Carian Terperinci
Pengunjung
5050
Tarikh Kemaskini 2010/01/07
Ringkasan pertanyaan
Apakah sanad-sanad hadis para maksumin tidak bersambung dengan Nabi?
soalan
Persanadan hadis-hadis daripada maksumin tidak bersambung dengan Nabi. Hakikatnya benarkah kenyataan ini? Sila jelaskan.
Jawaban Global
Syiah menganggap para imam (para pengganti Rasulullah s.a.w) adalah maksum. Oleh itu kata-kata mereka itu sendiri mempunyai hujjah sepertimana sabda Nabi (s.a.w) dan tidak perlu lagi disandarkan kepada baginda. Hadis-hadis para imam maksumin yang sampai kepada kita dibahagikan kepada dua bahagian. Salah satunya ialah riwayat yang berbentuk memiliki persanadan, iaitu silsilah sanadnya ada disebutkan di dalamnya. Dalam bentuk ini, setiap imam masing-masing menukilkan riwayat daripada bapa-bapanya sehingga sanad-sanad tersebut sampai kepada Rasulullah (s.a.w). Oleh itu hadis tersebut berada pada standard paling muktabar.
Namun golongan hadis yang lain telah diterangkan tanpa sanad. Kategori hadis ini pula dibahagikan kepada dua bahagian iaitu yang dinukilkan daripada Rasulullah (s.a.w) dengan perantaraan, cuma sanadnya sahaja tidak disebut (sampai kepada Rasulullah s.a.w). Walaupun golongan hadis ini  tidak menjelaskan persanadannya dan secara zahir ia adalah mursal, namun dengan mengamati bahawasanya para imam maksum dihitung sebagai peribadi yang amanah dan jujur, walaupun hadis yang tidak pernah disebut oleh Nabi (s.a.w) tidak dapat diterangkan sebagai hukum hakam Allah atau tidak dikaitkan dengan Rasulullah (s.a.w).
Sebagai contoh sila perhatikan hadis berikut:
`Alī bin Muḥammad, daripada Sahl bin Ziyād, daripada al-Nawfilī, daripada al-Sakuniy, daripada Abi `Abdillah (a.s) yang berkata, “Rasulullah (s.a.w) telah bersabda...”
Hadis ini dinukilkan beribu-ribu kali dari sumber-sumber kitab Syiah manakala kutub al-Arba`ah (al-Kāfī, Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh, Tahdzīb dan al-Ibtiṣār) telah menukilkan beratus-ratus hadis ini. Ataupun mereka menukilkan hadis para imam maksum dari kitab al-Jāmi`ah, Muṣhaf Fāṭimah, Jufr.. dan lain-lain lagi yang mana bentuk hadis-hadis yang dinukilkan daripada para maksumin itu mempunyai sanad, maka ia adalah hujjah bagi semua umat Islam.
Oleh itu, dengan mengamati perkara-perkara yang telah dijelaskan, hadis-hadis yang dinukilkan daripada para maksumin adalah bersanad (untuk disandarkan kepada Rasulullah s.a.w walaupun secara zahirnya mursal) dan ia menepati standard kemuktabaran secukupnya, maka tidak ada lagi jalan untuk menolaknya.
 
Jawaban Detil
Oleh kerana perbahasan ini berada dalam lingkungan agama, maka kami memberikan jawapan terhadap persoalan ini dari sudut pandangan Syiah.
Menurut Syiah, para imam adalah maksum dan Allah (s..wt) telah memperkenalkan mereka ini kepada manusia sebagai pengganti dan khalifah baginda (s.a.w). Bedasarkan perkara ini, mereka adalah hujjah ke atas ciptaan dan kata-kata mereka juga seperti sabda Rasulullah (s.a.w) yang mempunyai hujjah nafsī dan tidak lagi memerlukan persanadan. Dengan kata lain, Syiah mempunyai kepercayaan bahawa apa yang telah disabdakan Nabi (s.a.w) tidak memerlukan sanad-sanad, tidak ada sesiapa yang meminta sanad daripada baginda (bahawa ucapan baginda adalah wahyu daripada Allah) dan tidak ada keraguan dalam penghujahan ucapan baginda.
Hadis-hadis para imam maksum yang telah sampai kepada kita dikatakan terbahagi kepada dua golongan:
1. Golongan riwayat yang diterangkan sebagai bersanad. Iaitu rantaian sanadnya juga telah disebut. Dalam bentuk ini setiap imam telah menukilkan hadis daripada bapa-bapa mereka sehingga sampai kepada Rasulullah (s.a.w). Oleh itu tidak hanya sanad-sanad sahaja telah dikemukakan dalam hadis-hadis ini, malah tidak ada sebarang pertikaian dalam persanadannya. Bahkan dari segi sanad ianya terletak dalam martabat yang paling tinggi. Golongan hadis ini terdapat dalam dua bentuk:
A: Nama setiap ayah dan datuk mereka dinyatakan seorang demi seorang; misalannya... daripada Abu Ḥasan al-Riḍā (a.s), aku telah mendengar Abī Mūsā bin Ja`far berkata: Aku telah mendengar daripada Abī Ja`far bin Muḥammad yang berkata: Aku mendengar daripada Abī Muḥammad bin `Ali berkata: Aku telah mendengar ayahku `Alī bin Ḥusayn berkata: Aku mendengar ayahku al-Ḥusayn bin `Alī berkata: Aku mendengar ayahku Alī bin Abī Ṭālib berkata: Aku mendengar Rasulullah (s.a.w) bersabda: Aku mendengar Jibra’īl berkata: Aku mendengar Allah (s.w.t) berfirman: Lā ilāha illaLlah adalah bentengku, barangsiapa yang memasuki bentengku aman dari azabku. Ketika rombongan bergerak, kami berteriak, “Dengan syarat-syarat demikian, maka aku adalah sebahagian daripada syarat-syaratnya”.[1] (Zamakhshārī bin Ḥusayn Ḥusaynī di dalam kitab Rabī`ul Abrār, menukilkan tentang sanad-sanad Ṣaḥīfah al-Riḍā: Sekiranya sanad-sanad ini sampai ke pendengaran orang gila, maka dia akan menjadi waras”.[2]
B: Kemudian perawi ini menghapuskan kata-kata “daripada ayah-datuknya” (عن آبائه) setelah mengetahui dengan jelas nama-nama mereka. Dalam kumpulan kitab-kiab Syiah hampir 6671 hadis telah dinukilkan daripada para imam dengan disertakan rangkaikata “daripada ayah-datuknya” (daripada ayah-datuknya = daripada Rasulullah) yang mana 278 daripada bilangan ini berada dalam kutub arba`ah Syiah (60 hadis dalam kitab al-Kāfī, 46 dalam kitab Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh, 128 dalam Tahdzīb dan 34 dalam al-Iṣtibṣār). Sebagai contoh, kami terangkan di sini sebuah hadis mu`an`an dan mempunyai sandaran: Alī bin Muḥammad bin Saḥl bin Ziyād, daripada al-Nawfilī, daripada al-Sakūnī, daripada Abī AbdiLlah (a.s), daripada datuk-datuknya yang berkata, Rasulullah (s.a.w) bersabda:...[3]
 
Jelas sekali sekiranya sebuah hadis dinukilkan dengan kategori sanad seperti ini maka ia menjadi sebaik-baik sanad. Berdasarkan prinsip ini, riwayat tersebut dijelaskan sebagai hadis “silsilah al-dzahab[4]; ini disebabkan sekiranya berasaskan pandangan Syiah semua para imam adalah hujjah-hujjah Allah di muka bumi manakala hujjah pula tidak membezakan antara mereka ini dengan Nabi Muhammad (s.a.w), namun menurut pandangan selain daripada golongan Syiah, mereka ini pula adalah individu yang paling baik dan paling dipercayakan.[5]
 
2. Kategori riwayat-riwayat lain yang diterangkan tanpa sanad.
Kategori hadis ini terbahagi kepada dua golongan:
A: Iaitu mereka menukilkan hadis daripada Nabi Muhammad (s.a.w) namun tidak menyebut sanad-sanadnya. Sebagai contoh sila rujuk pada hadis ini:
 
`Alī bin Muḥammad, daripada Sahl bin Ziyād, daripada al-Nawfalī, daripada al-Sakunī, daripada Abī `AbdiLlah (a.s) yang berkata: Rasulullah (s.a.w) bersabda...[6]
 
Terdapat ribuan hadis-hadis seperti ini di dalam kitab empat Syiah (al-Kāfī, Man Lā Yaḥduru al-Faqīh, Tahdzīb dan al-Iṣtibṣār), dan ratusan hadis seperti ini di dalam kitab-kitab lain.
 
Walaupun hadis-hadis di dalam kategori ini tidak menjelaskan silsilah sanad dan secara zahirnya ia adalah mursal, namun dengan memahami bahawa para imam maksum merupakan orang yang amanah dan tulus meskipun menurut Ahli Sunnah Wal Jama`ah, namun hendaklah kita menerima bahawa mereka tidak menerangkan sebarang hadis yang tidak pernah disabda oleh Rasulullah (s.a.w) sebagai hukum hakam daripada Allah (s.w.t) ataupun mereka tidak mengaitkannya dengan Rasulullah (s.a.w). Imam Ja`far al-Ṣādiq berkata: Hadisku adalah hadis ayahku (Imam Bāqir), dan hadis ayahku (Imam Bāqir) adalah hadis datukku (Imam Alī Zainal `Ābidīn), hadis datukku pula (Imam Alī Zainal `Ābidīn) adalah hadis Ḥusayn, hadis Ḥasan dan Ḥusayn adalah hadis Amīrul Mu’minīn (a.s), manakala hadis Amīrul Mu’minīn adalah hadis Rasulullah (s.a.w). Sedangkan hadis Rasulullah adalah firman Allah (s.w.t).[7]
 
B. Manakala riwayat yang dinukilkan dari kitab al-Jāmi`ah, Muṣḥaf Fāṭimah, Jufr dan lain-lain lagi, walau apa jua caranya, ia tetap memiliki sanad dan hujjah ke atas kaum muslimin. Oleh itu hadis-hadis yang telah dinukilkan daripada para imam maksumin adalah bersanad dan cukup muktabar. Tidak ada lagi jalan untuk meragukannya.
 
Dapatlah dikatakan bahawa masalah ini telah lama dipersoalkan dan terdapat juga kritikan ke atas beberapa pihak yang tidak mengakuinya sebagai hujjah dzātī pada ucapan imam maksumin. Sebenarnya dari sini terdapat jalan penyelesaian yang masih boleh digunakan.
 
Jābir bin Yazīd berkata: Aku berkata kepada imam Bāqir: Sila terangkan sanad hadis yang telah engkau katakan kepadaku. Imam berkata: Ayahku telah menyatakan hadis kepadaku, ianya daripada datukku, daripada Rasulullah (s.a.w), daripada Jibra’īl (a.s), daripada Allah (s.w.t). Setiap hadis yang aku nyatakan kepadamu adalah dari sanad ini.[8]
 
Terdapat riwayat lain yang menyatakan: Jābir pergi menemui Muḥammad bin `Alī (Imam Bāqir yang masih kecil). Penduduk Madinah berkata: Kami tidak melihat orang yang tidak sopan seperti ini (kerana berbicara tentang hadis di sisi Allah dengan budak ini). Mereka kelihatan membicarakan tentang hadis daripada Nabi (s.a.w), maka penduduk Madinah berkata, “Kami tidak pernah melihat pendusta lebih dari lelaki ini, yang menyampaikan hadis daripada orang yang tidak pernah dia lihat. Oleh kerana mereka berbicara demikian, Jābir bin `AbduLlah pun menyampaikan hadis dan mereka juga mengesahkan hadis tersebut sedangkan Jābir datang kepadanya dan belajar daripada imam Bāqir (a.s).[9]
 
Kesimpulan:
Ucapan para imam maksum mempunyai hujjah dzātī dan kata-kata mereka merupakan sabda Rasulullah (s.a.w) serta firman Allah (s.w.t) meskipun secara zahirnya bersanad mahupun tidak.
 

[1] Ṣadūq, Amālī Ṣadūq, muka surat 235, Enteshārāt Ketab Khäneye Eslāmī, 1362 Hijī Shamsī
[2] Biḥār al-Anwār, jilid 1 muka surat 30
[3] Al-Kulaynī, al-Kāfī, jilid 1 muka surat 33, hadis 7, Dār al-Kutub al-Islāmiyah, Tehran, 1365
[4] Thawābul A`māl, terjemahan Ghaffārī, muka surat 23, Silsilah al-dzahhab yang dikaitkan bahawa semua rijalnya adalah para maksumin dan dihitung sebagai hadis qudsiyyah, ini disebabkan yang menyatakannya adalah dzāt aqdās Ilāhī.
[5] Contohnya Sayid Muḥammad Rashīd Riḍā, walaupun seorang Ahli Sunnah yang fanatik, namun dalam kitab tafsirnya yang berjudul al-Manār, tatkala meriwayatkan hadis daripada Imām Ja`far al-Ṣādiq beliau menyatakan: Daripada datukku, al-Imām Ja`far al-Ṣāḍiq raḍiyaLlāhu`anhu. Muḥammad Rashīd Riḍā, Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār), jilid 9 muka surat 538, penerbit dan pengedar Dār al-Ma`rifah, Beirut, Lubnan, cetakan kedua.
[6] Al-Kulaynī, al-Kāfī, jilid 3 muka surat 269, hadis 8
[7] Al-Kulaynī, al-Kāfī, jilid 1 muka surat 53
[8] Mufīd, Amālī, muka surat 42, cetakan Kongress Shaykh Mufīd Qom, 1413 Hijrī Qamarī, dengan menggunakan terjemahan Ustādūlī, matan, muka surat 54.
[9] Al-Kulaynī, al-Kāfī, jilid 1 muka surat 469, dengan menggunakan kitab Uṣūl Kāfī terjemahan Muṣṭafāwī, jilid 2 muka surat 374
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah agama itu satu atau banyak?
  4516 دین
  Jikalau maksud agama ialah sekumpulan akidah, akhlak, undang-undang dan peraturan yang diturunkan daripada Allah (s.w.t) kemudian disampaikan kepada orang ramai dengan perantara para nabi, maka dalam bentuk ini semua agama merupakan sebuah perkara yang satu. Perbezaan di antara agama dalam arahan-arahan juzuknya hanyalah perubahan yang selaras dengan ...
 • Berilah penjelasan tentang maqâm Fana' dan baqa'.
  13388 Irfan Teori
  Fana' dari sudut bahasa bermaksud ketiadaan dan kehancuran. Dan lawan dari Fana' adalah baqa', dan tetap ada. Seperti Tuhan adalah termasuk dalam kategori abadi dan baqa', sementara selain-Nya atau seluruh makhluk digolongkan ke dalam ketiadaaan, kehancuran, dan Fana'.Sedangkan dari sudut istilah dan pengertian ...
 • Apakah ajaran "Budha" adalah agama ilahi?
  6635 Teologi Klasik
  Sepanjang catatan sejarah, manusia selalunya tidak pernah sepi dari berbincang tentang permasalahan agama. Ini kerana hanya melalui agama sahaja manusia dapat menyempurnakan dirinya dan menghubungkan dirinya kepada Maha Pencipta yang menciptakannya. Akan tetapi sejarah juga membuktikan dalam nukilannya bahawa perjalanan manusia ini sering dikotori oleh agama-agama bumi (ardhi) ...
 • Apa yang dimaksud dengan rajʻah? Siapakah orang yang terlibat? Bilakah rajʻah ini berlaku?
  6116 رجعت
  Rajʻah merupakan salah satu yang diyakini oleh Syiah Imamiyah yang bermakna kembali ke dunia setelah kematian. Ianya terjadi sebelum akhirat dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah kemunculan Imam Mahdi (a.s), sebelum kesyahidan beliau dan sebelum terjadi peristiwa hari Kiamat. Rajʻah tidaklah bersifat umum ...
 • Mengapa Network Marketing dan QI Internasional di Iran dilarang dan diharamkan?
  6098 Huquq Dan Ahkam
  Sebabnya ialah kerana perusahaan-perusahaan seperti Gold Quest dan Goldmine (secara umum) merupakan perusahaan yang melakukan perniagaan dalam bentuk piramid untuk mengaut keuntungan yang melimpah. Perniagaan seperti ini secara rasmi dilarang di Iran. Larangan ini dilakukan kerana sangat membahayakan ekonomi negara. Bahaya yang ditimbulkan darinya adalah:
 • Bagaimana Tuhan memiliki ilmu terhadap perbuatan manusia sebelum perbuatan tersebut dikerjakan?
  5841 Teologi Klasik
  Apa yang menyebabkan pengutaraan pertanyaan seperti ini adalah kerana tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang hubungan Tuhan dengan waktu. Tuhan adalah sarmadi (azali dan abadi) dan tidak tertaklukdengan masa. Ertinya  Tuhan berkuasa atas masa dan tidak dibatasi oleh waktu. Pada prinsipnya adalah tidak benar ketika kita berkata bahawa bagaimana Tuhan ...
 • Apakah sebab-sebab kemunculan berbagai aliran dan mazhab di kalangan kaum muslimin?
  65844 Teologi Klasik
  Terdapat penyebab yang beragam berkenaan dengan kemunculan pelbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antaranya adalah ketidakpedulian sekelompok umat Islam terhadap wasiat-wasiat dan ucapan Rasulullah (s.a.w) berkenaan dengan masalah khilafah dan keimamahan Imam Ali (a.s), masuknya para pemeluk agama lain di kalangan umat Islam, percampuran dan pertukaran ...
 • Mengapa orang Syiah mengerjakan solat dengan tangan lurus? Dan mengapa orang Sunni mengerjakan solat mereka dengan tangan bersedakap?
  65768 بیشتر بدانیم
  Islam adalah agama suci yang diturunkan Allah pada ummat manusia melalui NabiNya, Muhammad al-Musthafa (s.a.w). Islam adalah agama yang satu, dan selama Nabi Muhammad (s.a.w) hidup, semua ajaran dan syari’at yang dibawa Islam masih murni dan tidak ada ruang bagi para musuh Islam memalsukannya. Namun semuanya berubah ...
 • Mengapa dalam agama Islam, orang murtad harus dihukum mati? Adakah hal ini tidak bertentangan dengan kebebasan berakidah?
  21165 Huquq Dan Ahkam
  Murtad adalah menzahirkan dan menegaskan keluarnya daripada suatu agama. Orang yang murtad biasanya, mengajak orang lain untuk ikut keluar dari agamanya. Hukuman mati tidak berlaku bagi seseorang yang keluar daripada agama, ketika ia tidak menampakkan kemurtadannya dan tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama ...
 • Bagaimana sikap Islam terhadap demokrasi?
  7382 انتصاب یا انتخاب
  Demokrasi merupakan sebuah jalan untuk menyusun dan mengatur masyarakat. Penghormatan terhadap suara majoriti dan kebebasan peribadi, masyarakat dan sebagainya merupakan tipologi demokrasi yang jelas. Meskipun tidak terdapat kepastian antara majoriti (akthariyyah) dan kebenaran (haqqāniyah), [i] akan tetapi suara majoriti atau kebolehterimaan dapat menjadi bekal ...

Populer Hits