Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Prinsip dan Fondasi)

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Tolong Anda jelaskan signifikansi wilâyah fakih dalam fikih politik?
  5631 System 2010/11/11
  Dalam pandangan Syiah, wilâyah fakih pada masa ghaibat (okultasi) merupakan pemegang tongkat estafet dan perpanjangan tangan wilâyah para Imam Maksum As sebagaimana wilâyah mereka merupakan perpanjangan tangan wilâyah Rasulullah Saw. Pada jajaran puncak piramida masyarakat Islam dan pada tataran pengaturan masalah makro ...
 • Bagaimanakah lafaz akad mu’tah itu? Apa saja yang menjadi syarat-syarat dan hukumnya?
  30977 Khutbah Nikah 2012/10/08
  Untuk melangsungkan akad nikah mut’ah (temporer) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: Membaca formula akad; artinya bahwa semata-mata rela dan ridha di antara kedua belah pihak, pria dan wanita belum memadai melainkan harus disertai dengan ekspresi lafaz khusus). Sesuai denganihtiyath wajib, formula akad ...
 • Apakah Imam Shadiq merupakan pendiri mazhab Syiah?
  6565 Imam Shadiq As 2012/09/08
  Tiada keraguan bahwa Syiah adalah hakikat Islam yang benar. Yang mendirikan adalah Rasulullah Saw sendiri. Beliau memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Ali As dan Ahlulbait As sehingga mereka dapat menemukan jalan pada kota ilmu Muhammadi. Pada masa Imam Shadiq As situasi dan kondisi sedemikian kondusif ...
 • Bagaimana cara yang terbaik menyatakan syukur kepada Allah Swt?
  16847 فضایل اخلاقی 2015/04/18
  Menyatakan syukur dengan perbuatan[1] merupakan syukur sempurna dan yang terbaik dalam menyatakan syukur kepada Allah Swt. Syukur seperti ini merupakan hasil dari dua tingkatan syukur yang terbetik dalam hati dan terucap dalam lisan. Dengan kata lain, tatkala manusia, dengan perantara hatinya memahami kenikmatan sebuah ...
 • Apa kematian (ajal) itu? Dan apakah masa kematian (ajal) itu dapat ditunda?
  27006 Teologi Lama 2009/04/07
  Kematian (ajal) dalam perspektif filsafat Islam adalah terlepasnya pengurusan dan pengaturan jiwa (nafs) atas badan dan terpisahnya jiwa dari badan. Tentu saja, pandangan ini bersumber dari al-Qur’an dan riwayat-riwayat yang tidak memandang kematian sebagai ketiadaan, kehancuran, dan kesirnaan.
 • Apakah manusia dapat mengenal Tuhan? Hingga batasan mana dan bagaimana nilai pengenalan ini?
  11864 Teologi Lama 2009/04/07
  Manusia dapat mengenal Tuhan melalui beragam jalan. Pengenalan ini dapat dicapai dengan jalan akal atau jalan hati. Terkadang sebagaimana yang dilakukan para filosof melalui jalan ilmu hushuli dan berargumentasi dengan menggunakan media indra empirik dan akal untuk mencapai tujuannya. Terkadang sebagaimana para urafa, melalui jalan ilmu hudhuri meretas ...
 • Apa makna tauhid dalam penciptaan (khâliqiyat)?
  8844 Teologi Lama 2012/03/08
  Tauhid dalam penciptaan artinya bahwa tiada satu pun pencipta dalam dunia keberadaan selain Allah Swt. Seluruh kontingen (mumkinât) dan entitas yang ada di alam semesta, karya dan perbuatan-perbuatan mereka, bahkan manusia dan seluruh ciptaan-ciptaan dan temuan-temuan secara hakiki, tanpa basa-basi, adalah makhluk Allah Swt. Apa yang ada ...
 • Apa saja yang menjadi ajaran-ajaran universal surah Bani Israel (17)?
  5918 Tafsir 2012/01/30
  Sesuai dengan pendapat masyhur para penafsir, surah Bani Israel (Isra)[1] diturunkan di Mekkah dan termasuk salah satu surah dari surah-surah Makki.[2] Secara umum,  fokus ajaran-ajaran utama surah Bani Israel adalah pada masalah-masalah berikut ini: 1.             ...
 • Bagaimana Iblis itu mati, (apaka karena umurnya sudah sampai, atau dibunuh oleh sesuatu) dan kapan?
  4972 ابلیس و شیطان 2013/11/27
  Berdasarkan ayat-ayat al-Quran akan hidup hingga hari kiamat dan masa ditiupnya sangkakala. Allah Swt, dalam memenuhi permohonan Iblis supaya ditangguhkan, berfirman, “Iblis menjawab, “Berikanlah tangguh kepadaku sampai waktu mereka dibangkitkan.” Allah berfirman, “Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.” (Qs. Al-A’raf [7]:14-15) Pada ayat lainnya dari al-Quran ...
 • Bagaimana model pertanyaan yang diajukan kepada kaum Muslimin dan non-Muslimin di dalam kubur?
  14203 Teologi Lama 2010/06/07
  Barzakh secara leksikal bermakna tirai dan penghalang yang mengantarai dua hal. Adapun secara teknis barzakh adalah sebuah alam yang diletakkan Allah Swt antara alam dunia dan akhirat. Alam barzakh (isthmus) merupakan persinggahan pertama bagi manusia pasca kematian.Yang dimaksud dengan alam barzakh (isthmus) sebenaranya ...

Populer Hits