Advanced Search
Hits
41449
Tanggal Dimuat: 2010/11/10
Ringkasan Pertanyaan
Apakah seseorang dapat mencapai derajat ijtihad dengan perantara komputer?
Pertanyaan
Dewasa ini terdapat banyak program komputer (software) yang menunjukkan kepada kita jalan untuk memilah dan memilih hadis sahih dan hadis non-sahih. Atau misalnya terdapat sebuah program yang memuat hadis tentang akhlak dan fikih yang membuat pekerjaan setiap orang menjadi mudah dan membuka jalan bagi setiap orang untuk menjadi mujtahid? Apakah seseorang dapat melakukan praktik ijtihad dengan cara seperti ini?
Jawaban Global

Tak diragukan lagi dengan pesatnya kemajuan teknologi, pekerjaan bagi para juris dan mujtahid dalam melakukan inferensi (istinbâth) dan mengakses hukum-hukum syariat menjadi mudah di antaranya, sebagai contoh, apabila pada masa lalu seorang fakih (juris) untuk menemukan sebuah hadis maka ia harus menghabiskan waktunya berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk menelaah dan mengkaji kitab-kitab, namun dewasa ini dengan media komputer dan semisalnya, boleh jadi seorang juris hanya menghabiskan waktu satu menit untuk mendapatkan hadis yang ia cari. Karena itu, perkara ini, pekerjaan periset untuk menggondol derajat ijtihad menjadi mudah namun bukan untuk melakukan praktik ijtihad.

Jawaban Detil

Ijtihad adalah inferensi dan menerima hukum-hukum Ilahi dari sumber-sumbernya (Al-Qur’an dan Sunnah).[1]

Tidak diragukan bahwa dengan pesatnya perkembangan tekonlogi, pekerjaan bagi para ilmuan dan penuntut ilmu menjadi mudah dalam memperoleh akses pelbagai disiplin ilmu misalnya bagi para juris (fukaha) dan mujtahid yang berusaha untuk melakukan inferensi hukum-hukum syariat. Sebagai contoh, apabila pada masa lalu seorang fakih (juris) untuk menemukan sebuah hadis maka ia harus menghabiskan waktunya berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk menelaah kitab-kitab, namun dewasa ini dengan media komputer dan semisalnya, boleh jadi seorang juris hanya menghabiskan waktu satu menit untuk mendapatkan hadis yang ia cari. Atau, sebagaimana yang mengemuka dalam pertanyaan, untuk mendapatkan seseorang dalam silsilah sanad riwayat, dengan cepat akan didapatkannya.

Hal ini sangat berguna dalam memudahkan pekerjaan para periset dan menjadikan para mujtahid dalam melakukan inferensi (istinbâth) hukum-hukum syariat dengan penguasaan yang lebih luas.

Karena itu, perkara ini, pekerjaan para periset untuk menggondol derajat ijtihad menjadi mudah namun harus diperhatikan bahwa untuk menilai hadis-hadis dan menjelaskan validitas atau non-validitas satu hadis dalam software-software ilmu-ilmu Islam, tidak dapat menjadi hujjah syar’i bagi seorang mujtahid kecuali mujtahid itu sendiri meyakini hal tersebut dan ia memahaminya dengan ijtihadnya sendiri. [IQuest][1].  Untuk mengetahui lebih jauh ihwal makna ijtihad, silahkan Anda lihat beberapa indeks terkait, “Ijtihad dalam Syiah, No. 2675 (Site: 2884), “Sekilas Sejarah Ilmu-ilmu Ijtihad, Rijal, Dirayah, dan Ushul, No. 5582 (Site: 5847).

Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa Imam Husain As Melemparkan Darahnya ke Langit?
  19832 Sejarah Para Pembesar 2011/01/13
  Dokumen sejarah mewartakan bahwa Imam Husain As melemparkan segenggam darahnya dan segenggam darah Ali Ashgar ke langit pada hari Asyura. Terkait dengan falsafah dan hikmah perbuatan ini dapat dikatakan bahwa Imam Husain As ingin menyampaikan pesan perjuangan dan kebangkitannya kepada seluruh ...
 • Apa dalil diwajibkannya khumus dan penggunaannya (pada tempatnya) dalam pandangan Syiah dan mengapa Ahlusunnah mengabaikan kewajiban tersebut?
  14409 Hukum dan Yurisprudensi 2010/12/07
  1.     Ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih (ayat-ayat ahkam) dalam al-Qur’an dibanding dengan seluruh ayat al-Qur’an adalah sangat minim dan terbatas. Sedemikian sehingga dalam al-Qur’an hanya dijelaskan tentang inti kewajiban pelbagai amalan wajib seperti bersuci (thaharah), shalat, puasa, ...
 • Mengapa Fatimah Maksumah As mendapatkan gelar maksumah? Apakah beliau adalah seorang maksum?
  8476 Teologi Lama 2012/04/03
  Nama Maksumah adalah Fatimah. Dalam kitab-kitab riwayat dan sejarah juga, Fatimah disebutkan dengan nama Fatimah binti Musa bin Ja’far As. Bunda Maksumah adalah seorang maksum tapi bukan maksum dalam terminologi teologis yang digunakan untuk para nabi dan para imam. Namun demikian beliau memiliki derajat kesucian ruh dan ...
 • Dimanakah penghambaan itu? Siapa hamba? Bagaimana dapat bergerak di atas rel penghambaan?
  15876 Akhlak Praktis 2009/04/15
  Ahli linguistik memaknai ibadah sebagai tujuan khudhu’ (tunduk) dan tadzallul (menghinakan diri) dan berkata bahwa karena ibadah merupakan tingkatan tertinggi khudu’, dengan demikian tidak layak, kecuali bagi sosok yang memiliki ketinggian derajat wujud dan kesempurnaan, keagungan tingkatan segala nikmat, dan kebaikan. Oleh karena itu, ibadah selain kepada Allah ...
 • Mengapa Imam Zaman tidak dilahirkan saja ketika ia harus muncul?
  10235 Teologi Lama 2010/03/10
  Pertanyaan ini mungkin dapat dijawab dengan menjelaskan filsafat kegaiban, masalah penantian (intizhâr), pengaruh dan keberkahan yang dapat diraup atas keberadaan Imam Zaman Ajf pada masa kegaiban. Disebutkan bahwa falsafah kegaiban Imam Zaman Ajf tujuannya adalah supaya tiada satu pun baiat yang menggelayut di pundak Imam ...
 • Apakah manusia dapat bahagia di dunia juga di akhirat?
  13063 Teologi Lama 2010/12/08
  Dunia ini, lantaran esensi khususnya dan dengan memperhatikan tingkatan entitasnya, memiliki hukum-hukum dan aturan-aturan yang bercampur berkelindan antara suka dan duka, gembira dan nestapa, kemudahan dan kesukaran. Dunia yang memiliki karakteristik seperti ini sekali-kali tidak akan dijumpai di dalamnya kebahagiaan, kesejahteraan dan kesenangan secara mutlak. Sebagian kesukaran yang ...
 • Apa signifikansi dan falsafah berduka atas Imam Husain As?
  8913 Teologi Lama 2010/12/19
  Untuk memahami signifikansi dan falsafah berduka atas Imam Husain As kiranya kita perlu memperhatikan beberapa poin penting berikut ini:1.     Al-Qur’an menyokong dihidupkan dan dikenangnya pelbagai keutamaan dan sifat-sifat menjulang manusia utama dan para wali Allah sebagaimana disebutkan pada kebanyakan ayat-ayat al-Qur’an.
 • Bagaimana hubungan antara fikih dengan masalah sosial dan ekonomi?
  25881 مبانی فقهی و اصولی 2014/01/27
  Kata fikih menurut bahasa adalah pemahaman mendalam dan cermat, dan menurut istilah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat far’i (sekunder) dari dalil-dalil yang tepat dan rinci. Pokok pembahasan ilmu fikih tidak hanya mencakup pada perbuatan-perbuatan pribadi mukallaf, akan tetapi juga termasuk hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Sebagian besar amal yang dilakukan ...
 • Apa saja yang menjadi syarat-syarat pengenaan zakat?
  7175 Zakat dan Sedekah 2013/08/15
  Sesuai dengan fatwa para marja agung taklid, “Zakat diwajibkan pada 9 hal: Pertama: Gandum. Kedua: Bibit gandum. Ketiga: Kurma. Keempat: Kismis. Kelima: Emas. Keenam: Perak. Ketujuh, Unta. Kedelapan: Sapi. Kesembilan: Kambing. Apabila seseorang memiliki salah satu dari kesembilan obyek zakat ini, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ...
 • Apakah Ahlusunnah meyakini konsep tawassul sebelum kedatangan Ibnu Taimiyyah?
  10748 Teologi Lama 2011/05/09
  Konsep tawassul (berperantara) merupakan salah satu perkara yang senantiasa mendapat perhatian kaum Muslimin semenjak awal kedatangan Islam. Demikian juga para pembesar Ahlusunnah menaruh perhatian terhadap konsep tawassul ini. Imam Bukhari penyusun salah satu kitab standar riwayat Ahlusunnah, menukil amalan praktis khalifah kedua, Umar bin Khattab ...

Populer Hits

 • Ayat-ayat mana saja dalam al-Quran yang menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya?
  259084 Tafsir 2013/02/03
  Untuk mengkaji makna berpikir dan berasionisasi dalam al-Quran, pertama-tama, kita harus melihat secara global makna “akal” yang disebutkan dalam beberapa literatur Islam dan dengan pendekatan ini kemudian kita dapat meninjau secara lebih akurat pada ayat-ayat al-Quran terkait dengan berpikir dan menggunakan akal dalam al-Quran. Akal dan pikiran ...
 • Apakah Nabi Adam merupakan orang kedelapan yang hidup di muka bumi?
  245282 Teologi Lama 2012/09/10
  Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik al-Quran dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini adalah berasal dari Nabi Adam dan dialah manusia pertama dari generasi ini. Kedua: Sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia ...
 • Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada jalan untuk bertaubat baginya?
  229086 Hukum dan Yurisprudensi 2011/01/04
  Berzina khususnya dengan wanita yang telah bersuami (muhshana) merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Namun dengan kebesaran Tuhan dan keluasan rahmat-Nya sedemikian luas sehingga apabila seorang pendosa yang melakukan perbuatan keji dan tercela kemudian menyesali atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan untuk meninggalkan dosa dan ...
 • Ruh manusia setelah kematian akan berbentuk hewan atau berada pada alam barzakh?
  213876 Teologi Lama 2012/07/16
  Perpindahan ruh manusia pasca kematian yang berada dalam kondisi manusia lainnya atau hewan dan lain sebagainya adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan yang batil dan tertolak dalam Islam. Ruh manusia setelah terpisah dari badan di dunia, akan mendiami badan mitsali di alam barzakh dan hingga ...
 • Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah?
  175268 Akhlak Teoritis 2009/09/22
  Kata doa bermakna membaca dan meminta hajat serta pertolongan.Dan terkadang yang dimaksud adalah ‘membaca’ secara mutlak. Doa menurut istilah adalah: “memohon hajat atau keperluan kepada Allah Swt”. Kata doa dan kata-kata jadiannya ...
 • Apa hukum melihat gambar-gambar porno non-Muslim di internet?
  170629 Hukum dan Yurisprudensi 2010/01/03
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Apakah praktik onani merupakan dosa besar? Bagaimana jalan keluar darinya?
  166868 Hukum dan Yurisprudensi 2009/11/15
  Memuaskan hawa nafsu dengan cara yang umum disebut sebagai onani (istimna) adalah termasuk sebagai dosa besar, haram[1] dan diancam dengan hukuman berat.Jalan terbaik agar selamat dari pemuasan hawa nafsu dengan cara onani ini adalah menikah secara syar'i, baik ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  157081 Sejarah Para Pembesar 2012/03/14
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  139945 Sejarah 2014/09/07
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini?
  133253 Sejarah Para Pembesar 2011/09/21
  Perlu ditandaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara tegas nama Nabi Khidir melainkan dengan redaksi, “Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan ...