جستجوی پیشرفته

اصطلاحات و مدخل ها

 • اجماع
  2814 اصطلاحات فقهی - اصولی

  اجماع در لغت از مادّه «جمع» به دو معنا آمده است: 1. اتفاق و انضمام چیزى به چیز دیگر. 2. عزم. اما اجماع در اصطلاح فقهی و اصولی؛ به معنای اتفاق نظر گروهی خاص است که این اتفاق نظر آنان در اثبات حکم شر

 • اجماع بسیط
  2219 اصطلاحات فقهی - اصولی

  از یک نگاه، «اجماع» به دو نوع «اجماع بسیط» و «اجماع مرکّب» تقسیم می‌شود. اتفاق‌نظر همه فقها در یک مسئله؛ «اجماع بسیط» است، چون اجماع آ

 • اجماع تحقیقی
  1834 اصطلاحات فقهی - اصولی

  از یک نگاه، «اجماع» به دو گروه «اجماع تحقیقی» و «اجماع تقدیری» تقسیم می‌شود. معنای «اجماع تحقیقی» آن است که اتفاق نظرعلما بدون هیچ‌گون

 • اجماع تشرّفی
  1882 اصطلاحات فقهی - اصولی

  «اجماع تشرّفی» در جایى است که فقیهى در زمان غیبت امام معصوم(ع) خدمت آن‌حضرت مشرّف شود و رأى و نظر ایشان را در مسئله‌اى بشنود، ولى با توجه به اینکه در زمان «غیبت کبرى»، ادعای ملاقات با امام زمان(عج)

 • اجماع تضمّنی
  1725 اصطلاحات فقهی - اصولی

  رجوع کنید: «اجماع حسّی».

 • اجماع تعبدی
  2451 اصطلاحات فقهی - اصولی

  یکی از تقسیم‌بندی های مرتبط با «اجماع»، تقسیم آن به «اجماع تعبّدی» و «اجماع مدرکی» است. «اجماع تعبدى» به اجماعى می‌گویند که براى مسئله

 • اجماع تقدیری
  1929 اصطلاحات فقهی - اصولی

  از یک نگاه، «اجماع» به دو گروه «اجماع تقدیری» و «اجماع تحقیقی» تقسیم می‌شود. معنای «اجماع تقدیری» آن است که اجماع علما در مسئله‌اى خاص

 • اجماع تقیّه‌ای
  1765 اصطلاحات فقهی - اصولی

  «اجماع تقیه‌اى»، به این معنا است که فقیه، حکم را از شخص امام معصوم(ع) و در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیه و خوف نتواند حکم را به امام(ع) نسبت دهد و از همین رو به جای انتساب حکم به امام، ادعای

 • اجماع حدسی
  2014 اصطلاحات فقهی - اصولی

  از یک منظر، «اجماع» را می‌توان به «اجماع حدسی» و «اجماع حسی» تقسیم کرد. «اجماع حدسى» در مواردی است که نتوان با قطعیت گفت که امام معصوم

 • اجماع حسّی
  2689 اصطلاحات فقهی - اصولی

  از یک منظر، می‌توان «اجماع» را به «اجماع حسّی» و «اجماع حدسی» تقسیم کرد. «اجماع حسّی» زمانی به دست می‌آید که این اطمینان حاصل شود که ا

 • اجماع دخولی
  1722 اصطلاحات فقهی - اصولی

  رجوع کنید: «اجماع حسّی».

 • اجماع ریاضتی
  1511 اصطلاحات فقهی - اصولی

  «اجماع ریاضتی» زمانی رخ خواهد داد که فقیهی از راه ریاضت و رسیدن به مقام کشف و شهود، به حکمى دست یابد و نخواهد کسى از نحوه به دست آوردن حکم بدین کیفیت آگاه شود و از این رو ادعای اجماع سکوتی

  1980 اصطلاحات فقهی - اصولی

  یکی از اقسام «اجماع»، اجماع سکوتی است. به فتوایى که توسط یک فقیه و یا گروهی از فقها صادر شده، سپس آن فتوا در میان فقهاى عصر منتشر شود، و بعد از گذشت مدتی قابل توجه، ه

 • اجماع عملی
  2030 اصطلاحات فقهی - اصولی

  «اجماع» از یک نگاه به «اجماع عملی» و «اجماع قولی» تقسیم می‌شود. اگر تمام مجتهدان در مقام عمل، به قاعده‌ای مانند «استصحاب» عمل کنند، حت

 • اجماع قولی
  2099 اصطلاحات فقهی - اصولی

  «اجماع» از یک نگاه به «اجماع قولی» و «اجماع عملی» تقسیم می‌شود. «اجماع قولی» زمانی رخ خواهد داد که تمام فقها به موضوعی معتقد باشند و ا

 • اجماع محصّل
  1535 اصطلاحات فقهی - اصولی

  «اجماع» از یک نگاه به «اجماع محصّل» و «اجماع منقول» تقسیم می‌شود. «اجماع محصّل» اجماعى است که فقیه، خودش از راه جستجو و بررسی آراى تما

 • اجماع مدرکی
  2293 اصطلاحات فقهی - اصولی

  یکی از تقسیم‌بندی های مرتبط با «اجماع»، تقسیم آن به «اجماع مدرکی» و «اجماع تعبّدی» است. «اجماع مدرکی» به مواردی گفته می‌شود که در موضو

 • اجماع مرکّب
  2029 اصطلاحات فقهی - اصولی

  از یک نگاه، «اجماع» به دو نوع «اجماع مرکّب» و «اجماع بسیط» تقسیم می‌شود. اگر گروهى از فقها به حرمت چیزى نظر داده و برخى نیز به کراهت آن

 • اجماع منقول
  1698 اصطلاحات فقهی - اصولی

  «اجماع» از یک نگاه به «اجماع منقول» و «اجماع محصل» تقسیم می‌شود. «اجماع منقول» اجماعى است که در آن، فقیه شخصاً به اجماع علما در یک مسئ

 • اجوف
  2040 ادبیات

  از دیدگاه ادبیات عرب، هر کلمه‌ای که حرف میانی از حروف اصلی و یا «عین الفعل» آن از «حروف علّه» باشد، «اجوف» نامیده می‌شود و اگر مانند «قول» حرف علّه میانی آن، واو باشد، «اجوف واوی» و اگر مانند «میل»

 • اجوف واوی
  1479 ادبیات

  رجوع کنید: «اجوف».

 • اجوف یائی
  1824 ادبیات

  رجوع کنید: «اجوف».

 • احسان ، نیکوکاری
  10102 سرفصل‌های قرآنی

  «إحسان» مصدر باب افعال؛ به معناى نيكى كردن است.

  در آیات قرآن و روایات وارده از سوی پیشوایان دین، فراوان به این موضوع سفارش شده است

 • احمد بن محمد هاشمی
  1042 شخصیت‌ها
 • اخباری‌گری ، اخباریون
  2300 اصطلاحات فقهی - اصولی

  «اخباریه» كه همان اصحاب حدیث هستند، در شیعه آنها را اخبارى‌ها و یا اخباریون می‌نامند. پیروان این مکتب، اجتهاد را باطل دانسته و ادعا می‌کنند که تنها از اخبار و اختلاف ، تفاوت

  7232 سرفصل‌های قرآنی

  به اختلاف و تفاوت از چند دیدگاه می‌توان نگریست:

  1 . ناهماهنگی در کلیت جهان آفرینش و در دستورات خداوند که قرآن و سنت، وجود چنین اخت

 • اخلاص
  6036 سرفصل‌های قرآنی

  اخلاص همان روح عمل است و معنایش آن است که تنها خدا را شایسته‌ عبادت دانسته و به دنبال آن، انگیزۀ اصلی ما در انجام کارها اظهار بندگی و کسب رضایت ذات حق تعالی باشد، نه کسب رضایت غیر او. به عبارت دیگر

 • اخنوخ
  1595 پیامبران

  رجوع کنید: «ادریس(ع)»

 • ادغام ، ادغام با غنه و بی غنه
  1239 ادبیات

  ادغام در علم تجوید؛ به معنای مخلوط کردن دو حرف در یکدیگر است به گونه‌ای که عملاً تبدیل به یک حرف مشدّد شوند.

  در همین راستا بخشی از بحث ادغام، مربوط به حرف نون یا تنوین آخر کلمه است که اگر ا

 • ادهم بن امیه
  1413 شخصیت‌ها

  بر اساس گزارش‌های تاریخی، ادهم بن امیه نام یکی از شهدای کربلا بود که از اهالی بصره و از قبیله بنی عبد القیس به شمار می‌آمد که در روز عاشور

 • اراده ، مشیت
  28020 سرفصل‌های قرآنی

  «اراده» در لغت به معنای خواستن، قصد کردن، میل، اشتیاق به انجام کار و... آمده است. البته امروزه «اراده» به معنای «ثبات قدم» نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند مواردی که می‌گویند اراده فلانی قوی و

 • ارث ، میراث، وارث، تراث
  7812 سرفصل‌های قرآنی

  واژه‌ها و مشتقات گوناگونی از ریشه «ارث» بارها در قرآن کریم و روایات مورد استفاده قرار گرفته است. «ارث»، «میراث» و «تراث» به معنای مال، سرمایه، اعتبار، دانش، فرمانروا

 • ارمیاء (ع)
  1621 سرفصل‌های قرآنی

  إرمیا بن حلقیا(ع) از پیامبران بنی ‌اسرائیل بود که در زمان طغیان و نافرمانی بنی ‌اسرائیل مبعوث شد و آنان را از عذاب الهی بیم داد. ایشان در زمان حمله‌ی بخت النصر زنده بود. پس از حمله بخت النصر، یهودی

 • از تو حرکت از خدا برکت
  2560 ضرب المثل‌ها

  این ضرب المثل ناظر به آن است که بدون تلاش و کوشش نباید از خداوند انتظار گشایش و برکت داشت، بلکه افراد باید به تلاش بپردازند و آنگاه پروردگار برکت خود را شامل حال آنان خواهد گرداند. توصیه به تلاش و

 • ازدواج ، نکاح ،همسری
  19038 سرفصل‌های قرآنی

  خداوند انسان‌ها را زوج و دوگانه آفرید. یعنی آنان دارای دو جنسیت هستند و پیشرفت و تکمیل هرکدام از آنها وابسته به دیگری است. ازدواج یکی از زیبایی‌های آفرینش و از سنن و رسوم قطعی همۀ جوامع بشری است. <

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها