Advanced Search
Hits
38632
Tanggal Dimuat: 2011/01/04
Ringkasan Pertanyaan
Apa hukuman terakhir Islam terkait dengan pezina mushanah? Tolong jelaskan hukum bagi pezina yang melakukan hubungan gelap tatkala suaminya berpergian?Di samping itu, tolong juga Anda jelaskan hukum taubat bagi mereka yang pernah berzinah?
Pertanyaan
1. Apakah al-Qur’an memiliki sandaran-sandaran peristiwa terkait dengan pembagian zina muhshanah dan non-muhshanah? 2. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan ayat-ayat berikut ini dan khutbah Rasulullah Saw, “al-zâniyatu wa al-zâni fajlidu kullu wâhidin minhumâ miata jaldatin wala takhudzûkum bihimâ ra’fatun fi diniLlâh in kuntum tu’minuna biLlâh wa al-yaum al-akhir walyashadu ‘azâbahum thâifatun min al-mu’minin.” Al-Zâni la yankihu illa zâniyatan aw musyrikatan wa al-zâniyatu la yankihuhâ illa zânin aw musyrikin wa hurrima dzalika ‘ala al-mu’minin.” (Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari mereka berdua seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin,” Qs. Al-Nur [23]:2-3).” Adapun tentang wanita bersuami yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kemuliaannya (baca: berzina) dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa suaminya harus mendatangkan empat saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan tersebut dan perintah untuk mengurun wanita tersebut di rumah. Dan ditegaskan bahwa pria dan wanita yang melakukan kemungkaran harus dihukum badan namun apabila ia bertaubat maka tiada seorang pun yang memiliki hak untuk menghukumnya. “Wallati ya’tina al-fâhisyatah min nisâikum fastasyhidu ‘alaihinna arba’atan minkum fain syahidu famsikuhunna fi al-buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj’alalLahu lahunna sabila.Walladzani ya’tiyaniha minkum faadzuhuma fain taba washlaha fa’ridhu ‘anhuma innaLlah kana tawwaban rahima.”(Dan [terhadap] para wanita yang mengerjakan perbuatan keji [zina], hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu [yang menyaksikannya]. Kemudian apabila para saksi itu telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka [wanita-wanita itu] dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.Dan terhadap laki-laki dan perempuan [bujang] di antara kamu yang melakukan perbuatan keji itu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang, Qs. Al-Nisa [4]:15-16).
Sebagaimana yang Anda perhatikan bahwa pada akhir ayat ini disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan keji, apabila ia menyesal dan bertaubat atas apa yang telah dilakukannya, artinya memutuskan untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, maka ia tidak boleh dihukum.
Rasulullah Saw dua bulan sebelum wafatnya, pada khutbah Hajjat al-Wida (haji perpisahan), yang merupakan khutbah terakhir dan umum Rasulullah, menyampaikan hukuman-hukuman wanita bersuami yang melakukan perbuatan bertentangan dengan kemuliaannya sebagaiman berikut, “Ayyuhannas!Fainnalakum ‘ala nisaikum haqqan walahunna ‘alaikum haqqan. Lakum ‘alaihinna an la yu’thiinna firasyakum ahadan tukrihunahu wa ‘alaihinna an laa ya’tina bifahisyatin mubayyinatin. Fain fa’alna fainnaLlâh qad adzina lakum an tahjiruhunna fi al-madhaji’ wa tadhribuhunna dharban ghaira mubarrih. Fain intahina falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bilma’ruf. Wahai Manusia! Kalian memiliki hakatas wanita-wanita kalian dan mereka memiliki hak katas kalian. Hak kalian atas mereka adalah bahwa ia tidak memberikan jalan kepada orang lain yang engkau tidak senangi ke rumah kalian, dantidak melakukan keji yang nyata; apabila seperti itu Allah Swt telah memberikan kepada kalian izin untuk menjauhkannya dari pembaringanmu dan pukullah mereka yang tidak melukai badannya. Karena itu apabila mereka menjauhi perbuatan tersebut maka mereka memiilki hak untuk menerima nafkah dan pakaiannya berdasarkan pandangan masyarakat (urf).”Khutbah ini merupakan hukum terakhir yang dikeluarkan Rasulullah Saw terkait dengan para wanita bersuami yang melakukan perbuatan zina.Setelah menyampaikan pidato ini, wahyu untuk selamanya tidak lagi diturunkan; dan di sinilah ayat terakhir diturunkan yang menegaskan bahwa hari ini telah disempurnakan agama Islam (al-yaum akmaltu lakum dinakum).Satu-satunya hukum yang disebutkan bagi wanita bersuami yang melakukan perbuatan bertentangan dengan kemuliaan mereka dalam pidato ini adalah bahwa suaminya harus menekannya supaya menjauh dan tidak lagi melakukan perbuatan keji?3. Apa hukumnya apabila seorang pezina itu pria atau wanita yang melakukan perjalanan dan suami (atau istrinya) di tempat lain? 4. Apa hukumnya Apabila zina muhshana dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan apakah dosanya diampuni apabila kemudian iabertaubat?
Jawaban Global

Terkait dengan wanita atau pria yang memiliki suami atau istri dan kemudian melakukan perbuatan zina (dengan memperhatikan syarat-syarat yang disebutkan) terdapat dua pandangan apabila keduanya adalah seorang pemuda (pemudi).Pertama, keduanya di samping harus dicambuk juga harus dirajam.Kedua, keduanya hanya menerima hukuman rajam.Apabila keduanya adalah orang tua maka pertama-tama keduanya harus dicambuk kemudian dirajam.

Apabila salah seorang pasangan suami-istri melakukan zina semasa dalam perjalanan kemudian salah satu dari keduanya melakukan perbuatan zina maka mereka tidak akan dirajam. Apabila pezina melakukan taubat sebelum dibeberkan bukti-bukti maka hukuman akan gugur dan tidak akan dikenakan kepadanya. Namun apabila ia bertaubat setelah dibeberkan bukti-bukti, pada masa kehadiran Imam Maksum As maka Imam Maksum memiliki pilihan apakah ia dimaafkan atau dikenakan hukuman. Terlepas apakah hukum tersebut adalah rajam atau selainnya, dan mungkin juga ada benarnya (lâyab’ud) apabila pilihan ini juga dapat dilakukan oleh para deputi Imam Maksum (baca: mujtahid yang memenuhi syarat).

Pengaruh ukhrawi dan pengurangan azab ukhrawi keduanya dapat terealisir atau hukuman telah dikenakan kepadanya atau hukuman belum dikenakan kepadanya.

Pertama, apabila ia bertaubat maka ia akan mendapatkan kemurahan Ilahi; karena dari sekumpulan ayat dan riwayat dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidak akan mengazab orang-orang yang bertaubat (dengan catatan taubat yang sebenarnya dengan menjalankan syarat-syaratnya). Namun apabila hukuman telah dikenakan kepadanya paling tidak dengan dua dalil ia tidak akan mendapatkan hukuman lagi di akhirat:

1.     Berdasarkan beberapa riwayat hukuman-hukuman Ilahi adalah pensuci (mutahhir) dan pembersihyaitu mensucikan para pendosa dari noda-noda dosa.

2.     Pada dasarnya apabila seseorang itu adil tidak akan menghukum seseorang (pendosa) dua kali atas sebuah perbuatan dosa. Apatah lagi Allah Swt yang Mahaadil tentu tidak akan menghukum dua kali atas sebuah perbuatan dosa.

Jawaban Detil

Pertanyaan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian kemudian dijawab berdasarkan urutan pertanyaannya.

Apa Hukum terakhir bagi pezina muhshanah (yang telah bersuami atau beristri) dalam Islam?

Pria dan wanita yang memiliki istri dan suami kemudian melakukan perbuatan zina (dengan memperhatikan syarat-syarat yang akan dijelaskan) apakah ia seorang pemuda (atau pemudi) atau tua renta yang masing-masing memiliki hukum khusus tersendiri.

Menurut sebagian riwayat yang disebutkan terkait dengan masalah ini dan berdasarkan riwayat tersebut para juris mengeluarkan fatwa jawabannya adalah bahwa apabila ia seorang pemuda maka ia hanya harus dirajam.[1]

Namun apabila ia seorang tua maka pertama ia harus dicambuk kemudian dirajam.[2]

Catatan: Apabila seseorang (tahu atau tidak tahu) melakukan zina dengan seorang wanita yang telah bersuami (suami dengan akad permanen atau temporal) maka pria tersebut tidak akan pernah dapat menikahi wanita itu selamanya (terlepas dari apakah suami wanita tersebut telah menggauli [memasukkan alat kelaminnya] atau tidak) meski suaminya telah berpisah darinya.[3]

Rasulullah Saw menyampaikan sabdanya pada Khutbah Ghadir Khum sebagai berikut, “Hak yang kalian miliki atas wanita-wanita kalian adalah tidak memasukkan orang asing ke dalam rumah Anda, tidak memberikan izin kepada seseorang yang kalian tidak sukai untuk masuk ke rumah kalian tanpa izin dari kalian, dan tidak melakukan perbuatan keji, maka apabila mereka melakukan hal ini Anda dapat menjauhkannya dari pembaringan! Dan (apabila tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan intensitas perbuatan untuk memaksa ia menunaikan kewajibannya) kalian menghukum mereka namun tanpa melukai badannya, dan apabila ia berubah menjadi taat maka kalian harus menyerahkan makanan dan pakaian kepada mereka (menafkahi).”[4]

 

Khutbah Rasulullah Saw dan Penjelasan Hukum Zina

Rasulullah Saw dalam khutbah ini menyampaikan tiga persoalan terkait dengan hak pria atas wanita yang sama sekali tidak bermakna zina. Pertama bahwa Rasulullah Saw bersabda, “an la yu’thiinna firasyakum ghairakum” (Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah Anda selain Anda). Abdul Qadir Mulla Huwaisy dalam kitab Bayân al-Ma’âni sekaitan dengan redaksi sabda Rasulullah Saw ini, menjelaskan, “Yaitu mereka (kaum wanita) tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa izin untuk bercakap-cakap dengannya; karena pada masa jahiliyyah hal seperti ini berlaku secara resmi dan tidak dipersoalkan bagi kaum wanita yang mengundang orang-orang ke rumah untuk bercakap-cakap dengan mereka dan hal ini tidak bermakna zina.”[5]

Bagian kedua sabda Rasulullah Saw yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan zina.

Adapun sehubungan dengan bagian ketiga sabda Rasulullah Saw, Ibnu Arabi dalam kitab “Ahkam al-Qur’an”, menulis, “Dari sabda Rasulullah Saw ini dapat disimpulkan bahwa wanita nusyuz(durhaka kepada suami) tidak perlu diberikan nafkah dan pakaian. Dan fâhisyah (pelaku perbuatan keji) tidak bermakna zina.”[6]

Hal ini disokong dengan memperhatikan penyandaran Rasulullah Saw pada ayat 34 surah al-Nisa yang menyoroti masalah nusyuz para wanita (bukan zina) dan dengan memperhatikan bahwa fahisyah disebut secara mutlak bagi perbuatan tidak layak dan keji wanita bukan zina.[7]

 

Hukum Zina dalam Perjalanan dan Tiadanya Istri atau Suami?

Salah satu syarat untuk merajam seorang pezina yang dijelaskan adalah bahwa istri atau suaminya berada dalam jangkauannya atau terdapat kemungkinan untuk mendekatinya karena itu apabila salah seorang pasangan suami istri dalam perjalanan dan masing-masing dari keduanya melakukan zina maka mereka tidak akan mendapatkan hukuman rajam.

Imam Shadiq As, dalam menjawab pertanyaan seseorang, bagaimana pendapat Anda tentang seorang pria yang dalam perjalanan (jauh dari istrinya) melakukan zina, bersabda, “Orang seperti ini tidak akan dirajam.”[8]

 

Hukum Taubat bagi Pezina Muhshanah dan Kemungkinannya

Adapun persoalan taubat dapat dikaji dari dua sisi. Sisi pertama efek duniawi dan pengurangan dalam pelaksanaan hukuman yang juga memiliki dua bentuk:

1.     Bertaubat sebelum dibeberkan bukti-bukti.

2.     Bertaubat setelah dibeberkan bukti-bukti.

 

Apabila seorang pezina bertaubat sebelum dibeberkannya bukti-bukti maka hukuman baginya akan gugur dan tidak akan dikenakan kepadanya, terelpas apakah hukumannya itu adalah rajam atau cambuk. Demikian juga apabila sebelum disampaikannya kesaksian maka hukuman akan gugur baginya.[9]

Namun seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa dan layak dihukum apabila ia bertaubat setelah dibeberkannya bukti-bukti atau setelah disampaikannya kesaksian, apabila hal tersebut terjadi pada masa kehadiran seorang Imam Maksum, maka Imam Maksum As memiliki pilihan apakah orang tersebut dimaafkan atau hukuman dikenakan kepadanya. Terlepas dari apakah hukuman orang tersebut adalah hukuman rajam atau selainnya dan mungkin juga ada benarnya (lâyab’ud) apabila pilihan ini juga dapat dilakukan oleh para deputi Imam Maksum (baca: mujtahid yang memenuhi syarat)..[10]

 

Efek Ukhrawi dan Pengurangan Azab Ukhrawi

Pengaruh ukhrawi dan pengurangan azab ukhrawi keduanya dapat terealisir atau hukuman telah dikenakan kepadanya atau hukuman belum dikenakan kepadanya.

Apabila ia bertaubat maka ia akan mendapatkan kemurahan Ilahi; karena dari sekumpulan ayat dan riwayat dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidak akan mengazab orang-orang yang bertaubat (dengan catatan taubat yang sebenarnya dengan menjalankan syarat-syaratnya). Kami akan menyebutkan satu riwayat sehubungan dengan masalah ini.

Diriwayatkan dari Imam Baqir As yang bersabda, “…Rasulullah Saw bersabda di atas mimbarnya, “…. Demi Dia yang selain-Nya tidak layak untuk disembah.Allah Swt tidak akan mengazab seorang mukmin pun setelah taubat dan istighfar kecuali karena buruk sangkanya kepada Tuhan dan berputus asa, berakhlak jelek dan menggunjing orang-orang beriman.”[11]

Namun apabila hukuman dikenakan kepadanya paling tidak, dengan dua dalil, ia tidak akan lagi dihukum di akhirat:

1.     Berdasarkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa hukuman-hukuman Ilahi adalah pensuci (mutahhir) dan pembersih yaitu mensucikan para pendosa dari noda-noda dosa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa seseorang datang kepada Amirul Mukminin As dan berkata, “Wahai Amirul Mukminin! Aku telah melakukan zina. Bersihkanlah aku dari dosa. Semoga Allah Swt mensucikanmu dari dosa. Karena azab dunia lebih mudah ketimbang azab akhirat yang sekali-kali tidak akan terputus…”[12]

2.     Pada dasarnya apabila seseorang itu adil tidak akan menghukum seseorang (pendosa) dua kali atas sebuah perbuatan dosa. Apatah lagi Allah Swt yang Mahaadil tentu tidak akan menghukum dua kali atas sebuah perbuatan dosa. Dalam beberapa riwayat yang dinukil dari Imam Ali As yang bersabda bahwa, “Allah Swt sangat agung dan sangat mulia untuk menghukum hamba-Nya dua kali.”[13][IQuest]

 

Indeks Terkait:

Pertanyaan 2688 (Site: 2914), Hukum Berzina dengan Wanita Bersuami[1]. Tahrir al-Wasilah, Sayid Ruhullah Musawi Khomeini, jil.2, hal.463, Masalah Kedua, Muassasah Dar al-‘Ilm, Cetakan Pertama, Qum, Iran.Al-Ishtibshâr, Syaikh Thusi, jil.4, hal.202, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Teheran, 1390 H.

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى فِی الْمُحْصَنِ الرَّجْم‏...

[2]. Tahrir al-Wasilah, jil.2, hal.463 dan 464.Al-Ishtibshâr, jil.4, hal. 202.

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى فِی الْمُحْصَنِ الرَّجْم‏... .

[3]. Rasâil al-Syarif al-Murtadha, Musawi, Syarif Murtadha, Ali bin Husain, Sayid Mahdi Rajai, jil. 1, hal.130, Dar al-Qur’an al-Karim, Qum, Iran, Cetakan Pertama, 1405 H.Tahrir al-Wasilah,jil.2, hal.281, Masalah 22.

[4]. Nafahât al-Azhâr fi Khulâsati ‘Aqâbat al-Anwâr, Sayid Ali Milani, jil.2, hal. 71, Nasyr Mehr, Qum, 1414:

أیها الناس! ان لنسائکم علیکم حقا و ان لکم علیهن حقا، لکم علیهن الا یوطئن فرشکم غیرکم، و لا یدخلن أحدا تکرهونه بیوتکم الا باذنکم، و لا یأتین بفاحشة، فان فعلن فان اللّه قد أذن لکم أن تعضلوهن و تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضربا غیر مبرح، فان انتهین و أطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف "

[5]. Bayân al-Ma’âni, Abdul Qadir Mulla Huwaisy, jil.8, hal.188, al-Taraqqi, Damaskus, 1383 H.

، "و لکم علیهن أن لا یوطئن فرشکم أحدا تکرهون، أی لا یؤذن لأحد بالدخول لیتحدث معهن (و کان هذا عند الجاهلیة لا بأس به، و لا یتصور فیه معنى آخر کالزنى مثلا، لأن فیه الحد و الرجم) یؤیده قوله (فإن فعلن ذلک فاضربوهن) (و قد أجمع العلماء على أن المراد بهذا الضرب) ضربا غیر مبرح (فلو کان المراد به الزنى لقال علیهن الحد و الرجم.

[6]. Ahkâm al-Qur’ân, Muhammad bin Abdillah Ibnu al-‘Arabi, jil. 1, hal. 420, tanpa tahun, tanpa keterangan tempat penerbitan:

قال: أیها الناس، إنّ لکم على نسائکم حقّا، و لنسائکم علیکم حقا لکم علیهنّ ألا یوطئن فرشکم أحدا تکرهونه، و علیهن ألّا یأتین بفاحشة مبیّنة، فإن فعلن فإنّ اللّه تعالى قد أذن لکم أن تهجروهنّ فی المضاجع و تضربوهن ضربا غیر مبرّح، فإن انتهین فلهنّ رزقهنّ و کسوتهن بالمعروف.و فی هذا دلیل على أنّ الناشز لا نفقة لها و لا کسوة، و أن الفاحشة هی البذاء لیس الزنا کما قال العلماء، ففسر النبىّ صلّى اللّه علیه و سلّم الضرب، و بیّن أنه لا یکون مبرّحا، أى لا یظهر له أثر على البدن، یعنى من جرح أو کسر.

[7]. Tafsir Nemune, Makarim Syirazi, jil. 3, hal.320, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Teheran, 1374.

[8]. Wasâil al-Syiah, Syaikh Hurr Amili, jil.28, hal. 74, 34243 dan 34242, Muassasah Ali al-Bait, Qum 1409 H.

[9]. Tahrir al-Wasilah, jil.2, hal.462, Masalah 16.

[10]. Tahrir al-Wasilah, jil.2hal. 460, Masalah 16.

[11]. Al-Kâfi, Kulaini, jil.2, hal.71 & 72, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Teheran, 1365 S. Ushul Kafi, terjemahan Kumrei, jil.4, hal. 221.

[12]. Man Lâ Yahdhuruh al-Faqih, Syaikh Shaduq, jil. 5, hal. 354-356, Hadis 5018, Nasyr Shaduq, Cetakan Pertama, Teheran, 1367 S.

[13]. Durar al-Akhbâr, Sayid Mahdi Hijazi, Sayid Ali Ridha Hijazi, Aidi Khusyrusyahi, hal. 95, Daftar Muthala’at Tarikh wa Ma’arif Islami, Cetakan Pertama, Qum, 1419.

Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Bagaimana hukum Islam terkait dengan hubungan sehat antara muda dan mudi?
  11875 Hukum dan Yurisprudensi 2012/05/13
  Dalam pandangan Islam, pria dan wanita adalah dua entitas dan makhluk yang saling menyempurnakan. Allah Swt menciptakan mereka untuk satu sama lain untuk saling melengkapi. Salah satu kebutuhan pria dan wanita terhadap satu sama lain adalah kebutuhan seksual. Namun kebutuhan ini harus disalurkan pada aturan dan instruksi ...
 • Apa makna ayat 6 surah al-Nisa yang berbicara tentang harta anak yatim?
  24198 Tafsir 2012/08/22
  Allah Swt pada ayat ini memerintahkan kepada pengurus dan pengasuh anak-anak yatim untuk berhati-hati dengan harta mereka dan menjaga modal mereka; anak-anak yatim pada masa pengasuhan hingga masa baligh dan dewasa hendaknya diujis dalam masalah harta dan tatkala mereka mencapai usia baligh dan dewasa, harta yang mereka ...
 • Jelaskan secara ringkas biografi Imam Ridha as.
  2325 Sejarah Para Pembesar 2021/06/23
 • Apakah arti dan hakikat Ramadhan itu?
  7092 Irfan Teoritis 2015/05/03
  Ramadhan secara leksikal berarti panas yang menyengat, panasnya batu, intensitas sinar matahari. Juga dikatakan bahwa ramadhan diambil dari asal kata “harr” yang artinya adalah kembali dari gurun menuju kota. Secara teknis ramadhan adalah nama bulan ke-9 bulan Hijriah, bulan-bulan Islam dan bulan turunnya al-Quran. Imam Sajjad As ...
 • Kepada siapa sajakah Allah Swt anugerahkan hikmah?
  13025 Tafsir 2015/02/14
  Allah Swt dalam al-Quran berfirman: «یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثیراً» “Allah akan menganugrahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang yang tak terhingga.” (Qs Al-Baqarah [2]:269) Hikmah, ...
 • Tolong jelaskan aliran Syaikhiyah dan pendirinya Syaikh Ahmad Ihsai?
  7650 Sejarah Para Pembesar 2009/09/22
  “Syaikhiyah” adalah suatu aliran yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Ihsai. Syaikh Ahmad lahir di kota Ihsa pada tahun 1166 H dan pada tahun 1186 berangkat ke Karbala dan belajar kepada ulama-ulama Syi’ah. Ia, pergi ke Iran dalam rangka ...
 • Apa saja tipologi dan nilai plus yang dimiliki oleh kitab Bihâr al-Anwâr? Kritikan apa saja yang dapat dilontarkan atas kitab ini?
  8619 Dirayah al-Hadits 2012/05/10
  Kumpulan riwayat kitab Bihâr al-Anwâr merupakan karya magnum opus Allamah Muhammad Baqir Majlisi. Kitab ini merupakan ensiklopedia (Dairat al-Ma’ârif) besar hadis mazhab Syi’ah yang mencakup seluruh masalah-masalah agama, seperti tafsir al-Qur’an, Sejarah, Fikih, Teologi dan lain-lain. Di antara tipologi dan keunggulan paling penting kitab Bihâr ...
 • Apakah seorang penerjemah boleh memberikan pekerjaan terjemahannya kepada penerjemah lainnya?
  3724 Hak-hak Non-Material dan Reproduksi 2019/06/16
  Apabila tidak disyaratkan bahwa penerjemah awal yang harus mengerjakan terjemahan itu, maka dengan perjanjian baru (seperti ju’alah atau kontrak) tidak menjadi masalah untuk melimpahkan kepada penerjemah lain. Namun sebagian fakih,[1] terkait dengan hal ini berkata: Dalam mengontrak seseorang tertentu untuk melakukan pekerjaan (seperti terjemahan) ...
 • Apakah benar Umar pada hari perdamaian Hudaibiyyah berkata kepada Rasulullah Saw bahwa aku tidak pernah menyangsikan kenabian Rasulullah Saw seperti saat ini?
  8645 Teologi Lama 2011/02/15
  Sebagian literatur Ahlusunnah melaporkan hal ini terkait dengan persitiwa perdamaian Hudaibiyyah dimana Umar merasa bahwa sabda-sabda Rasulullah Saw tidak terpenuhi, katanya, “Wallahi! Ma syakaktu mundzu aslamtu illa yaumaidzin.” (Demi Allah! Aku tidak pernah ragu tentang kenabian kecuali hari itu.” Namun pada sebagian literatur lainnya seperti ...
 • Bagaimanakah manusia itu diciptakan berdasarkan dalam pandangan Islam?
  50745 Teologi Lama 2011/09/06
  Al-Qur’an menyatakan dengan ragam ungkapan terkait dengan penciptaan manusia dan sumber kemunculannya. Sebagian ayat al-Qur’an memperkenalkan bahwa bahan dasar pertama manusia adalah “tanah liat.” Sebagian lainnya menyebutkan bahwa manusia Kami ciptakan dari “air.” Ayat-ayat lainnya menyatakan bahwa sumber penciptaan manusia berasal dari “nutfah” (sperma) dan sebagian ayat lainnya mengungkapkan “tanah ...

Populer Hits

 • Ayat-ayat mana saja dalam al-Quran yang menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya?
  259954 Tafsir 2013/02/03
  Untuk mengkaji makna berpikir dan berasionisasi dalam al-Quran, pertama-tama, kita harus melihat secara global makna “akal” yang disebutkan dalam beberapa literatur Islam dan dengan pendekatan ini kemudian kita dapat meninjau secara lebih akurat pada ayat-ayat al-Quran terkait dengan berpikir dan menggunakan akal dalam al-Quran. Akal dan pikiran ...
 • Apakah Nabi Adam merupakan orang kedelapan yang hidup di muka bumi?
  245710 Teologi Lama 2012/09/10
  Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik al-Quran dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini adalah berasal dari Nabi Adam dan dialah manusia pertama dari generasi ini. Kedua: Sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia ...
 • Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada jalan untuk bertaubat baginya?
  229603 Hukum dan Yurisprudensi 2011/01/04
  Berzina khususnya dengan wanita yang telah bersuami (muhshana) merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Namun dengan kebesaran Tuhan dan keluasan rahmat-Nya sedemikian luas sehingga apabila seorang pendosa yang melakukan perbuatan keji dan tercela kemudian menyesali atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan untuk meninggalkan dosa dan ...
 • Ruh manusia setelah kematian akan berbentuk hewan atau berada pada alam barzakh?
  214412 Teologi Lama 2012/07/16
  Perpindahan ruh manusia pasca kematian yang berada dalam kondisi manusia lainnya atau hewan dan lain sebagainya adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan yang batil dan tertolak dalam Islam. Ruh manusia setelah terpisah dari badan di dunia, akan mendiami badan mitsali di alam barzakh dan hingga ...
 • Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah?
  175711 Akhlak Teoritis 2009/09/22
  Kata doa bermakna membaca dan meminta hajat serta pertolongan.Dan terkadang yang dimaksud adalah ‘membaca’ secara mutlak. Doa menurut istilah adalah: “memohon hajat atau keperluan kepada Allah Swt”. Kata doa dan kata-kata jadiannya ...
 • Apa hukum melihat gambar-gambar porno non-Muslim di internet?
  171082 Hukum dan Yurisprudensi 2010/01/03
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Apakah praktik onani merupakan dosa besar? Bagaimana jalan keluar darinya?
  167506 Hukum dan Yurisprudensi 2009/11/15
  Memuaskan hawa nafsu dengan cara yang umum disebut sebagai onani (istimna) adalah termasuk sebagai dosa besar, haram[1] dan diancam dengan hukuman berat.Jalan terbaik agar selamat dari pemuasan hawa nafsu dengan cara onani ini adalah menikah secara syar'i, baik ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  157563 Sejarah Para Pembesar 2012/03/14
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  140417 Sejarah 2014/09/07
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini?
  133612 Sejarah Para Pembesar 2011/09/21
  Perlu ditandaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara tegas nama Nabi Khidir melainkan dengan redaksi, “Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan ...