Pengunjung
281
Tarikh Kemaskini 2006/12/22
Ringkasan pertanyaan
Quranın adları hansılardır?
soalan
Quranın adlarını bəyan edin?
Jawaban Global
Quran üçün çoxlu adlar qeyd olunub ki, onların yalnız bəzisi müsəlmanlar arasıbda məşıhurdur. Quranın adları olaraq işlədilən bəzi kəlmələr, Quranda Quranın sifəti kimi zikr olubdur. Ad və sifəti müəyyənləşdirməkdə olan nəzər müxtəlifliyinə görə, Quran elmləri alimləri arasında Quranın adlarının sayı və zikri barəsində çoxlu nəzər müxtəlifliyi var.
Məcməül- bəyan təfsirinin müxtəlifliyi mərhum Təbərisi kimi bəzi təfsirçilər, yalnız 4 ad və Əbul- futuh Razi kimi digərləri isə 43 ad qeyd ediblər.
Bu adların bəzisi rəvayətlərdə də gəlibdir.
Jawaban Detil
Müsəlmanların səmavi kitabı olan Qurani- məcidin çoxlu ad və sifətləri var ki, onların bəzisi Quran elmləri alimləri vasitəsi ilə araşdırılıb və açıqlanmışdır. Çoxlu ad və ssifətləri qeyd etmək, bəzi alimlərin bu kitabın sifətlərini onun adları ilə qarışdırmalarına səbəb olubdur. Amma hər bir sifətin isim formasında işlədilə bilməsini nəzərə alsaq, bəlkə də sifətləri adların sırasında qeyd etnəyi demək olar. Necə ki, Əbul- Futuh Razi kimi böyük təfsirçilər bu ad və sifətlərin amısını Quranın adları sırasında gətiriblər.[1] O Quran üçün 43 ad qeyd etmişdir ki, onların bəzisi sifətdir.
Mərhum Təbərisi məcməül- bəyan təfsirində 4 ad qeyd edib və yalnız 1. Quran 2 Furqan, 3 kitab, 4 zikr, adlarını Quranın adları olaraq qeyd etmişdir.[2]
Amma Bədruddin Zərkəşi yazır ki, "Həraliy" bu barədə bir kitab yazıb və Quran üçün 90- dan çox ad və sifət qeyd edir.[3]
Ət- təmhidin müəllifi Qazi Uzəyzidən 55 ad Quran üçün qeyd edir ki, onun 43 adı, mərhum
Əbul Futuh Razinin qeyd etdiyi adlarla eynidir.[4]
Bu 55 ad (yaxud sifət) Quranın özündən görürülmüşdür.
Biz burada həmin adlara və bu ayələrin qeyd olunduğu ayələrə işarə edirik:
 1. Quran (Taha 2,- Nisa 82...)
 2. Furqan (Ənfal 29- Ali- imran 3- 4- Furqan 1 və.. )
 3. Kitab (Fatir 29- ,Nisa 105).
 4. Zikr (Ali- imran 58- Hicr 9)
 5. Tənzil (Şuəra 192- İnsan 23)
 6. Hədis (Zümər 23- Kəhf 6)
 7. Moizə (Yunus 57)
 8. Təzkirə (Haqqə 48)
 9. Zikra (Hud 120)
 10. Bəyan (Ali- imran 138)
 11. Huda (Bəqərə 2)
 12. Şufəa (Fussilət 44)
 13. Hökm (Rəd 37)
 14. Hikmət (Əhzab 34)
 15. Həkim (Ali- imran 58)
 16. Muhəymin (Maidə 48).
 17. Hadi (Cin 1- 2) [5]
 18. Nur (Əraf 157)
 19. Rəhmət (Nəml 77)
 20. İsmət (Ali- imran 3- 10)[6]
 21. Nemət (Zuha 11)
 22. Həqq (Haqqə 51)
 23. Tibyan (Nəhl 89)
 24. Bəsair (Qəsəs 43)
 25. Mübarək (Ənbiya 50)
 26. Məcid (Qaf 1)
 27. Əziz (Fussilət 41)
 28. Əzim (Hicr 87)
 29. Kərim (Vaqiə 77)
 30. Sirac (Əhzab 46)
 31. Munir (Əhzab 46)[7]
 32. Bəsir (Fussilət 3- 4).
 33. Nəzir (Fussilət 4)
 34. Sirat (Həmd 6)
 35. Həbl (Ali- imran 102)
 36. Ruh (Şura 52)
 37. Qəsəs (Yusif 3)
 38. Fəsl (Tariq 13)
 39. Nucum (Vaqiə 75)[8]
 40. Əcəb (Cin 1)
 41. Qəyyim (Kəhf 1- 2)
 42. Mubin (Yusif 1)
 43. Əli (Zuxruf 4)
 44. Kəlam (Tövbə 6)
 45. Qovl (Qəsəs 51)
 46. Bəlağ (İbrahim 52)
 47. Mütəşabih (Zümər 23)
 48. Ərəbi (Zümər 28)
 49. Buşra (Nəml 2)
 50. Ədl (Ənam 115)
 51. Əmr (Təlaq 5)
 52. İman (Ali- imran 193)
 53. Nəbə (Nəbə 1- 2)
 54. Vəhy (Ənbiya 45)
 55. Elm (Rəd 37)
Əlbəttə bu adların bəzisinə irad tutmaq olar. Yəni o kəlmənin bir sübut və təfsirə əsasən Qurana deyilməsi doğrudur və çox qəti təfsirlərə əsasən, o kəlmənin təfsirinin Quran olmaması mümkündür. Ona görə də alimlərin bir dəstəsi adların saını məsələn daha az deyiblər. Məsələn əgər sirati- mustəqimi Quran məna etsək, bu ad Quran üçün doğrudur.
Bunlar Qurandan əldə edilən adlardır.
Rəvayətlərin bəzisində Qurana "Mushəf"[9] deyilmişdir. Mərhum Molla Möhsin Feyz Kaşani, kafi kitabından bir hədis nəql edir ki, həzrət Sadiq (ə) bu sualın cavabında buyurdu: "Quran oxuyan zaman mushəfə bax. Çünki mushəfə baxmaq ibadətdir."[10]
 
 

[1] - Razi Əbul- futuh, Ruhul- cinan təfsiri, cild 1, səh 5 İsalamiyyə çapı.
[2] - Təbərisi, Məcməül- bəyan təfsiri, fənni rabi.
[3] - Mərifət, Məhəmməd hadi, Usuli- Quran, səh 106.
[4] - Həmin səh 106.
[5] - Bu ayədə "Hadi" " هادی" işlənmişdir. Bu ad ayədə olan "yəhdi" kəlməsindən götürülmüşdür.
[6] - Bu adı qeyd edərkən "vətəsimu" " و اعتصموا" ayəsindən istifadə olunub, çünki ismət adı ayədə qeyd olunmayıbdır.
[7] - Siraci- mirdən məqsədin Quran olması təfsirinə əsasən.
[8] - Nucumun Quranın tədrici nazil olmasına əsasən.
[9] - Quranda səmavi kitablara "suhuf" " صحف" kəlməsi deyilsə də, amma məshəf deyilməmişdir. Baxın: Əla 19.
[10] - Təfsiri- safi, cild 1, səh 44, İslamiyyə çapı.
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah Tuhan itu dapat dilihat? Bagaimana?
  5813 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2013/03/30
  Sesuai dengan hukum akal dan syariat, sesungguhnya Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir, baik di dunia mahupun di akhirat. Namun Allah dapat disaksikan dan dilihat dengan mata hati. Hati dapat menyaksikan dan melihat Allah (s.w.t) menurut kemampuan eksistensialnya. Hal ini dapat dilakukan melalui jalan penyaksian (shuhūd) ...
 • Apakah Feminisme (fahaman kewanitaan) itu?
  7540 Huquq Dan Ahkam 2010/11/14
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Adakah Allah swt itu perlu ditakuti atau dicintai?!
  4908 Akhlak Praktikal 2010/11/14
  Mencintai, gabungan antara takut dan harapan, serta tentang cinta yang dinisbatkan terhadap Allah swt, bukanlah perkara yang menakjubkan. Ini kerana perkara ini adalah sesuatu yang lumrah dan memenuhi kehidupan kita, tetapi disebabkan ianya sangat jelas maka kita telah lalai akan keadaan itu. Perlu diingat ...
 • Apa yang menjadi material primer pembentuk alam semesta ini? Bagaimana pandangan al-Qur\'an dan riwayat berkenaan masalah ini?
  5050 آسمان و زمین 2013/02/02
  Pandangan paling tepat yang diajukan oleh ahli-ahli fizik, berkenaan dengan unsur asli pembentukan material primer alam semesta ialah alam material pada awalnya terbentuk daripada unsur sodium padat yang menghuni sebuah ruang. Hal ini terjadi pada masa-masa yang sangat jauh sekitar 13 bilion tahun yang silam. Akibat ledakan ...
 • Apa falsafah tentang wujudnya ikhtilaf dan perbezaan pada setiap manusia terutamanya mengenai keburukan, kecantikan, hidayat dan keindahan, petunjuk dan kesesatan, rezeki dan lain-lain?
  6100 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار 2012/11/22
  ‘Adl (keadilan) itu memiliki berbagai makna yang berbeza seperti: keseimbangan bahagian-bahagian yang terdapat dalam suatu rangkaian, menjaga hak-hak setiap individu, dan menyerahkan hak kepada pemiliknya, menjaga hak dalam faedah maknawi kewujudan (mawjūd), memberi kesamaan tanpa sebarang diskriminasi. Namun makna yang sesuai dengan pertanyaan di atas; kesamaan serta ...
 • Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
  3609 Makanan Non-Muslim 2014/04/20
  Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi’ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya. ...
 • Apakah prinsip-prinsip falsafah penantian Imam Mahdi (Mahdawiyah)?
  4383 انسان و خلافت الاهی 2012/11/22
  Prinsip-prinsip falsafah mahdawiyah dapat diselidiki dari dua arah tujuan: Dari haluan sebab akhir (العلة الغائیة) dan sebab al-fāʻiliyyah (العلة الفاعلیة). Iaitu dari arah kewajaran yang mempunyai matlamat dan mustahil ada pertentangan dengan objektif penciptaan manusia sempurna. Sementara insan sempurna ini berada di dalam rangkaian sebab ...
 • Bagaimana kita dapat membezakan antara ujian dengan seksa atau azab Ilahi?
  8059 Teologi Klasik 2011/07/18
  Sudah tentu sebahagian urusan-urusan terdiri daripada bala dan ujian-ujian Tuhan, supaya manusia dapat memberikan reaksi yang jelas dalam menghadapinya, dan tindak balas mereka dalam menghadapi kejadian ini akan membentuk sifat peribadi dan batin secara hakiki. Demikian juga dari sisi niat dan kebiasaan dalam memberikan reaksi atas musibah, ...
 • Makna Islam pada ayat 19 surah Ali Imran?
  9039 Teologi Baru 2011/10/22
  Islam secara bahasa bermakna penyerahan diri (taslim) tanpa syarat di hadapan Tuhan. Agama merupakan penjelas segala bimbingan Tuhan terhadap manusia dalam bidang pemikiran, keadaan, perilaku dan bermasyarakat, dan juga menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan dengan Tuhan.
 • Bagaimana kita dapat mengenal pasti benar atau dustanya orang yang mendakwa dirinya sebagai nabi?
  5058 Teologi Klasik 2011/05/09
  1.             Wahyu secara leksikal (lughawi) bermakna "transformasi sebuah perkara secara cepat dan tersembunyi." Namun secara istilah disebut sebagai "Pencerapan dan pemahaman tipikal yang terkhusus bagi para nabi dan merupakan firman Tuhan dengan peranantara atau tanpa peranantara."2.             ...

Populer Hits