Carian Terperinci
Pengunjung
955
Tarikh Kemaskini 2006/12/22
Ringkasan pertanyaan
Quranın adları hansılardır?
soalan
Quranın adlarını bəyan edin?
Jawaban Global
Quran üçün çoxlu adlar qeyd olunub ki, onların yalnız bəzisi müsəlmanlar arasıbda məşıhurdur. Quranın adları olaraq işlədilən bəzi kəlmələr, Quranda Quranın sifəti kimi zikr olubdur. Ad və sifəti müəyyənləşdirməkdə olan nəzər müxtəlifliyinə görə, Quran elmləri alimləri arasında Quranın adlarının sayı və zikri barəsində çoxlu nəzər müxtəlifliyi var.
Məcməül- bəyan təfsirinin müxtəlifliyi mərhum Təbərisi kimi bəzi təfsirçilər, yalnız 4 ad və Əbul- futuh Razi kimi digərləri isə 43 ad qeyd ediblər.
Bu adların bəzisi rəvayətlərdə də gəlibdir.
Jawaban Detil
Müsəlmanların səmavi kitabı olan Qurani- məcidin çoxlu ad və sifətləri var ki, onların bəzisi Quran elmləri alimləri vasitəsi ilə araşdırılıb və açıqlanmışdır. Çoxlu ad və ssifətləri qeyd etmək, bəzi alimlərin bu kitabın sifətlərini onun adları ilə qarışdırmalarına səbəb olubdur. Amma hər bir sifətin isim formasında işlədilə bilməsini nəzərə alsaq, bəlkə də sifətləri adların sırasında qeyd etnəyi demək olar. Necə ki, Əbul- Futuh Razi kimi böyük təfsirçilər bu ad və sifətlərin amısını Quranın adları sırasında gətiriblər.[1] O Quran üçün 43 ad qeyd etmişdir ki, onların bəzisi sifətdir.
Mərhum Təbərisi məcməül- bəyan təfsirində 4 ad qeyd edib və yalnız 1. Quran 2 Furqan, 3 kitab, 4 zikr, adlarını Quranın adları olaraq qeyd etmişdir.[2]
Amma Bədruddin Zərkəşi yazır ki, "Həraliy" bu barədə bir kitab yazıb və Quran üçün 90- dan çox ad və sifət qeyd edir.[3]
Ət- təmhidin müəllifi Qazi Uzəyzidən 55 ad Quran üçün qeyd edir ki, onun 43 adı, mərhum
Əbul Futuh Razinin qeyd etdiyi adlarla eynidir.[4]
Bu 55 ad (yaxud sifət) Quranın özündən görürülmüşdür.
Biz burada həmin adlara və bu ayələrin qeyd olunduğu ayələrə işarə edirik:
 1. Quran (Taha 2,- Nisa 82...)
 2. Furqan (Ənfal 29- Ali- imran 3- 4- Furqan 1 və.. )
 3. Kitab (Fatir 29- ,Nisa 105).
 4. Zikr (Ali- imran 58- Hicr 9)
 5. Tənzil (Şuəra 192- İnsan 23)
 6. Hədis (Zümər 23- Kəhf 6)
 7. Moizə (Yunus 57)
 8. Təzkirə (Haqqə 48)
 9. Zikra (Hud 120)
 10. Bəyan (Ali- imran 138)
 11. Huda (Bəqərə 2)
 12. Şufəa (Fussilət 44)
 13. Hökm (Rəd 37)
 14. Hikmət (Əhzab 34)
 15. Həkim (Ali- imran 58)
 16. Muhəymin (Maidə 48).
 17. Hadi (Cin 1- 2) [5]
 18. Nur (Əraf 157)
 19. Rəhmət (Nəml 77)
 20. İsmət (Ali- imran 3- 10)[6]
 21. Nemət (Zuha 11)
 22. Həqq (Haqqə 51)
 23. Tibyan (Nəhl 89)
 24. Bəsair (Qəsəs 43)
 25. Mübarək (Ənbiya 50)
 26. Məcid (Qaf 1)
 27. Əziz (Fussilət 41)
 28. Əzim (Hicr 87)
 29. Kərim (Vaqiə 77)
 30. Sirac (Əhzab 46)
 31. Munir (Əhzab 46)[7]
 32. Bəsir (Fussilət 3- 4).
 33. Nəzir (Fussilət 4)
 34. Sirat (Həmd 6)
 35. Həbl (Ali- imran 102)
 36. Ruh (Şura 52)
 37. Qəsəs (Yusif 3)
 38. Fəsl (Tariq 13)
 39. Nucum (Vaqiə 75)[8]
 40. Əcəb (Cin 1)
 41. Qəyyim (Kəhf 1- 2)
 42. Mubin (Yusif 1)
 43. Əli (Zuxruf 4)
 44. Kəlam (Tövbə 6)
 45. Qovl (Qəsəs 51)
 46. Bəlağ (İbrahim 52)
 47. Mütəşabih (Zümər 23)
 48. Ərəbi (Zümər 28)
 49. Buşra (Nəml 2)
 50. Ədl (Ənam 115)
 51. Əmr (Təlaq 5)
 52. İman (Ali- imran 193)
 53. Nəbə (Nəbə 1- 2)
 54. Vəhy (Ənbiya 45)
 55. Elm (Rəd 37)
Əlbəttə bu adların bəzisinə irad tutmaq olar. Yəni o kəlmənin bir sübut və təfsirə əsasən Qurana deyilməsi doğrudur və çox qəti təfsirlərə əsasən, o kəlmənin təfsirinin Quran olmaması mümkündür. Ona görə də alimlərin bir dəstəsi adların saını məsələn daha az deyiblər. Məsələn əgər sirati- mustəqimi Quran məna etsək, bu ad Quran üçün doğrudur.
Bunlar Qurandan əldə edilən adlardır.
Rəvayətlərin bəzisində Qurana "Mushəf"[9] deyilmişdir. Mərhum Molla Möhsin Feyz Kaşani, kafi kitabından bir hədis nəql edir ki, həzrət Sadiq (ə) bu sualın cavabında buyurdu: "Quran oxuyan zaman mushəfə bax. Çünki mushəfə baxmaq ibadətdir."[10]
 
 

[1] - Razi Əbul- futuh, Ruhul- cinan təfsiri, cild 1, səh 5 İsalamiyyə çapı.
[2] - Təbərisi, Məcməül- bəyan təfsiri, fənni rabi.
[3] - Mərifət, Məhəmməd hadi, Usuli- Quran, səh 106.
[4] - Həmin səh 106.
[5] - Bu ayədə "Hadi" " هادی" işlənmişdir. Bu ad ayədə olan "yəhdi" kəlməsindən götürülmüşdür.
[6] - Bu adı qeyd edərkən "vətəsimu" " و اعتصموا" ayəsindən istifadə olunub, çünki ismət adı ayədə qeyd olunmayıbdır.
[7] - Siraci- mirdən məqsədin Quran olması təfsirinə əsasən.
[8] - Nucumun Quranın tədrici nazil olmasına əsasən.
[9] - Quranda səmavi kitablara "suhuf" " صحف" kəlməsi deyilsə də, amma məshəf deyilməmişdir. Baxın: Əla 19.
[10] - Təfsiri- safi, cild 1, səh 44, İslamiyyə çapı.
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah Nabi (s.a.w) dan para imam (a.s) melakukan praktik mut’ah?
  6308 Huquq Dan Ahkam
  Sebelum menjawab pertanyaan ini, haruslah diperhatikan bahawa apabila sebuah perkara itu diperbolehkan dan kebolehannya telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah, maka hal itu tidak lagi memerlukan perbuatan para maksum kerana makna boleh bagi sebuah amalan ialah bermakna bahawa mukallaf bebas memilih untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya.Akan tetapi, apakah ...
 • Apakah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi a.s?
  22909 Teologi Baru
  Perbahasan tentang kemunculan Imam Mahdi a.s merupakan perbahasan yang agak rumit sehingga memerlukan penelitian secara menyeluruh terhadap topik mahdawiyat, tetapi secara keseluruhan daripada riwayat yang telah digunakan di mana tanda-tanda kemunculannya adalah dapat dilihat dari satu sudut yang terbahagi kepada dua:
 • Dalam perspektif agama Islam dan Syiah, dalam masalah-masalah apa sajakah manusia memiliki ikhtiar dan kebebasan?
  4898 Teologi Klasik
  Dengan merujuk pada teks-teks agama dan mencermati kandungan ayat-ayat dan riwayat-riwayat, dapat ditemukan adanya pemahaman akan kebebasan manusia. Makna dari pernyataan ini bukanlah bermaksud manusia itu memiliki kebebasan secara mutlak dan tidak ada satupun faktor atau kekuatan yang mampu memberikan pengaruh atau menguasai ke atas perbuatannya, bahkan ...
 • Apa falsafah tentang wujudnya ikhtilaf dan perbezaan pada setiap manusia terutamanya mengenai keburukan, kecantikan, hidayat dan keindahan, petunjuk dan kesesatan, rezeki dan lain-lain?
  6524 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار
  ‘Adl (keadilan) itu memiliki berbagai makna yang berbeza seperti: keseimbangan bahagian-bahagian yang terdapat dalam suatu rangkaian, menjaga hak-hak setiap individu, dan menyerahkan hak kepada pemiliknya, menjaga hak dalam faedah maknawi kewujudan (mawjūd), memberi kesamaan tanpa sebarang diskriminasi. Namun makna yang sesuai dengan pertanyaan di atas; kesamaan serta ...
 • Bagaimana Tuhan memiliki ilmu terhadap perbuatan manusia sebelum perbuatan tersebut dikerjakan?
  5496 Teologi Klasik
  Apa yang menyebabkan pengutaraan pertanyaan seperti ini adalah kerana tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang hubungan Tuhan dengan waktu. Tuhan adalah sarmadi (azali dan abadi) dan tidak tertaklukdengan masa. Ertinya  Tuhan berkuasa atas masa dan tidak dibatasi oleh waktu. Pada prinsipnya adalah tidak benar ketika kita berkata bahawa bagaimana Tuhan ...
 • Apakah agama itu satu atau banyak?
  4118 دین
  Jikalau maksud agama ialah sekumpulan akidah, akhlak, undang-undang dan peraturan yang diturunkan daripada Allah (s.w.t) kemudian disampaikan kepada orang ramai dengan perantara para nabi, maka dalam bentuk ini semua agama merupakan sebuah perkara yang satu. Perbezaan di antara agama dalam arahan-arahan juzuknya hanyalah perubahan yang selaras dengan ...
 • Apakah wahyu itu? Dan bagaimanakah wahyu itu diturunkan kepada para nabi?
  16977 Al-Quran
  Wahyu dari sudut bahasa bererti isyarah -petunjuk- cepat yang boleh diketogorikan dari jenis perkataan, atau dari kod-kod percakapan, atau dari bentuk suara yang "tunggal", baik dalam bentuk suara yang tersusun atau dalam bentuk tanda dan seumpamanya.Makna-makna dan penggunaan-penggunaan yang berbeza-beza dari kalimat ini ...
 • Apakah agama masyarakat dapat diubah?
  3956 Teologi Baru
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertamanya perlulah dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Kadangkala boleh jadi yang dimaksudkan dengan redaksi “agama masyarakat dapat diubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima oleh sebuah masyarakat; dalam ...
 • Apakah Waliyul faqīḥ itu lebih utama dibandingkan malaikat?
  4639 شرائط و خصوصیات ولی فقیه
  Wilāyatul Faqīḥ pada zaman keghaiban seperti sekarang ini, merupakan penerus Wilāyah Nabi Muhammad (s.a.w) dan para imam maksum (a.s). Dengan kata lain, Wilāyatul Faqīḥ itu berasal dari sumber Wilāyah Nabi (s.a.w) dan wilāyah para Imam maksum (a.s). Seorang Walī Faqīḥ memiliki ...
 • Apa makna pengumuman tujuh orang marja’ dari pihak Jamia’ Mudarrisin (Dewan Guru Hauzah)?
  3930 Huquq Dan Ahkam
  Di antara syarat-syarat marja’ taklid adalah ia lebih unggul dan lebih tinggi dari sudut keilmuan daripada mujtahid-mujtahid lain yang ada pada zamannya. Dan dengan adanya mujtahid a’lam, tidak dibenarkan untuk mengikut pada mujtahid yang tidak a’lam. Dan ini dalam keadaan jika jarak antara mujtahid a’lam dan ...

Populer Hits