Carian Terperinci
Pengunjung
114
Tarikh Kemaskini 2006/12/22
Ringkasan pertanyaan
Quranın adları hansılardır?
soalan
Quranın adlarını bəyan edin?
Jawaban Global
Quran üçün çoxlu adlar qeyd olunub ki, onların yalnız bəzisi müsəlmanlar arasıbda məşıhurdur. Quranın adları olaraq işlədilən bəzi kəlmələr, Quranda Quranın sifəti kimi zikr olubdur. Ad və sifəti müəyyənləşdirməkdə olan nəzər müxtəlifliyinə görə, Quran elmləri alimləri arasında Quranın adlarının sayı və zikri barəsində çoxlu nəzər müxtəlifliyi var.
Məcməül- bəyan təfsirinin müxtəlifliyi mərhum Təbərisi kimi bəzi təfsirçilər, yalnız 4 ad və Əbul- futuh Razi kimi digərləri isə 43 ad qeyd ediblər.
Bu adların bəzisi rəvayətlərdə də gəlibdir.
Jawaban Detil
Müsəlmanların səmavi kitabı olan Qurani- məcidin çoxlu ad və sifətləri var ki, onların bəzisi Quran elmləri alimləri vasitəsi ilə araşdırılıb və açıqlanmışdır. Çoxlu ad və ssifətləri qeyd etmək, bəzi alimlərin bu kitabın sifətlərini onun adları ilə qarışdırmalarına səbəb olubdur. Amma hər bir sifətin isim formasında işlədilə bilməsini nəzərə alsaq, bəlkə də sifətləri adların sırasında qeyd etnəyi demək olar. Necə ki, Əbul- Futuh Razi kimi böyük təfsirçilər bu ad və sifətlərin amısını Quranın adları sırasında gətiriblər.[1] O Quran üçün 43 ad qeyd etmişdir ki, onların bəzisi sifətdir.
Mərhum Təbərisi məcməül- bəyan təfsirində 4 ad qeyd edib və yalnız 1. Quran 2 Furqan, 3 kitab, 4 zikr, adlarını Quranın adları olaraq qeyd etmişdir.[2]
Amma Bədruddin Zərkəşi yazır ki, "Həraliy" bu barədə bir kitab yazıb və Quran üçün 90- dan çox ad və sifət qeyd edir.[3]
Ət- təmhidin müəllifi Qazi Uzəyzidən 55 ad Quran üçün qeyd edir ki, onun 43 adı, mərhum
Əbul Futuh Razinin qeyd etdiyi adlarla eynidir.[4]
Bu 55 ad (yaxud sifət) Quranın özündən görürülmüşdür.
Biz burada həmin adlara və bu ayələrin qeyd olunduğu ayələrə işarə edirik:
 1. Quran (Taha 2,- Nisa 82...)
 2. Furqan (Ənfal 29- Ali- imran 3- 4- Furqan 1 və.. )
 3. Kitab (Fatir 29- ,Nisa 105).
 4. Zikr (Ali- imran 58- Hicr 9)
 5. Tənzil (Şuəra 192- İnsan 23)
 6. Hədis (Zümər 23- Kəhf 6)
 7. Moizə (Yunus 57)
 8. Təzkirə (Haqqə 48)
 9. Zikra (Hud 120)
 10. Bəyan (Ali- imran 138)
 11. Huda (Bəqərə 2)
 12. Şufəa (Fussilət 44)
 13. Hökm (Rəd 37)
 14. Hikmət (Əhzab 34)
 15. Həkim (Ali- imran 58)
 16. Muhəymin (Maidə 48).
 17. Hadi (Cin 1- 2) [5]
 18. Nur (Əraf 157)
 19. Rəhmət (Nəml 77)
 20. İsmət (Ali- imran 3- 10)[6]
 21. Nemət (Zuha 11)
 22. Həqq (Haqqə 51)
 23. Tibyan (Nəhl 89)
 24. Bəsair (Qəsəs 43)
 25. Mübarək (Ənbiya 50)
 26. Məcid (Qaf 1)
 27. Əziz (Fussilət 41)
 28. Əzim (Hicr 87)
 29. Kərim (Vaqiə 77)
 30. Sirac (Əhzab 46)
 31. Munir (Əhzab 46)[7]
 32. Bəsir (Fussilət 3- 4).
 33. Nəzir (Fussilət 4)
 34. Sirat (Həmd 6)
 35. Həbl (Ali- imran 102)
 36. Ruh (Şura 52)
 37. Qəsəs (Yusif 3)
 38. Fəsl (Tariq 13)
 39. Nucum (Vaqiə 75)[8]
 40. Əcəb (Cin 1)
 41. Qəyyim (Kəhf 1- 2)
 42. Mubin (Yusif 1)
 43. Əli (Zuxruf 4)
 44. Kəlam (Tövbə 6)
 45. Qovl (Qəsəs 51)
 46. Bəlağ (İbrahim 52)
 47. Mütəşabih (Zümər 23)
 48. Ərəbi (Zümər 28)
 49. Buşra (Nəml 2)
 50. Ədl (Ənam 115)
 51. Əmr (Təlaq 5)
 52. İman (Ali- imran 193)
 53. Nəbə (Nəbə 1- 2)
 54. Vəhy (Ənbiya 45)
 55. Elm (Rəd 37)
Əlbəttə bu adların bəzisinə irad tutmaq olar. Yəni o kəlmənin bir sübut və təfsirə əsasən Qurana deyilməsi doğrudur və çox qəti təfsirlərə əsasən, o kəlmənin təfsirinin Quran olmaması mümkündür. Ona görə də alimlərin bir dəstəsi adların saını məsələn daha az deyiblər. Məsələn əgər sirati- mustəqimi Quran məna etsək, bu ad Quran üçün doğrudur.
Bunlar Qurandan əldə edilən adlardır.
Rəvayətlərin bəzisində Qurana "Mushəf"[9] deyilmişdir. Mərhum Molla Möhsin Feyz Kaşani, kafi kitabından bir hədis nəql edir ki, həzrət Sadiq (ə) bu sualın cavabında buyurdu: "Quran oxuyan zaman mushəfə bax. Çünki mushəfə baxmaq ibadətdir."[10]
 
 

[1] - Razi Əbul- futuh, Ruhul- cinan təfsiri, cild 1, səh 5 İsalamiyyə çapı.
[2] - Təbərisi, Məcməül- bəyan təfsiri, fənni rabi.
[3] - Mərifət, Məhəmməd hadi, Usuli- Quran, səh 106.
[4] - Həmin səh 106.
[5] - Bu ayədə "Hadi" " هادی" işlənmişdir. Bu ad ayədə olan "yəhdi" kəlməsindən götürülmüşdür.
[6] - Bu adı qeyd edərkən "vətəsimu" " و اعتصموا" ayəsindən istifadə olunub, çünki ismət adı ayədə qeyd olunmayıbdır.
[7] - Siraci- mirdən məqsədin Quran olması təfsirinə əsasən.
[8] - Nucumun Quranın tədrici nazil olmasına əsasən.
[9] - Quranda səmavi kitablara "suhuf" " صحف" kəlməsi deyilsə də, amma məshəf deyilməmişdir. Baxın: Əla 19.
[10] - Təfsiri- safi, cild 1, səh 44, İslamiyyə çapı.
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
  3367 Makanan Non-Muslim 2014/04/20
  Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi’ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya. ...
 • Bagaimana syaitan melakukan pengaruh pada fikiran dan menyampaikan segala kehendaknya kepada manusia?
  10953 Teologi Klasik 2011/06/21
  Sebelum mengulas tentang jalan-jalan pengaruh syaitan pada manusia, perlulah kita mengenal ciptaan yang bernama syaitan walaupun secara ringkas. Terdapat banyak pandangan tentang sumber kata terbitan syaitan dari segi bahasa di kalangan para pemikir. Namun yang paling benar kita katakan adalah kosa kata ini datang dari perkataan "sya-tha-na" yang ...
 • Apakah Nabi (s.a.w) dan para imam (a.s) melakukan praktik mut’ah?
  5772 Huquq Dan Ahkam 2011/11/23
  Sebelum menjawab pertanyaan ini, haruslah diperhatikan bahawa apabila sebuah perkara itu diperbolehkan dan kebolehannya telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah, maka hal itu tidak lagi memerlukan perbuatan para maksum kerana makna boleh bagi sebuah amalan ialah bermakna bahawa mukallaf bebas memilih untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya.Akan tetapi, apakah ...
 • Mengapa teks surah al-Fatihah dinyatakan sedemikian rupa sehingga hamba bercakap-cakap dengan Tuhannya dan bukan sebaliknya?
  2955 Tafsir 2015/06/09
  Sebagian surah dan ayat al-Quran memiliki sisi edukatif dan pengajaran; artinya diturunkan untuk mengajarkan cara bagaimana mengunkapkan pujian dan munajat kepada Allah Swt. Paragraf-paragraf al-Quran ini terkadang dimulai dengan ungkapan seperti “Qul” (Katakanlah) yang menegaskan sisi edukatif ungkapan tersebut; seperti surah-surah Tauhid dan al-Muaddzatain[1] ...
 • Kitab-kitab all-inklusif hadis Syiah yang utama?
  5936 Akhlak Teori 2010/11/14
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Apa yang dimaksud dengan wilāyah takwīnī dan apa kaitannya dengan para Imam Maksum (a.s)?
  3384 ولایت، برترین عبادت 2012/05/17
  "Wilāyah" bermakna kedatangan sesuatu dalam mengikuti sesuatu yang lain tanpa ada jarak di antara keduanya. Tertib seperti ini melazimkan dekat dan hampir kedua-duanya di antara satu sama lainnya. Oleh itu, terminologi wilāyah ini juga telah digunakan dengan makna cinta dan persahabatan, pertolongan dan sokongan, pengikut ...
 • Apakah maksud wahdatul wujud?
  4571 Falsafah Islam 2014/04/20
  Maksud golongan irfan dan ahli hikmah tentang wahdatul wujud bukanlah satu set dunia kewujudan yang dikatakan sebagai Allah (s.w.t). Ini disebabkan penggolongan wujud dan wahdat bukanlah sesuatu yang hakiki. Begitu juga ianya tidak bermaksud penyatuan Allah (s.w.t) dengan kewujudan-kewujudan kerana perkara itu adalah mustahil (dengan maksud dua ...
 • Berapa banyak jumlah kaum Muslimin yang hadir dalam peristiwa Ghadir Khum? Apakah jumlah yang disebutkan dalam sebagian kitab tidak berlebihan?
  771 Sejarah 2017/05/22
  Orang-orang yang hadir pada peristiwa Ghadir Khum adalah penduduk Madinah dan selainnya merupakan orang-orang yang bermukim di sekitar Madinah dan kemungkinan besar penduduk suku utara Najd. Berdasarkan pembahasan mengenai jumlah penduduk Madinah dalam jawaban detail akan dijelaskan bahwa Madinah memiliki kemampuan untuk mengutus penduduknya ke Mekah sejumlah ...
 • Bagaimana sikap Islam terhadap demokrasi?
  5923 انتصاب یا انتخاب 2013/03/30
  Demokrasi merupakan sebuah jalan untuk menyusun dan mengatur masyarakat. Penghormatan terhadap suara majoriti dan kebebasan peribadi, masyarakat dan sebagainya merupakan tipologi demokrasi yang jelas. Meskipun tidak terdapat kepastian antara majoriti (akthariyyah) dan kebenaran (haqqāniyah), [i] akan tetapi suara majoriti atau kebolehterimaan dapat menjadi bekal ...
 • Tolong jelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang menentukan imāmah Imam Ali (a.s)?
  7439 Macam-macam 2013/05/25
  Sebaik-baik jalan untuk menetapkan imāmah Imam Ali (a.s) bagi Ahlusunnah adalah bersandar kepada Al-Qur’an dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut yang dinukil dari kitab-kitab mereka. Sudah tentu orang itu harus merupakan seorang pencari kebenaran sehingga tidak bersandar pada penjelasan-penjelasan yang keliru, non-rasional serta tidak menutup matanya terhadap ...

Populer Hits

Jejaring