Gelişmiş Arama
Ziyaret
14210
Güncellenme Tarihi: 2011/04/28
Soru Özeti
Kur’an’ın nüzulu hangi yılda tamamlandı?
Soru
Kur’an’ın nüzulu hangi yılda tamamlandı?
Kısa Cevap

Peygambere nazil olan son ayet ve son sure hakkındaki rivayetler farklıdır. Bazı rivayetlerde Peygambere (s.a.a) nazil olan son surenin Nasr suresi olduğunu söylenirken bazılarında da Beraet suresinin son sure olduğunu söylenmektedir. Yine bazı rivayetlerde Bakara suresinin 281. ayetinin son ayet olduğunu söylenirken bazılarında da ‘Bugün dininizi size ikmale erdirdim, size verdiğim nîmetimi tamamladım, size din olarak İslamı verdim de hoşnut oldum.’ ayetinin son ayet olduğunu söylenmektedir. Gerçek şudur: Peygambere (s.a.a) nazil olan son tam sure fetih yılında nazil olan Nasr suresidir. Ahkam ayetleri açısından son ayetin Bakara suresinde ki ‘Sakının o günden ki Allah'a dönüp ulaşacaksınız’ ayeti olduğu söylense de son ayet risaletin bittiğini haber veren ‘İkmal Ayeti’dir.

Ayrıntılı Cevap

Soruya cevap verebilmek için her şeyden önce son ayet veya sure hangisidir ki Kur’an’ın nüzulu da onunla sona ermiş olsun, sorusunun cevabını bulmak gerekir. Rivayetlerde son sure olarak birçok surenin adı geçmiştir. Örneğin:

1- Ehl-i Beyt’ten (a.s) nakledilen kimi rivayetlerde son nazil olan surenin Nasr suresi olduğu belirtilmiştir.[1] Bu surede temelleri sağlam olan dinin kesin zafer kazanacağı ve insanların dalga dalga onu kabul edeceği müjdesi verilmiştir. Sure nazil olduğunda sahabe çok sevindi. Zira İslamın küfre karşı kesin zaferini ve dinin temellerinin sağlamlaştığını müjdelemişti. Ama Peygamberimizin amcası Abbas bu sure nazil olunca çok üzüldü ve ağladı. Peygamberimiz (s.a.a) ondan ‘Amca neden ağlıyorsun?’ diye sorduğunda dedi ki: ‘Zannedersem risaletinin sonu geldi.’ Peygamberimiz (s.a.a)’de ‘Doğru zannetmişsin’ diye buyurdu ve aradan iki yıl geçtikten sonra vefat etti.[2]     

İmam Sadık (a.s) ‘Son nazil olan sure ‘Allah’ın fetih ve yardımı gelince’ (Nasr) suresidir’ diye buyurmaktadır. İbn-i Abbas’ da son suresin bu sure (Nasr) olduğunu söylemiştir.[3]

2- Başka bir rivayette son nazil olan suresinin Beraet suresi olduğu söylenmiştir. Onun ilk ayetleri hicretin 9. yılında nazil oldu ve Peygamber (s.a.a) İmam Ali’yi (a.s) onları müşriklere okuması için Mekke’ye gönderdi.[4]

3- Birçok rivayette şöyle gelmiştir: Peygambere (s.a.a) nazil olan son ayet ‘Sakının o günden ki dönüp Allah'a ulaşacaksınız, sonra da herkese kazancının karşılığı verilecek ve onlara zulmedilmeyecek.’[5] ayetidir. Cebrail onu nazil ettikten sonra dedi ki: ‘Onu Bakara suresinde ki faiz ayetiyle borç ayetinin (280. ayetten sonra) arasına koy.’ Ayet nazil olduktan 21 gün veya 7 gün sonra Peygamber vefat etmiştir.[6]

4- İbni Vazih Yakubi diye meşhur olan Ahmed b. Ebi Yakup (Öl. Hicri 292’den sonra) ‘Tarih’ adlı eserinde şöyle yazıyor: ‘Resul-i Ekrem’e (s.a.a) nazil olan son ayet ‘Bugün dininizi size ikmale erdirdim, size verdiğim nîmetimi tamamladım, size din olarak İslamı verdim de hoşnut oldum.’[7] ayetidir... Bu görüş bize göre de doğru ve sağlamdır; ayet Hz. Ali b. Ebi Talib (a.s) Gadir-i Hum’da halife ilan edilince nazil oldu.’[8]

Evet, Nasr suresi Beraet suresi’nden önce nazil oldu; zira Nasr suresi hicretin 8. yılında Mekke fethedildiği sene (Amu’l Feth), Beraet suresi ise fetihten sonra nazil oldu. Dolayısıyla bu iki rivayet arasında şöyle bir bağ kurabiliriz: ‘Son nazil olan tam sure Nasr suresidir, ama son sure ilk ayetlerinden dolayı Beraet suresidir. ‘Sakının o günden ki dönüp Allah'a ulaşacaksınız...’[9] ayeti ise Maverdi’nin rivayetine göre veda haccı senesinde Mina’da nazil oldu.[10] Buna göre son ayet olamaz. Zira İkmal ayeti, Peygamberimiz (s.a.a) veda haccından döndükten sonra yolda Gadir-i Hum’da nazil oldu.

Son olarak diyoruz ki, İbn-i Vazih Yakubi’inin görüşü doğru görüştür. Zira Beraet suresi Mekke’nin fethinden sonra hicretin 9. yılında nazil oldu. Maide suresi ise hicretin 10. yılında (Veda Haccı’nda) nazil olmuştur. Ayrıca Maide suresinde bir takım hükümler var ki, savaşın bittiğini ve İslamın yerleştiğini göstermektedir. Özellikle İkmal ayeti risalet işinin bittiğini göstermektedir. Bu da son surenin son ayetiyle uygunluk arzetmektedir. Dolayısıyla şöyle diyebilirz: Peygambere nazil olan son tam sure fetih yılında nazil olan mübarek Nasr suresidir. Ancak ahkam ayetleri açısından son ayetin Bakara suresinde ki ‘Allah'a dönüp ulaşacağınız günden sakının...’[11] ayeti olduğu söylense de son ayet, risaletin bittiğini haber veren ‘İkmal Ayeti’dir.

Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak Kur’an’ın nüzulunun hicretin 10. yılında sona erdiğini söyleyebiliriz.[12][1]- Muhammed b. Hasan Hür Amuli, Vesail-uş Şia, c.7, s.371.

[2]- Fazl b. Hasan Tabersi, Mecma-ul Beyan, c.10, s.884, İntişarat-ı Nasır Hüsrev, Tahran, 1372.

[3]- Hüveyzi, İd-i Ali, c.5, s.690, Neşr-i İsmailiyan, h.k. 1415.

[4]- Seyyid Abdullah Şubber, Tefsir-i Şubber, s.199, Neşr-i Dar-ul Belağa, Beyrut, 1412.

[5]- Bakara/281.

[6]- Mecma-ul Beyan, c.3, s.196.

[7]- Maide/3.

[8]- İbn-i Vazih Yakubi, Tarih-i Yakubi, c.2, s.35.

[9]- Bakara/281.

[10]- Tefsir-i Maverdi (en-Nüket-ul Uyun), c.1, s.63; Zerkeşi, el-Burhan, c.1, s.186.

[11]- Muhammed Hadi Marifet, Ulum-u Kur’ani, s.76.

[12]- hawzah.net.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Filozoflar diyorlar ki, Allah’tan şer gelmez. Oysa Şems suresinin 8. ayetinde bunun aksi buyurulmaktadır. Bu tezat nasıl halledilebilir?
  8151 İslam Felsefesi 2011/04/28
  Şems suresinin 8. ayeti, insanın yapması ve yapmaması gereken şeylerin Allah tarafından ona öğretilmesi, Allah’ın inayet ettiği akıl ve vicdanla ‘fücur’ ve ‘takva’yı tespit edebileceği hakkındadır. Yani şerlerin Allah’tan geldiği konusundan bahsetmemektedir. İslam filozoflarının çoğu her ne kadar varlığın hayır, hayırın da varlık ve şerrin yokluk olduğunu kabul ...
 • Kur’an’ın bakışında seçilmiş kavmin özellikleri nedir?
  13140 Tefsir 2011/01/20
  Seçilmiş kavim ve özellikleri ile irtibatlı olarak Kur’an ayetlerinin incelenmesinden elde edilen neticeler aşağıdaki hususlardan ibarettir: 1. Kur’an-ı Kerim peygamberlerin kavimlerinden hiçbir kavmi her açıdan ideal olarak tanıtmamıştır. Aksine birçok peygamberin kavimlerini yermiş ve cezalandırmıştır. 2. Kur’an-ı Kerim ...
 • Bizim inancımızda masumun her tür zahiri ve batıni kusurdan uzak olması gerekmektedir. Bu konu göz önünde bulundurulduğunda, Hz. Ali’nin (a.s) boyunun kısa oluşu hakkında nakledilen rivayetler doğru mudur?
  8897 تاريخ بزرگان 2011/07/21
  Genel bir ilke olarak dikkat edilmesi gereken husus şudur: Halkın nefret etmesi ve uzak olmasına neden olmaması için masumun yaratılış, ahlak, şemail ve zahiri sıfatlar gibi her türlü kusurdan uzak olması gerekir. Rivayetlerde İmam Ali (a.s) hakkında belirtilen sıfatlar, bizzat rivayetlerde bulunan ve açıklaması yapılacak ...
 • Bir Hindu, Kur’an’ı araştırmak ve okumak isterse ona Kur’an hediye etmenin şer’î hükmü nedir?
  5543 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/19
  Büyük taklit mercilerinin görüşlerine geçmeden önce bazı noktaları dikkatlerinize sunuyoruz:1- Hindular kafirler sınıfındandır.2- Kafirin Kur’an’a saygısızlık veya necis edeceği bilinse (ihtimal demiyoruz) taklit mercilerinden hiç biri bunu caiz bilmemekteler.3- Kafir, okumak maksadıyla ...
 • arapça dilinin en kamil dil olduğuna dair delil var mıdır?
  6832 Kur’anî İlimler 2011/03/01
  Arapça dilinin kuran dili olarak seçilmesi elbette ki bu dilin değerli ve şerefli olmasına neden olamuştur. Ancak arapça dilinin kamilliği kuranın kamil olduğ için değildir. Lügat ve kavramdaki genişliği, dilsel sisteminin mühkemliği, türlü tabirlere haiz olması, irabı (kelimenin cümledeki farklı konumlarını belirtilmesi içun son harfının üzerindeki ...
 • Kur\'an’da estetikle ilgili ayetler var mı?
  32750 Tefsir 2012/07/10
  Güzel kelimesinin layık, iyi, cemil, çehresi güzel olan gibi manaları vardır. Istılahta ise bir görüntünün veya kemalin üzerine çekilmiş işlemeli ve şeffaf perde demektir. Genel olarak dört çeşit temel güzellik vardır. Maddi güzellik, manevi güzellik, makul güzellik ve Allah'ın mutlak cemali. Kur'an ...
 • Acaba bir insan cinle evlilik yapabilir mi?
  3301 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/05/28
  Öncelikle sagılarımızı sunarak şu noktayı hatırlatmayı gerek görmekteyiz.bu be benzeri konuları öğrenmenin hayatımıza hiçbir faydası yoktur. Bunun hükmünü öğrenmek bize hiçbir maddi ve manevi fayda sağlamayacaktır. “~~55.56~ فٖيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ”
 • Hikmet-i Müteali’ye de şey ve şey’iyyet (nesnellik) vücutla mı eşittir yoksa mahiyetle mi?
  5525 İslam Felsefesi 2012/04/03
  ‘Şey’iyyet’ (nesnellik) ve ‘Vücut’ (varlık), fertleri bir olan kavramlardır. Vücut söz konusu oldu mu şey olmakta söz konusu olur. Ancak filozoflar, vücudun koşulsuz manasının hem zihindeki vücudu hem de zihnin dışındaki vücudu kapsadığını söylemiş ve ona yöneltilen eleştirilerin çoğunu bu şekilde cevaplamışlardır. Eleştirileden biri şudur: Bir vücudun ...
 • neden var olan o kadar İslami Ülkerlerden hiçbirisi matlup durumda değil ve hiçbirisinde insani değerlere riayet edilmiyor?
  7222 Yeni Kelam İlmi 2011/04/13
  İslam dini anlayışında insan büyük ve üstün bir değere sahiptir. O Allahın yeryüzündeki halifesidir. İslam dininin insana verdiği değer ve ona gösterdiği ihtiram dünyanın hiçbir yerinde insana bu değer ve ihtiram verilmemektedir. Zira insana değer vermek ile dünyada savaşları başlatmak ve insanları öldürmek kesinlikle ...
 • Anne (kadınlar) yoluyla da seyitli intikal eder mi?
  13577 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/20
  Hz. Zehra’nın (a.s) tüm evlatlarının Peygamberin (s.a.a) evlatları olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. Ama Allah Resulü’nün (s.a.a) evladı olmak sıfatı ile seyit ve Haşimi olmak sıfatı arasında fark bulunduğuna dikkat etmek gerekir. Soyu Fatıma Zehra’ya (a.s) ulaşan herkes İslam Peygamberinin (s.a.a) neslindendir, ama seyitlerden değildir; zira seyit ve Haşimî ...

En Çok Okunanlar