Gelişmiş Arama
Ziyaret
3755
Güncellenme Tarihi: 2019/06/12
Soru Özeti
Acaba İslam’da, Kurban bayramı adında bir bayram var mıdır? Hacc-ı Ekber’den ve Hacc-ı Asgar’dan kastedilen nedir?
Soru
Acabaİslam’da (4) Kurban bayramı adında bir bayram var mıdır? Hacc-ı Ekber’den ve Hacc-ı Asgar’dan kastedilen nedir?
Kısa Cevap
Rivayetlerde, Kurban bayramı “İ’d-i Azha” ve “İ’d-i Nahr” isimleri ile anılmıştır. Tüm bunlar lügatte; deve veya koyunun[1] Zilhicce ayının onuncu gününde[2] kurban edilmesine işaret ediyor. Dolayısı ile bu günde kurban verildiğinden ötürü (5) “Kurban bayramı” adı ile isimlendirilmiştir.[3] Kurban bayramı, Müslümanların en önemli bayramlarından bir tanesidir (6). İlahi emrin karşısında aşk ve teslimiyeti ispat etme, Hz. İbrahim’in ve Hz. İsmail’in sınanma ve imtihan edilme günüdür. Öyle ki; bundan başları dik bir halde çıktılar (7). Bundan dolayı da Hz. İbrahim ve evladı Hz. İsmail’in anısına birçok Müslüman tarafından neşe ile karşıtlanmaktadır (8). 
Burada birkaç rivayetin zikredilmesi ile yetinilir (9):
 1. İmam Sadık (A.S.) buyurdu ki: “Hacc-ı Ekber, Nahr günü (Kurban bayramı) ve Hacc-ı Asgar ise (Mufred (10)) Umredir (11).”[4]O Hazret’ten (12) gelen başka bir rivayette ise Hacc-ı Ekberi, “Azha günü” olarak tabir etmiştir.[5] “Hacc-ı Ekber”[6] günü ile ilgili olarak müfessirler arasında değişik (13) görüşler mevcuttur. Ama rivayetlerden anlaşılıyor ki; ondan kasıt, Zilhiccenin onuncu günü (14), Kurban bayramı günü ve başka bir deyişle “Yevm –un Nahr” olduğudur.[7]  Ama ona “Ekber” demelerinin nedeni ise şu yöndendir, o senede Müslümanlara veputperestlere ek olarak tüm kitleler, (eski adetlerine binaen) Hac merasimine katılmışlardı (15). Ama bu iş,sonraki yıllarda tamamen durduruldu. Bu yoruma ilaveten şöyle bir yorum dahamevcuttur;Bundan (16) kasıt, Hac merasimidir ve Hacc-ı Asgar olarak adlandırılan Umre merasimi karşılığında kullanılmaktadır. Her iki unsurun da(17) bu adlandırmaya sebep teşkiletmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.[8]
 2. İmam Bakır (A.S.): “Nahr gününde hiçbir amel, kurbanlığın kanını dökmekten veya anne ve babaya iyilik için yanlarına gitmekten ya da ilişkisini kesen akraba ve yakına selam vermek ve ona yardım etmekle ilişki kurmaktan veya bir kimsenin kurbanlık etinden kendisi yedikten sonra geri kalanını yetim ve muhtaç olan komşularına vermesinden ya da esirlerin gönlünü almaya çalışmaktan daha üstün değildir.”[9]
1- ALLAH’IN
2- İLGİLİ
3- 29510. SORU:
4- Acaba İslam’da
5- Dolayısıyla bugün kurban verilmesi nedeniyle 
6- bayramlarındandır.
7- Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in sınanarak ve imtihan edilerek başları dik halde çıktıkları gündür.
8- kutlanmaktadır.
9- yetinilecektir.
10- müfret
11- umredir.
12- İmam Sadık’tan
13- bir takım
14- anlaşıldığı üzere bundan kasıt, Zilhiccenin onuncu gününün
15- bu yılda Müslümanlar ve putperestler (eski adetlerine binaen) dâhil tüm kitlelerin hac merasimine katılmış olmasıdır.
16- bundan
17- nedenin birlikte
18- açıkça ifade
19- x
20- yahut
21- Bkz:
22- Camiu’l-Fetava
23- b.
24- adresler asıl dilinde yazılmalı
25- Şemsu’l-Ulum
26- Tefsir-i
 

[1]. Her ne kadar bazı raviler koyun ve deveyi tasrih (18) etmişlerse de ama (19) inek de kurban edilebilir. Dolayısı ile kurbanlık seçenekleri şunlardan ibarettir: deve veya inek veya (20) koyun. Ama deve daha iyidir. Bk (21): Musevi Şahrudi, Seyit Murtaza, Cami’u ul-Fetava (22) (Hac menasikleri) s. 193 ve 194. Meş’ar neşriyat. Kum. Üçüncü baskı. 1428 k.  
[2].Bk. Farahidi,Halil bin (23) Ahmet, A’yn kitabı, C. 3.  S. 210 ve 266. Hicret yayınları, Kum, ikinci baskı (24), 1409 k. Humeyri, Nişvan bin Sait, Şems-ul Ulum (25) ve Deva-i Kelam-ul Arab min-el Kelum, muhakkik ve musahhih: Aryani, Mutahhar bin Ali, Abdullah, Yusuf bin Muhammed, Ömeri, Hüseyin bin Abdullah, c. 6. S. 3930, Dar-ul Fikr, Dımışk, birinci baskı, 1420 k. 
[3]. Bk. Fettal Nişaburi, Muhammed bin Ahmet, Ravdet-ul Vaizin ve Besiret-ul Mutteizin, c. 2.s. 353, Rezi yayınları, Kum, birinci baskı, 1375 ş.
[4].«مُعَاوِیَةَبْنِعَمَّارٍقَالَ: سَأَلْتُأَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْیَوْمِالْحَجِّالْأَکْبَرِفَقَالَهُوَیَوْمُالنَّحْرِوَالْأَصْغَرُالْعُمْرَةُ»؛Şeyh Saduk, Maani-l Ahbar, muahakkik ve musahhih: Gafari, Ali Ekber, s. 295. İslami yayınlar ofisi. Kum, birinci baskı, 1403 k.
[5]. «الْحَجُّالْأَکْبَرُیَوْمُالْأَضْحَى»aynısı.
[6]. Tevbe süresi. 3. Ayet.
[7]. Beyzavi, Abdullah bin Ömer, Envar-ut Tenzil ve Esrar-ut Te’vil, tahkik: el-Mur’aşili, Muhammed Abdurrahman, c. 3. S. 71. Daru İhya-ut Turas-il Arab, Beyrut, birinci baskı, 1418k. Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 7. S. 288. Dar-ul kutub-ul İslamiyye, Tahran, birinci baskı 1374ş.
[8]. Tefir-i (26) Numune, c. 7. S. 288 – 289.
[9].«مَامِنْعَمَلٍأَفْضَلَیَوْمَالنَّحْرِمِنْدَمٍمَسْفُوکٍأَوْمَشْیٍفِیبِرِّالْوَالِدَیْنِأَوْذِیرَحِمٍقَاطِعٍیَأْخُذُعَلَیْهِبِالْفَضْلِوَیَبْدَؤُهُبِالسَّلَامِأَوْرَجُلٍأَطْعَمَمِنْصَالِحِنُسُکِهِوَدَعَاإِلَىبَقِیَّتِهَاجِیرَانَهُمِنَالْیَتَامَىوَأَهْلِالْمَسْکَنَةِوَالْمَمْلُوکِوَتَعَاهَدَالْأُسَرَاء»
Şeyh Saduk, El-Hisal, muhakkik ve musahhih: Gafari, Ali Ekber, c. 1. s. 289. İslami yayınlar ofisi, Kum, Birinci baskı, 1362ş.
 
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar