Advanced Search
Hits
6540
Tanggal Dimuat: 2011/04/19
Ringkasan Pertanyaan
Apakah hadis telaga (haudh) menetapkan kemurtadan seluruh sahabat? Apakah apabila kita bersandar pada hadis-hadis seperti ini maka posisi sahabat seperti Ammar, Salman dan lain sebagainya juga patut dipertanyakan?
Pertanyaan
Untuk menetapkan kemurtadan para sahabat Rasulullah Saw, orang-orang Syiah bersandar pada hadis, “Yaruddu ‘alayya rijalun a’rifuhum wa ya’rifuni, fayudzaduna ‘an al-haudh, fa aqul: Ashabi..Ashhabi! Fayuqal: Innaka la tadri ma ahdatsu ba’dak.” (Orang-orang akan mendatangiku. Aku mengenal mereka dan mereka [pun] mengenaliku. Kemudian mereka ditahan untuk memasuki telaga dan lalu aku berkata, “sahabatku...sahabatku! Dikatakan, “Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu).
Kepada orang-orang Syiah harus dikatakan bahwa hadis ini bersifat umum dan tidak disebutkan nama orang secara khusus. Ammar bin Yasir, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar, Salman Parsi dan orang-orang lainnya yang tidak murtad dalam pandangan Syiah, tidak terkecuali dalam hadis ini. Bahkan Baginda Ali bin Thalib sendiri juga tidak terkecuali dalam hadis ini! Lantas bagaimana Anda mengkhususkan sebagian dan sebagian lainnya Anda katakan bahwa mereka tidak termasuk dalam hadis ini? Setiap orang yang memiliki kesumat dan kebencian kepada sahabat dapat mengklaim bahwa hadis ini terkait dengan orang yang memiliki kebencian kepada mereka!
Jawaban Global

Makna dan apa yang dipahami dari hadis ini telah dinukil pada banyak literatur Ahlusunnah[i] tidak bersifat umum; karena media-media dan ungkapan-ungkapan umum tidak disebutkan pada riwayat ini. Karena itu, riwayat ini sama sekali tidak menunjukkan kemurtadan atau kesesatan seluruh sahabat; sebagaimana dengan riwayat ini tidak dapat menetapkan kemurtadan seseorang atau beberapa orang tertentu. Satu-satunya persoalan yang dapat disimpulkan dari riwayat ini adalah bahwa riwayat ini tidak sesuai dan sejalan dengan pandangan Ahlusunnah yang meyakini bahwa seluruh sahabat itu adalah adil dan mereka sama sekali tidak melakukan kesalahan. [IQuest][i]. Shahîh Bukhâri, Kitâb Riqâq, bab 53, hadis 6212; Shahîh Muslim, Kitâb Fadhâil, bab 9; Mashabih al-Sunnah, Baghawi, jil. 3, hal. 537.

«انی فرطکم علی الحوض،... لیردن علی أقوام أعرفهم و یعرفوننی، ثم یحال بینی و بینهم. فأقول: انهم منی، فیقال: انک لاتدری ما أحدتوا بعدک، فأقول: سحقاً سحقاً لمن غیّر بعدی»

Ulasan hadis-hadis Bukhâri oleh Mustafa Dib al-Bugha, Shahîh Bukhâri, jil. 5, hadis 2407. Shahîh Bukhâri, Kitâb Riqâq, bab 53, hadis 6213:

«یرد علی یوم القیامة رهط من أصحابی، فیجلون عن الحوض، فأقول: یا رب اصحابی؟ فیقول: انک لاعلم لک بما أحدثوا بعدک، انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقری»   

Shahîh Bukhâri, Kitâb Riqâq, bab 53, hadis 2115; Lisan al-Arab, Ibnu Manzhur, jil. 15, hal. 135; Al-Targhib wa al-Tarhib, Mindzari, jil. 4, hal. 422; Al-Nihayat fi Gharib al-Hadits, Ibnu Atsir, jil. 5, hal. 274; Fath al-Bari, Ibnu Hajar, jil. 11, hal. 475; ‘Umdat al-Qari, ‘Aini, jil. 23, hal. 142; Irsyad al-Sari, Qasthalani, jil. 9, hal. 342:

«بینا أنا قائم إذا زمرة، حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم، فقال: هلم، فقلت: أین؟ قال: الی النار والله، قلت: و ماشأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدک علی أدبارهم القهقری. ثم إذا زمرة، حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم، فقال: هلم، قلت: أین؟ قال: إلی النار والله. قلت: ماشأنهم؟ قال: أنهم ارتدوا بعدک علی أدبارهم القهقری، فلا أراه یخلص منهم الا مثل همل النعم».

Shahîh Muslim, Kitâb Fadhâil, bab 9, hadis 2295:

«انی لکم فرط علی الحوض، فایای! لایأتین أحدکم فیذب عنی کما یذب البعیر الضال، فاقول: فیهم هذا؟ فیقال: انک لاتدری ما أحدثوا بعدک، فأقول: سحقاً».

Musnad Ahmad bin Hanbal, jil. 4, hal. 79; Al-Tamhid, Ibnu Abdilbar, jil. 2, hal. 299:

«... ایها الناس أنا فرطکم علی الحوض یوم القیامة ولیرفعن الی قوم ممن صحبنی و لیمرن بهم ذات السیار فینادی الرجل یامحمد أنا فلان بن فلان و یقول آخر یا محمد أنا فلان بن فلان، فأقول: اما النسب فقد عرفته و لکنکم أحدثتم بعدی و ارتددتم علی اعقابکم القهقری».

 Al-Tamhid, Ibnu Abdilbar, jil. 2, hal. 301:

«انی فنمسک بحجزکم هلم عن النار و تغلبوننی تقاحمون فیه تقاحم الفراش و الجنادب، و اوشک أن أرسل حجزکم و أفرط لکم علی الحوض و تردون علی معا و أشتاتاً، فأعرفکم بأسمائکم و سیماکم، کما یعرف الرجل، الغریبة فی ابلة، فیؤخذ بکم ذات الشمال، و أناشد فیکم رب العالمین، أی رب رهطی، أی رب امتی، فیقال انک لاتدری ما أحدثوا بعدک، انهم کانوا یمشون القهقری».

Dengan memanfatkan indeks “Makna Kemurtadan Sahabat dan Penetapannya” Pertanyaan No. 1589 (Site: 1970). Demikian juga silahkan lihat, Bihar al-Anwar, Allamah Majlisi, jil. 28, hal. 24, 25 dan 27, Muassasah al-Wafa Beirut, 1404 H.

Jawaban Detil
Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban detil.
Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah Imam Mahdi Ajf juga maksum, sehingga terhindar dari melakukan dosa dan kesalahan?
  8201 Teologi Lama
  Sumber anggapan ini boleh jadi bertitik-tolak dari tiga perkara: Pertama, adanya diskriminasi dan sikap membeda-bedakan di antara para Imam Maksum As. Kedua, usia beliau yang masih belia namun telah menduduki posisi imamah; Ketiga, usianya yang panjang. Apabila perkara pertama yang menjadi penyebab mengemukanya pertanyaan ini ...
 • Apakah ada hubungan antara akhlak dan kecerdasan?
  16076 Akhlak Praktis
  Akhlak seperti kebanyakan ilmu terbagi menjadi dua bagian: Akhlak teoritis (nazhari) Akhlak praktis (‘amali) Mengetahui pelbagai hal dan kaidah-kaidah moral berhubungan langsung dengan kecerdasan manusia. Artinya semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang maka peluangnya untuk mempelajari ilmu semakin besar. Dan sebaliknya, ...
 • Tepatnya berapa lama proses turunnya al-Quran baik yang serentak maupun yang secara berangsur?
  49924 Ulumul Quran
  Turunnya al-Quran secara serentak (daf’i) berlangsung di bulan Ramadhan, di malam Lailatul Qadar. Sebagian riwayat memperkuat anggapan seperti ini bahwa malam Lailatul Qadar ialah ...
 • Siapakah orang yang mengantarkan makanan kepada Nabi Muhammad Saw selama beliau berada di Gua Tsur?
  33225 Nabi Muhammad Saw
  Rasulullah Saw berdiam di gua Hira selama tiga hari.[1] Selama beberapa hari itu, ada beberapa orang yang mengetahui tempat persembunyian Nabi Saw. Sebagian berpendapat bahwa orang-orang yang tahu tempat persembunyian Nabi itu ada 5 orang[2] dan sebagian yang lainnya berkeyakinan ada ...
 • Apa yang dimaksud dengan ta’abbudi dalam lisan syariat dan apa saja syarat-syaratnya? Untuk menetapkannya dalil apa yang harus disodorkan?
  29309 بندگی و تسبیح
  Kata ta‘abbud bersumber dari akar kata (derivat) ‘abd dan ‘ubudiyyah yang bermakna ibadah dan penghambaan. Dalam riwayat juga disebutkan dengan makna yang sama. Para juris dan ahli syariat menggunakan makna ta’abbud dalam beberapa makna lain. Salah satu hal yang di dalamnya menggunakan terma ta’abbud adalah ...
 • Mengapa Kiamat terjadi disertai dengan pelbagai peristiwa yang menakutkan?
  20437 Teologi Lama
  Arena Kiamat merupakan arena pagelaran dan penampakan kehebatan dan kebesaran Tuhan. Dalam al-Qur’an sebagian peristiwa hari Kiamat disebutkan misalnya, gunung-gunung akan digulung dan seluruh manusia akan bangkit dari kuburnya, bumi akan menumpahkan segala apa yang dikandungnya. Seluruh amalan manusia akan nampak di hadapannya dan seluruh ...
 • Apa itu syirik?
  13731 مشرکان و کافران
  Syirik secara leksikal bermakna memitrakan dan bercampurnya dua mitra.[i] Dalam terminologi Al-Quran syirik digunakan sebagai lawan kata hanifat. Yang dimaksud dengan syirik adalah syarik[ii] yang bermakna menjadikan sesuatu semisal dan serupa dengan Allah Swt. Hanif bermakna munculnya kecenderungan dari penyimpangan kepada ...
 • Apa maksud dari mengangkat bukit Thur di atas kepala kaum Bani Israel?
  18813 Tafsir
  Dalam beberapa ayat lain telah dijelaskan kata “dan telah kami angkat di atasnya bukit Thur” atau semacamnya berkaitan dengan kaum Bani Israel sesuai dengan kitab-kitab tafsir yang ada, ayat ini mengisyaratkan tentang sebuah kejadian sejarah yang terjadi atas kaum Bani Israel dikarenakan pembangkangan mereka kepada hukum-hukum ilahi di ...
 • Siapa saja yang mengumpulkan khumus pada masa Imam Ali As?
  6277 Sejarah Para Pembesar
  Seluruh kaum Muslimin meyakini bahwa khumus merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt dan harus dikerjakan. Hukum ini berlaku semenjak masa disyariatkannya. Artinya hukum ini senantiasa berlaku, semenjak setelah usainya perang Badar (dan seterusnya) dimana Imam Ali As juga merupakan salah seorang yang bekerja dengan ...
 • Bagaimana tugas kaum Muslimin menghadapi serangan dari pelbagai penjuru yang dilancarkan musuh-musuh Islam?
  4616 Hukum dan Yurisprudensi
  Terima kasih atas pertanyaan Anda! Sebagaimana yang Anda sebutkan bahwa hari ini serangan melawan Islam sedemikian gencar dan berasal dari segala penjuru. Perang ini dinyatakan dalam pelbagai bidang dan bentuk, militer, propaganda, kebudayaan, kesenian, sejarah dan lain sebagainya. Mengutip Rasulullah Saw yang bersabda, “Kalian semua bertanggung jawab atas yang ...

Populer Hits