Advanced Search
Hits
17768
Tanggal Dimuat: 2011/03/07
Ringkasan Pertanyaan
Apa saja yang menjadi tugas-tugas anak-anak di hadapan ayah dan ibu?
Pertanyaan
Apa saja yang menjadi tugas-tugas anak-anak di hadapan ayah dan ibu?
Jawaban Global

Pentingnya menjaga hak-hak kedua orang tua (ayah dan ibu) dalam al-Qur’an sedemikian diperintahkan atasnya sehingga dinyatakan pada beberapa ayat setelah larangan syirik kepada Allah Swt. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan sebagai amalan yang paling utama.

Adapun obyek-obyek yang disebutkan sebagai hak-hak kedua orang tua dalam al-Qur’an dan beberapa riwayat adalah sebagai berikut:

1.     Berbicara dengan santun dan menjaga adab serta bersikap rendah hati di hadapan mereka.

2.     Memohon rahmat kepada Allah Swt untuk keduanya.

3.     Ketaatan kepada keduanya pada selain maksiat kepada Allah Swt.

Jawaban Detil

Dalam al-Qur’an terdapat tema tentang hak-hak kedua orang tua atas anak-anaknya. Selanjutnya kita akan membahas tema ini berdasarkan sub-sub tulisan sebagai berikut:

 

Signifikansi Hak-hak Ayah dan Ibu dalam Pandangan al-Qur’an

Al-Qur’an sedemikian memandang penting dan signifikan hak-hak ayah dan sehingga dalam beberapa perkara, setelah menyampaikan larangan untuk tidak menyekutukan Allah Swt, al-Qur’an menitahkan manusia untuk berbuat baik dan ihsan kepada kedua orang tua mereka.

Sebagai contoh dalam menjelaskan perjanjian yang diambil dari Bani Israel, al-Qur’an menyatakan, Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Isra’il, (yaitu) janganlah menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua.” (Qs. Al-Baqarah [2]:83) Jelas bahwa perjanjian yang diambil berupa berbuat kebaikan kepada kedua orang tua ini menandaskan signifikannya persoalan ini. Di tempat lain, dinyatakan dengan redaksi, “wa qadhâ Rabbuka” yang bermakna bahwa Tuhanmu telah memerintahkan (sebuah perintah pasti) dan setelah larangan untuk tidak berbuat syirik, Allah Swt menitahkan (kepada manusia) untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu.[1] Hal seperti ini juga disebutkan pada ayat, 36 surah al-Nisa, ayat 151 surah al-An’am, ayat 8 surah al-Ankabut dan ayat 15 surah Luqman dan al-Ahqaf.[2]

Di samping beberapa penegasan ini, al-Qur’an menyebut kebaikan para wali dan nabi Ilahi kepada orang tua mereka dalam bentuk yang lain yang menandaskan pentingnya persoalan ini. Misalnya pada surah Maryam, sembari menjelaskan keutamaan-keutamaan pada diri Nabi Yahya As, al-Qur’an menyebut sebagai orang yang berbuat kebajikan dan berbakti kepada kedua orang tuanya.[3]

 

Signifikansi Hak-hak Kedua Orang Tua dalam Beberapa Riwayat

Dalam beberapa riwayat Imam Shadiq As ketika menjawab pertanyaan bahwa amalan apakah yang terbaik? Imam Shadiq As bersabda, “Shalat awal waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua dan jihad.” Menyebutkan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah shalat awal waktu dan sebelum jihad menunjukkan penting dan signifikannya persoalan tersebut di sisi para Imam Maksum As. Dalam sebuah riwayat lainnya dari Imam Shadiq As diriwayatkan bahwa berbuat baik kepada ayah dan ibu, terlepas bahwa apakah mereka adalah orang tua yang saleh atau thaleh (jahat), adalah contoh hal-hal sehingga orang-orang tidak dapat berkelit dan menghindar darinya.[4]

 

Obyek-obyek Hak-hak Kedua Orang Tua dalam al-Qur’an dan Riwayat

Dalam al-Qur’an dan beberapa riwayat dijelaskan beberapa obyek (contoh) dan hal-hal terkait dengan hak-hak ayah dan ibu atas anak-anak mereka secara partikular. Di sini kami akan menyinggung sebagian dari contoh-contoh tersebut:

A.    Berkata-kata mulia

Dalam sebuah ayat dinyatakan, Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Qs. Al-Isra [17]:23) Dalam sebuah riwayat juga Imam Shadiq bersabda apabila terdapat redaksi lebih rendah dari kata “ah” maka Allah Swt akan menggunakannya.”[5]

 

B.  Bersikap rendah hati di hadapan mereka

Sebagai kelanjutan ayat di atas, al-Qur’an menandaskan, “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Tuhan-ku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil.” (Qs. Al-Isra [17]:24) Ungkapan translatif “kasihilah mereka berdua” pada ayat menunjukkan tingkatan tertinggi sikap rendah hati dan tawadhu di hadapan kedua orang tua.

 

C.  Mematuhi Kedua Orang Tua

Dalam sebuah riwayat dinukil dari Imam Shadiq As yang bersabda, “Anak-anak memiliki tiga tugas di hadapan ayah dan ibu; berterima kasih kepada mereka dalam setiap keadaan. Mematuhi keduanya atas apa saja yang mereka perintahkan dan larang kecuali dalam kemaksiatan kepada Allah Swt. Dan (terakhir) menginginkan kebaikan bagi keduanya secara terang-terangan dan diam-diam.”[6]

 

D.  Berdoa untuk kedua orang tua

Pada ayat yang sama, Allah Swt menitahkan manusia berdoa untuk ayah dan ibu, “dan ucapkanlah, “Wahai Tuhan-ku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil.” (Qs. Al-Isra [17]:24) Di samping itu, beberapa hal yang lebih partikular juga telah disinggun. Misalnya sebuah riwayat yang dinukil dari Imam Musa bin Ja’far yang bersabda bahwa beberapa orang bertanya kepada Rasulullah Saw ihwal hak ayah atas anak. Rasulullah Saw menjawab bahwa anak tidak boleh memanggil orang tuanya dengan namanya (secara langsung)

Tidak mendahului mereka ketika berjalan dan duduk. Tidak menyebabkan mereka menjadi sasaran tuduhan orang lain.”[7] Dalam sebuah ayat juga disebutkan bahwa infak kepada kedua orang tua lebih prioritas dari segalanya dalam urusan infak, Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang (seharusnya) mereka nafkahkan. Jawablah, “Setiap harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan setiap kebajikan yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. “ (Qs. Al-Baqarah [2]:215)

 

Batasan Menjaga Hak-hak Kedua Orang Tua

Dari beberapa hal yang telah disampaikan nampaknya kemestian penghormatan kepada kedua orangtua adalah ketaatan mutlak dalam segala urusan, namun harus dicamkan bahwa menurut al-Qur’an model dan metode seperti dalam berhubungan dengan mereka tidak dibenarkan. Sesuai dengan beberapa ayat, penghormatan kepada kedua orang tua dan ketaatan kepadanya hanya diperintahkan ketika tidak berujung pada penentangan dan maksiat anak-anak terhadap pelbagai instruksi dan titah Ilahi serta keluar dari mizan keadilan dan kebenaran. Hal ini sebagaimana disebutkan pada sebuah ayat yang menitahkan orang-orang untuk menegakkan keadilan, memberikan kesaksian terhadap hakikat dan kebenaran, bahkan apabila berakhir pada penentangan terhadap dirinya sendiri, atau terhadap kedua orang tua dan para sanak kerabat.[8]

Di samping itu, pada ayat lain ditegaskan larangan untuk tidak surut langkahnya dan mengalah apabila kedua orang tuanya berupaya menjadikan anak-anaknya menyekutukan Allah Swt, “Dan Kami berwasiat kepada manusia untuk (berbuat) kebaikan kepada dua orang tuanya. Dan jika mereka memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti mereka. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. Al-Ankabut [29]:8) Dan akhirnya al-Qur’an pada surah Luqman menyinggung masalah ini bahwa tiadanya ketaatan anak terhadap kedua orang tuanya dalam masalah syirik kepada Tuhan tidak menjadi dalih untuk berlaku buruk kepada mereka, “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti mereka, dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lantas Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. Luqman [31]:15) Dalam al-Qur’an dan beberapa riwayat di samping anjuran dan perintah untuk menjaga hak-hak kedua orang tua, dalil anjuran dan perintah ini juga disebutkan bahwa sesungguhnya segala upaya yanga ditanggung oleh kedua orang tua utamanya para ibu dalam urusan tarbiyah dan merawat anak-anak.[9]

 

Untuk telaah lebih jauh silahkan lihat indeks terkait:

Perintah-perintah Kedua Orang Tua dan Taklif Anak-anak, Pertanyaan 522 (Site: 584)[1]. “Wa qadhâ Rabbuka alla Ta’budu illa iyyah wa bilwâlidaini ihsâna.”  (Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Qs. Al-Isra [17]:23)

[2]. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.” (Qs. Al-Nisa [4]:36); Katakanlah, “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua.” (Qs. Al-An’am [6]:151); Dan Kami berwasiat kepada manusia untuk (berbuat) kebaikan kepada dua orang tuanya. Dan jika mereka memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti mereka. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Qs. Al-Ankabut [29]:8); (Qs. Luqman [31]:15); (Qs. Al-Ahqaf [46]15)  

[3]. “Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. (Qs. Maryam [19]:14)  

[4]. Al-Tahdzib, Syaikh Thusi, al-Tahdzib, jil. 6, hal. 350, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Teheran, 1365 S.  

[5]. Al-Kâfi, Syaikh Kulaini, jil. 2, hal. 349.  

[6]. Bihâr al-Anwâr, Allamah Majlisi, jil. 75, hal. 236, Muassasah al-Wafa, Beirut, Libanon, 1404 H.

[7]. Al-Kâfi, Syaikh Kulaini, jil. 2, hal. 349.   

[8]. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tua dan kaum kerabatmu. (Qs. Al-Nisa [4]:135)  

[9]. Dan Kami berwasiat kepada manusia tentang kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. (Kami berwasiat kepadanya), “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, karena hanya kepada-Ku-lah kembalimu. (Qs. Luqman [31]:14); Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. (Qs. Al-Ahqaf [46]:15); Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Tuhan-ku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil.” (Qs. Al-Isra [17]:24) Dengan memanfaatkan artikel pada site Dar Gah-e Pasukhgai be Mas’aleye Dini.  

Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Bagaimana hukum Islam terkait dengan hubungan sehat antara muda dan mudi?
  11875 Hukum dan Yurisprudensi 2012/05/13
  Dalam pandangan Islam, pria dan wanita adalah dua entitas dan makhluk yang saling menyempurnakan. Allah Swt menciptakan mereka untuk satu sama lain untuk saling melengkapi. Salah satu kebutuhan pria dan wanita terhadap satu sama lain adalah kebutuhan seksual. Namun kebutuhan ini harus disalurkan pada aturan dan instruksi ...
 • Apa makna ayat 6 surah al-Nisa yang berbicara tentang harta anak yatim?
  24198 Tafsir 2012/08/22
  Allah Swt pada ayat ini memerintahkan kepada pengurus dan pengasuh anak-anak yatim untuk berhati-hati dengan harta mereka dan menjaga modal mereka; anak-anak yatim pada masa pengasuhan hingga masa baligh dan dewasa hendaknya diujis dalam masalah harta dan tatkala mereka mencapai usia baligh dan dewasa, harta yang mereka ...
 • Jelaskan secara ringkas biografi Imam Ridha as.
  2325 Sejarah Para Pembesar 2021/06/23
 • Apakah arti dan hakikat Ramadhan itu?
  7092 Irfan Teoritis 2015/05/03
  Ramadhan secara leksikal berarti panas yang menyengat, panasnya batu, intensitas sinar matahari. Juga dikatakan bahwa ramadhan diambil dari asal kata “harr” yang artinya adalah kembali dari gurun menuju kota. Secara teknis ramadhan adalah nama bulan ke-9 bulan Hijriah, bulan-bulan Islam dan bulan turunnya al-Quran. Imam Sajjad As ...
 • Kepada siapa sajakah Allah Swt anugerahkan hikmah?
  13025 Tafsir 2015/02/14
  Allah Swt dalam al-Quran berfirman: «یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثیراً» “Allah akan menganugrahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang yang tak terhingga.” (Qs Al-Baqarah [2]:269) Hikmah, ...
 • Tolong jelaskan aliran Syaikhiyah dan pendirinya Syaikh Ahmad Ihsai?
  7650 Sejarah Para Pembesar 2009/09/22
  “Syaikhiyah” adalah suatu aliran yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Ihsai. Syaikh Ahmad lahir di kota Ihsa pada tahun 1166 H dan pada tahun 1186 berangkat ke Karbala dan belajar kepada ulama-ulama Syi’ah. Ia, pergi ke Iran dalam rangka ...
 • Apa saja tipologi dan nilai plus yang dimiliki oleh kitab Bihâr al-Anwâr? Kritikan apa saja yang dapat dilontarkan atas kitab ini?
  8619 Dirayah al-Hadits 2012/05/10
  Kumpulan riwayat kitab Bihâr al-Anwâr merupakan karya magnum opus Allamah Muhammad Baqir Majlisi. Kitab ini merupakan ensiklopedia (Dairat al-Ma’ârif) besar hadis mazhab Syi’ah yang mencakup seluruh masalah-masalah agama, seperti tafsir al-Qur’an, Sejarah, Fikih, Teologi dan lain-lain. Di antara tipologi dan keunggulan paling penting kitab Bihâr ...
 • Apakah seorang penerjemah boleh memberikan pekerjaan terjemahannya kepada penerjemah lainnya?
  3724 Hak-hak Non-Material dan Reproduksi 2019/06/16
  Apabila tidak disyaratkan bahwa penerjemah awal yang harus mengerjakan terjemahan itu, maka dengan perjanjian baru (seperti ju’alah atau kontrak) tidak menjadi masalah untuk melimpahkan kepada penerjemah lain. Namun sebagian fakih,[1] terkait dengan hal ini berkata: Dalam mengontrak seseorang tertentu untuk melakukan pekerjaan (seperti terjemahan) ...
 • Apakah benar Umar pada hari perdamaian Hudaibiyyah berkata kepada Rasulullah Saw bahwa aku tidak pernah menyangsikan kenabian Rasulullah Saw seperti saat ini?
  8645 Teologi Lama 2011/02/15
  Sebagian literatur Ahlusunnah melaporkan hal ini terkait dengan persitiwa perdamaian Hudaibiyyah dimana Umar merasa bahwa sabda-sabda Rasulullah Saw tidak terpenuhi, katanya, “Wallahi! Ma syakaktu mundzu aslamtu illa yaumaidzin.” (Demi Allah! Aku tidak pernah ragu tentang kenabian kecuali hari itu.” Namun pada sebagian literatur lainnya seperti ...
 • Bagaimanakah manusia itu diciptakan berdasarkan dalam pandangan Islam?
  50745 Teologi Lama 2011/09/06
  Al-Qur’an menyatakan dengan ragam ungkapan terkait dengan penciptaan manusia dan sumber kemunculannya. Sebagian ayat al-Qur’an memperkenalkan bahwa bahan dasar pertama manusia adalah “tanah liat.” Sebagian lainnya menyebutkan bahwa manusia Kami ciptakan dari “air.” Ayat-ayat lainnya menyatakan bahwa sumber penciptaan manusia berasal dari “nutfah” (sperma) dan sebagian ayat lainnya mengungkapkan “tanah ...

Populer Hits

 • Ayat-ayat mana saja dalam al-Quran yang menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya?
  259954 Tafsir 2013/02/03
  Untuk mengkaji makna berpikir dan berasionisasi dalam al-Quran, pertama-tama, kita harus melihat secara global makna “akal” yang disebutkan dalam beberapa literatur Islam dan dengan pendekatan ini kemudian kita dapat meninjau secara lebih akurat pada ayat-ayat al-Quran terkait dengan berpikir dan menggunakan akal dalam al-Quran. Akal dan pikiran ...
 • Apakah Nabi Adam merupakan orang kedelapan yang hidup di muka bumi?
  245710 Teologi Lama 2012/09/10
  Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik al-Quran dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini adalah berasal dari Nabi Adam dan dialah manusia pertama dari generasi ini. Kedua: Sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia ...
 • Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada jalan untuk bertaubat baginya?
  229603 Hukum dan Yurisprudensi 2011/01/04
  Berzina khususnya dengan wanita yang telah bersuami (muhshana) merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Namun dengan kebesaran Tuhan dan keluasan rahmat-Nya sedemikian luas sehingga apabila seorang pendosa yang melakukan perbuatan keji dan tercela kemudian menyesali atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan untuk meninggalkan dosa dan ...
 • Ruh manusia setelah kematian akan berbentuk hewan atau berada pada alam barzakh?
  214412 Teologi Lama 2012/07/16
  Perpindahan ruh manusia pasca kematian yang berada dalam kondisi manusia lainnya atau hewan dan lain sebagainya adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan yang batil dan tertolak dalam Islam. Ruh manusia setelah terpisah dari badan di dunia, akan mendiami badan mitsali di alam barzakh dan hingga ...
 • Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah?
  175711 Akhlak Teoritis 2009/09/22
  Kata doa bermakna membaca dan meminta hajat serta pertolongan.Dan terkadang yang dimaksud adalah ‘membaca’ secara mutlak. Doa menurut istilah adalah: “memohon hajat atau keperluan kepada Allah Swt”. Kata doa dan kata-kata jadiannya ...
 • Apa hukum melihat gambar-gambar porno non-Muslim di internet?
  171082 Hukum dan Yurisprudensi 2010/01/03
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Apakah praktik onani merupakan dosa besar? Bagaimana jalan keluar darinya?
  167506 Hukum dan Yurisprudensi 2009/11/15
  Memuaskan hawa nafsu dengan cara yang umum disebut sebagai onani (istimna) adalah termasuk sebagai dosa besar, haram[1] dan diancam dengan hukuman berat.Jalan terbaik agar selamat dari pemuasan hawa nafsu dengan cara onani ini adalah menikah secara syar'i, baik ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  157563 Sejarah Para Pembesar 2012/03/14
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  140417 Sejarah 2014/09/07
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini?
  133612 Sejarah Para Pembesar 2011/09/21
  Perlu ditandaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara tegas nama Nabi Khidir melainkan dengan redaksi, “Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan ...