Gelişmiş Arama
Ziyaret
5484
Güncellenme Tarihi: 2010/09/22
Soru Özeti
Kur'an'da namazın genel hükmü açıklanmıştır, ancak imametten genel olarak da söz edilmemiştir. Kur'an'dan imametin hak olduğuna dair bir kaynak verebilir misiniz?
Soru
Siz imameti namaza benzetmişsiniz ve namazın da kaç rekat olduğunun Kur'an'da açıklanmadığını ileri sürmüşsünüz. Ancak Kur'an'da namazın temeli yer almış yani "namaz kılın" diye emredilmiştir. ve Allah ittifak edilen konuları yerine getirin diye buyurmuştur. Namazın rekatının sayılarında ittifak söz konusudur ve kimsenin bu konuda şüphesi yoktur. Ancak imametten Kur'an'da genel olarak bile söz edilmemiştir. Siz Kur'an'dan imametin hakkaniyeti için bir kaynak gösterebilir misiniz?
Kısa Cevap

Kur'an'da bir çok ayet imamet konusuna değinmiştir. Allame Hilli, El-Feyn adlı eserinde ve Allame Meclisi, Biharu'l-Envar adlı eserinde bu ayetleri genişçe açıklamışlardır. Bu ayetlerden bazı örnekleri şöyledir: Tebliğ ayeti, velayet ayeti, ulu'l-emir ayeti ve sadıkın ayeti.

Ayrıntılı Cevap

Kur'an ilahi kanunlar içeren insanı eğitme kitabıdır; İlahi hidayet ve irşat kitabıdır. Bu kitapta inanç, ahlak ve amel ile ilgili programlar yer almıştır.

Kur'an, genelde ve özellikle ahkam ile ilgili konularda genel çerçeveleri açıklamakla yetinmiş ve ayrıntıları açıklamayı Peygamber ve onun vasilerine yani gerçek müfessirlere bırakmıştır. Örneğin namaz, oruç, zekat hac ve… diğer ameller. İmamet de bu türdendir. Onun genel çerçevesi Kur'an'da açıklanmıştır.

Bu sorunun cevabını önceden vermiş olduğumuza nazaran bu kısa açıklamadan sonra sizi arşivde bulunan ve önceden verdiğimiz cevaplara başvurmaya davet ediyoruz:

Kur'an-i Kerim'de bir çok ayet örneğin Tebliğ ayeti (Maide, 67), velayet ayeti (Maide, 55); Ulu'l-emr ayeti (Nisa 59) Sadikin ayeti (Tevbe 119), imametle ilgilidir ve nüzul sebepleri imamet konusudur.

Allame Hilli el-Feyn[1] adı altında bir kitap telif etmiş ve Hz. Ali'nin imameti hakkında 1000 delil zikretmiş ve 1000 delille de bu konudaki şüpheleri reddetmiştir. Bu kitabın birinci bölümünde Kur'an ayetlerine yer verilmiştir.

Biharu'l-Envar kitabının yedinci cildinin sekizinci bölümü İmamlar hakkında nazil olan ayetleri ayrılmıştır.[2]

Geniş bilgi edinmek için bu sitede bulunan aşağıdaki cevaplara baş vurun:

Kur'an ve Hz. Ali'nin imameti 1817

İmametin Kur'an ile ispatı 4729

Hz. Ali'nin imameti 7554

Hz. Ali'nin imametini ispat etmek 1162


[1] Hilli Hasan b. Yusuf, Daru'l-Hicre, Kum, 1409

[2] Allame Meclisi Biharu'l-Envar, 7. Cilt

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Acaba bu alem sona erdikten sonra yani yaratılışlar olacak mı?
  23039 معاد و قیامت 2012/07/21
  Allah u Teala mutlak feyyaz ve feyzi daimidir. Feyzinin devamlılığı daimi ve ardı ardına yaratmayı iktiza eder dolayısıyla vücut bulmayı (yaratılışı) hak eden her şeyi yaratır. Allahın feyyaz ve Cevat (gibi) sıfatları, yaratmak ve icat etmekle tahakkuk ve tecelli bulur. Dolayısıyla feyyaz oluşunun gereği yaratıcı olmaktır.
 • İnsanlar mahşerde sorguya çekilecekleri vakit insanlar buna şahit olacaklar mı?
  7817 معاد و قیامت 2014/01/21
  Kur’an-ı Mecid’de işaret edilen kıyametin özelliklerinden biri, insanların sır ve batınî gerçeklerinin açığa çıkmasıdır.[1] Bugünde insanların iman veya küfrü, hayır yahut şer niyeti, riya ve ihlâsı ve gizli amelleri kendisi ve başkaları için aşikâr olur. Bu açık ve aşikâr durum müminler için iftihar ve ...
 • Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din tahrife uğradı?
  9211 Yeni Kelam İlmi 2007/08/23
  Hazreti İsa’ya (s.a) uyanlar, bu ilahi peygamberin aralarında olma nimetinden mahrum kaldıklarında ve o göklere çekildiğinde, Hazreti İsa’nın (s.a) elçileri ve havarileri onun dinini tebliğ ettiler ve birçok zahmetlere katlandılar. Ama kısa bir müddetten sonra –bugünkü Hıristiyanlığın mimarı olarak bilinmesi gereken- “Pavlos”, Hıristiyanlığın ...
 • Kız ve oğlan elçilik ve nişanlılık aşamasından sonra ve nikahtan önceki ilişkileri nasıl olmalıdır?
  11067 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/03/07
  Hikmet sahibi Allah kadın ve erkeği birbiri için yaratmıştır. İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar; zira birbirlerine sükunet vermekte, cinsel, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını gidermekteler. İslam, her iki tarafında ...
 • Hz. Mehdi (a.s)'ın yaşadığına dair akli deliller nelerdir?
  14449 تاريخ بزرگان 2009/07/08
  İmamet konusunda Hz. Mehdi (a.s)'ın varlığı ve imameti hakkında yalnızca akli deliller getirmek yeterli değildir. Akli delillerden genel olarak imameti ve bir imamın her zamanda olması gerektiği konusunda faydalanıyoruz; hadisler ise bu zamanda imamın yalnızca İmam Mehdi (a.s)
 • ‘İlim eğer Süreyya yıldızında olsa da Fars diyarından insanlar ona ulaşacaklardır.’ hadisinin senedi nasıldır?
  15972 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/06/12
  Bu hadisi, ‘Kurb-ul Esnad’ adlı kitapta Abdullah b. Cafer Himyeri yüce İslam Peygamberinden (s.a.a) nakletmiştir. Kurb-ul Esnad kitabı güvenilir hadis kaynaklarındandır. ...
 • Din nedir? Hedefleri nelerdir? İnsanların yaşantısında din gerekli midir?
  16956 Yeni Kelam İlmi 2007/10/25
  Din toplumun işlerine yön vermek ve insanları eğitmek için ortaya konan, akaid, ahlak, kanun ve kurallardan oluşan sistemden ibarettir. Din, toplumsal hayata yön vermek ve insanları eğitmek gayesini taşıdığından, onun kanun ve kurallarının toplumun gerçek ihtiyaçlarıyla ve toplumsal değişikliklerle uyumlu, insanın özü ve ruhuna uygun olması, onun hak ve doğru ...
 • Hali hazırda Batıya egemen olan felsefe nedir?
  5611 آراء شناسی 2012/08/12
  Eğer “egemen felsefe” tabirini gündemde olan ve ciddi felsefe olarak tanımlar ve “hali hazırı” da “çağdaş” olarak yorumlarsak, çağdaş Batı felsefesinin en önemli iki ekolü pozitivizm ve egzistansiyalizmdir. Eğer “hali hazırı” şimdi olarak (2010) tanımlarsak, Batı felsefesi pozitivizm ve egzistansiyalizmden sonra önemli bir felsefi akıma tanıklık etmemiştir. Yirminci ...
 • Erkeğin küpe takması caiz midir?
  23873 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2007/11/05
  Erkeklerin ziynet eşyalarından kullanmadaki İslam’ın kural ve ölçüsü iki şeyden ibarettir:1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.Buna göre eğer bir bölge veya şehirde küpe kadınlara özgü bir ziynet sayılmazsa altından yapılmadığı takdirde ...
 • Gadir hadisini ispat eden belgeler nelerdir?
  6190 Eski Kelam İlmi 2011/01/17
  Gadir olayı ve o günde İmam Ali’nin (a.s) Allah Resulü’nün (s.a.a) halifesi olarak tanıtılması, o kadar azametli bir olaydı ki, bu tarihi olayı Resulullah’ın 110 tane sahabesi nakletmiştir. Ancak bu demek değildir ki, o olaya şahid olan Resulullah’ın (s.a.a) binlerce sahabesinden yalnızca bu kadarı onu nakletmiştir. Bu sayı ...

En Çok Okunanlar