Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa dalilnya mengapa bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling sempurna?
  10394 Ulumul Quran
  Meski pemilihan bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’an telah menjadi sebab kemuliaan bahasa ini namun sempurnanya bahasa Arab bukan karena kesempurnaan al-Qur’an melainkan terdapat sebagian tipologi eksklusif yang dimiliki bahasa Arab seperti keluasan dalam bahasa dan terminologi, konstan dan solid dalam struktur bahasa, keragaman dalam perubahan, dapat diberikan tanda ...
 • Apakah pelaknatan Bani Umayyah kepada Imam Ali As tercatat dalam literatur-literatur standar sejarah?
  6918 Sejarah
  Muawiyah adalah seorang yang sangat licik yang menggunakan segala cara untuk sampai pada tujuan. Ia menggunakan pelbagai cara seperti membuat hadis palsu, beramal secara lahir dan lain sebagainya sehingga ia mampu menyihir orang-orang bergabung bersamanya untuk melawan para penentangnya. Salah satu cara propaganda Muawiyah adalah melaknat dan ...
 • Seorang pemilik berdamai (mushâlaha) berupa setengah kepemilikan dengan suatu yayasan dan menyaratkan supaya di tempat itu dibangun sekolah atau tempat yang menggantikannya. Pertayaan saya apakah yayasan tersebut dapat menggunakan tempat itu selain untuk sekolah?
  4131 Hukum dan Yurisprudensi
  Dalam masalah ini tiga poin yang harus mendapat perhatian: Mengingat bahwa syarat tersebut dinyatakan dalam akad maka (Anda) tidak dibolehkan melanggar syarat tersebut; artinya tempat itu atau tempat penggantiannya tidak dapat digunakan selain untuk keperluan sekolah. Kantor Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):
 • Apakah air seni (kencing) anak laki-laki yang masih menyusui itu najis?
  12752 Hukum dan Yurisprudensi
  Masalah yang Anda singgung disebutkan dalam kitab-kitab fikih sebagaimana berikut, “Apabila sesuatu menjadi najis karena terkena air seni (kencing) anak laki-laki yang masih menyusui dan belum makan (sebagaimana pada umumnya manusia) serta tidak meminum susu babi,maka apabila air disiramkan sekali pada benda tersebut dan mengenai pada seluruh ...
 • Bagaimana kita menulis surat kepada Imam Zaman Ajf?
  6476 Akhlak Praktis
  Peran berhubungan dengan Imam Zaman Ajf dan bermohon kepadanya memiliki pengaruh konstruktif baik bagi mental dan spiritual seseorang. Permohonan ini boleh jadi berbentuk bisikan hati atau ucapan lisan dan bahkan tulisan. Menulis surat tertulis kepada Imam Zaman Ajf adalah salah jalan untuk menjalin hubungan dengannya. Pada masa-masa dihimpit kesulitan ...
 • Apakah melihat (rukyat) Tuhan dengan mata hati itu yang disebut sebagai syuhud qalbu?
  10646 Irfan Praktis
  Menyaksikan Tuhan dengan mata hati (bashirat) yang mengemuka dalam sabda Imam Ali As, dari sudut pandang teologi adalah masalah yang bertalian dengan masalah rukyat Tuhan (melihat). Sesuai dengan pandangan yang benar dalam hal ini, menyaksikan dengan mata indrawi merupakan perkara yang berbeda dengan menyaksikan dan manifestasi qalbi ...
 • Apa saja kemiripan-kemiripan yang dimiliki oleh Imam Zaman dengan para nabi menurut kitab Mikyâl al-Makârim?
  11329 Tipologi dan Keunggulan Sifat
  Dalam riwayat-riwayat Islam disebutkan tentang terdapatnya banyak kemiripan-kemiripan fisik dan spiritual yang dimiliki oleh Imam Mahdi Ajf dengan sebagian dari para nabi. Sebagian dari kemiripan-kemiripan ini telah dikumpulkan dalam kitab Mikyâl al-Makârim sebagaimana berikut: Sejumlah dari kemiripan-kemiripan tersebut terdapat pada kitab Mikyâl al-Makârim dan sebagiannya ...
 • Doa apa yang harus dibaca supaya menjadi orang kaya?
  70774 Akhlak Praktis
  Seorang beriman pada seluruh dimensi hidupnya harus bekerja sama dengan orang lain dalam interaksi sosial atau berusaha maksimal dalam memperoleh kekayaan legal dan halal. Dalam pada itu, ia harus senantiasa menjalin hubungannya dengan Tuhan atau tidak lalai mengingat Tuhan dan memohon kepada Allah Swt supaya terkabulkan permintaannya. Harap ...
 • Apakah Sunnah dapat menasakh al-Qur’an?
  29809 Ulumul Quran
  Terdapat beberapa pandangan sehubungan dengan nasakh al-Qur’an oleh sunnah mutawatir dan konsensus definitif (ijma’ qath’i). Sebagian berpendapat bahwa apabila terjadi kondisi seperti ini maka al-Qur’an dapat dinasakh oleh sunnah mutawatir. Namun yang masyhur di kalangan ulama, mereka menolak pendapat bahwa al-Qur’an dapat dinaskah oleh kabar tunggal (khabar ...
 • Apakah dibenarkan melakukan transaksi jual-beli air buah Tahiti via internet?
  5203 Hukum dan Yurisprudensi
  Apabila yang Anda maksud adalah hukum transaksi jual-beli dari sisi kehalalan dan keharaman jenis buah ini maka jawaban para Marja Agung Taklid adalah sebagai berikut:Kantor Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):Pada dasarnya tidak ada masalah.Kantor Ayatullah Agung Siistani (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):Tidak ada halangan (untuk mengkonsumsinya) ...

Populer Hits