Расширенный поиск

 

قال اللَّه الحكيم: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»، «از اهل ذكر (و عالمان دينى) بپرسيد، اگر نمى‏دانيد»، سوره نحل، آيه 43 و سوره انبيا، آيه 7.

 شاخص‏ترين ويژگى حيات انسانى، انديشه و تفكر و معرفت اوست. آدمى در سير تكامل عقلانى و پويش مستمر خود همواره در جستجو و با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو است.

 

كسى كه براي او پرسشي مطرح نيست، معرفتى برايش حاصل نیست. پرسش‏هاى فراروى تفكر دينى از گستره‏ى بسيار وسيعى برخوردار است.

 

 

مؤسسه فرهنگى رواق حكمت با اين انگيزه شكل گرفت تا بتواند بخشى از نيازهاى مبرم و اقناع نشده ی فرهنگى، پژوهشى و آموزشى را در حوزه‏ى انديشه‏ى دينى برآورده سازد و هرگز محدوديت امكانات مانع ادامه‏ى فعاليت‏هاى آن نشده، هرچند از سرعت و گسترش آن كاسته است.

 

 

از اينرو خانه رايانه که در این موسسه به فعالیت در حوزه ی فناوری اطلاعات اختصاص دارد، کار خود را با پاسخگوئى به پرسش های دینی و ايجاد سايت آغاز کرد.

 

 

مرحله اول در سال 1381 با پاسخ گوئی به سؤالات کلامی و فلسفی كه از طريق سايت تبيان براى مؤسسه رواق حكمت ارسال و يا به سايت www.hadavi.info واصل مى‏شد، شروع شد.

 

 

على رغم تلاش‏هاى زياد از سوی مراكز مختلف، نه تنها ضرورت فعاليت در زمينه پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات دينى همچنان وجود دارد، بلكه با گسترش و پيشرفت رسانه‏هاى ارتباطى، نياز به وجود مركزى كه صرفاً به پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات بپردازد، افزون تر شده است و مى‏بايست پاسخ‏ها به گونه‏اى باشد كه بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

 

 

از اينرو، خانه رایانه در مرحله دوم فعاليت خود در سال پيامبر اعظم (صلى الله عليه وآله) اقدام به راه اندازى سايت اسلام كوئست به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى به آدرس www.IslamQuest.net کرد كه از هفدهم ربيع الاول 1427هـ .ق برابر با 27/1/1385هـ .ش، همزمان با ولادت با سعادت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) رسماً شروع به فعاليت نموده است.

 

 

شیوه پاسخگویی

سؤالات و شبهاتی که توسط محققین پاسخ گویی می شود از مجموع سؤالات پرسشگران سایت اسلام کوئست و یا سؤالاتی که از اولویت خاصی در داخل و یا خارج کشور برخوردار بوده و این اولویت توسط مدیران و کارشناسان بخش فارسی، عربی و انگلیسی مشخص و مورد تأیید نهایی مدیران محترم بخش تحقیقات و خانه رایانه و ریاست محترم مؤسسه فرهنگی رواق حکمت قرار می گیرد، تشکیل می گردد.

 

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط پرسشگران و مخاطب شناسی انجام شده، پاسخ سؤالات بعد از تهیه پاسخ نهایی و تأیید مدیران مربوط برای سؤال کننده ارسال گردیده و در گنجینه سؤال و پاسخ سایت قرار می گیرد.

 

پاسخ گوئی به سؤالات به شیوه های مختلف انجام می پذیرد: در سؤالات دریافتی از سایت، اگر سؤال اولیه کاربر مشتمل بر بیش از یک سؤال باشد، در صورت ضرورت، بعد از تفکیک آن به سؤالات متعدد، پاسخ آنها تهیه و ارسال می گردد. و چنانچه پرسش سؤال کننده پیرامون موضوع واحدی باشد، اقدام به پاسخ گوئی به همان سؤال می شود. از سوی دیگر، پاسخ سؤالات، حسب مورد به صورت اجمالی و تفصیلی و یا پاسخ واحد برای استفاده سؤال کننده ارسال و از نظرات او در مورد پاسخ استفاده می گردد.

 

تلاش مؤسسه در پاسخ گوئی همیشه در این راستا بوده است که پاسخ های محققین تا حد امکان از جامعیت و مستوائی از اعتبار علمی برخوردار باشد که بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

Главные разделы

Случайные вопросы

 • В чём заключается разница между имамом и халифом?
  16357 традиционный 2011/06/26
   Большая часть суннитских учёных, например Ибн Халдун, считают халифат и имамат синонимами. Они утверждают, что халифат и имамат это одно и то же, они имеют одно значение. Они говорят, что халифат – это наместничество от имени того, кто принёс людям шариат. Это наместничество касается защиты религии и мирской политики. ...
 • Как происходил сбор и составление Корана?
  13548 شیعه و قرآن 2012/07/12
  Что касается того, что Коран составлен по прихоти сподвижников пророка (ДБАР)- это не так. Каждый аят и каждая сура Корана составлены в том порядке, на который указал его светлость пророк (ДБАР). Тот Коран, который имеется сегодня у нас на руках, собран и составлен во времена правления третьего ...
 • Указывает ли 144 аят суры Семейство Имрана на то, что Пророк Ислама (ДБАР) умрёт мученической смертью?
  11235 تاريخ بزرگان 2013/01/14
  Из знакомства с причинами ниспослания этого аята следует, что во время битвы Ухуд, в которой в смертельной схватке сошлись мусульмане и язычники, распространился слух о смерти Посланника Аллаха. Некоторые мусульмане растерялись, а затем бросились бежать с поля битвы. Дело дошло до того, что некоторые из них подумали, ...
 • Возможно ли установить связь человека с джинном?
  18670 традиционный 2011/06/11
       Священный Коран подтверждает существование джиннов, и в своих аятах описывает некоторые их особенности и качества:1. Джинны – это существа, которых Аллах сотворил из огня, тогда как человека Он создал из глины.[1] 2. Джинны обладают знаниями, ...
 • Почему Священный Коран ниспосылался постепенно? Какие из его сур были ниспосланы сразу одним разом?
  11578 коранических исследований 2011/01/20
       Исламские богословы и исследователи пишут в своих трудах, что ниспослание сур Священного Корана имело два вида. Сначала он был ниспослан сразу целиком, а затем постепенно аят за аятом ниспосылался Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и его род). Постепенное ниспослание Корана было обусловлено несколькими причинами: ...
 • В чём заключается цель и предназначение дуа?
  8552 практический 2011/12/31
  Дуа является ни с чем несравнимой возможностью, которой Всевышний Аллах одарил своих рабов, чтобы те, должным образом используя этот божий дар, смогли установить связь с единственным источником всех благ и приблизиться к нему. Чтобы они смогли воспользоваться помощью Аллаха в прохождении пути духовного совершенства и вечного счастья. ...
 • Каким образом строится ряд в коллективном намазе? Нарушается ли намаз при движении?
  11704 Законы и юриспруденция 2011/08/16
   Касательно темы, с которой вы столкнулись (построение ряда в коллективном намазе), в книгах по исламскому фикху сказано следующее:1. Мамум (человек, совершающий намаз за имамом) не должен стоять впереди имама.[1] 2. Если мамумом будет один мужчина, то желательно ...
 • Почему в одних аятах Корана Всевышний Аллах говорит о себе «Я», а в других «Мы»?
  17523 толкование 2010/12/09
       Всевышний Аллах один и единственен, и нет у Него сотоварища, и нет в мире иного божества. Поэтому на первый взгляд кажется, что, говоря о себе в Коране, Он должен говорить в единственном числе. Так и есть, и во множестве аятов Он использует местоимение «Я». Но ...
 • Какая группа мусульман относится к искренним верующим (муминин), о которых упоминается в нескольких аятах Священного Корана?
  10918 традиционный 2011/03/06
       В мусульманской терминологии слово «мумин» применяется в отношении людей, искренне и всем сердцем уверовавших во Всевышнего Аллаха, покорных Его повелениям, смиренных перед Ним. Они поверили в миссию божьих посланников и от души приняли проповедуемое ими учение.     Искренние верующие схожи между ...
 • Всевышний Аллах является источником абсолютной милости. Почему же Он с самого начала не сотворил человека обитателем рая?
  7922 традиционный 2012/06/09
  Рай и ад являются следствиями выбора человека и плодами его деяний. Своими благими деяниями он может заслужить рай, и своими мерзкими поступками он может ввергнуть себя в ад. Рай – это окончание пути совершенства, и его невозможно достичь без жизни в ближнем мире, в котором необходимо покориться ...

Популярные вопросы