Gelişmiş Arama
Ziyaret
7138
Güncellenme Tarihi: 2011/04/13
Soru Özeti
imamların (a.s.) isimleri Şia'nın hangi mütevatir hadislerinde tasrih (açık bir şekilde zikir) edilmiştir.
Soru
imamların (a.s.) isimlerini ve imamların imamete tayin edilmiş olduğuna delalet eden Şia'nın mütevatir rivayetlerinden bir kaçını örnek olarak bizim için zikir etmenizi rica ediyoruz.
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Konuyla ilgili ehlisünnet ve Şia'nın kitaplarında birçok rivayet zikredilmiş. Bu rivayetlerde imamların isimleri belirtilmektedir. Bu rivayetlerin birçoğu mütevatir ve bir kısmını Ayetullah Safi Gülpaygani "muntahabu'l-eser" adlı değerli eserinde toplamış. Dolayısıyla (konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için) bu değerli kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Detaylı Cevap:

Konuyla ilgili ehlisünnet ve Şia'nın kitaplarında birçok rivayet zikredilmiş. Bu rivayetlerde imamların (a.s.) isimleri belirtilmektedir. Bu rivayetlerin birçoğu mütevatir ve bir kısmını Ayetullah Safi Gülpaygani "muntahabu'l-eser" adlı değerli eserinde toplamıştır. Biz burada ehlisünnetin güvenilir kitaplarından birisi olan "yenabiu'l-mevedde" ve Şia'nın kitaplarında zikir edilmiş rivayetlerin bir kaçını hatırlatmakla yetiniyoruz.

1-   "Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir."[1] Ayet nazil oldu ve bu ayet ulu’l-emr unvanıyla bazı kimselere itaat edilmesini mutlak bir şekilde vacip kılıyor. Ayeti kerime bu kimselere olan itaati peygamberin (s.a.a.) kendisine olan itaatle aynı seviyede olduğunu karar kılınca, Abdullah'ın oğlu Cabiri Ensari peygamberden (s.a.a.) ulu’l-emir olarak itaatleri farz kılınan bu kimseler kimlerdir diye sorudu? Peygamber (s.a.a.) şöyle buyurdu: "onlar benim halifelerimdir ya Cabir! Onlar benden sonra Müslümanların imamlarıdır. Onların ilki Ali b. Ebu Taliptir. Ondan sora Hasan, ondan sonra Hüseyin, ondan sonra Hüseynin oğlu Ali, ondan sonra Tevrat'ta Bakır olarak bilinen Ali'nin oğlu Muhammed'dir. Ya Cabir sen Onu göreceksin. Onunla buluştuğun zaman benim selamlarımı ona ilet. Ondan sonra Muhammed'in oğlu Cafer-i Sadık, ondan sonra Cafer'in oğlu Musa, ondan sonra Musa'nın oğlu Ali, ondan sonra Ali'nin oğlu Muhammed, ondan sonra Muhammed'in oğlu Ali, ondan sonra Ali'nin oğlu Hasan ve ondan sonra ismi benim ismim, künyesi benim künyem, Allah ın yer yüzündeki hücceti ve kulları içinde bakiyetullah olan Hasanın oğludur. Allah Teâlâ onun eliyle yeryüzünün doğusunu ve batısını fethedecektir. Kendi Şia'sından kayıp olacak yani gaybe çekilecek onun imamlığında kalpleri imanla imtihana tabi tutulmuş olanlar hariç kimse imanında sebat kalmazlar".[2]

2-    Hazreti Ali buyuryor: ben ümmü Selemenin evinde peygamberin (s.a.a.) hizmetindeydim şu ayeti kerime nazil oldu: "Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resûlüne itaat edin. (zira) Allah (bununla) ancak siz ehlibeytten günah kirini gidermek ve tertemiz kılmak istiyor".[3] Peygamber (s.a.a.) bana şöyle buyurdu: "bu ayet senin ve senin çocukların Hasan ve Hüseyin ve senin neslinden vücuda gelen imamlar hakkında nazil olmuştur". Ben, ey Allahın Resulü! (s.a.a.) sizden sonra kaç kişi imamet makamına ulaşacaktır diye sordum? Allah resulü şöyle buyurdu: "benden sonra sen imam olacaksın. Senden sonra Hasan, Hasandan sonra Hüseyin, Hüseyin'den sonra onun oğlu Ali bin el-Hüseyin, Ali'den sonra onun oğlu Muhammed'dir. Muhammed'den sonra onun oğlu Cafer, Cafer'den sonra onun oğlu Musa, Musa'dan sonra onun oğlu Ali, Ali'den sonra onun oğlu Muhammed, Muhammed'den sonra onun oğlu Ali, Ali'den sonra onun oğlu Hasan, Hasandan sonra onun oğlu hüccet imamet makamına gelecek. Bu isimler aynen bu tertiple arşı alada yazılmış idi. Allah tan bunlar kimlerdir diye sordum? Allah Şöyle buyurdu: "senden sonraki imamlardır, pak ve masumdurlar, bunların düşmanları lanetlendirilmiştir".[4]

3-   İbni Abbas'tan şöyle nakil edilmiştir: Na'sel isminde bir Yahudi peygamberden (s.a.a.) sonra kimlerin imam olacağı hakkında sorduğu soruya karşı peygamber (s.a.a) imamların isimleri hakkında vermiş olduğu cevap şöyledir: "benden sonra Ali, Ali'den sonara onun oğlu Hasan, Hasandan sonra Hasanın kardeşi Hüseyin imam olacaklardır. Hüseyin'den sonra lakabı Zeyne'l-Abidin olan Ali, ondan sonra lakabı Bakır olan Muhammed, ondan sonra lakabı Sadık olan Cafer, ondan sonra Kazım olarak bilinen Cafer'in oğlu Musa imam olacaktır. Kazımdan sonra lakabı Rıza olan onun oğlu Ali, ondan sonra Ali'nin oğlu Muhammed Takki, ondan sonra onun oğlu Ali en-Naki'yul-Hadi, ondan sonra onun oğlu Hasan-i Askeri ve ondan sonra lakabı Mehdi, Kaim ve Hüccet olan onun oğlu Muhammed Müslümanların imamlarıdırlar".

4-   [5]      

  

 [1]  Nisa 59.

[2] "Biharu'l-envar" c. 23, s. 290; "isbatu'l-hudat", c. 3, s. 123; "el-menakıb ibn. şehr aşup", c. 1 s 283. rivayet no: 29

[3]  Ahzap 33.

[4]  "Biharu'l-envar" c. 36, s. 337; "kifayetu'l-eser", s. 157.

[5] Süleyman, Kanduzi Hanefi, "yenabiul-mevedde", tercüme; seyit Murtaza Tevessüliyan, buzercemher, tarihsiz, c. 2, s. 387, 392, bab: 76.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Din neden siyasete müdahale eder?
  11858 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/08/21
  Dinin siyasetten ayrı olduğu görüşü, insanın değişik hayat alanlarında dinin rolünü silme ve minimum dereceye indirmeyi savunur. Bu görüş esasınca insan akıl ve bilim aracılığıyla kültür, siyaset, hukuk, ekonomi, iletişim, adap ve birlikte yaşam kanunlarını öğrenip yasalaştırabilir ve hayatı idare etmede dinin müdahale etmesine bir gerek yoktur. ...
 • “Elhemdu – lillah” ve “subhanellah” kelimelerinin dakik anlamı nedir?
  10745 Eski Kelam İlmi 2012/03/10
  “Hamd” kelimesinin lügatteki anlamı övmek ve kötülemenin (zemetmenin) zıddıdır. “Tesbih” kelimesi ise Allah ı her çeşit noksanlıklardan, ihtiyaçtan, ortaklıklardan ve Onun makamına yakışmayan her şeyden O’nu tenzih etmek, beri, pak ve mukaddes bilmek anlamındadır. Bu iki kavram genellikle kuranın birçok ayetlerinde ve namazda okunan zikir ve dualarda ...
 • İnsan utangaçlıktan nasıl kurtulabilir?
  58495 Pratik Ahlak 2010/12/05
  Utangaçlığın olumsuz ve istenmeyen sonuçları olup, insanın yaşamda başarılı olmasına engel olmaktadır. İnsan, bu ruhsal özelliktende diğer kötü özellikler gibi kurtulabilir ve onun tedavisi mümkündür. Çocukları sohbetlere katmak ve onları topluma girmeye teşvik etmek çocukların bu hastalığa yakalanmasını önleyen çözümlerdendir.Telkinde bulunmak, kendine ...
 • İmam Zaman (a.c.f)’ın ismi söylendiği zaman elimizi başımıza koyup ayağa kalkmamızı açıklayan rivayet var mıdır?
  6510 Eski Kelam İlmi 2011/11/17
  Yapılan araştırama esasınca ayağa kalkmayı ve eli başa koymayı, aşağıda yer alan iki rivayet belgelemektedir:1.   Ehl-i Beyt Şairi “Du’bel Haza’i”den gelen meşhur bir rivayete göre: Du’bel Haza’i, İmam Rıza (a.s)’ın yanında meşhur kasidesini okudu ve;“İmam Zaman (a.c.f)’ın zuhuru ...
 • hatmi salavat nedir?
  16759 Pratik Ahlak 2011/04/13
  Hatim her hangi bir şeyi bitirmek sona erdirmek anlamındadır. Bunun temel özellik ve nitelliği yapılacak bu işin bir başlangıcı ve bir de sonu var olmasıdır. Hatmi salâvat ta bu anlamdadır. Kuranı baştan sona kadar okuyarak hatim edilmesi gibi. Kuranı baştan sona kadar okuyarak bitirmek şeklinde yapılan eyleme ...
 • Öldürmenin çeşitlerini ayrıntılarıyla anlatınız.
  6059 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/03
  Öldürme, çeşitli yönlerden kısımlara ayrılabilir. Aşağıda kısaca onlara değiniyoruz:1- Haklı ve haksız olarak öldürme.2- Öldürmenin ne zaman yapıldığı3- Öldürmenin idamla, silahla veya sopayla olması, yine taşlanmak ve diğer şekillerde cezaları yönünden gerçekleşmesi. 4- Öldürmenin kasıtlı, kasıtlıya ...
 • Hasta yolcunun hükmü nedir?
  5964 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Yolcu (hasta ya da sağlıklı) vacip olan hükümleri yerine getirmede kendine özgü hükümlere sahiptir. Örneğin: Namazını, yolcu namazı olarak kılmalı (yani dört rekâtlık namazları iki rekât kılmalı) ve Orucunu da yemelidir. Aynı şekilde Hasta da ( ister yolculukta olsun ister olmasın) hastalığının türüne, şiddetine göre kendine özgü hükümlere ...
 • Acaba 12 İmam Şiası olmayanlar da cennete gidecekler mi? Kıyamette cahil-i kasırların (hakkı öğrenmeye gücü yetmeyen kişiler) durumu ne olacak?
  9867 Eski Kelam İlmi 2009/06/08
  Cennete gitmenin şartı, 'İman' ve 'Salih ameldir.'Şii olan birinin de cennete girebilmesi için yanlızca 'ben Şia'yım' demesi yeterli olmaz, Şialığın gereklerini yerine getirmeli veya kendisine şefaat edilebilmesi için gerekli liyakati kendinde oluşturmalıdır. Semavi dinlere mensup olanlar, bir sonraki şeriat gelmeden kendi dinlerinin düsturlarına göre amel ederlerse ...
 • Eğer Ehlibeyt (a.s) «خُزّان العلم» ilmin madeni iseler neden kumeyl duasını Hz. Hızır İmam Ali (a.s)’a öğretmiştir?
  5784 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2019/04/07
  Kumeyl duası Şeyh Tusi’nin “Misbah’ul-Muteheccid”[1] ve Seyit ibn. Tavus’un “İkbal’ul-Emal” adlı eserlerinde nakledilmiştir. Seyit ibn. Tavus bu duayı eserinde naklederken şöyle açıklama yapmaktadır: Şeyh Tusi’nin naklettiği rivayetten başka bir rivayette gördüm ki Kumeyl ibn. Ziyad Neğei diyor ki: Basra mescidinde İmam Ali (a.s)’ın yanında ...
 • Acaba tarihte sadece imamların bakışıyla batini hidayet bulmuş olan kimseler olmuş mudur?
  5509 Eski Kelam İlmi 2012/04/07
  İmamet makamı, mezhebin makamını ve mezhebin hedefini hayata geçirmek ve hidayette, maksat olan yere ve makama ulaştırmak anlamında olduğuna dikkatle sadece yol gösterme ve kılavuzluk yapmak imamet makamının vazifesi değildir, bilakis bunun yanı sıra tekvini hidayete de şamil geliyor. Yani imamın batini nüfuzu ve batini tesiri ve ...

En Çok Okunanlar