جستجوی پیشرفته
بازدید
16953
آخرین بروزرسانی: 1398/04/29
خلاصه پرسش
اگر در یک روز چندین بار زلزله بیاید، باید به تعداد دفعات آن نماز آیات خواند؟ یا یک نماز برای هر روز کافی است؟
پرسش
گاهی در طول روز چند بار رعد و برق یا چند بار زلزله اتفاق میافتد که باعث نماز آیات میشوند. آیا باید برای هر یک، نماز آیات مستقل بخوانم، یا در آخر روز برای همه آنها یک بار نماز خواندن کافی است؟
پاسخ اجمالی

کلیدواژه: تکرار+نماز+آیات+زلزله+رعد و برق+متعدد
نمایه: تکرار نماز آیات با تکرار موجب آن
سؤالهای مرتبط: 3241+21501+3623
طبقهبندی موضوعی: 652
خلاصه سؤال: اگر در یک روز چندین بار زلزله بیاید، باید به تعداد دفعات آن نماز آیات خواند؟ یا یک نماز برای هر روز کافی است؟
سؤال 74713: گاهی در طول روز چند بار رعد و برق یا چند بار زلزله اتفاق میافتد که باعث نماز آیات میشوند. آیا باید برای هر یک، نماز آیات مستقل بخوانم، یا در آخر روز برای همه آنها یک بار نماز خواندن کافی است؟
 
پاسخ:
برای هر زلزله و طوفان شدید، همراه با رعد و برقی که عرفاً محسوس و مستقل از دیگر موارد اتفاق بی‌افتد، نماز جداگانه‌ای باید خوانده شود، هر چند در یک روز، چند بار تکرار شود. البته نماز آیات برای رعد و برق و مواردی از این دست در صورتی واجب میشود که موجب ترس بیشتر مردم شود.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
هر زلزلهای، چه شدید و چه خفیف، اگر حس شود و هر کدام زلزلۀ مستقلی محسوب شود، برای هر کدام از آنها باید نماز آیات جداگانهای خوانده شود و رعد و برق هم مثل زلزله است مشروط به این که عموم مردم بترسند، و الا اگر فرد خاصی بترسد، نماز آیات واجب نمیشود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
نسبت به رعد و برق، نماز آیات بنابر احتیاط مستحب است. نسبت به زلزله اگر غالب مردم متوجه آن شده باشند، برای هر کدام به احتیاط واجب باید نماز آیات خوانده شود و باید فوراً آن را بخواند طوری که در نظر عرف تأخیر محسوب نشود و اگر خواندن نماز را به تأخیر بیاندازد تا زمان متّصل به آیه بگذرد، خواندن نماز آیات بر او واجب نیست ولی احتیاط مستحب است که آن را بعداً بدون نیّت ادا و قضاء بخواند.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر عرفاً هر کدام یک سبب مستقل محسوب شوند نماز آیات مستقل دارد البته نماز آیات برای رعد و برق در صورتی واجب است که بیشتر مردم بر اثر رعد و برق بترسند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):
در فرض سؤال، برای هر زلزله و پس زلزله که مستقل عرفی است یک نماز لازم است و نسبت به رعد و برق هم موارد مختلف است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
رعد و برق معمولاً موجب نماز آیات نمیشود، چون مشروط به خوف اکثر مردم است و اما درباره زلزله، در صورتی که محسوس باشد و عسر و حرج لازم نیاید، باید نماز آیات تکرار شود.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
چنانچه چند مرتبه اسباب نماز آیات محقق شود برای هر یک باید جداگانه نماز خوانده شود.
 حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر زلزلهها محسوس باشند، هر چند شدت آن کم باشد، باید برای هر یک از آنها نماز آیات جداگانه خواند و برای زلزلههایی که محسوس نیست و فقط توسط دستگاه ثبت میشود، نماز آیات واجب نیست؛ البته اگر چند زلزله محسوس به گونهای پشت سر هم رخ دهند که در نظر عرف یک زلزله حساب شوند، فقط یک نماز آیات واجب میشود. همچنین در صورتی که رعد و برقها به گونهای پشت سر هم رخ دهند که در نظر عرف یک حادثه حساب شوند، فقط یک نماز آیات واجب میشود. در غیر این صورت باید برای هر یک از آنها نماز آیات جداگانه خواند.
لینک به سایت استفتائات

 
[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها