Gelişmiş Arama
Ziyaret
9126
Güncellenme Tarihi: 2012/03/12
Soru Özeti
Zekât düşen bir mala humus da taalluk eder mi? Nelere zekât düşer? Zekât ve humus arasındaki fark nedir?
Soru
Acaba zekâtın taalluk ettiği mala humus da taalluk ediyor mu? Nelere zekât düşer? Zekâtla humus arasındaki fark nedir? Fakir olan kendi akraba ve yakınlarımıza zekât verebilir miyiz? Meslek zekâtı (çalışan bir Müslüman gelirinin yüzde ikisini zekatı toplayan kimseye (amil) vermesi) nedir? Zekât maliyete dönüştürülebilir mi(yani zekâtını veren kimse maliyetten –vergiden-muaf sayılır mı)?
Kısa Cevap

Zekât düşen şeylerin, zekâtı verildikten sonra yıllık harcamalardan geriye fazlası kalmışsa bunların humusu verilmelidir.[1]

Dokuz şeye zekât düşer: 1. Buğday, 2. Arpa, 3. Hurma, 4. Kuru üzüm, 5. Altın, 6. Gümüş,[2] 7. Deve, 8. İnek, 9. Koyun. Bu dokuz şeyin birisine sahip olan bir kimse, belirtilen şartlara haiz ise belirtilen miktarı kendilerine zekât verilmesi gereken kimselerin birisine ulaştırması gerekir.[3]

O halde bu dokuz şeylerden birine sahip olan kimse, bunların şartlarını göz önünde bulundurarak zekâtını vermesi gerekir ama eğer şahıs, bu belirlenen şeylerin dışında mal varlığına sahipse, başka şartları (humus şartlarını) dikkate alarak malının humusunu vermelidir.

Zekâtla humusun farklarından bir diğeri de şudur: Zekât, Haşimi seyitlerinin fakirlerine taalluk etmez ve onlara verilmez.[4] Ama humusun yarısı Haşimi seyitlerinin fakirlerine mahsustur.[5]

Üzerinde zekât farz olmuş olan bir kimse, zekâtını kendi fakir akraba ve yakınlarına verebilir. Ama insan nafakası üzerinde farz olan kimselere örneğin çocuklarına zekâtından harcamalarını veremez.[6] Zekâtın verileceği yerlerden bir diğeri de: İmam (a.s) veya İmamın halefi tarafından zekât toplamak ve onu korumakla, onu imamın (a.s.) kendisine veya naibine ya fakirlere ulaştırmakla görevlendirilmiş kimselerdir. Asıl itibariyle zekâtın verilmesi iler maliyetin (verginin) verilmesi arasında hiçbir irtibat yoktur. Genel itibariyle her hükümet kendi harcamaları için maliyet (vergi) alınmasını karar kılmıştır.

 

 


[1] Tevzihu’l Mesail (El-Mahşi lil İmamu’l Humeyni)”, c.2, s. 10; aynı şekilde bakınız: Sırtu’l Necat (lil Hui mea havaşiyi’t Tebrizi), Neşri Muntehabi Kum, c. 3, s. 119, soru 360.

[2] Sikke suretinde basılmış ve alım satımı yaygın olan altın ve gümüşün zekâtı vardır. Bakınız: Tevzihu’l Mesail (El-Mahşi lil İmamu’l Humeyni), c. 2, s. 130.

[3] Tevzihu’l Mesail, (El-Mahşi lil İmamu’l Humeyni), c.  2, s. 107.

[4] Elbette seyit olan birisi şartlar dâhilinde başka bir seyitten zekât alabilir. Bu konuda taklit mercileri şöyle buyurmuşlardır: Seyit, seyit olmayandan zekât alamaz ama humus ve diğer verilen şer’i şeyler onun harcamaları için yeterli olmuyorsa ve zekât almaktan başka çaresi yoksa bu durumda zekât alabilir. Bakınız: “Tevzihu’l Mesail (El-Mahşi lil İmamu’l Humeyni), c. 2, s. 155.

[5]Tevzihu’l Mesail (El-Havaşi lil İmamu’l Humeyni), c. 2, s. 155.

[6] Tevzihu’l Mesail (El-Havaşi lil İmamu’l Humeyni), c. 2, s. 155.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an’da geçen ölüm ve cehennem azapları nasıl ilahi nimetler olarak sayılabilirler?
  4677 Tefsir
  Rahman suresinde ilahi nimetler sayılmaktadır. Her nimetten sonra ‘Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?’ ayeti ile muhataplardan bu nimetler için ikrar almayı amaçlamaktadır. Bu surede çeşitli maddi ve manevi nimetler sayılmıştır. Bunların Allah’ın nimetleri olarak sayılmasının manası tümünün hayıra ve saadete neden olacağını göstermez. Onların nimet olup olmadığı ...
 • İddet ve delilleri hakkında açıklamada bulunur musunuz?
  6558 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  İddet fakihlerin ıstılahında şerî bekleme halidir; kadının boşandıktan ve nikâhın zail olmasından sonra veya vefatın ardından zorunlu olarak bir süre beklemesi ve sonra başka biriyle evlenebilmesi durumudur. İddet türleri şunlardır: 1. Boşanma iddeti. 2. Vefat iddeti. 3. Kayıp iddeti, 4. Yanlışlıkla cinsel ilişki kurma iddeti. Belirtilen ...
 • Amellerle Allah’ın onlar için vadettiği mükafatlar arasında uygunluk gözetilmiş midir?
  5305 Eski Kelam İlmi
  Böyle mükafatları vadetmek ne İlahi adalete aykırıdır, ne de amelle sevap arasındaki uygunluğa; çünkü adaletin manasının, her şeyi kendi uygun olduğu yere koymak olduğunu söylersek, yani amelle sevap arasında uygunluk olması gerekli ise sözünü ettiğiniz yerlerde amelle sevap arasında uygunluk vardır. Zira:1- Böyle ...
 • Baba ve anne çocuğun yanında hangi yaştan itibaren cinsel konulara riayet etmelidir?
  55815 Pratik Ahlak
  Terbiye sözlükte geliştirmek ve yetiştirmek anlamındadır ve ıstılahta ise derunî kabiliyetleri geliştirmek manasındadır. İslam, çocuğun hem bedensel ve hem de ruhsal ve manevî terbiyesine önem vermiştir; ancak ruh insanın gerçek kimliğini teşkil etmesi nedeniyle, ruhsal terbiyeye özel bir ihtimam göstermiştir. Çocuğun cinsel terbiyesi, terbiyenin en önemli ve kritik alanlarındandır; ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) Osman’ın icraatları hakkındaki sözü ahlak ve edepten uzak değil midir?
  8638 Masumların Siresi
  Osman, kendi yaptıkları neticesinde (Müslümanların beytülmalinde israfta bulunmak ve kabilecilik yapmak vb.) Müslümanların ezici çoğunluğunun itirazına maruz kalmış bir halifedir. Öyle ki tüm Müslümanlar ona karşı ayaklanmış ve kendisinin evine hücum etmiştir. İmam Ali (a.s) İslam Peygamberinin hilafet makamını savunmak için onun öldürülmesini engellemek için önleyici ...
 • Neden insan güzelliği sevmektedir? Acaba güzel yüzlü insanları görmek insan psikolojisini olumlu etkiler mi?
  268 Know More
   İnsan yaratılış olarak kemal peşindedir. Kemal olan her şeyi beğenmekte ve sevmektedir. Güzelliğin kemal olduğu göz önünde bulundurulursa doğal olarak güzelliği sevmektedir. İnsanın yaratılış ve fıtratı üzere böyle bir meyli ve isteği söz konusuysa bunun akli bir delile ihtiyacı yoktur. Zira doğası bunu gerektirmektedir.Bu ...
 • İnsanların mutluluk ve mutsuzluğunu ve neticede cennet ve cehenneme girmes’n’ belirleyen şey yıldız ve felekler midir?
  4142 آسمان و زمین
  İnsanların cennet ve cehenneme girmelerinde hareket ve davranışlarını en önemli neden sayan birçok ayet ve rivayet mevcuttur. Siz Şii mütekellimlere müracaat ederseniz onların insanların mutluluk ve mutsuzluklarında yıldızların ve feleklerin etken olduğunu söylediklerini göremezsiniz. Bu konuda bir rivayet bulunsa ve senet açısından kabul edilse bile onun zahiri ...
 • İyi ve kötülerin birbirlerine karşı olan sevgi ve kini nasıldır?
  3873 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Sorunun açıklığa kavuşması için İmam Askeri’nin (a.s) hadisinin metnini hatırlatacağız. İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “İyilerin, iyilerle dostluğu, iyiler için sevaptır, kötülerin, iyilere muhabbeti, iyiler için büyüklüktür; kötülerin, iyilerle düşmanlığı, iyiler için süstür (ziynettir) ve iyilerin, kötülerle düşmanlığı, kütüler için rüsvalıktır.”[1] Buna ...
 • Hangi ayet tevhidin kısımlarını içermektedir? Tevhidin kısımları nelerdir?
  12198 Eski Kelam İlmi
   Tevhit konusu, Kuranî ve dinî kavramlar içinde en derin ve geniş konulardandır. Çünkü tevhidin çeşitleri ve mertebeleri vardır. Bu yüzden Kuran’da tevhit konusu birçok sure ve ayette genişçe ve derin olarak işlenmiştir. Kuran’ın bu üslup ve tarzı temel kavramlardadır. Bugün bu üslup, Kuran’ın konusal ...
 • Alkol veya jelâtin taşıyan çikolata ve ürünleri yemenin hükmü nedir?
  8409 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Belirtilen sorunun şerî cevabını elde etmek için büyük mercilerden (Allah onları korusun) fetva sorduk ve kendilerinin verdiği yanıtları aşağıda aktarıyoruz: Hz. Ayetullah Uzma Hamney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu: Genel olarak aslında sarhoş edici sıvılar kısmından olduğu belli olmayan alkoller temiz hükmündedir. Bunlarla karışmış olan sıvılardan yararlanmak ...

En Çok Okunanlar