Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Sifat Wajib)

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa yang dimaksud dengan tauhid sifat itu?
  10268 Teologi Lama 2010/06/20
  Yang dimaksud dengan tauhid sifat adalah bahwa sifat Tuhan adalah identik dengan Zat-Nya. Artinya apabila kita berkata Tuhan itu Alim hal itu tidak bermakna bahwa Zat Tuhan berbeda dan ilmu-Nya juga berbeda, melainkan maknanya adalah bahwa Tuhan itu adalah identik ...
 • Apa hukumnnya menaikkan istri dan kerabat di atas kendaraan milik pemertinah tatkala menjalankan tugas kantor atau selainnya, pada saat-saat kantor atau di luar kantor?
  2896 Hukum dan Yurisprudensi 2012/01/04
  Kantor Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):Tidak dibenarkan berdasarkan asumsi pertanyaan. Kantor Ayatullah Agung Siistani (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):Tidak ada masalah apabila mendapatkan izin dari atasannya. Kantor Ayatullah Agung Makarim Syirazi (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):Perbuatan ini tidak dibenarkan, kecuali sesuai dengan ...
 • Apakah sebab-sebab kemunculan berbagai aliran dan mazhab di kalangan kaum muslimin?
  48723 Teologi Lama 2009/08/09
  Terdapat faktor yang beragam terkait dengan kemunculan berbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antaranya adalah ketidakpedulian sekelompok umat Islam terhadap wasiat-wasiat dan ucapan Rasulullah Saw sehubungan dengan masalah khilafah dan keimamahan Ali As, menyusupnya para pemeluk agama lain di kalangan umat Islam, percampuran dan pertukaran budaya ...
 • Apa hukum salat jenazah pada mazhab Ja’fari? Dan bagaimana cara pelaksanaannya?
  5803 Hukum dan Yurisprudensi 2012/10/23
  Jawaban yang diberikan oleh para juris (fakih) Syiah terhadap pertanyaan di atas adalah sebagai berikut: Wajib mendirikan salat atas jenazah Muslim atau anak yang dihukumi sebagai Muslim[1] dan telah genap berusia enam tahun.[2] Salat jenazah memiliki lima takbir dan di antara setiap ...
 • Apa yang menjadi falsafah penciptaan kawasan kering dan gurun?
  4619 Teologi Lama 2012/04/10
  Allah Swt menciptakan segala sesuatu, baik langit dan bumi, pegunungan, lautan, hutan belantara dan gurun, kesemuanya berdasarkan manfaat-manfaat dan kemaslahatan-kemaslahatan. Penciptaannya berdasarkan kebenaran dan tidak terdapat kebatilan di dalamnya.[1] Namun manusia tidak mampu memahami dan mencerap kemaslahatan-kemaslahatan ini. Apabila hutan-hutan dan lautan memiliki manfaat ...
 • Apakah Imam Ali As memberikan baiat kepada Abu Bakar, Umar dan Usman? Mengapa demikian?
  10291 Teologi Lama 2010/07/05
  Pertama: Imam Ali As, sejumlah sahabatnya dan sebagian sahabat Rasulullah Saw pada mulanya tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar dan tatkala memberikan baiat hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga Islam dan kemaslahatan pemerintahan Islam. Kedua, ...
 • Apakah suami dan istri dapat melampiaskan hasrat seksual mereka melalui telpon atau SMS?
  12139 Hal-hal yang Tidak Lazim 2014/09/18
  Islam merupakan agama inklusif dan sempurna yang mencermati seluruh dimensi eksistensial manusia. Agama sempurna ini menaruh perhatian terhadap seluruh kebutuhan material dan spiritual manusia serta menegaskan bahwa manusia dapat meraih kesempurnaan berdasarkan ajaran-ajaran agama sehingga ia dapat menyediakan dan menyalurkan segala kebutuhannya pada tataran proporsional. ...
 • Apa hikmahnya kita harus berinfak kepada orang-orang fakir?
  10064 انفاق و قرض الحسنه 2012/08/05
  Terkadang disebutkan bahwa apabila seseorang itu fakir maka tentu saja ia telah melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan supaya ia tetap bertahan fakir. Dan kalau kami kaya maka sudah barang tentu kami melakukan sesuatu sehingga mendapatkan kemurahan Tuhan. Karena itu, bukan kefakiran mereka dan juga bukan kekayaan kita ...
 • Apakah dua peristiwa bi’tsat dan mikraj Rasulullah Saw terjadi pada satu waktu (27 Rajab)?
  4338 Sejarah Para Pembesar 2013/01/14
  Untuk menguraikan jawaban atas pertanyaan ini kami akan mengkaji masalah ini dengan memanfaatkan tafsir-tafsir yang berbicara tentang bi’tsat (hari pengutusan Rasulullah Saw) dan mikraj sebagai berikut: Terdapat dua pendapat di kalangan ulama Islam sehubungan dengan sejarah bi’tsat. Satu pendapat dilontarkan oleh Syiah. Dalam hal ini, ...
 • Konsekuensi penerimaan konsep prinsipalitas kuiditas dan prinsipalitas wujud?
  6256 2012/05/13
  Sebelum Farabi kira-kira seluruh pembahasan filsafat berporos pada kuiditas dan setidaknya secara tidak sadar berpijak pada prinsipalitas kuiditas. Kita juga tidak menyaksikan adanya nukilan dari tuturan-tuturan para filosof Yunani yang menunjukkan kecendrungan pada prinsipalitas wujud. Namun di kalangan filosof Islam semisal Farabi, Ibnu Sina, Bahmaniyar, Mir ...

Populer Hits