قال اللَّه الحكيم: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»، «از اهل ذكر (و عالمان دينى) بپرسيد، اگر نمى‏دانيد»، سوره نحل، آيه 43 و سوره انبيا، آيه 7.

 شاخص‏ترين ويژگى حيات انسانى، انديشه و تفكر و معرفت اوست. آدمى در سير تكامل عقلانى و پويش مستمر خود همواره در جستجو و با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو است.

 

كسى كه براي او پرسشي مطرح نيست، معرفتى برايش حاصل نیست. پرسش‏هاى فراروى تفكر دينى از گستره‏ى بسيار وسيعى برخوردار است.

 

 

مؤسسه فرهنگى رواق حكمت با اين انگيزه شكل گرفت تا بتواند بخشى از نيازهاى مبرم و اقناع نشده ی فرهنگى، پژوهشى و آموزشى را در حوزه‏ى انديشه‏ى دينى برآورده سازد و هرگز محدوديت امكانات مانع ادامه‏ى فعاليت‏هاى آن نشده، هرچند از سرعت و گسترش آن كاسته است.

 

 

از اينرو خانه رايانه که در این موسسه به فعالیت در حوزه ی فناوری اطلاعات اختصاص دارد، کار خود را با پاسخگوئى به پرسش های دینی و ايجاد سايت آغاز کرد.

 

 

مرحله اول در سال 1381 با پاسخ گوئی به سؤالات کلامی و فلسفی كه از طريق سايت تبيان براى مؤسسه رواق حكمت ارسال و يا به سايت www.hadavi.info واصل مى‏شد، شروع شد.

 

 

على رغم تلاش‏هاى زياد از سوی مراكز مختلف، نه تنها ضرورت فعاليت در زمينه پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات دينى همچنان وجود دارد، بلكه با گسترش و پيشرفت رسانه‏هاى ارتباطى، نياز به وجود مركزى كه صرفاً به پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات بپردازد، افزون تر شده است و مى‏بايست پاسخ‏ها به گونه‏اى باشد كه بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

 

 

از اينرو، خانه رایانه در مرحله دوم فعاليت خود در سال پيامبر اعظم (صلى الله عليه وآله) اقدام به راه اندازى سايت اسلام كوئست به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى به آدرس www.IslamQuest.net کرد كه از هفدهم ربيع الاول 1427هـ .ق برابر با 27/1/1385هـ .ش، همزمان با ولادت با سعادت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) رسماً شروع به فعاليت نموده است.

 

 

شیوه پاسخگویی

سؤالات و شبهاتی که توسط محققین پاسخ گویی می شود از مجموع سؤالات پرسشگران سایت اسلام کوئست و یا سؤالاتی که از اولویت خاصی در داخل و یا خارج کشور برخوردار بوده و این اولویت توسط مدیران و کارشناسان بخش فارسی، عربی و انگلیسی مشخص و مورد تأیید نهایی مدیران محترم بخش تحقیقات و خانه رایانه و ریاست محترم مؤسسه فرهنگی رواق حکمت قرار می گیرد، تشکیل می گردد.

 

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط پرسشگران و مخاطب شناسی انجام شده، پاسخ سؤالات بعد از تهیه پاسخ نهایی و تأیید مدیران مربوط برای سؤال کننده ارسال گردیده و در گنجینه سؤال و پاسخ سایت قرار می گیرد.

 

پاسخ گوئی به سؤالات به شیوه های مختلف انجام می پذیرد: در سؤالات دریافتی از سایت، اگر سؤال اولیه کاربر مشتمل بر بیش از یک سؤال باشد، در صورت ضرورت، بعد از تفکیک آن به سؤالات متعدد، پاسخ آنها تهیه و ارسال می گردد. و چنانچه پرسش سؤال کننده پیرامون موضوع واحدی باشد، اقدام به پاسخ گوئی به همان سؤال می شود. از سوی دیگر، پاسخ سؤالات، حسب مورد به صورت اجمالی و تفصیلی و یا پاسخ واحد برای استفاده سؤال کننده ارسال و از نظرات او در مورد پاسخ استفاده می گردد.

 

تلاش مؤسسه در پاسخ گوئی همیشه در این راستا بوده است که پاسخ های محققین تا حد امکان از جامعیت و مستوائی از اعتبار علمی برخوردار باشد که بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

Главные разделы

Случайные вопросы

 • Можно ли самому без разрешения муджтахида выплатить весь хумс и ту часть, которая принадлежит сейидам?
  3990 Законы и юриспруденция 2011/08/14
   В своём лексическом значении хумс означает одну пятую часть. В терминологии фикха под хумсом подразумевается выплата пятой части доходов, которые были получены посредством сельского хозяйства, ремесленничества, торговли, исследований, а также службы и трудовой занятости в различных предприятиях. Выплата хумса является в Исламе обязательным предписанием. В Священном Коране выплата хумса ...
 • Что значит единобожие в творении?
  3909 традиционный 2012/04/24
  Смысл единобожия в творении заключается в том, что Аллах единственный творец, и в создании творений нет никакого равного и подобного Ему. Он создал мироздание со всеми имеющимися в нём творениями и явлениями, причинами и следствиями, деяниями и воздействиями. Никто другой не принимал участия в создании мира. Всё ...
 • Каково было отношение Билала Хабаши к халифату и к халифам?
  7948 تاريخ بزرگان 2011/12/20
  В мусульманских исторических источниках имеются свидетельства, указывающие на то, что Билал Хабаши отказался присягать первым халифам. Они обменивались критикой друг с другом. По этой причине Билал отказался также быть муэдзином нового халифа. Всё это привело к тому, что он был выслан из Медины в Шам, где вскоре и покинул ...
 • Кем был Зуль-карнайн?
  23712 تاريخ بزرگان 2012/05/03
  Имя Зуль-карнайн (обладатель двух рогов) упоминается в Священном Коране в суре «Пещера». Среди толкователей Священного Корана имеются различные мнения относительно личности Зуль-карнайна. Разговоры о том, кем был Зуль-карнайн и какая историческая личность носила это имя, не утихают вот уже на протяжении более тысячи лет. Одни говорят, что ...
 • 3362 تقیه 2013/07/09
  Намаз нужно читать в надлежащий период (хотя и не обязательно в начале наступления его времени) к тому же, на основании указанной в вопросе причины не разрешается оставлять молитву, чтобы она стала просроченной. Ибо, в таком случае, если в действительности нет возможности читать намаз, необходимо сменить работу. Разумеется, ...
 • Каково шариатское постановление, а также влияние проклятия и несправедливого обвинения в неверии других людей?
  7854 практический 2012/03/04
  Законы исламской религии не дозволяют мусульманам не по праву совершать подобные деяния. В учении нашей религии имеется немалое число хадисов от непорочных, в которых порицается проклятие и обвинение в неверии. В этих хадисах сказано, что если кто-либо ниспошлёт проклятие на другого человека, а этот человек не будет заслуживать ...
 • В чём заключается причина дозволенности или запрещённости желатина?
  7581 Законы и юриспруденция 2011/08/15
  Желатин – это пищевой продукт, имеющий разные виды. Дозволенность или запрещённость употребления в пищу желатина не зависит от его названия или производителя. Дозволенность или запретность зависят от того, что было использовано при производстве желатина. Если при изготовлении желатина были использованы только растительное или минеральное сырьё, то полученный ...
 • Верный Джибрил (ДБМ) и вероломство.
  3766 تاريخ بزرگان 2011/12/08
  Этот вопрос не имеет короткого ответа. Нажмите на ссылку Подробный ответ. ...
 • Какие существуют доказательства того, что Абу Талиб был верующим?
  6849 تاريخ بزرگان 2011/11/24
  Данный хадис не соответствует условиям науки о хадисах, ибо он слаб с точки зрения цепочки его передатчиков. Также следует отметить, что, как видно из немалочисленных доводов, доказательства веры Абу Талиба не ограничиваются одним лишь этим хадисом. Существует множество иных доводов, указывающих на то, что ...
 • В какой стране находится могила Зейнаб (ДБМ)?
  5760 شخصیت های شیعی 2012/05/19
  По поводу того, где находится место захоронения Зейнаб (дочери Имама Али и Фатимы Захры) имеются три точки зрения – Медина, Сирия, Египет. У каждой из трёх точек зрения есть свои сторонники. Хотя подавляющее большинство историков и исследователей в своих трудах упоминали или Сирию, или Египет. Но даже ...

Популярные вопросы