جستجوی پیشرفته
بازدید
9578
تاریخ بروزرسانی 1394/01/17
خلاصه پرسش
اگر برخی از احکام و مسائل اسلام با استدلال‌هاى عقلى ما تضاد یا تناقض داشته باشد و ما براى یافتن پاسخ و راه انطباق تلاش کنیم و به پاسخ نرسیم، وظیفه چیست؟
پرسش
اگر برخی از احکام و مسائل اسلام با استدلال‌هاى عقلى ما تضاد یا تناقض داشته باشد و ما براى یافتن پاسخ و راه انطباق تلاش کنیم و به پاسخ نرسیم، وظیفه چیست؟
پاسخ اجمالی
عقل، حجّت درونى انسان‌هاست که آنها را در مسیر کمال راهبرى می‌کند و شریعت (دین)، حجت بیرونى است براى نجات انسان‌ها از گرداب آلودگی‌ها و سوق دادن آنها به سوى کمال و سعادت انسانى. بر این اساس ممکن نیست حجت ظاهر و باطن با یکدیگر تعارض داشته باشند. حجت به معناى دلیل و راهنماست و راهنما کسى را گویند که با طریق و مقصد و منتهاى آن آشناست. البته باید توجه داشت که این دو حجّت ظاهر و باطن دو طریق مستقل و بی نیاز از هم نیستند، وقتى انسان به هدف می‌رسد که نهایت همسویى و هماهنگى میان این دو راهنما برقرار باشد. از این‌رو؛ در صورت عدم تطبیق اصلى از اصول عقلى با حقایق دینى، یا مقدمات و ضوابط منطقى برهان و استدلال عقلى مراعات نشده است و یا برداشت ما از گزاره دینى ناروا بوده است.
پاسخ تفصیلی
هیچ‌گونه تضادی میان اسلام و عقلانیت روا نیست. البته گاه جاى دادن امرى خارج از قلمرو دین در حیطه دین یا برخوردار نبودن استدلال عقلانى از شرایط و مقدمات درست و یا گزینش معنایى خاص از عقل، ما را به سمت این ناسازگارى رهنمون می‌شود. براى آشنایى با وجوه مختلف این بحث، توجه به نکات زیر ضرورت دارد.
1. عقل و عقلانیت از منظر فلسفه اسلامى
از امتیازات بارز انسان نیروى تفکر است. تفکر، فعالیتى درونى است که بر روى مفاهیم انجام می‌گیرد و بر اساس معلومات شناخته شده، مسائل مجهول حل می‌شود. روش تعقلى بر قیاسى که از مقدمات عقلى محض تشکیل می‌شود مبتنى است، مقدماتى که یا از بدیهیات اوّلیه است، یا به آنها منتهى می‌شود. مانند همه قیاس‌هاى برهانى که در فلسفه اولى و ریاضیات و بسیارى از مسائل علوم فلسفى به کار می‌رود. فرق روش تعقّلى و تجربى در این است که تکیه‌گاه روش تعقّلى، بدیهیات اوّلیه است و تکیه‌گاه روش تجربى، مقدمات تجربى.[1] فلسفه اسلامى هستی‌شناسى، خداشناسى و انسان‌شناسى را به روش تعقلى ارائه می‌دهد.
2. روش انبیا و روش عقلانى
اصولاً بین روش انبیا در دعوت مردم به حق و حقیقت و بین آنچه انسان از طریق استدلال درست و منطقى به دست می‌آورد، تفاوتى نیست. تنها فرق آن است که پیغمبران از مبدأ غیبى استمداد می‌جستند و از زلال چشمه وحى می‌نوشیدند. البته آن بزرگان با این‌که به جهان بالا مرتبط بودند خود را تنزّل داده و به اندازه فهم و درک مردم سخن می‌گفتند و از بشر می‌خواستند تا این نیروى فطرى و همگانى را به کار برده، به استدلال و دلیل استوار و منطقى چنگ زنند. پس ساحت انبیا پاک‌تر از آن است که مردم را به حرکت بدون بصیرت و تبعیّت کورکورانه مجبور سازند. قرآن کریم می‌فرماید: «بگو این راه من است، من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم را به سوى خدا دعوت می‌کنیم».[2]
از این‌رو؛ دین و عقلانیت، یا شرعیت و حکمت که غرض و واضع و روش آنها یکى است، با هم هیچ‌گونه اختلاف ندارند. دین حقیقى مردم را فرا می‌خواند تا از روى دلیل عقلى به عالم ماوراى طبیعت یقین و علم پیدا کند. عقل و نقل، در طول هم جاى دارند. همان مطالب کتاب و سنّت را با دیدى عمیق‌تر نگریستن حکمت و فلسفه است. فلسفه و دین دو چهره یک حقیقت و دو نماد یک واقعیت به شمار می‌آیند. عقل حجت درونى انسان‌هاست که آنها را در مسیر کمال راهبرى می‌کند، شریعت حجت بیرونى است براى نجات انسان‌ها از گرداب آلودگی‌ها و سوق دادن آنها به سوى کمال و سعادت انسانى. آن‌گونه که امام کاظم(ع) می‌فرماید: خداوند براى مردم دو حجّت قرار داده است: حجت ظاهرى و حجت باطنى، اما حجت ظاهرى، فرستادگان الهى و پیامبران و امامان(ع) هستند و اما حجّت باطنى، عقل‌هایند.[3]
بر این اساس ممکن نیست حجت ظاهر و باطن با یکدیگر تعارض داشته باشند. حجّت به معناى دلیل و راهنماست و راهنما کسى را گویند که با طریق و مقصد و منتهاى آن آشنا است. طبق روایت امام کاظم(ع) براى رسیدن به خداى واحد دو راهنما وجود دارد: راهنمایى از بیرون و راهنمایى از درون. البته باید توجه داشت که این دو حجت ظاهر و باطن دو طریق مستقل و بی نیاز از هم نیستند. وقتى انسان به هدف می‌رسد که نهایت همسویى و هماهنگى میان این دو راهنما برقرار باشد.
حجت ظاهر (انبیا و امامان) با عقلانیت بیگانه نیست؛ زیرا که همواره واسطه فیض (معصوم)، عقل کامل است و واژه بصیرت در آیه 108 سوره یوسف به خوبى روشنگر این مطلب است. به فرموده رسول مکرم اسلام(ص): «کسى که عقل ندارد دین ندارد».[4] حجّت باطن نیز از شریعت و دین بی نیاز نیست؛ زیرا که به فرموده امام حسین(ع): «کمال عقل در پیروى از حق است»[5] و به فرموده قرآن کریم: «خداوند حق است»[6] و «حقیقت از ناحیه اوست».[7]
پس در پیروى از حق، عقل به کمال می‌رسد و از جمله دستورات پروردگار تبعیّت از حجت ظاهر است. قرآن کریم می‌فرماید: «اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اوصیاى پیامبر را».[8] نکته مهم این است که حقایق بلند دینى، گاه با عقل جزئى و حسابگر دکارتى (از نظر دکارت عقل کلى معنایى ندارد و به آن اشاره نمی‌کند. تمام توجه وى به عقل حسابگر و دوراندیش است)، یا با عقل در مکتب پراگماتیسم (از دیدگاه مکتب پراگماتیسم آن عقلانیتى مثمر ثمر است که گره‌اى از مشکلات تجربى ما بگشاید) و یا با عقل نظرى از دیدگاه کانت (از منظر کانت عقل نظرى در حل مسائل ناتوان و احکام عقلى در این زمینه فاقد ارزش عملى است)، تعارض می‌نماید.
واضح است که ایثار و از خود گذشتگى و شهادت و انفاق و ایمان به غیب و هزاران واقعیت بنیادین اسلامى با عقل جزئى و حسابگر قابل تحلیل و تبیین نیست. اما هیچ‌کدام از حقایق ارزشمند دینى با عقلانیت فلسفى تضاد و تنافى ندارد.
نتیجه این‌که با تبیین هماهنگى و همسویى عقل و دین و بطلان فرض تضاد و تناقض میان اسلام و استدلال‌هاى عقلى، به خاطر یگانگى غرض و واضع و روش آنها، در صورت عدم تطبیق اصلى از اصول عقلى با حقایق دینى، یا مقدمات و ضوابط منطقى برهان و استدلال عقلى مراعات نشده است و یا برداشت ما از گزاره دینى ناروا بوده است.
تذکرات:
الف. چون برهان عقلى حجت خداست، هر کس با سرمایه‌هاى عقلى به سراغ متون رود علوم مقدس متراکم، هم از متن نقلى و هم از برهان عقلى نصیب و بهره وی می‌شود.
برهان عقلى همانند دلیل معتبر نقلى، از إلهامات الهى است که در ظرف اندیشه بشر تجلّى یافته است. بنابر این، اگر کسى با سرمایه عقلى به سراغ متون مقدس برود و چیزى از آن استنباط کند، مانند آن‌که به کمک آیه‌اى معناى آیه دیگر یا به کمک روایتى، معناى آیه‌اى معلوم شود. از این‌رو؛ هیچ‌یک از این امور از متن نقلى بیگانه نیست.
آرى اگر کسى با استقراى ناقص یا تمثیل منطقى یا انحاى مغالطه به سراغ فهم متون مقدس رود. غبار بشریت چون هاله‌اى بر گرد محتواى مقدس دینى می‌نشیند و آن‌را غبار آلود می‌کند.
ب. اگر کسى بگوید: آیا از همه مسائل کلى و جزئى دین می‌توان دفاع عقلانى کرد یا نه؟
پاسخش این است که: عقل براى شناخت دین لازم است، ولى کافى نیست. از این‌رو؛ از جزئیات دین نمی‌توان با عقل حمایت کرد؛ زیرا جزئیات در حیطه برهان عقلى قرار نمی‌گیرند، چه جزئیات طبیعت باشد و چه جزئیات شریعت. به بیان دیگر؛ جزئیات اعم از علمى، عینى، حقیقى و اعتبارى در دسترس برهان عقلى نیستند و چیزى که در دسترس عقل نباشد تعلیل و توجیه عقلانى ندارد، اما در کلیّات و خطوط کلى طبیعت و شریعت، تعلیل عقلانى راه می‌یابد.
توضیح آن‌که عقل چون خود را در بسیارى از امور و عاجز می‌داند، به وحى نیازمند است. منطق عقل این است که من می‌فهمم که خیلى از چیزها را نمی‌فهمم و به وحى احتیاج دارم.
بر اساس برهان نبوت عام، عقل می‌گوید: من داراى هدف سامى و ابدی‌ام و می‌دانم براى نیل به آن هدف عام راهى هست و این راه طولانى است و پیمودن این راه بدون راهبر ممکن نیست و راهنماى غیبى همان پیامبر(ص) است. و باید به سخنان راهبر در کلیات و جزئیات گوش فرا داد و به آن عمل کرد. از این‌رو؛ نمی‌پرسد که چرا نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر چهار رکعت است، یا چرا نماز مغرب را باید با صداى بلند و نماز ظهر را با صداى آهسته خواند. یا چرا فلان ماهى حلال است و فلان ماهى حرام. و چون بسیارى از جزئیات را عقل نمی‌فهمد می‌گوید: من به پیامبر نیازمندم، از این‌رو؛ عقل مدعى دخالت در جزئیات نیست و اگر چنین ادعاى ناروایى بر او تحمیل شود، نمی‌توان آن‌را ثابت کرد و به مقصد رساند.[9]
براى آگاهى بیشتر مراجعه شود به:
الف. طباطبایى، سید محمد حسین، على و فلسفه الهى.
ب. طباطبایى، سید محمد حسین، تفکر در قرآن.
ج. جوادى آملى، عبدالله، حکمت نظرى و عملى در نهج البلاغه.
د. جوادى آملى، عبدالله، شریعت در آینه معرفت، ص 199 - 224.
هـ. هادوى تهرانى، مهدى، باورها و پرسشها، ص 51 - 58.
و. هادوى تهرانى، مهدى، مبانى کلامى اجتهاد، ص 280 - 284.
ز. نشریه پرسمان، پیش شماره دوازدهم، مردادماه سال 1381 ش، مقاله، اسلام و عقل، همسویى یا تضاد، رضانیا، حمید رضا.
ی. «عقل حسابگر، دل، ایمان و عشق»، سؤال 175.
 

[1]. مصباح یزدى، محمد تقى، آموزش فلسفه، ج 1، ص 101.
[2]. یوسف، 108.
[3]. ر.ک: منتخب میزان الحکمة، ص 358.
[4]. ر.ک: همان، ص 357.
[5]. ر.ک: همان، ص 359.
[6]. لقمان، 30.
[7]. آل عمران، 60.
[8]. نساء، 59.
[9]. جوادى آملى، عبدالله، دین‌شناسى (سلسله بحث‌هاى فلسفه دین)، ص 127 - 174.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

درخبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید.

پرسش‌های اتفاقی

 • چرا در کشورهای غیر اسلامی که معمولاً افراد بی حجاب هستند فساد کمتر از کشورهای اسلامی است؟
  19053 حجاب 1389/09/13
  سؤال شما از دو منظر قابل بررسی است، اول: وجو د فساد در کشورهای اسلامی و اثبات این موضوع که وجود فساد در کشورهای اسلامی ناشی از عدم انجام دستورات اسلامی است. دوم : اثبات بیشتر بودن فساد در کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای غیر اسلامی، موضوعی که قطعاً مورد ...
 • چرا علی(ع) با منع از نوشته شدن وصیت پیامبر(ص) مخالفت نکرد؟
  12949 تاریخ 1386/08/07
  جلوگیری و ممانعت از عملی شدن خواسته پیامبر (ص) (درخواست آوردن قلم و دوات برای نوشتن وصیت قبل از وفاتشان) از وقایع مشهور در تاریخ است که از آن به اسامی مختلفی نظیر واقعه "یوم الخمیس" یا واقعه "قلم و دوات" یاد شده است. سکوت حضرت علی(ع) در این حادثه ...
 • آیا روایتی مبنی بر خواندن حمد و سوره نماز ظهر در روز جمعه با صدای بلند وجود دارد؟
  11943 بیشتر بدانیم 1390/05/06
  در منابع حدیثی، روایاتی وجود دارد که می توان حمد و سوره نماز ظهر در روز جمعه را با صدای بلند خواند؛ مانند این روایت: "وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَوَّلَ مَا صَلَّى فِی السَّمَاءِ صَلَاةَ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ جَهَرَ بِه"؛ پیامبر خدا اولین نمازی که در آسمان خواند، ...
 • بر اساس نظریه شیعه چگونه امام در همه جا حضور دارد؟
  6873 دانش، مقام و توانایی های معصومان 1387/01/29
  امام جانشین پیامبر(ص) است، و وظایفی که بر عهده پیامبر(ص) است (بجز در یافت وحی) بر عهده امام است. همان گونه که پیامبر(ص) برای انجام وظایف خود نیازی به حضور فیزیکی در تمام نقطات و مکان ها ندارد؛ اجرای تکالیف امامت نیز به حضور فیزیکی امام در تمام ...
 • صاحب بهشت رضوان بودن چگونه با شفاعت ملائکه براى آنها سازگار است؟
  9710 شفاعت 1387/04/18
  خداوند از کسانى که داراى ایمان و عمل صالح‌اند راضى است، لکن چون ایمان و عمل صالح داراى شدت و ضعف و مراتب متفاوت است، رضایت خداوند از آنها نیز متفاوت می‌گردد. بهشت نیز به تبع مراتب ایمان و کیفیت و کمیت عمل صالح بهشتیان داراى مراتب متفاوتى ...
 • ھنگامی که حضرت آدم(ع) از بھشت رانده شد، چند سال جدا از حوا(ع) زندگی می کرد و سرگردان بود؟
  7954 صفات و زندگی پیامبران 1392/09/18
  درباره نزول و هبوط حضرت آدم و حوا(ع) و جدایی آن دو از هم، روایات مختلفی وجود دارد. دو حدیثی که بیان می‌شود به زمان این جدایی اشاره دارد. 1. در روایت اول چنین آمده است: «إِنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ آدَمَ بِالْهِنْدِ وَ أَهْبَطَ حَوَّاءَ بجُدَّة... فَمَکَثَ آدَمُ بِالْهِنْدِ ...
 • آنچه در قرآن کریم، در مورد زندگی حضرت موسی(ع) آمده، با آنچه در تورات نقل شده است، همخوانی دارد؟
  1711 تاریخ 1396/08/29
  در ارتباط با داستان حضرت موسی(ع)، مشترکات فراوانی میان گزارش‌های عهد قدیم و آیات قرآنی وجود دارند. البته برخی اختلافات نیز در این دو کتاب مقدس وجود دارد. در پاسخ تفصیلی به برخی از این گزارش‌ها پرداخته‌ایم، اما همواره امکان گسترش این نوشتار وجود دارد. ...
 • راه تفاهم زن و شوهر چیست؟
  13106 دستور العمل ها 1389/04/16
  بزرگترین سرمایه یک زندگی مشترک صداقت و یکرنگی زن و شوهر است. از طرف دیگر بدترین آفت و بزرگترین عامل اختلاف بین زن و شوهر بی اعتمادی و دروغ گویی آنان به یکدیگر است.از آنچه در سؤال خود بیان کرده اید برداشت می شود که به هر دلیل بین ...
 • زید بن حارثه کیست؟
  13805 برخی صحابیان 1391/11/26
  زید بن حارثه در سنین کودکى به همراه مادرش(سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر)، براى دیدار بستگانش به سوى قبیله ثعلبه بن عامر مى‏رفتند که قبیله بنى قین، آنها را مورد هجوم و غارت قرار دادند و زید به اسارت راه‌زنان درآمد. راه‌زنان پس از به اسارت در ...
 • درباره این‌که مردگان می‌شنوند، نظر و دیدگاه علمای اهل تسنن چیست؟
  19946 برزخ 1393/01/26
  از برخى آیات قرآن و روایات نبوی شنیدن اموات در عالم برزخ و آگاهی آنها از اهل دنیا اثبات می‌شود. برخی از علمای اهل سنت نیز این موضوع را می‌پذیرند. اما برخی از وهابیان شنیدن اموات در عالم برزخ را قبول ندارند. ...

پربازدیدترین‌ها

 • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
  842281 دستور العمل ها 1386/03/09
  اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
 • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
  512868 حقوق و احکام 1386/09/04
  از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
 • پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟
  388190 تفسیر 1387/02/31
  واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. در روایات برای پیامبران اولوالعزم شرایطی ذکر شده است: 1. داشتن دعوت جهان شمول
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  382606 حقوق و احکام 1389/09/10
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود.نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ثنای الاهی شروع ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  354510 تفسیر 1386/02/01
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  307861 معصومین 1387/06/05
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  296370 حقوق و احکام 1387/12/04
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد. در هر حال، ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  294039 حقوق و احکام 1387/09/23
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیاتی را از قرآن در اثبات امامت امام علی(ع) بیان فرمائید.
  290007 گوناگون 1386/08/30
  بهترین راه اثبات امامت امام علی(ع) برای اهل سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در توضیح آنها در کتب خودشان نقل شده است، می باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر عقلانی ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  274265 اخلاق عملی 1391/02/11
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی اگر ...

پیوند‌ها

حاضرین در سایت :

10274  نفر