Gelişmiş Arama
Ziyaret
9557
Güncellenme Tarihi: 2012/03/11
Soru Özeti
Bir odada bir kız ile yalnız kalmak sakıncalı mıdır?
Soru
Bir odada bir kız ile yalnız kalmak sakıncalı mıdır?
Kısa Cevap

Dinsel öğreti ve tavsiyelerde günahtan korunmak ve sakınmak için insana yasaklanan hususlardan birisisi, namahrem ile yalnız başına kalmaktır. İblis’in Hz. Musa’ya vasiyetinde şöyle okumaktayız: Ey Musa! Yabancı kadın ile yalnız kalma; zira her kim böyle yaparsa, yarenlerim değil, bizzat ben onun yareni olurum.[1] Aynı şekilde onun Hz. Nuh’a verdiği nasihatlerin bir yerinde şöyle yer almaktadır: Her ne zaman yabancı bir kadın ile yalnız kalırsan ve yanınızda hiç kimse bulunmazsa, beni hatırla.[2] Bundan dolayı, namahrem ile yalnız başına kalındığı yerde şeytanın insan ile birlikte olması nedeniyle, şeytanın vesveselerine kanmamak için namahrem kadınlar ile yalnız başına kalmaktan sakınılmalıdır. Burada hatırlatılması elzem olan bir nokta şudur: Bazen namahrem bir bayan ile yalnız başına kalmak tahsil, danışma vb. hedefler için olabilir, bu gibi durumlarda dinsel ve şerî ölçülere riayet ederek şeytanın kötü istifadesinin önünü almak için genel mekânlarda bu işlerin görülmesi gerekir. Hatırlatılmalıdır ki; her ne kadar şeytan insanın açık düşmanı olsa da ve birçok konuda onun sözü dinlenilmemesi gerekiyorsa da dinsel öğretilerde Allah’ın düşmanlarından da olsa hikmeti kabul etmek tavsiye edilmiştir. İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

1. Söyleyeni müşrik de olsa hikmetli konuları öğren.[3]

2. Söyleyene değil, söylenene bak; yani doğru sözü her kim söylerse alınız.[4]

3. İlim ve hikmet mümin insanların yitiğidir ve onlar onu ararlar. Müşrikin yanında olsa da onu talep edin.[5]

İlgili Başlıklar:

1. Erkek Ve Kız Arasında Doğru Cinsel İlişki, Soru, 6607 (Site: 6727).

2. İslam Ve Kız İle Erkek Arasındaki Sağlıklı İlişki, Soru, 1044 (Site: 1110). 

 


[1] Mufid, Muhammed b. Muhammed, el-Amali, s. 157, Kongre-i Şeyh Mufid, Kum, 1413 k.

[2] Şeyh Saduk, Hisal, c. 1, s. 132, İntişarat-ı Camia-i Müderrisin, Kum, 1403 k.

[3] Ebu’l-Fazl, Ali b. Hasan Tabersi, Mişkatu’l-Envar, s. 135, Kitabhane-i Haydariye, Necef, 13854 k.

[4] Temimi Amedi, Abdulvahid, Ğureru’l-Hikem, h. 612, s. 58, İntişarat-ı Defter-i Tebliğat, Kum, 1366 ş.

[5] Şeyh Tusi, el-Amali, s. 625, İntişaratr-ı Daru’s-Sakafe, Kum, 1414 k.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Velayet-i fakihi dile getiren rivayetler veliyy-i fakihin bir olmasını da yansıtmakta mıdır?
  5211 وحدت و تعدد ولی فقیه 2012/06/16
  Rivayetler ve velayet-i fakihin kelam eksenli diğer referanslarından veliyy-i fakihin bir veya çok oluşu anlaşılmamaktadır. Düzenin korunması ve kaosun engellenmesi durumunda birkaç fakihin ayrı bir şekilde veya şura şeklinde velayetlerini icra etmesi mümkündür. Şura türü İslam cumhuriyetinin ilk anayasasında (1980) mevcut idi, lakin bir takım sorunların önüne ...
 • Eğer ben fakirsem zekât beni de kapsar mı? Ben zekât parasını fakir bir dostuma verebilir miyim? Zekâtı Müslüman olmayan bir ferde verebilir miyim?
  5738 Zekât Ve Sadaka 2012/05/27
  Fakir sözlükte omurilik kemiği kırılmış kimseye denir. Miskin (çaresiz) de fakir manasına gelir, ancak miskinin gerçekte durumu fakirden daha kötüdür.[1] Şer’i ıstılahta da fakir bir yıllık giderini karşılayamayan kimseye denir. Bir arsası olan veya yıllık giderini temin edebilecek bir sermayesi olan kimse fakir sayılmaz.
 • Gençlerin dinden kaçmalarının nedenleri ve eserleri nedir?
  8893 Pratik Ahlak 2011/04/21
  Din insanın saadet ve kurtuluş reçetesidir. Dindarlık birey ve topluma sayısız eserleri olan tüm hayat boyutlarını içeren dinsel öğreti ve değerleri kurumsallaştırmaktır. Gizli ve açık bir takım etkenler dindarlığı tehdit etmektedir ve bu tehditlerden birisi de dinden kaçmaktır. Elbette hiç kimse tamamıyla din ile ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  13713 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • İslam’ın içermiş olduğu programlar kaç kısımdır?
  4957 Düzenler 2011/04/13
  İslam Allahın en kâmil ve en son dini olma unvanıyla bütün insanların hidayetini ve dünyayı idare etmeyi üstlendiğini hak olarak iddia etmekte ve insanın sosyal ve bireysel olmak üzere tüm boyutlarını kapsayacak programlara sahiptir. Bu programları farklı perspektiflerden kısımlandırılması mümkündür. Bir perspektiften İslam’ın kapsadığı programları bireysel ve ...
 • Tütün (sigara ve nargile içmek) kullanmanın hükmü nedir?
  7743 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun) belirtilen soru hakkındaki görüşü şudur: “Tütün kullanmak, zararlı olması nedeniyle mutlak olarak haramdır.” Belirtmek gerekir ki; Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin tütün kullanımının haram olduğuna değin fıkhî fetvasının delili onun zararlı olmasıdır ve Ayetullah Mekarim Şirazi’nin fetvasının fıkhî dayanağı da tütünün zararlı ...
 • Nübüvvetin felsefesi ve Peygamberlerin görevleri nelerdir?
  2687 Kelam İmi 2020/08/31
  Hem akli hem de nakli deliller ışığında Peygamberlerin varoluş zarureti kanıtlandıktan sonra görev, yetki ve vazifeleri açıklığa kavuşmalıdır.Özetle Allah Teala insanoğlunun dünyevi ve uhrevi saadete ve kemale ulaşması için peygamberleri insanlara kılavuzluk ve rehberlik etmesi için göndermiştir.Konuyu insanoğlu açısından tahlil edecek ...
 • Cemaat namazında saf nasıl tutulur? Hareket etmek namazı batıl eder mi?
  10497 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/03/07
  Karşılaştığınız olay (cemaat namazında saf oluşturmak) fıkıh kitaplarındaşöyle anlatılır:  1- Me’mum imamdan önde olmamalıdır.[1]2- Me’mum bir erkek ise imamın ...
 • Bütün amellerimizi nasıl halis niyetle yerine getirebiliriz?
  9730 Pratik Ahlak 2009/12/20
  İhlâs; yapılan her işte ve kullukta asıl hedefin, başkalarının değil de Allah-u Teâlâ’nın rızasını kazanmak için olmasıdır. Bunun için öncelikle ihlâsa mani olan şeyleri yani; riyakârlığı, dünyaya bağlılığı ve şeytanın vesveselerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Sonra imanı güçlendirme, Allah-u Teâlâ’yı tanıma, ihlâsın değeri ...
 • Neden esir düşmüş evli kadınlar hakkında Müslümanlara helal olduğuna dair ayet nazil olmuştur?
  3357 Gayri Müslimlerle İlişki 2019/01/22
  Kutsal islam şeriati evli kadınlarla evlilik yapmayı haram bilmektedir. Bu hükümden sadece savaşta esir düşmüş ve belirli şartlara haiz olanlar istisna edilmiştir. Allah teala kafirlerden esir düşmüş esir kadınlar batıl inançlarından beraat ettikten sonra ve rahimleri önceki eşlerinden arınmış ise nikah kıymayı helal etmiştir. Başka bir tabirle ...

En Çok Okunanlar