...
 • Apakah surga itu khusus untuk kaum Muslimin?
  12441 Teologi Lama
  Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat dua kelompok ayat. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa:Pertama: Orang-orang ahli kitab (seperti kaum Masehi, Yahudi dan Shabi'in) yang beriman kepada Tuhan dan hari kiamat serta melakukan amal saleh,  akan diberikan ganjaran yang sesuai oleh Tuhan.[1]Kedua: Apabila ada ...
 • Apa makna ayat “Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya?”
  19201 Tafsir
  Yahulu derivatnya dari kata “haul” yang bermakna mediasi sesuatu di antara dua perkara. Tatkala ucapan tentang hâil (batas, halangan, rintangan) mengemuka maka hal itu bermakna pertama: Harus terdapat dua hal sehingga hal ketiga menjadi medium di antara dua hal tersebut. Kedua: antara dua hal tersebut terdapat kedekatan ...
 • Apa yang dimaksud dengan wajib dalam hadis kewajiban mandi hari Jumat?
  5614 بیشتر بدانیم
  Mandi Jumat; merupakan salah satu tradisi dan sunnah Rasulullah Saw dan Ahlulbaitnya. Terdapat banyak hadis dalam literatur Syiah dan Sunni yang menjelaskan masalah ini. Sebagian dari hadis tersebut menyebutkan tentang kewajiban mandi ini. Di antaranya, tatkala ditanya tentang mandi Jumat ini, Imam Ridha As menjawab, “Wâjibun ‘ala kulli ...
 • Apa yang dimaksud dengan fikih tradisional?
  6331 Hukum dan Yurisprudensi
  Yang dimaksud dengan fikih tradisional adalah ijtihad dan istinbâth (inferensi) hukum-hukum agama berdasarkan metode yang digunakan selama ribuan tahun oleh para juris Syiah dan tercatat dengan apik dalam buku-buku mereka sebagai turats. Fikih tradisional sebagaimana yang diperkenalkan oleh Imam Khomeini merupakan sebaik-baik metode untuk mengkaji ...
 • Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menikah dengan wanita non-Muslim?
  15241 Kesamaan Agama
  Mayoritas fukaha berkata, “Tidak dibenarkan menikah secara permanen (dâim) dengan wanita-wanita non-Muslim, meski ia berasal dari Ahlulkitab, bahkan apabila mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Untuk menikah secara permanen dengan wanita-wanita seperti ini maka mereka terlebih dahulu harus menerima agama ...

Populer Hits