جستجوی پیشرفته
بازدید
15272
آخرین بروزرسانی: 1391/06/08
خلاصه پرسش
حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی کیست؟
پرسش
حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی کیست؟ و از یاران کدام امام بود؟ وضعیت او میان حدیث شناسان چگونه است؟
پاسخ اجمالی

حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی و پدرش علی، هر دو از راویان و محدثانی هستند که نام آنها در سلسله سند روایاتی از امامان معصوم (ع)‌ دیده می‌شود و هر دو از بزرگان واقفیه می‌باشند.

رجال کشی به نقل از، علی بن الحسن بن فضّال درباره حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی می‌گوید: او دروغ‌گو و ملعون است، روایات زیادی از او نقل شده و یک دوره تفسیر قرآن از وی نوشته شده است، اما من به خود اجازه نمی‌دهم حدیث زیادی از او نقل کنم.

با بررسی کلام دانشمندان رجالی، در می‌یابیم دلیلی بر وثاقت حسن بن علی بن ابی حمزه وجود ندارد، اما نمی‌توان تنها به جهت تردید و شک در سند روایاتی که حسن بن علی بن ابی حمزه در آن وجود دارد، از همان ابتدا آن روایت را کنار گذاشته و رد کرد؛ زیرا از دیدگاه فقها و حدیث شناسان به‌ طور کلی؛ اگر متن و معنای احادیثی از این دست، با روح و متن قرآن کریم سازگار بوده و مخالف با اصول و موازین کلّی دین اسلام نباشد، آن حدیث، پذیرفته شده و به محتوای آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، اگر قابل تأویل هم نباشد، باید آن را طرد کرده و کنار گذاشت.

پاسخ تفصیلی

پاسخ به پرسش مزبور در بخش‌های زیر بیان می‌شود.

مذهب حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی

حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی و پدرش علی بن ابی حمزه از راویان و محدثانی هستند که نام آنها در سلسله سند روایات فراوانی از امامان معصوم(ع)‌ دیده می‌شود و هر دو از بزرگان فرقه‌ی واقفیه می‌باشند.

علی بن ابی حمزه بطائنی از وکیلان برجسته امام کاظم(ع) و مورد اعتماد جامعه شیعی بود. با زندانی شدن امام کاظم (ع) اموال بسیاری، مربوط به آن حضرت، توسط شیعیان به علی بن ابی حمزه و به دیگر وکیلان حضرت داده شد. پس از وفات آن حضرت، طمع در این اموال، سبب شد که اینان، امام کاظم(ع) را آخرین امام معرفی کرده و امامت امام رضا(ع) را انکار کنند و بدین ترتیب فرقه‌ی واقفیه پدیدار گردید.[1] امام رضا(ع) مراوده و همنشینی با ایشان را ممنوع اعلام کرده و آنها را همچون ناصبیانی دانستند،[2] که نگرش منفی جامعه شیعی نسبت به آنها آشکار است.

علی بن ابی حمزه و پسرش حسن؛ از دیدگاه حدیث شناسان

بزرگانی از محدثان همچون ابن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و حسن بن محبوب (از اصحاب اجماع) و نیز علی بن الحکم و دیگران از علی بن ابی حمزه -پدر حسن بطائنی- بسیار روایت کرده‌اند؛ چون بزرگان شیعه، پیش از واقفی شدن و در زمان جلالت قدر علی بن ابی حمزه و دیگر واقفیان معروف همچون زیاد بن مروان، از آنها روایت نقل کرده‌اند و چون معیار ارزش‌گذاری احادیث هر راوی، زمان نقل حدیث از وی است، لذا انحراف مذهبی و ضعیف یا کاذب بودن این راویان پس از آن، ضرری به صحّت احادیث ایشان نمی‌زند.[3]

اما دیدگاه‌های مختلفی درباره حسن بن علی بن ابی حمزه وجود دارد که چند نمونه بیان می‌شود.

1. رجال کشی به نقل از علی بن الحسن بن فضّال درباره‌ی وی می‌گوید: «کذاب، ملعون، رُویت عنه احادیث کثیره، و کُتبت عنه تفسیر القرآن کلّه من اوّله الی آخره، الاّ انی لا استحل ان اَروی عنه حدیثاً کثیراً»؛[4] دروغ‌گو و ملعون است، روایات زیادی از او نقل شده و یک دوره تفسیر قرآن از وی نوشته شده است، اما من به خود اجازه نمی‌دهم حدیث زیادی از او نقل کنم.

2. در رجال نجاشی درباره‌ی «حسن بن علی بن ابی حمزه»، عبارت «فطعن علیه» آمده است[5] که دلالت بر ضعف وی دارد.

3. ابن غضائری درباره وی می‌گوید: «واقف ابن واقف، ضعیف فی نفسه و ابوه اوثق منه»؛[6] هم خودش و هم پدرش جزو واقفیه بوده‌اند، خودش ضعیف بوده و پدرش قابل اعتمادتر از خود او است.   

4. با این همه، محدّث نوری(ره) با ارائه قراینی، در صدد اثبات وثاقت حسن بن علی بن ابی حمزه برآمده است:[7]

قرینه اول: احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که از مشایخ ثقات[8] و اصحاب اجماع است؛ از حسن بن علی بن ابی حمزه در باب تدبیر کتاب «تهذیب الاحکام» روایتی نقل کرده است. اما دیدگاه دیگری نیز در این زمینه مطرح شده است که این حدیث با توجه به دشواری‌های سندی و متنی آن، در بحث‌های رجالی قابل استناد نیست و به احتمال زیاد در آن تحریفی رخ داده است.[9]

قرینه دوم: نقل روایت‌ِ بسیارِی از بزرگان، از حسن بن علی بن ابی حمزه‌؛[10] (محدّث نوری، نام افرادی چند را که از حسن بن علی بن ابی حمزه روایت می‌کنند آورده که غالب آنها روایت یا روایات اندکی از وی داشته و وثاقت و جلالت قدر برخی از آنها نیز نیازمند بحث و بررسی است).

تنها راوی قابل ذکر در این بحث اسماعیل بن مهران است که روایات وی از حسن بن علی بن ابی حمزه بسیار است و بیشتر فقها او را ثقه می‌دانند و به روایات او اعتماد می‌کنند.[11] ولی تعدد روایت اسماعیل بن مهران نیز دلیل بر وثاقت حسن بن علی بن ابی حمزه نیست؛ زیرا:

اولاً: ابن غضائری درباره‌ی اسماعیل بن مهران می‌گوید: «یروی عن الضعفاء کثیراً»،[12] که اگر این سخن پذیرفته شود، قهراً دیگر تعدد روایت اسماعیل بن مهران، دلیل بر وثاقت کسی نیست؛ زیرا گرچه تعدّد روایتِ راوی جلیل القدر از کسی، بر وثاقت مروی عنه دلالت دارد، اما نه درباره‌ی راویانی همچون احمد بن محمد بن خالد برقی که بر خلاف متعارف محدّثان، از ضعفاء روایت می‌کند.

ثانیاً: اگر سخن ابن غضائری را نپذیریم، باز هم می‌گوییم: بنابر تحقیق، تعدّد روایت محدثان بزرگ از یک شخص همیشه دلیل بر وثاقت آن شخص نیست، بلکه این امر شرایطی چند دارد از جمله این که؛ روایات نقل شده در مستحبات و آداب نباشد؛ زیرا در این امور ممکن است به استناد احادیث «من بلغ» و با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن، روایت صورت گرفته باشد، نه به جهت وثاقت مروی عنه.

همچنین در مواردی همچون مسائل اعتقادی نباشد؛ چون در این‌گونه موارد، نقل روایت از یک راوی ممکن است به عنوان مقدمه تحصیل علم باشد، به این شکل که با انضمام احادیث مختلف به یکدیگر و با تراکم قرائن مختلف یک مطلب را ثابت کند؛ چرا که در حصول علم، نیازی نیست احادیثی که مورد استناد قرار می‌گیرد هر یک به تنهایی از اعتبار برخوردار باشند، لذا احادیث ضعیف هم در ایجاد تواتر تأ‌ثیر دارند؛ مثلاً در کتاب «الحجة» کافی، نام افراد گمنام و مجهول الحال دیده می‌شود که بعید است کلینی همه این افراد را ثقه بداند، بلکه ظاهراً علت نقل روایت از این افراد، همین نکته است.

درباره‌ی اسماعیل بن مهران و تعدّد روایت وی از حسن بن علی بن ابی حمزه شرایط فوق وجود ندارد، بسیاری از روایات وی در امور مستحبی همچون ثواب سوره‌های قرآن[13] یا فضل صلوات بر پیامبر (ص) و اهل بیت ایشان[14] است. در مسائل مربوط به مهدویت و غیبت هم اسماعیل بن مهران از حسن بن علی بن ابی حمزه بسیار حدیث نقل کرده[15] که نقل حدیث در این مسائل هم ممکن است به عنوان مقدمه‌ای باشد برای پیدایش علم و یقین، و نه به جهت وثاقت مروی عنه.

ثالثاً: بر فرض اسماعیل بن مهران، حسن بن علی بن ابی حمزه را ثقه می‌دانسته، اما این توثیق، با تضعیف علی بن حسن بن فضال در تعارض است.

قرینه سوم: اصحاب حدیث، روایات حسن بن علی بن ابی حمزه را پذیرفته یا به اصطلاح تلّقی به قبول کرده‌اند؛

محدّث نوری؛ تفسیر نعمانی (که در سند آن، نام حسن بن علی بن ابی حمزه به چشم می خورد) را به عنوان شاهد این مطلب ذکر کرده و اشاره می‌کند که محدثانی همچون علی بن ابراهیم، سید مرتضی و شیخ جلیل سعد بن عبدالله هر کدام به شکلی به تلخیص یا تبویب یا تغییر این تفسیر پرداخته‌اند.[16]

ولی این قرینه هم برای اثبات وثاقت حسن بن علی بن ابی حمزه قابل پذیرش نیست؛ زیرا آنچه به این محدثان نسبت داده شده، ممکن است از حدیث دیگری گرفته باشند، نه از تفسیر حسن بن علی بن ابی حمزه و اصلاً نسبت بعضی از این مکتوبات به محدثان مذکور ثابت نیست؛ مثلاً رساله سعد بن عبدالله، رساله‌ای است گمنام و نمی‌توان نسبت آن را به سعد بن عبدالله مسلم انگاشت.[17]

پس با توجه به آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم، دلیلی بر وثاقت حسن بن علی بن ابی حمزه وجود ندارد، اما نمی‌توان تنها به جهت تردید و شک در سند روایاتی که حسن بن علی بن ابی حمزه در آن وجود دارد، از همان ابتدا آن روایت را کنار گذاشته و رد کرد؛ زیرا از دیدگاه فقها و حدیث شناسان به‌طور کلی؛ اگر متن و معنای احادیثی از این دست، با روح و متن قرآن کریم سازگار بوده و مخالف با اصول و موازین کلّی دین اسلام نباشد، آن حدیث، پذیرفته شده و به محتوای آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، اگر قابل تأویل هم نباشد، باید آن را طرد کرده و کنار گذاشت.[18]

 


[1]. ر. ک: کشى، محمد بن عمر، إختیار معرفة الرجال (رجال الکشی)،‏ محقق و مصحح: طوسى، محمد بن حسن و مصطفوى، حسن‏، ص 405، ح 759 و ص 459، ح 871 و ص 467، ش 888، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، 1409 ق؛ ابن بابویه، محمد بن على،‏ علل الشرائع‏، ج1، ص 235، کتاب فروشى داورى‏، قم‏، 1385ش؛  ابن بابویه، محمد بن على،‏ عیون أخبار الرضا(ع)،‏ ج1، ص 112، نشر جهان، تهران، ‏ 1378 ق؛ طوسى، محمد بن الحسن،‏ الغیبة للحجة، مصحح: تهرانى، عباد الله و ناصح، على احمد، ص 64، دار المعارف الإسلامیة، قم، 1411ق.‏

[2]. إختیار معرفة الرجال، ص 457، ح 867 و ص 229، ح 410؛ ناصبییان؛ گروهی هستند که دشمنی با اهل بیت پیامبر(ص) مشهورند و ایشان را مورد سب و ناسزا قرار می‌دهند.

[3]. شبیری زنجانی، سید محمد جواد، نعمانی و مصادر غیبت، فصلنامه تخصصی انتظار موعود، ش 8، ص 357، بنیاد فرهنگی مهدی موعود (ع)، قم، بهمن، 1381 ش.

[4]. کشى، محمد بن عمر، إختیار معرفة الرجال (رجال الکشی)،‏ ص 552، ش 1042.

[5]. نجاشی، احمد بن على،‏ رجال النجاشی، ‏ص 36، ش73، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1365 ش.‏

[6]. ابن غضائری، احمد بن حسین،‏ الرجال، ص 51، ش 33، مصحح: حسینى، محمد رضا، دار الحدیث، قم، 1364 ش.‏

[7]. نورى، حسین بن محمد،‏ خاتمة المستدرک‌‏، ج 4، ص 242، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، 1417ق.‏

[8]. یعنی گروهی که تنها از ثقه روایت می‌کنند.

[9]. به نقل از: شبیری زنجانی، سید محمد جواد، نعمانی و مصادر غیبت، فصلنامه تخصصی انتظار موعود، ش 8، ص 357.

[10]. خاتمة المستدرک‌‏، ج 4، ص 243.

[11]. إختیار معرفة الرجال، ص 589، ح 1102؛ حائری مازندرانى، محمد بن اسماعیل، منتهى المقال فی أحوال الرجال، ج 2، ص 95، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1416ق؛ سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، ج 3، ص 135 و 136، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، چاپ اول، 1418ق.

[12]. الرجال، ص 38.

[13]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، محقق و مصحح: غفارى على اکبر، آخوندى، محمد، ج 2، ص620، ح 3 و ص 622، ح10، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1407 ق؛ ابن بابویه، محمد بن على‏، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، باب ثواب قرائة سور القرآن، ص 117و 118، دار الشریف الرضی للنشر، قم، 1406 ق.‏

[14]. الکافی، ج 2، ص 492، ح 6.

[15]. ابن أبی زینب (نعمانی)، محمد بن ابراهیم‏، الغیبة، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، ص 94 - 200، نشر صدوق‏، تهران‏، 1397 ق.‏

[16]. خاتمة المستدرک‌‏، ج 4، ص 243.

[17]. ر.ک: شبیری زنجانی، سید محمد جواد، نعمانی و مصادر غیبت، فصلنامه تخصصی انتظار موعود، ش 8، ص 357.

 

نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

 • آیا براساس فتوای مرجع تقلید می توان خلاف مقررات حکومت اسلامی عمل کرد؟
  10112 تعارض فتوا و قانون 1387/04/11
  طبق نظر همه فقها و مراجع عظام تقلید رعایت مقررات نظام جمهوری اسلامی لازم است[1]،[2].در صورتی که از زمان فعلی عمل خود را مطابق قانون تنظیم کنید، اعمال آینده شما حلال و مجاز خواهد بود اما نسبت به اعمال گذشته می توانید با رجوع به ...
 • معنای صحیح وحدت اسلامی چیست؟
  46516 اهل سنت 1388/10/22
  وحدت اسلامی به معنای یکی شدن مذاهب و یا شیعه شدن سنی، یا سنی شدن شیعه نیست، بلکه وحدت به معنای اتحاد و هم بستگی پیروان مذاهب مختلف اسلامی است. همه مسلمانان در عین حال که با هم اختلاف دارند می توانند با تکیه بر ...
 • چرا ابلیس(شیطان) از آتش آفریده شده است؟
  29728 آفرینش انسان و جهان 1386/09/15
  خداوند متعال، حکیم على الاطلاق است و تمام افعال او بر اساس حکمت بالغه است. بنابراین، تمام موجودات بر اساس حکمت بالغه‌ی الهى آفریده شده‌اند و خداوند بهترین صورت و حالتى را که شایسته آن هستند، به آنها داده است.[1] آفرینش شیطان از آتش نیز طبق ...
 • چه فرقی بین غار، مغاره و کهف وجود دارد؟
  1457 لغت شناسی 1401/08/22
  در زبان فارسی متداول، حفره‌های موجود در کوه  با نام «غار» که برگرفته از زبان عربی است، شناخته می‌شود.در زبان عربی برای این حفره‌ها، از واژه‌های مختلفی بهره گرفته می‌شود که یکی از آنها همان کلمه‌ی «غار» است که در قرآن نیز به کار گرفته شده است.[1]واژه‌های ...
 • در قرآن کریم بارها به «أمر خدا» اشاره شده است. در این زمینه گفته می‌شود که «عالم خلق» و «عالم أمر» متفاوت‌اند. این تفاوت در چیست؟
  6713 تفسیر 1396/01/23
  واژه «خلق»، به معنای اندازه‌‌گیری مستقیم است که هم به معنای «آفرینش از عدم» و هم به معنای «آفرینش چیزی از چیز دیگر» به کار می‌رود. همچنین گفته شده است؛ به معناى «ایجاد چیزى است بر کیفیت مخصوص و روى حکمت و تقدیر معیّن». کلمه «امر» گاهى به ...
 • اگر کسی مطمئن باشد که نذری داشته، اما یادش نیست که به چه چیزی نذر کرده است، تکلیفش چیست؟
  31137 عهد، نذر و سوگند 1395/07/08
  در مورد این پرسش که می‌توان آن را به سه بخش تقسیم کرد، باید گفت، اگر مورد نذر مردّد بین اقل و اکثر باشد، همین‌که به اقل عمل کند، کافیست؛ مثلاً مردّد است که صد تومان به فقیر بدهد یا دویست تومان، همین‌که صد تومان را بدهد کافیست.
 • آیا امام علی(ع) توصیه فرموده که دیگران را مجبور نکنیم که به پرسش‌هایمان پاسخ دهند؟!
  6354 حدیث 1395/11/26
  آنچه در پرسش آمده؛ شاید ناظر به روایت زیر باشد: «وَ قَالَ ع‏ لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ مُعْضِلَةٍ [مَسْأَلَةٍ] سَلْ‏ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِیهٌ بِالْعَالِمِ وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ [الْمُتَعَنِّتَ‏] شَبِیهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّت»‏.[1] امام علی(ع) به کسى که پرسش دشواری ...
 • روحانیت تا چه اندازه می‌تواند به دنیا و مسائل دنیایی ورود کند؟
  10338 دنیا و زینتهای آن 1386/06/21
  به دنیا می‌توان از دو زاویه نگاه کرد:یک: دنیا به عنوان امر حقیقی و واقعی، مانند وجود زمین، کرات آسمانی، وجود انسان، قدرت، علم، اراده و حیات او و دیگر حقایق نظام عالم مادی. به این لحاظ دنیا نه تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه نیکو ...
 • آیا عطر زدن روزه را باطل می کند؟
  85453 گوناگون 1388/04/22
  بنابر نظر بیشتر مراجع تقلید تنها نُه چیز روزه را باطل مى‏کند: اول: خوردن و آشامیدن، دوم: جماع (عمل زناشویی)، سوم: استمناء، چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص) و جانشینان پیغمبر (ع)، پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق، ششم: فرو بردن تمام سر در آب، هفتم: باقى ماندن ...
 • آیا در زمان پیامبر اسلام(ص) حکومت عدل تشکیل شد؟
  8859 تشکیل حکومت 1392/01/26
  پیش از پرداختن به پاسخ، بیان نکته‌ای لازم به نظر می‌رسد. هرچند در رأس حکومت یک نفر به عنوان رهبر یا پادشاه و یا با عنوان دیگری وجود دارد، امّا این بدان معنا نیست که حکومت توسط یک فرد اداره می‌شود، بلکه به طور عادی به هیچ ...

پربازدیدترین ها